Språk

GFB 6X-A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Trådlös dataöverföring
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Mätvarvtal
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteridriven bandfil
  GFB 6X‑A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
 • Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
 • Rör inte vid roterande delar – risk för personskada!
 • Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
 • Vänta tills produkten stannat helt innan du lägger den ifrån dig.
 • Använd skyddshandskar även vid byte av insatsverktyg. Det finns risk för skär- och brännskador vid beröring av nyss använda insatsverktyg.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga. Vissa typer av damm, t.ex. från ek eller bok, är cancerframkallande – särskilt i kombination med tillsatsämnen för träbehandling (kromat, träskyddsmedel).
 • Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Ställ inte ifrån dig produkten på batteriet.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Excenterskruv
 2. Låsskruv till svängarm
 3. Låsbar strömbrytare
 4. Justerratt för varvtal
 5. Batteri
 6. Batteriets låsknapp
 7. Dammfilter
 8. Handtag
 9. Höljets lock
 10. Drivrulle
 11. Fästskruv till sliparm
 12. Sliparm
 13. Inställningsskruv till sliparm
 14. Slipband
 15. Anpressningsrulle

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är en handhållen batteridriven bandfil. Den är avsedd för slipning och polering av svåråtkomliga metallytor, utan användning av vatten.

 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C4/36-serien för dessa batterier.

Möjlig felanvändning

Produkten får inte användas till våtslipning.
Produkten får inte användas för bearbetning av hälsovådliga eller lättantändliga material (t.ex. asbest, magnesium, trä).

Leveransinnehåll

Bandfil, sidohandtag, 2 sliparmar, torxnycklar, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Termiskt verktygsskydd

Motorskyddet övervakar strömförbrukning och motortemperatur, vilket förhindrar att verktyget överhettas.
Om motorn överbelastas genom för högt anpressningstryck minskar verktygets effekt påtagligt och det kan hända att verktyget stannar.
Om verktyget överbelastas så att det stannar eller tappar varvtalet bör du minska trycket och låta verktyget gå utan belastning i cirka 30 sekunder.

Laddningsindikering för litiumjonbatterier

Tryck på en av litiumjonbatteriets utlösningsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Under pågående arbete och strax efteråt går det inte att läsa av laddningsstatus. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

Teknisk information

Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
3,4 kg
Märkspänning
21,6 V
Bandhastighet
4,3 m/s … 9,5 m/s
Bandmått
457 mm x 4 till 30 mm
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
Ljudtrycksnivå (LpA)
78 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
89 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Vibrationsinformation
Triaxialt vibrationsvärde (ah)
1,8 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Före start

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batteriet helt innan det används första gången.
 2. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck på knappen för batteriets låsspärr.
 2. Ta ut batteriet ur verktygshållaren.

Montera sidohandtaget

Image alternative
 • Skruva fast sidohandtaget i gängbussningen.

Dra av slipband

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Slipbandet kan gå sönder om det går i fel riktning.
 • Observera slipbandets angivna riktning. Riktningen måste stämma överens med pilen på växelhuset.
Image alternative
 1. Ta av sidohandtaget.
 2. Vrid höljet åt sidan.
 3. Lossa sliparmen genom att vrida excenterskruven tills den hakar i.
 4. Dra av slipbandet i mitten av sliparmen och drivrullen.
 5. Lossa på excenterskruven för att spänna åt sliparmen.
 6. Vrid tillbaka höljet.
 7. Montera sidohandtaget.
  Alla typer av slipband passar inte alla typer av sliparmar. Välj lämplig kombination från följande tabell och byt eventuellt ut sliparmen.

Rekommenderad kombination för sliparm/bandbredd

9 mm rulle, spetsig
4 mm … 9 mm
9 mm rulle, konvex
4 mm … 13 mm
30 mm rulle, liten
13 mm … 30 mm
30 mm rulle, stor
13 mm … 30 mm

Ställa in bandet

Image alternative
 1. Ställ in bandet med hjälp av inställningsskruven på sliparmen.
 2. Välj en inställning som gör att bandet går i mitten över anpressningsrullen.
 3. Ställ in varvtalet.
 4. Låt bandet gå på det lägsta varvtalet och kontrollera inställningen.

Ta av slipband

Image alternative
 1. Ta av sidohandtaget.
 2. Vrid höljet åt sidan.
 3. Lossa sliparmen genom att vrida excenterskruven tills den hakar i.
 4. Ta av slipbandet.
 5. Lossa excenterskruven för att släppa på sliparmens fjäder.

Byta sliparm

Image alternative
 1. Ta av slipbandet.
 2. Lossa inställningsskruven.
 3. Ta loss fästskruven och ta av sliparmen.
 4. Sätt dit den nya sliparmen och sätt sedan i fästskruven med angivet vridmoment.
  Teknisk information
  Åtdragningsmoment, sliparmens fästskruv
  2,7 Nm
 5. Dra av slipbandet.
 6. Ställ in bandet.

Ställa in svängarm

Image alternative
 1. Lossa på svängarmens låsskruv.
 2. Vrid svängarmen till önskad position.
 3. Dra åt låsskruven.

Användning

Tillkoppling

 1. Tryck på den bakre delen av på/av-knappen.
 2. Skjut på/av-knappen framåt.
  • Motorn går.
 3. Lås fast på/av-knappen.

Ställa in varvtal

 • Ställ in varvtalet med hjälp av inställningsratten.

Bandhastighet utan belastning

Steg 1
4,3 m/s
Steg 2
4,7 m/s
Steg 3
5,5 m/s
Steg 4
6,4 m/s
Steg 5
7,8 m/s
Steg 6
9,5 m/s

Slipning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Det finns risk för skrubbsår och skärskador vid beröring av slipband som befinner sig i rörelse.
 • Vidrör inte slipbandet när det befinner sig i rörelse.
Överskrid inte det varvtal som anges på slipbandet.
Kläm fast det arbetsstycke som ska bearbetas.
 1. Lyft bandfilen från arbetsytan.
 2. Sätt på produkten.
  • Produkten körs nu med kontinuerlig drift.
 3. Ställ in varvtalet.
 4. Sätt ner bandfilen med slipbandet på arbetsstycket och för den fram och tillbaka.
 5. Arbeta på slipbandets dragande sida.
 6. Arbeta med ett måttligt tryck och tryck inte ner slipbandet i materialet. Vid för högt anpressningstryck kan slipbandet glida av anpressningsrullen.

Frånkoppling

 • Tryck på den bakre delen av på/av-knappen.
  • På/av-knappen fjädrar ut till Av-position och motorn stannar.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Ta bort dammfiltret och rengör både det och ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Byta drivrulle

Drivrullen kan bytas ut om den är sliten.
Image alternative
 1. Ta av slipbandet.
 2. Ta loss drivrullens fästskruv. Håll eventuellt spindellåsknappen nedtryckt under tiden.
 3. Dra av drivrullen från spindeln.
 4. Sätt dit den nya drivrullen på spindeln.
 5. Sätt tillbaka fästskruven med angivet vridmoment. Håll eventuellt spindellåsknappen nedtryckt under tiden.
  Teknisk information
  Åtdragningsmoment, drivrullens fästskruv
  2,4 Nm

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Felsökning

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
1 lysdiod blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Verktyget fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Släpp strömbrytaren och tryck in den igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Verktyget eller batteriet blir väldigt varmt.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av verktyget, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Verktyget har inte full effekt.
Batteri med för låg kapacitet har satts in.
 • Använd ett batteri med högre kapacitet.
Motorns bromsfunktion fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Verktyget har överlastats under en kort period.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r9966169.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative