Språk

DX 9–ENP

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Varning för het yta

Påbudssymboler

Följande påbudsmärken används på produkten:
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Allmänna påbudsmärken
Image alternative Läs bruksanvisningen
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Bultpistol
  DX 9–ENP
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar för pulverdrivna verktyg för direktmontering

 • Gör inga manipulationer eller ändringar på bultpistolen.
 • Använd alltid bultpistoler, utrustning (stödplattor, bultstyrningar, magasin, kolvar och tillbehör) och förbrukningsvaror (fästelement och patroner) som passar ihop.
 • Kontrollera att det inte finns några skador på bultpistolen eller tillbehör.
 • Rörliga delar måste fungera perfekt och får inte kärva. Följ anvisningarna för rengöring och oljor i denna bruksanvisning.
 • Alla delar måste monteras på rätt sätt för att säkerställa att bultpistolen fungerar korrekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Använd endast Hilti DX-patroner eller andra lämpliga patroner som motsvarar minimikraven på säkerhet.
 • Använd endast bultpistolen för de användningsområden som anges i avsnittet för avsedd användning.
 • Använd inte fästelement i olämpliga underlagsmaterial som t.ex. för tunt, hårt eller sprött material. Infästning i sådana material kan leda till fästelementbrott, urflisning eller genomskjutning. Exempel på olämpliga material är:
 • Svetsfogar i stål, gjutjärn, glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong.
 • Följ anvisningarna i Hilti ”Handbok för infästningsteknik” eller motsvarande lokala Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”. Följ dessutom alltid bruksanvisningen för fästelementet som ska användas.
Användningsbetingelser
 • Endast behöriga användare som är införstådda med riskerna får arbeta med och utföra underhåll på bultpistolen.
 • Använd personlig skyddsutrustning när du använder verktyget.
 • Använd lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
 • Använd skyddshandskar. Bultpistolen kan bli het genom användning.
 • Använd hörselskydd. När en drivladdning tänds kan hörseln skadas.
 • Använd skor med halkfria sulor.
Säkerhet på arbetsplatsen
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Ett stökigt arbetsområde kan leda till olyckor.
 • Se till att arbetsplatsen är ordentligt upplyst och sörj för god ventilation i slutna utrymmen.
Personsäkerhet
 • Tryck aldrig infästningsverktyget mot handen eller någon annan kroppsdel! Rikta aldrig infästningsverktyget mot någon!
 • Tryck aldrig bultpistolen med magasinet, bultstyrningen, kolven eller kolvstyrningen mot handen. Tryck heller aldrig bultpistolen mot handen när ett fästelement har sats fast. Genom att trycka bultpistolen mot handen kan den bli redo för avfyrning även om ingen bultstyrning har monterats. Då uppstår risk för allvarliga personskador för både användaren och personer i omgivningen.
 • Alla personer i närheten måste använda hörselskydd, ögonskydd och skyddshjälm.
 • Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte bultpistolen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller illamående. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet när bultpistolen används kan leda till allvarliga personskador.
 • Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Håll armen böjd, inte sträckt när bultpistolen används.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
Omsorgsfull hantering och användning av monteringsverktyg
 • Använd endast bultpistolen för avsedda ändamål och i gott skick och aldrig för icke avsedda ändamål.
 • Använd inte bultpistolen på platser där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Kontrollera före infästning av fästelement att ingen befinner sig i infästningsriktningen bakom byggmaterialet som fästelementen ska infästas i. Risk för att fästelement slås igenom detaljen och orsakar skador!
 • Säkerställ att bultpistolens mynning aldrig riktas mot användaren eller andra personer.
 • Håll bultpistolen endast i de avsedda handtagen.
 • Se till att gripytorna är torra, rena och fria från olja och fett.
 • Tryck endast på avtryckaren när bultpistolen är helt och vinkelrätt tryckt mot underlaget.
 • Kontrollera den valda energiinställningen innan arbetet påbörjas.
 • Testa att sätta fästelementen mot underlaget.
 • Lägg alltid an bultpistolen mot släta, jämna och fria ytor som bärs upp helt av underlaget.
 • Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning. På så sätt minskas risken att ett fästelement studsar mot underlagsmaterialet.
 • Sätt inte fästelement i existerande hål såvida inte det rekommenderas av Hilti (t.ex. DX-Kwik).
 • Återanvänd aldrig fästelement – risk för personskada! Använd ett nytt fästelement.
 • Ett fästelement som inte satts tillräckligt djupt får inte efterjusteras. Fästelementet kan gå sönder.
 • Håll nödvändiga kantavstånd och avstånd mellan fästelement (se kapitel Minsta avstånd).
 • Lämna aldrig en laddad bultpistol oövervakad.
 • Töm alltid bultpistolen (patron och fästelement) före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring.
 • Transportera och förvara bultpistolen i den avsedda Hilti -väskan.
 • Bultpistoler som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och säker plats utom räckhåll för barn.
Termiska säkerhetsåtgärder
 • Överskrid inte den maximala infästningshastigheten som rekommenderas i kapitel Teknisk information .
 • Om bultpistolen blir överhettad eller om patronbandet deformeras eller smälter, ta bort patronbandet och låt bultpistolen svalna.
 • Demontera inte bultpistolen när den är varm. Låt bultpistolen svalna.
Explosionsrisk med patroner
 • Använd endast patroner som är avsedda och godkända för bultpistolen.
 • Ta ut patronbandet vid pauser, när arbetet är färdigt eller när bultpistolen ska transporteras.
 • Försök inte ta bort fästelement och/eller patroner med våld ur magasinbandet eller bultpistolen.
 • Förvara oanvända patroner enligt förvaringsbestämmelserna för patroner för pulverdrivna bultpistoler (t.ex. torrt, temperatur mellan 5 °C och 25 °C) och i ett stängt utrymme.
 • Låt inte oanvända eller delvis förbrukade patronband bli liggande. Samla in de använda patronbanden och förvara dem på en lämplig plats.
 • Följ alla anvisningar för säkerhet, hantering och förvaring i patronernas säkerhetsdatablad.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Display
 2. Bluetooth-knapp
 3. Återställningsknapp
 4. Handtag
 5. Patroninmatningskanal
 6. Effektregleringsratt
 7. Vridhylsa
 8. Mynningsstycke (utbytbart)
 9. Stödplatta
 10. Magasinfrigöringsknapp
 11. Bärhandtag
 12. Magasin
 13. Avtryckarknapp
 14. Patronutmatningsöppning
 15. Spärrklinka

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en bultpistol för infästning av speciella fästelement för montering av trapetskorrugerad plåt på stålreglar.

Möjlig felanvändning

Bultpistolen får inte användas i brandfarliga eller explosiva miljöer.
Bultpistolen får endast användas med sådana patroner och fästelement som är godkända för den.
Fästelementen får inte skjutas in i andra material än konstruktionsstål, framför allt inte i härdat stål, sprött stål, gjutjärn eller fjäderstål.

Säkerhetsanordningar

Bultpistolen har ett femfaldigt skydd för verktygsanvändarens säkerhet och arbetsmiljö.
KolvprincipDrivladdningens energi överförs till en kolv som accelererar och driver in spiken i underlaget.
Användningen av kolvprincipen gör att verktyget klassificeras som ett ”Low Velocity Tool”. Ca 95 % av rörelseenergin finns i kolven. Eftersom kolven alltid stoppas i verktyget efter infästningen stannar överskottsenergin kvar i verktyget. Vid korrekt användning är därför farliga genomskjutningar med spikhastigheter på över 100 m/s praktiskt taget omöjliga.
FallsäkringFallsäkringen är ett resultat av kopplingen mellan utlösningsmekanismen och slagrörelsen.
UtlösningssäkringUtlösningssäkringen garanterar att patronen inte kan avfyras endast genom att avtryckaren trycks in. Verktyget måste pressas mot ett fast underlag för att kunna avfyras.
KontaktkraftssäkringAnpressningssäkringen kräver en anpressningskraft på minst 250 N, vilket innebär att verktyget endast kan avfyras om det pressas an helt mot arbetsytan.
AvfyrningssäkringVerktyget är försett med en utlösningssäkring. Detta innebär att ingen avfyrning sker om man först trycker in avtryckaren och därefter pressar an verktyget mot arbetsytan. För att kunna avfyras måste verktyget pressas an fullständigt mot ett fast underlag innan avtryckaren trycks in.

Minimiavstånd och kantavstånd

Vid infästning måste minimiavstånden hållas. De kan variera från en produkt till en annan.
Följ bruksanvisningarna för det fästelement som används i Hilti Handbok för infästningsteknik eller i den motsvarande lokala Hilti ”Tekniska riktlinjer för fästteknik”.

Serviceindikator

Den inbyggda servicepanelen i handtaget består av displayen samt av en Bluetooth- och en återställningsknapp.
Displayen visar bultpistolens temperatur, så att det genom att anpassa arbetstempot ska gå att undvika problem med överhettning.
I servicepanelen summeras antalet utförda infästningar. När förprogrammerade gränsvärden uppnås, indikeras att det är dags för rengöring resp. underhåll av verktyget.
Med Bluetooth kan du avläsa uppgifterna som finns registrerade i servicepanelen om infästningar med mera (t.ex. verktygets serienummer, antalet utförda infästningar eller datum för senaste service) via mobilappen Hilti Connect .
Tryck efter avslutad rengöring på återställningsknappen för att nollställa infästningsräkneverket till nästa rengöringsintervall.
Underhållsindikatorn och det interna räkneverket för infästningar fram till nästa underhållstillfälle återställs av Hilti -service när man har utfört underhåll av verktyget.
Med mobilappen går det att aktivera ett demoläge där servicegränssnittets olika meddelanden, fram till nästkommande underhåll, presenteras för användaren inom loppet av 48 infästningar.
Demoläget går att avaktivera igen via mobilappen. Efter 15 minuter avaktiveras demoläget igen automatiskt.
I demoläget motsvarar indikeringen inte verktygets faktiska tillstånd.
Infästningarna registreras även i demoläget, räkneverksvärdet motsvarar därför alltid det faktiska värdet.

Displayindikering

Serviceindikering på displayen
Image alternative
 1. Övre delen
 2. Mittdelen
 3. Nedre delen
Indikeringar i övre delen av displayen
Symbol
Förklaring
Image alternative Om Bluetooth-symbolen visas är Bluetooth aktiverat.
Image alternative Skruvnyckelsymbolen visas när det är dags för underhåll.
Låt Hilti -service sköta underhållet av bultpistolen.
Indikeringar i mitten av displayen
VARNING
Risk för personskada till följd av självantändning vid för höga temperaturer! Om en patron utlöses genom självantändning kan kringflygande splitter leda till dödliga eller allvarliga personskador.
 • Observera indikeringarna på displayen och följ de tillhörande förklaringarna i bruksanvisningen.
 • Ta omedelbart ut patronerna ur verktyget vid avbrott i arbetet.
 • Om det inte går att ta bort patronerna ur verktyget, ska du lägga undan det och se till att alla håller ett säkerhetsavstånd på minst 3 m till det tills temperaturindikeringsvisaren sjunkit till längst åt vänster på skalan. Kontakta genast Hilti -service.
Verktygstemperatur
Indikering
Förklaring
Normal
Image alternative
I mitten av displayen indikeras verktygets temperatur.
Verktygstemperaturen ligger här inom det normala området.
Hög
Image alternative
Verktygstemperaturen är hög. Fara till följd av självantändning! Minska infästningshastigheten för att temperaturen ska återgå till medel.
För hög
Image alternative
Verktygstemperaturen är extremt hög. Fara till följd av självantändning! En varningssymbol visar att patronerna riskerar att avfyras i förtid och spik-/bultbandet att smälta när patronbandet eller spik-/bultbandet vilar i verktyget.
 • Avbryt arbetet med produkten. Återuppta arbetet först när verktygstemperaturen ligger inom normalintervallet.
Indikeringar i den nedre delen av displayen
Indikering
Förklaring
Image alternative I vänster nederkant visar en räkneverksindikering med 1–7 segment hur långt det är kvar till nästa beräknade rengöring av verktyget.
Här är alltså någon rengöring inte omedelbart förestående.
Image alternative Att alla 7 segmenten visas betyder att rengöring krävs inom en snar framtid.
Image alternative Det maximala antalet infästningar har uppnåtts; verktyget måste rengöras.
Image alternative Den svarta kvadraten i nedre, högra kanten visar att demoläget är aktivt. Indikeringen visar i det här fallet inte verktygets verkliga tillstånd.
Demoläget går att avaktivera via mobilappen Hilti Connect . Efter 15 minuter avaktiveras demoläget automatiskt.

Bluetooth®

Bluetooth ®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Varje gång dessa ordmärken/logotyper används av Hilti sker det under licens.

Avsedd användning

Denna produkt är utrustad med en Bluetooth ® Low Energy-modul som gör det möjligt att kontrollera statusen hos ett verktyg samt överföra inställningar och data via Bluetooth ®-teknik, en trådlös dataöverföring via vilken två Bluetooth-kompatibla produkter kan kommunicera med varandra på kort avstånd. Denna produkt har tagits fram för att möjliggöra kommunikation med, och dataöverföring till, mobiltelefoner och Hilti -gateways. Verktyget kan överföra data som t.ex. den mottagande enhetens placering, drifttid, totalt antal användningstillfällen, antal användningstillfällen under intervallen samt tidsstämpel för överföringen. Information om vilka anslutningsfunktioner som finns hittar du i motsvarande Hilti -app eller i bruksanvisningen till det verktyg som används.

Dataöverföring via Bluetooth ®

Överföringsintervallet kan variera beroende på vilka energikällor som finns tillgängliga för verktyget. Räckvidden kan variera mycket beroende på externa förhållanden, inklusive den mottagande enhet som används. Bluetooth ®-räckvidden kan försämras avsevärt i slutna utrymmen och genom metallbarriärer (t.ex. väggar, hyllor, väskor). Beroende på omgivningen så kan det krävas flera överföringsintervall innan verktyget registreras.
Om verktyget inte registreras behöver du kontrollera följande:
Är avståndet till den mobila enheten för stort?
→ Minska avståndet mellan den mobila enheten och verktyget.

