Språk

PMD 200

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Instrumentet stöder NFC-teknik som är kompatibel med Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Batterilägesmätare
Image alternative På/av-knapp
Image alternative Använd aldrig batteriet som slaginstrument.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Dekaler på produkten

Laserinformation
Image alternative Laserklass 2, baserat på standarden IEC/EN 60825-1:2014 och enligt CFR 21 § 1040.
Titta inte in i strålen.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Layoutverktyg
  PMD 200
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Allmänna säkerhetsåtgärder

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, håll koll på vad du gör och använd sunt förnuft när du arbetar med ett mätinstrument. Använd aldrig mätinstrument när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks oförsiktighet vid användningen av mätinstrumentet kan leda till allvarliga skador.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för instrument även om du är van vid att använda instrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Barn och obehöriga får inte vistas i arbetsområdet.
Elsäkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Tränger vatten in i en eldriven produkt ökar risken för elstötar.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Dit hör t.ex. närheten till produkter som alstrar starka magnetiska eller elektromagnetiska fält, mätning mot olämpliga grundmaterial och användning av dåligt lämpade reflektorer.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt.
 • Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
 • Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
Användning och hantering av batteridrivet instrument
 • Använd enbart de särskilt avsedda batterierna i mätinstrumenten. Användning av andra batterier kan leda till skador och brand.
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Se till att oanvända batterier och laddare hålls skilda från små metallföremål, t.ex. gem, mynt, nycklar, spikar och skruvar, som skulle kunna kortsluta kontakterna. Kortslutning av kontakterna på batterier eller laddare kan orsaka brännskador och brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Läckande batterivätska kan orsaka hudirritation eller brännskador.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig instrumentet. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elinstrumentet av misstag.
 • Ta ur batteriet när produkten ska förvaras eller transporteras. Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.

Produktspecifika säkerhetsanvisningar

Användning och hantering av mätinstrument
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Håll alltid produkten ren och torr.
 • Kontrollera instrumentets inställningar innan det används.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.

Extra säkerhetsföreskrifter

Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och fritt från föremål och var försiktig med den nätkabel som går genom arbetsområdet. Om man inte är uppmärksam på var nätkabeln ligger finns det risk för att man snubblar och skadar sig eller att stativ med mätutrustning faller omkull och skadas. Om du använder fjärrkontrollen medan du går, håll omgivningen under uppsikt.
Personsäkerhet
 • Produkten uppfyller kraven för laserklass 2 enligt IEC/EN 60825-1:2014 enligt CFR 21 § 1040 (FDA). Du kan använda produkten utan att vidta några speciella skyddsåtgärder. Trots detta bör man inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som att titta rakt på solen). Om du får laserstrålen i ögonen, blunda omedelbart och vrid huvudet åt sidan. Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.
 • Om produkten faller ner från en hög position kan människor skadas. Använd enbart stativ som rekommenderas av Hilti .
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilken produkt du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Sköt om mätinstrumentet ordentligt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte har gått sönder eller skadats och att mätinstrumentet i alla avseenden fungerar fullt ut. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder instrumentet.Många olyckor beror på dåligt underhållna instrument .
 • Se till att instrumentet sitter stadigt på samtliga tre stödjepunkter på marken eller fästs smidigt på det stativ som rekommenderas av Hilti .
 • För att undvika mätosäkerheter, se till att måltavlan alltid är fullständigt vertikalt nivellerad när punkterna markeras. Använd justerskruven och den monterade libellen för detta ändamål.
 • Använd aldrig en skadad måltavla. Risk för mätosäkerheter föreligger.
 • Kontrollera produktens noggrannhet före mätning/användning och gör om kontrollen med jämna mellanrum under användning.
 • Även om mätinstrumentet uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att det kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt (layoutverktyg PMD 200)

Image alternative
 1. Batteri
 2. Handtag
 3. Laserutgångsfönster
 4. På/av-knapp

Produktöversikt (Måltavla PMDA 200)

Image alternative
 1. Bärhandtag
 2. Nivelleringslibell
 3. Justerskruv
 4. Måltavla

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är ett layoutverktyg , som styrs med den förinstallerade appen PMD 200 på pekskärmen (PMC 200 ). Det är avsett för att överföra punkter från planen till arbetsplatsen med hjälp av enbart en person. Layoutverktyget har en grön (vertikal) laserlinje och en inbyggd laseravståndsmätare (röd punkt).

 • Dokumentation till pekskärmen (PMC 200 ): Se bifogad dokumentation från underleverantören.

 • För denna produkt ska du endast använda de Hilti -litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 12 som anges i slutet av dokumentationen.

 • Använd endast batteriladdare som har godkänts av Hilti . Mer information hittar du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Bluetooth®

Detta layoutverktyg är utrustat med Bluetooth.
Bluetooth är en trådlös dataöverföring som tillåter kommunikation på ett bestämt avstånd mellan två bluetooth-kompatibla instrument. Layoutverktyget går att koppla ihop med pekskärmen med den förinstallerade appen PMD 200 .
Image alternative-produkter levereras med påslagen bluetooth.

Varumärken och logotyper som tillhör andra företag

Varumärket Bluetooth® och Image alternative-logotypen tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Hilti på licens.
Varumärkena Google Play och Android™ tillhör Google LLC .
Alla övriga varumärken och logotyper som används här är, även när så inte uttryckligen anges, respektive innehavares egendom.

Leveransinnehåll

Layoutverktyget , 2 batterier, batteriladdare, pekplatta med laddare och skyddshölje, måltavla, tillverkarcertifikat, bruksanvisning och Hilti -väska
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Förhållanden (med 2 σ standardavvikelse)
* Gynnsamma förhållanden: lagom temperatur, inga starka omgivande ljuskällor (t.ex. direkta solstrålar), ljust och diffust reflekterande målunderlag
** Ogynnsamma förhållanden: temperaturer inom det undre eller övre toleransområdet, starka eller direkta omgivande ljuskällor, målunderlag med mycket låg eller hög reflektion

PMD 200
Typisk drifttid med B 12/4.0-batteri vid 23 °C/73 °F
8 h
Vikt enligt EPTA-direktivet 01
2,9 kg
(6,4 lb)
Självnivelleringsområde
±3,5°
Arbetsområde (radie) vid gynnsamma förhållanden*
25 m (85 ft)
Laser
Linjelaser (grön)
2
Avståndslaser (röd)
2
Utgångseffekt
Linjelaser (grön)
< 1 mW
Avståndslaser (röd)
< 1 mW
Pulstid
Avståndslaser (röd)
< 2 ns
Frekvens
Avståndslaser (röd)
< 100 MHz
Utstrålningsvinkel
Linjelaser (grön)
90°
Våglängd
Linjelaser (grön)
510 nm
Avståndslaser (röd)
635 nm
Stråldivergens
Linjelaser (grön)
0,05 mrad …0,08 mrad
Avståndslaser (röd)
0,2 mrad …0,45 mrad
Bluetooth-version
Bluetooth Low Energy 5.0
Bluetooth-effekt
6,31 mW
Bluetooth-frekvens
2 400 MHz …2 483,5 MHz
Kapslingsklass (IEC 60529) utan batteri
IP 54
Stativfäste (BSW)
5/8 in
Systemets mätnoggrannhet vid gynnsamma förhållanden*
±3 mm
(±0,1 in)
Systemets mätnoggrannhet vid ogynnsamma förhållanden**
±5 mm
(±0,2 in)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …70 ℃
(−4 ℉ …158 ℉)
Omgivningstemperatur vid drift
−10 ℃ …40 ℃
(14 ℉ …104 ℉)
Märkspänning
10,8 V
Märkström
350 mA
Maxhöjd vid användning
2 000 m över havet/6560 ft över havet
Max. luftfuktighet
80 %

Platta

Följande teknisk information motsvarar de minimikrav som måste uppfyllas för att PMD 200-applikationen ska kunna utföras.

PMC 200
Operativsystem
Android 7.0
Bluetooth
BLE
Displayupplösning
1 920 x 1 200

Batteri

Batteriets driftspänning
10,8 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ …60 ℃
(1 ℉ …140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ …40 ℃
(−4 ℉ …104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ …45 ℃
(14 ℉ …113 ℉)

Förberedelser för arbete

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Förbereda och ansluta layoutverktyg och pekskärm

Pekskärmen behöver bara anslutas till layoutverktyget före det första användningstillfället.
 1. Placera layoutverktyget på marken på en plats med så god sikt som möjligt över arbetsområdet.
 2. Koppla in layoutverktyget igen.
 3. Slå på pekskärmen och öppna ”PMD 200”-appen.
 4. Acceptera slutanvändaravtalet.
 5. Acceptera användningen av platstjänster.
 6. Anslut layoutverktyget till pekskärmen genom att välja layoutverktygets serienummer i appen.
  • Produktens serienummer hittar du på märkskylten på baksidan av verktygets huvud.
  • Inställningarna sparas till nästa gång layoutverktyget används. Layoutverktyget ansluts till pekskärmen automatiskt.
 7. Vänta tills layoutverktyget har nivellerats automatiskt.

Skapa ny utstakning

När du startar en ny utstakning raderas data från den senaste utstakningen oåterkalleligt.
 1. Välj appen Ny utstakning på startskärmen.
 2. Om du vill fortsätta arbeta med den senaste utstakningen väljer du Aktuell utstakning på startskärmen.

Fastställa referenslinje

Innan du kan börja utstakningen måste du först mäta upp en referenslinje.
Du kan definiera en referenslinje på något av följande sätt:
 • Mät två punkter på en kontrollinje eller på en byggnadsaxel.
 • Mät två punkter på en byggnadsvägg eller på byggnadsstöd.
Som tumregel för referenslinjen gäller: Arbetsräckviddens radie motsvarar ungefär den dubbla längden av den uppmätta referenslinjen.
Image alternative
 1. Välj appen Ny utstakning på startskärmen.
 2. Definiera referenslinjen (t.ex. byggnadsaxel eller byggnadsvägg) på arbetsplatsen.
 3. Placera måltavlan exakt på den första referenspunkten (0/0 startpunkt).
 4. Flytta den gröna laserlinjen med höger/vänsterknapparna så att den hamnar exakt över referenspunktens mitt.
 5. För att mäta in den första referenspunkten väljer du Mät .
 6. Placera måltavlan exakt på den andra referenspunkten (riktningspunkt).
 7. Flytta den gröna laserlinjen med höger/vänsterknapparna så att den hamnar exakt över referenspunktens mitt.
 8. För att mäta in den andra referenspunkten väljer du Mät .
 9. Kontrollera först referenslinjen och bekräfta den sedan.
  Om referenslinjen inte passar väljer du Tillbaka och mäter sedan referenspunkterna på nytt.

Skapa utstakningspunkt

Utstakningspunkterna matas in manuellt i appen enligt byggnadsplanen.
 1. För att flytta utstakningspunkten i den blåa pilens riktning ska du mata in värdet i det blåa inmatningsfältet.
 2. För att flytta utstakningspunkten i den gula pilens riktning ska du mata in värdet i det gula inmatningsfältet.

Mata in värden

 1. Välj Ny punkt i appen.
 2. Välj motsvarande inmatningsfält (gult/blått).
  • Ett tangentbord visas i appen.
 3. Mata in motsvarande värde enligt byggnadsplanen.
 4. För att addera eller subtrahera ett värde ska du välja motsvarande knapp (+/-).
 5. Välj OK när du har fastställt värdena.
 6. Välj Bekräfta när du har definierat utstakningspunkternas position.

Ändra riktning på utstakningspunkterna

 • Använd riktningspilarna (upp/ner, vänster/höger) under inmatningsfältet för att ändra utstakningspunkternas riktning till 0/0-punkten.

Ändra/ta bort utstakningspunkt

 1. Välj en utstakningspunkt som ska ändras eller tas bort.
 2. Välj menysymbolen uppe till höger.
 3. Välj Ändra om du vill ändra en utstakningspunkt.
 4. Ändra värdet i det aktuella inmatningsfältet.
 5. Välj Bekräfta för att spara ändringen.
  Välj Ångra om du vill stänga menyn utan att spara ändringen.
 6. Välj Radera om du vill ta bort den valda utstakningspunkten.

Justera referenspunkt (0/0)

I standardinställningen växlar referenspunkten (0/0) vid skapandet av en ny utstakningspunkt alltid till den senast skapade punkten.
 1. Välj en utstakningspunkt som du vill definiera som ny referenspunkt (0/0).
 2. Välj tillvalsknappen Tillfällig 0/0 .
  • Den valda utstakningspunkten är nu den nya referenspunkten (0/0).
  • Nästa utstakningspunkt kommer att skapas i förhållande till den nya referenspunkten.

Överföra utstakningspunkt till arbetsområde

 1. Layoutverktyget riktar den gröna lasern i riktning mot den valda utstakningspunkten.
 2. Flytta måltavlan PMDA 200 längs den gröna lasern så att den röda avståndslasern kan mäta avståndet.
  • Den röda laserpunkten måste vara på måltavlan.
  • Appen visar om du måste röra måltavlan fram eller tillbaka.
  • När du närmar dig utstakningspunkten med 50 cm (20 tum) ljuder en akustisk signal, vilket gör det enkelt att hitta utstakningspunkten.
 3. När appens display visar 0,0 har du nått utstakningspunktens position.
 4. Markera utstakningspunkten på marken där den gröna lasern träffar måltavlan.
  För att undvika mätfel ska du se till att måltavlan alltid är vertikalt nivellerad. Gör detta med hjälp av justerskruven och nivelleringslibellen på måltavlan.

Utstaka vinkel

För att skapa en vinkel måste du först skapa eller definiera en utstakningspunkt som representerar vinkelns fästpunkt.
 1. Välj en utstakningspunkt där vinkeln ska påbörjas.
 2. Välj menysymbolen uppe till höger.
 3. Välj Vinkel för att skapa en vinkel.
 4. Mata in det värde som motsvarar avståndet till fästpunkten i det övre inmatningsfältet.
 5. Mata in vinkeln i det undre inmatningsfältet.
 6. Välj åt vilket håll vinkeln ska riktas genom att välja ytterligare en utstakningspunkt som hjälper till att bestämma vinkelns position.
 7. Välj Bekräfta för att skapa den nya utstakningspunkten. Verktyget visar genast den nya utstakningspunktens riktning.

Utstaka radie

För att staka ut punkter på en radie måste du först skapa eller definiera en utstakningspunkt som representerar radiens mittpunkt.
 1. Välj ut en utstakningspunkt som representerar radiens mittpunkt.
 2. Välj menysymbolen uppe till höger.
 3. Välj Radie för att skapa en radie.
 4. Mata in radiens värde i det övre inmatningsfältet.
 5. I det undre inmatningsfältet matar du in radiens längd.
 6. Välj bågens start- och slutpunkt på bildskärmen.
 7. Definiera den båge du önskar genom att välja respektive sida.
 8. För att skapa punkterna väljer du Bekräfta .
  • Layoutverktyget visar direkt riktningen på den första utstakningspunkten på radien.

Utstaka en båge med hjälp av två punkter

För att staka ut en båge med hjälp av två punkter måste du först skapa eller definiera två utstakningspunkter, vilka representerar bågens start- och slutpunkt.
 1. Välj ut den utstakningspunkt som definierar bågens startpunkt.
 2. Välj menysymbolen uppe till höger.
 3. För att skapa en båge med hjälp av två punkter väljer du Båge med hjälp av 2 punkter .
  • Funktionen skapar därefter en exempelbåge.
 4. I det övre inmatningsfältet matar du in antingen bågens radie eller dess höjd över den tänkta axeln mellan start- och slutpunkt.
 5. I det undre inmatningsfältet matar du in bågens längd.
 6. Välj ut den utstakningspunkt som definierar bågens slutpunkt.
 7. Välj den båge du önskar bland alternativen.
 8. För att skapa punkterna väljer du Bekräfta .
  • Layoutverktyget visar direkt riktningen på den första utstakningspunkten på bågen.

Inställningar

Enheter
 • För att fastställa enheterna kan du välja mellan metriska och brittiska enheter.
Anslutning till layoutverktyg
 • Här visas till vilket layoutverktyg som pekskärmen är ansluten. Här listats ytterligare layoutverktyg inom räckvidd.
  När ett layoutverktyg är anslutet till en pekskärm listas detta inte längre. För att ansluta layoutverktyget till en annan pekskärm måste den befintliga anslutningen först brytas.
Akustisk signal
 • Du kan slå på eller stänga av den akustiska signalen. Signalen är påslagen vid leverans.
Visa introduktion
 • Du kan slå på och stänga av den här funktionen. När den här funktionen är påslagen visas introduktionen när appen startas. Den här funktionen är påslagen vid leverans.
Visa punktnamn
 • Du kan slå på och stänga av den här funktionen. Om denna funktion är avstängd döljs punktnamnen. Den här funktionen är påslagen vid leverans.
Om oss
 • Här kan du hämta information om programvaruversionen, versionen av den inbyggda programvaran, licenser och juridiska aspekter.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Instrumentets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på instrumentet.
 • Ta försiktigt bort damm med en torr borste eller en trasa.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte det batteridrivna instrumentet om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
 • När skötsel- och underhållsarbete har utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Rengöring av laserns utgångsfönster
 • Blås bort damm laserutgångsfönstret.
 • Ta inte på laserutgångsfönstret.
  Rengöring med alltför sträva material kan repa glaset och därmed försämra instrumentets precision. Använd inga andra vätskor förutom ren alkohol eller rent vatten. Det kan skada plastdelarna.
  Tänk på temperaturgränsvärdena när du torkar din utrustning.

Transport och förvaring av batteridrivna instrument

Transport
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att instrumentet och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara instrumentet och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara instrumentet och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att instrumentet och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte starta layoutverktyget och/eller pekskärmen.
Batteriet är urladdat.
 • Ladda batteriet.
PMD 200-appen är inte tillgänglig.
Appen finns i en undermeny på pekskärmen.
 • Sök efter appen PMD 200 i pekskärmens undermeny.
Appen avinstallerades.
 • Ladda ner appen PMD 200 på nytt från Google Play.
Fel språk i appen
Pekskärmens språkinställning
 • Ändra språk under pekskärmens inställningar. Om språket inte stöds används engelska i appen per automatik.
Appen fungerar inte.
Fel på mjukvaran
 • Stäng appen helt och starta om den.
Slutanvändaravtalet har inte accepterats
 • Acceptera slutanvändaravtalet.
Appen stängdes oväntat.
Strömsparläge har aktiverats på pekskärmen
 • Avaktivera strömsparläget under pekskärmens inställningar.
Layoutverktyget kan inte anslutas till pekskärmen.
Layoutverktyget är frånkopplat.
 • Koppla in layoutverktyget igen.
Fel på layoutverktyget.
 • Slå av layoutverktyget och slå sedan på det igen. Om problemet trots detta kvarstår får du kontakta Hilti Service.
Avståndet till layoutverktyget är för stort
 • Flytta dig betydligt närmare layoutverktyget.
Fel layoutverktyg valt
Layoutverktyget kan inte nivellera.
Underlaget är ojämnt eller lutar för mycket.
 • Ställ layoutverktyget på en jämn och vågrät yta.
Layoutverktyget kan inte mäta.
Det är för ljust på arbetsplatsen.
 • Släck ner eller skugga arbetsområdet.
Olämplig mätyta
 • Byt mätyta (t.ex. vitt papper).
Den röda laserpunkten eller den gröna laserlinjen syns inte.
Det är för ljust på arbetsplatsen.
 • Släck ner eller skugga arbetsområdet.
Layoutverktyget är inte anslutet till pekskärmen
Fel på layoutverktyget.
 • Slå av layoutverktyget och slå sedan på det igen. Om problemet trots detta kvarstår får du kontakta Hilti Service.
Den gröna laserlinjen är inte helt vertikal.
Nivellering ej korrekt
 • Slå av layoutverktyget och slå sedan på det igen. Om problemet trots detta kvarstår får du kontakta Hilti Service.
Fel på layoutverktyget.
 • Slå av layoutverktyget och slå sedan på det igen. Om problemet trots detta kvarstår får du kontakta Hilti Service.
Den gröna laserlinjen och den röda laserpunkten överlappar inte varandra helt. (avvikelser på +/- 1–2 mm (0,04–0,08 tum) är normalt.)
Fel på layoutverktyget.
 • Slå av layoutverktyget och slå sedan på det igen. Om problemet trots detta kvarstår får du kontakta Hilti Service.
 • Kontrollera layoutverktyget regelbundet.
Utstakningspunkterna är inte korrekta/befintliga utstakningspunkter är inte korrekta efter genomförd efterjustering
Måltavlan har inte nivellerats
Måltavlan är skadad
 • Kontrollera om måltavlan uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Referenslinjen är för kort
Layoutverktyget har flyttats

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Försäkran om överensstämmelse

Villkor : ej USA
Image alternative
Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Detta verktyg har i tester klarat de gränsvärden för en digital enhet av klass A som fastställs i avsnitt 15 av FCC-regelverket. Dessa gränsvärden bör garantera ett tillräckligt skydd mot elektromagnetiska störningar vid drift i kommersiella anläggningar. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna. Användning av detta verktyg i bostäder kan ge upphov till störningar som användaren måste kompensera för.
Detta verktyg motsvarar avsnitt 15 i FCC-regelverket och RSS‑210-specifikationerna i ISED.
För idrifttagning gäller följande två villkor:
 • Instrumentet ska inte avge skadlig strålning.
 • Instrumentet måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användning
Image alternative
I denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
I fall med ett enda brinnande batteri:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Vänta tills batteriet har svalnat helt.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.