Installera och ställa in appen

För att kunna använda anslutningsfunktionerna måste du först installera motsvarande Hilti -app.
(1.) Ladda ner appen i din appbutik (Apple App Store, Google Play Store).
Det krävs att du har ett användarkonto i din appbutik.
(2.) När du har startat appen första gången loggar du in med dina användaruppgifter eller registrerar ett konto.
(3.) Displayen på din mobila enhet visar övriga steg för att koppla ihop verktyget med den mobila enheten.
Gå först igenom hela hjälpguiden i appen. På så sätt får du en bättre överblick över hur du kopplar ihop enheterna och använder anslutningsfunktionerna.

Krav på patroner

VARNING
Risk för personskada på grund av oväntad explosion. Med patroner som inte uppfyller minimikraven på säkerhet kan det bildas avlagringar av oförbränt krut. Det kan resultera i en plötslig explosion och allvarliga personskador på användaren och personer i närheten.
 • Använd endast patroner som uppfyller kraven för lokala rättsliga föreskrifter.
 • Följ underhållsintervallen och låt bultpistolen rengöras regelbundet av Hilti-Service .
Använd endast Hilti -DX-patroner som anges i tabellen nedan eller andra lämpliga patroner som uppfyller minimikraven på säkerhet:
 • För EU- och EFTA-länder gäller att patronerna måste uppfylla CE-kraven och ha CE-märkning.
 • För Storbritannien gäller att patronerna måste uppfylla UKCA-kraven och ha UKCA-märkning.
 • För USA gäller att patronerna måste uppfylla kraven i ANSI A10.3-2020.
 • För utomeuropeiska C.I.P.-stater gäller att patronerna måste ha ett C.I.P.-godkännande för DX-bultpistolen.
 • För övriga länder gäller att patronerna har klarat test beträffande restprodukter enligt EN 16264 och har intyg på detta från tillverkaren.
Patroner
Artikelnummer
Beställningsbeteckning
Anmärkning
2128213
6.8/18 M40 svart
Mycket starkt
2128211
6.8/18 M40 röd
stark

Leveransinnehåll

Bultpistol, väska, rengöringssats, skrapa, inskjutare, Hilti sprej, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Uppgifter om verktyget


DX 9–ENP
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
12,5 kg
Mått (L × B × H)
985 mm × 365 mm × 175 mm
Magasinkapacitet
40 spikar / 40 patroner
Användbara patroner
6.8/18 M40 röd, svart, blå
Användbara fästelement
X‑ENP 19
Infästningshastighet
1 200 varv/h
Stålunderlagets tjocklek
≥ 6 mm
Slagrörelse
89 mm
Anpressningskraft
≥ 250 N … < 330 N
Användningstemperatur (omgivningstemperatur)
−15 ℃ … 50 ℃

Bullerinformation

Bullervärdena har mätts upp givet följande ramvillkor:
Grundläggande förutsättningar för bullermätning
Bultpistol
DX 9–ENP
Modell
Serie
Kaliber
6.8/18 svart
Effektinställning
4
Användningsområden
Infästning i stålplatta (Brinellhårdhet 610 N/mm2) med X‑ENP‑19 L15MXR
Bullerinformation enligt EN 15895
Ljudtrycksnivå (LpA)
103 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
2 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
113 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
2 dB(A)
Ljudtrycksnivåns högsta värde (LpC, peak)
137 dB(C)
Osäkerhet, ljudtrycksnivåns högsta värde (KpCpeak)
2 dB(C)

Vibration

Vibrationsvärdet enligt 2006/42/EC överskrider inte 2,5 m/s².

Förberedelser för arbete

Bestämma fästelementens läge

Gör så här, för att undvika felplaceringar:
 • Märk, innan du placerar ut trapetsplåtarna på stålbalkarna, med hjälp av en vattenfast penna ut området där det går att montera fästelementen.
  Gå så för varje enskild trapetsplåt. Det räcker inte att markera början och slutet på balken och sedan dra en rak linje mellan dem, eftersom regelkonstruktionen kan vara krökt.

Kontrollera bultpistolens driftberedskap

Denna kontroll ska alltid göras omedelbart innan bultpistolen används samt när verktyget har satts ihop igen efter rengöring eller efter den regelbundna besiktningen av kolven och kolvstoppet.
 1. Kontrollera att det varken finns patronband eller spik-/bultband i verktyget.
Image alternative
 1. Kontrollera att bultpistolen inte har några synliga skador, framför allt inte på de komponenter som visas på bilden.
  Resultat Synliga skador förekommer
  • Låt Hilti -service reparera verktyget.
 1. Pressa verktyget mot underlaget tills du känner ett tydligt motstånd och kontrollera tryckstiftets läge.
  Resultat 1 / 2Tryckstiftet trycktes inte in, tryckstiftsfjädern pressas inte samman.
  Verktyget registrerar ingen spik och går därför inte att pressa ner mot underlaget. Verktyget fungerar som det ska.
  Resultat 2 / 2Tryckstiftet är helt intryckt, tryckstiftsfjädern är sammanpressad, när avtryckarknapparna trycks in hörs ett klickande ljud.
  Sliden kan ha fastnat. Rengör verktyget en gång till och upprepa kontrollen. Om problemet fortfarande kvarstår måste verktyget repareras av Hilti -service.
 2. Lossa verktygets fjäderspänning.
 3. Ladda med spik-/bultband, men inget patronband .
 4. Pressa verktyget mot underlaget igen och kontrollera att det hörs ett klickande ljud när du trycker in avtryckarknapparna.
  Resultat 1 / 3Verktyget går inte att pressa ner helt mot underlaget, det går därför inte att avfyra.
  • Kontrollera att vridhylsan är stängd. Vrid om så krävs vridhylsan åt vänster tills det tar stopp.
  • Kontrollera slidens läge. Om sliden inte är tydligt förskjuten åt vänster bör du låta Hilti -service reparera verktyget.
  Resultat 2 / 3Verktyget går att pressa ner helt mot underlaget (tryckstiftsfjädern är helt sammanpressad), när avtryckarknapparna trycks in hörs ett klickande ljud.
  Verktygets spikidentifiering fungerar utan problem, verktyget går att använda.
  Resultat 3 / 3Verktyget går att pressa ner helt mot underlaget (tryckstiftsfjädern är helt sammanpressad), men när avtryckarknapparna trycks in hörs inget klickande ljud.
  • Låt Hilti -service reparera verktyget.

Ladda med spik-/bultband

Image alternative
 1. För in 4 spik-/bultband ovanifrån i magasinet.
  Material
  Fästelement
  X‑ENP 19
 2. Tryck in det sista bandet till anslag i magasinet.

Ladda med patronband

Image alternative
 1. För in patronbandet uppifrån i patroninmatningskanalen.
  Material
  Patron 6.8/18 M röd, svart, blå (se patronrekommendationen i bruksanvisningen till fästelementet)
 2. Tryck in patronbandet i patroninmatningskanalen tills dess ände ligger i kant med patroninmatningskanalens överkant.

Öppna vridhylsan

Om bultpistolen låser sig kan du öppna till spärrklinkan för att åtgärda möjliga orsaker.
Image alternative
 • Vrid vridhylsan tills det tar stopp. Ta vid behov hjälp av skrapan eller något annat verktyg.

Stänga vridhylsan

Är vridhylsan inte stängd, går det inte att pressa bultpistolen fullt ut mot underlaget, vilket gör att den inte fungerar.
Image alternative
 1. Kontrollera att slitsen på framsidan av verktyget är tillstängd.
  • Slitsen är inte helt tillstängd.
 2. Vrid vridhylsan tills det tar stopp. Ta vid behov hjälp av skrapan eller något annat verktyg.

Användning

VARNING
Risk för personskada genom oavsiktlig avfyrning. En laddad bultpistol kan när som helst vara redo för avfyrning. Oavsiktligt avfyrade infästningar kan orsaka personskador på användaren och personer i omgivningen.
 • Ladda alltid ur bultpistolen (patroner och fästelement) när du är klar med eller avbryter arbetet med bultpistolen.
 • Kontrollera alltid att din inte finns några patroner eller fästelement i bultpistolen innan du påbörjar underhålls-och rengöringsarbeten eller konfigurationer.
VARNING
Fara het yta! Bultpistolen kan bli het under användning.
 • Använd skyddshandskar.
Om motståndet är onormalt högt när patronbandet sätts in, kontrollera om patronbandet är kompatibelt med denna bultpistol.
Använd alltid skyddslocket vid arbeten som kan generera flygande splitter.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
Säkerhetsanvisningar
Exempelbild
Beskrivning
Image alternative Tryck inte bultpistolen mot någon kroppsdel!
Bultpistolen kan bli redo för avfyrning om den trycks mot en kroppsdel (t.ex. handen). Då finns det risk för infästning i en kroppsdel.
Image alternative Dra inte tillbaka magasinet eller andra bultstyrningar för hand!
Om magasinet dras tillbaka för hand kan bultpistolen bli redo för avfyrning. Då finns det risk för infästning i en kroppsdel.

Infästning av fästelement

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Om verktyget blir extremt hett (se servicedisplayen), kan värmen göra att patronerna antänds så att splitter flyger omkring.
 • Ta omedelbart ut patronerna ur verktyget vid avbrott i arbetet.
 • Om det inte går att ta bort patronerna ur verktyget, ska du lägga undan det och se till att alla håller ett säkerhetsavstånd på minst 3 m till det tills temperaturindikeringsvisaren sjunkit till längst åt vänster på skalan. Kontakta genast Hilti -service.
Image alternative
 1. Pressa ner verktyget fullständigt och vinkelrätt mot arbetsytan.
 2. Tryck in handtagets avtryckarknappar.
  Går det inte att avfyra en infästning, ska du kontrollera att det finns ett patronband laddat i verktyget och tillräckligt med fästelement i magasinet.
  Finns det färre än 15 fästelement i magasinet matas dessa inte fram. Magasinet behöver då först fyllas på med fler spik-/bultband.
 3. Placera verktyget i rätt position för nästa fästelement och upprepa de beskrivna arbetsmomenten. Lägg märke till indikeringen på displayen.
  När arbetet påbörjas bör du direkt efter de första infästningarna – och sedan med jämna mellanrum – kontrollera hur långt spikarna sticker ut, så att verktygets slagkraft är rätt inställd för att garantera felfria infästningar.

Kontrollera spikutsticket

 1. Kontrollera hur mycket spiken sticker ut med toleransmätdonet.
Image alternative
Resultat 1 / 3
 • Spikarnas utstick ligger inom börområdet.
Verktygets slagkraft är rätt inställd. Kontrollen är klar.
Image alternative
Resultat 2 / 3
 • Spikarna sticker ut för mycket.
 • Öka effekten genom att vrida upp effektregleringsratten ett steg.
 • Om ratten för effektreglering redan står på högsta läget sätter du i stället i en kraftigare patrontyp – om det finns.
Image alternative
Resultat 3 / 3
 • Spikarna sticker ut för lite.
 • Minska effekten genom att vrida ner effektregleringsratten ett steg.
 • Om ratten för effektreglering redan står på lägsta läget sätter du i stället i en svagare patrontyp – om det finns.
 1. Fäst in ytterligare ett element.
 2. Upprepa de tidigare nämnda arbetsmomenten tills du får spikarna att sticka ut lagom mycket.

Ställa in effekt

Image alternative
 • Vrid ratten för effektreglering för att ställa in önskad effekt.
  • Den aktuella effektinställningen visas.

Ta ut patroner ur verktyget

Image alternative
 1. Tryck patronbandet så långt framåt som möjligt i matningsriktningen.
 2. Dra ut patronbandet ur patronutmatningsöppningen.

Ta ut fästelement ur verktyget

Normalt kan fästelementen sitta kvar i verktyget, de behöver t.ex. inte tas ut när arbetet avslutas.
Image alternative
 1. Kontrollera att patronerna först har tagits ut ur verktyget.
 2. Ställ verktyget på handtaget.
 3. Tryck på den röda knappen vid magasinets inlopp och låt spikremsorna glida ut ur magasinet.
 4. Tryck in anslaget och dra ut spikbandet ur verktyget.
  • Följ nedanstående steg om spikremsan inte sticker ut från stödplattan.
 5. Ställ verktyget lodrätt i arbetsläget.
 6. Tryck på anslaget.
 7. Upprepa detta tills spikremsan kommer fram ur verktyget.

Skötsel och underhåll

Kontrollera kolv och kolvstopp och byta dem vid behov

Vid felaktig placering kan kolven fastna i kolvstoppet. Om kolven och kolvstoppet sitter fast i varandra är dessa komponenter förbrukade. Det går inte längre att utföra en repetitionsörelse.
Kolven och kolvstoppet ska kontrolleras med jämna mellanrum, minst en gång om dagen.
 1. Ta loss stödplattan.
Image alternative
 1. Dra ut kolven ur kolvstyrningen.
 2. Dra ut kolvstoppet ur stödplattan (ev. med hjälp av kolven).
 3. Kontrollera att det inte finns några skador på kolven eller kolvstoppet. Kontrollera att kolven inte är böjd genom att rulla den på en plan yta.
  Resultat Skador förekommer, kolven krökt och/eller kolven har fastnat i kolvstoppet
  • Byt ut kolven och kolvstoppet som en komplett sats.
 4. Dra i spärrklinkan och håll fast den. För in kolven tills dess spets inte längre sticker ut ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
 5. Sätt in kolvstoppet (gummit framåt) i stödplattan.
 1. Sätt dit stödplattan.

Demontera stödplattan

Image alternative
VARNING
Risk för personskada! Patroner i verktyget kan antändas.
 • Kontrollera att alla patroner har tagits ut ur verktyget innan du utför följande arbeten på det.
FÖRSIKTIGHET
Risk för brännskador! Komponenterna kan vara mycket heta när du har arbetat med verktyget.
 • Om du måste utföra underhållarbete utan att verktyget först hinner svalna ska du därför alltid använda skyddshandskar.
 1. Ställ verktyget på handtaget.
 2. Tryck in magasinets frigöringsknapp (röd knapp) och låt magasinet glida ner.
 3. Vrid stödplattan moturs tills kopplingen lossnar.
 4. Lyft av stödplattan.

Montera stödplatta

Image alternative
 1. Kontrollera att kolvstoppet har satts in på rätt sätt i stödplattan och att kolvstyrningen och kolven sitter som de ska i verktyget.
 2. Tryck stödplattan mot gängan.
 3. Vrid stödplattan medurs tills det tar stopp.
 4. Vrid tillbaka stödplattan till utgångsläget ovanför magasinet.
 5. Skjut tillbaka magasinet tills det snäpper fast i stödplattan.

Rengöra bultpistolen

VARNING
Risk för personskada! Patroner i verktyget kan antändas.
 • Kontrollera att alla patroner har tagits ut ur verktyget innan du utför följande arbeten på det.
FÖRSIKTIGHET
Risk för brännskador! Komponenterna kan vara mycket heta när du har arbetat med verktyget.
 • Om du måste utföra underhållarbete utan att verktyget först hinner svalna ska du därför alltid använda skyddshandskar.
 1. Ta loss stödplattan.
Image alternative
 1. Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Dra ut kolven ur kolvstyrningen och släpp sedan spärrklinkan.
 2. Dra ut kolvstoppet ur stödplattan. Bänd vid behov ut kolvstoppet ur stödplattan med hjälp av kolven.
 3. Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Dra ut kolvstyrningen uppåt ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
 4. Rengör verktyget invändigt. Vänd därefter verktyget uppochner och knacka mot det så att smutsen faller ut.
 5. Rengör kolvstyrningens ytor (se det markerade området) med den stora stålborsten som ingår i tillbehören.
 6. Rengör patronläget och de intilliggande hålen för reglerstiftet med den lilla rundborsten.
 7. Rengör patronkanalen med den smala rundborsten.
 8. Olja in den rörliga delen av spikremsstyrningen med Hilti -sprej.
  Att använda andra smörjmedel kan skada gummidelarna, särskilt kolvstoppet. Dessutom kan andra smörjmedel bindas till dammrester och orsaka avlagringar.
 9. Skjut in kolvstyrningen uppifrån i verktyget tills spärrklinkan snäpper fast.
 10. Dra i spärrklinkan och håll fast den. För in kolven tills dess spets inte längre sticker ut ur verktyget och släpp sedan spärrklinkan.
 11. Sätt in kolvstoppet (gummit framåt) i stödplattan.
 12. Sätt dit stödplattan.
 13. Tryck på återställningsknappen i minst 1 sekund för att nollställa infästningsräkneverket inför nästa rengöringsintervall.
 14. Kontrollera att bultpistolen är klar för användning.

Utbyteskriterier för slitdelar

Tecken på förslitning av kolv och kolvstopp
Status
Exempelbild
Anmärkning
Nyskick
Image alternative
Slitna
Byt alltid ut kolv och kolvstopp tillsammans.
Image alternative Tecken på materialurflisning i toppen på kolven.
Image alternative Kolven har arbetat sig in 3 mm eller mer i kolvstoppet.
Tecken på förslitning av mynningsstycket
Status
Exempelbild
Anmärkning
Nyskick
Image alternative
Slitna
Låt Hilti -service byta ut delen
Image alternative Materialurflisning.

Felsökning

Åtgärda en störning efter en feltändning eller utebliven tändning

 • Tryck verktyget mot arbetsytan och avfyra det.
  • Det hörs ett klick, men patronen tänder inte.
   • Ta bort verktyget från arbetsytan. Rikta då aldrig verktyget mot dig själv eller någon annan person.
   • Skjut patronbandet på patronmatningssidan ett steg framåt med handen, eller dra bandet ett steg framåt med handen på den andra sidan.
   • Använd återstående patroner på bandet. Ta bort det använda patronbandet och ta hand om det på sådant sätt att det varken kan återanvändas eller missbrukas.

Åtgärda störning i blockerat verktyg

VARNING
Explosionsrisk! Vid felaktig hantering av patroner kan de antändas.
 • Försök inte ta bort patroner ur bultpistolen eller patronbandet med våld.
 1. Pressa verktyget lodrätt mot ett fast underlag, tryck in avtryckarknapparna och lyssna efter ljudet som uppstår.
  Resultat 1 / 2En patron antänds eller ett tydligt klickande ljud hörs.
  • Nu finns ingen antändbar patron i verktygets patronläge.
  • Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
  Resultat 2 / 2Ingen patron antänds och inget klickljud hörs. Möjligen finns det en antändbar patron i verktyget, men på grund av något fel antändes den inte.
  • OBS! Försäkra dig om att verktygets mynning inte riktas mot någon annan person.
  • Undvik hårda stötar mot verktyget.
  • Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
 2. Tryck ihop verktyget några millimeter och öppna vridhylsan.
  • Spärrklinkan är nu åtkomlig så att det går att öppna verktyget.
 3. Dra spärrklinkan utåt och håll fast den. Om verktyget inte öppnas av sig självt, försök öppna det utan att använda för mycket kraft.
  • OBS! Försäkra dig om att verktygets mynning inte riktas mot någon annan person.
  Resultat 1 / 2Verktyget går att öppna.
  • Fortsätt med felsökningen i nästa steg.
  Resultat 2 / 2Verktyget går inte att öppna.
  • Avsluta arbetet och lägg undan verktyget på ett säkert ställe.
  • Se till att ingen annan kommer åt verktyget.
  • Kontakta genast Hilti -service.
 4. Ta ut patronerna ur verktyget.
 5. Ta loss stödplattan.
 6. Kontrollera kolven och kolvstoppet och byt dem vid behov.
 7. Rengör bultpistolen.
 8. Stäng vridhylsan.

Hjälp vid störningar

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Patronen matas inte fram
Patronbandet är skadat
 • Byt ut patronbandet. Försök inte att avlägsna patronerna eller patronbandet med våld.
Verktyget är skadat
 • Kontakta Hilti -service.
Patronbandet går inte att ta bort
Verktyget är skadat
 • Kontakta Hilti -service.
Verktyget går inte att avfyra
Klickskott
Patronbandet är tomt
 • Ta ut patronbandet ur verktyget.
 • Sätt i ett nytt patronband.
Färre än 15 fästelement i verktyget
 • Ladda om med nya spik-/bultband.
Verktyget pressas inte tillräckligt hårt mot underlaget
 • Pressa ner verktyget igen och utlös sedan infästningen.
Störning i frammatningen av fästelement
 • Kontrollera rörligheten hos spik-/bultbanden.
 • Ta bort eventuella spik-/bultband som är skadade eller innehåller skadade fästelement.
Verktyget är för smutsigt
 • Rengör verktyget.
Olämpliga patroner
 • Kontakta Hilti -service.
 • Försök inte att avlägsna patronerna eller patronbandet med våld.
Verktyget är skadat
 • Kontakta Hilti -service.
Image alternative
För litet spikutstick
Fästelementet infäst bredvid balken
 • Markera balkens position och upprepa infästningen.
För hög effekt
 • Minska slagstyrkan (effektreglering) eller använd patroner med lägre energi, om sådana finns tillgängliga.
Kolven är sliten
 • Byt ut kolven och kolvstoppet tillsammans.
Fel kolv har satts i
 • Se till att kombinationen kolv/fästelement blir rätt.
Image alternative
Plåt med avstånd till profil.
Plåt med avstånd till profil
 • Undvik luckor mellan profil och balk, eller fixera balken på rätt sida.
Image alternative
Plåten är deformerad
Balk som underlag saknas
 • Markera balken på rätt ställe innan du lägger an.
Image alternative
För stort spikutstick
Fästelementet sitter för nära balkkanten
 • Markera balkens position och upprepa infästningen.
För låg slagstyrka
 • Öka slagstyrkan (effektreglering) eller använd patroner med högre energi, om sådana finns tillgängliga.
Verktyget är för smutsigt
 • Rengör verktyget.
Kolven är skadad
 • Byt ut kolven och kolvstoppet tillsammans.
Verktyget är skadat
 • Kontakta Hilti -service.
Skjuvningskador på fästelementen
Fästelementet fästes i balklivet
 • Markera balklivets läge och gör sedan en ny infästning.
Ökad underlagstjocklek och/eller materialfasthet
 • Öka slagstyrkan (effektreglering) eller använd patroner med högre energi, om sådana finns tillgängliga.
 • Om fästelementet inte går att fästa in ens med full slageffekt, är användningsområdet inte lämpligt för verktyget. Kontakta Hilti -service.
Verktyget kan inte dras isär
Kolven sitter fast i kolvstoppet
Verktyget är för smutsigt
 • Rengör verktyget.
Kolvstyrningen är för smutsig
Ingen spik/bult fästs in
Kolven är inte monterad
 • Sätt in kolven i verktyget.
Kolven är skadad
 • Byt ut kolven och kolvstoppet tillsammans.
Bultstyrningen för smutsig
 • Rengör stödplattan och dess monteringsdelar med de därför avsedda borstarna.
Fästelementen har fastnat i bultstyrningen
 • Ta först bort patronbandet och ta sedan bort det fastklämda fästelementet.
 • Undvik skjuvningsbrott på fästelementen. Undvik infästning bredvid balken; kanske behöver du notera balkens läge bättre i framtiden.
Det går inte att skruva fast stödplattan helt.
Kolvstoppet har satts i bak och fram
Kolvstyrningen bakom anslutningsgängan är smutsig
 • Rengör kolvstyrningen.
 • Olja in anslutningsgängan.
Det går inte att pressa ner verktyget hela fjädringsvägen mot underlaget
Vridhylsan inte helt sluten
Spikidentifieringen är blockerad
 • Rengör stödplattan och ta bort alla främmande föremål. Se till att spikremsstyrningen får tillräcklig smörjning med Hilti -sprej.
En del av spikidentifieringen trasig
Inga fästelement har laddats i verktyget
 • Ladda fästelement i verktyget.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual?id=2241307
Länken finns också som en QR-kod i slutet av dokumentationen.