Språk

GDG 6‑A22

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.
Image alternative Likström
Image alternative Använd skyddsglasögon!
Image alternative Mätvarvtal
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteridriven rätvinkelslip
  GDG 6‑A22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Gemensamma säkerhetsföreskrifter för slipning, sandpappersslipning, arbeten med stålborstar, polering, fräsning och kapslipning:

 • Elverktyget kan användas som slipmaskin, sandpappersslip, stålborste, polerare och kapslipmaskin och för fräsning. Observera alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, bilder och instruktioner som medföljer verktyget. Om följande anvisningar inte följs kan det leda till elstötar, brand och/eller svåra skador.
 • Använd inga tillbehör som inte har specialtillverkats för elverktyget och rekommenderas av tillverkaren. Även om tillbehöret går att fästa på verktyget innebär detta inte nödvändigtvis att det är säkert att använda.
 • Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
 • Insatsverktygets ytterdiameter och tjocklek måste motsvara måttangivelserna för elverktyget. Insatsverktyg med felaktiga mått kan inte skärmas av ordentligt eller kontrolleras tillräckligt.
 • Slipskivor, slipvalsar och andra tillbehör måste passa exakt på spindeln eller spännhylsan i elverktyget. Insatsverktyg som inte passar exakt i elverktygets öppning roterar ojämnt, vibrerar mycket starkt och kan leda till att användaren förlorar kontrollen över verktyget.
 • Dornmonterade skivor, slipcylindrar, skärverktyg och andra tillbehör måste sättas in helt i spännhylsan eller spännbacken. Den ”utskjutande” delen, d.v.s. den fritt liggande delen av dornet mellan slipinsatsen och spännhylsan eller spännbacken, måste vara så liten som möjligt. Om dornet inte spänns tillräckligt eller om slipinsatsen står för långt ut kan insatsverktyget lossna och kastas ut med hög hastighet.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före varje användning att slipskivorna inte har spruckit eller rivits sönder, att slipvalsarna inte har rivits sönder eller slitits onormalt mycket samt att stålborstarna inte har lösa eller avbrutna borst. Om du tappar elverktyget eller insatsverktyget måste du kontrollera att det inte har skadats. Byt till ett nytt insatsverktyg vid behov. När du har kontrollerat och satt i slipinsatsen ska verktyget köras en minut med högsta varvtal. Håll dig och andra personer borta från det roterande slipverktyget under tiden. Om insatsverktyget är skadat går det oftast sönder redan under testkörningen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Beroende på användningsområde bör du använda ansiktsmask, ögonskydd eller skyddsglasögon. Använd om möjligt dammskyddsmask, hörselskydd, skyddshandskar eller specialförkläde, som filtrerar bort små slip- och materialpartiklar. Skydda ögonen mot kringflygande partiklar som uppstår vid vissa användningsområden. Dammskyddsmasker ska filtrera bort det damm som uppstår vid användningen. Om du utsätts för buller under en längre tid kan din hörsel skadas.
 • Se till att andra personer håller sig på behörigt avstånd från arbetsområdet. Alla personer som vistas i arbetsområdet måste använda personlig skyddsutrustning. Delar som splittras från arbetsstycket eller insatsverktyg som går av kan flyga iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
 • Håll endast elverktyget i det isolerade handtaget när du utför arbeten där insatsverktyget kan stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
 • Håll alltid fast elverktyget ordentligt vid start. Vid igångkörning på maximalt varvtal kan motorns reaktionsmoment leda till att elverktyget slutar fungera.
 • Använd om möjligt spännhylsor för att sätta fast arbetsstycket. Håll aldrig ett litet arbetsstycke i ena handen och elverktyget i andra handen under tiden som du använder verktyget. Genom att spänna fast små arbetsstycken kan du använda båda händerna för att bättre kontrollera elverktyget. Vid kapning av runda arbetsstycken som träklossar, stångmaterial och rör tenderar dessa att rulla iväg, vilket kan göra att insatsverktyget fastnar och slår tillbaka på dig.
 • Lägg aldrig ifrån dig elverktyget innan slipinsatsen har stannat helt. Det roterande insatsverktyget kan komma i kontakt med arbetsytan och orsaka att du förlorar kontrollen över elverktyget.
 • Efter att ha bytt insatsverktyg eller ändrat inställningar på verktyget, dra fast spännstångsmuttern, spännbacken eller andra fästelement. Lösa fästelement kan utan förvarning flytta på sig och leda till att användaren förlorar kontrollen över verktyget – roterande komponenter som inte är ordentligt fastsatta slungas ut med stor kraft.
 • Låt inte elverktyget vara igång medan du bär omkring på det. Du kan fastna med kläderna i det roterande slipverktyget och slipinsatsen kan tränga in i kroppen.
 • Rengör ventilationsspringorna på elverktyget regelbundet. Motorfläkten drar in damm i höljet och om mycket metalldamm samlas kan det utgöra en elektrisk fara.
 • Använd aldrig elverktyget i närheten av brännbara material. Gnistor kan antända materialet.
 • Använd inte insatsverktyg som kräver flytande kylmedel. Användning av vatten eller andra flytande kylvätskor kan leda till elstötar.
Kast och motsvarande säkerhetsföreskrifterEtt kast (kallas även bakslag eller kickback) är den plötsliga reaktionen till följd av att ett roterande insatsverktyg, t.ex. en slipskiva, sliprondell eller stålborste, fastnar eller blockeras. Fastkörning eller blockering leder till ett tvärt stopp av den roterande rörelsen. Därigenom tvingas elverktyget okontrollerat i motsatt riktning mot insatsverktygets rotationsriktning vid blockeringspunkten.
Om t.ex. en slipskiva hakar fast i arbetsstycket kan kanten på slipskivan skära in i arbetsstycket och gå sönder eller orsaka ett kast. Slipskivan rör sig då mot eller bort från användaren beroende på skivans rotationsriktning. Det kan även hända att slipskivan går av.
Ett kast är resultatet av felaktig eller bristande användning av elverktyget. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll i elverktyget ordentligt och placera kroppen och armarna i en position där du kan fånga upp de krafter som uppstår vid ett kast. Genom att vidta relevanta försiktighetsåtgärder kan användaren hantera de krafter som uppstår vid ett kast.
 • Var särskilt försiktig när du arbetar i hörn, vid vassa kanter eller liknande. Förhindra att insatsverktyg rekylerar från verktyget eller fastnar. Det roterande slipverktyget tenderar att fastna i hörn, vid vassa kanter eller vid rekyl. Du kan förlora kontrollen över verktyget eller ett kast kan uppstå.
 • Använd inte tandade sågklingor. Sådana insatsverktyg orsakar ofta kast eller att du förlorar kontrollen över elverktyget.
 • För alltid in insatsverktyget i materialet i samma riktning som skärningskanten förs ut från materialet (d.v.s. i den riktning som spånen kastas ut). Om elverktyget förs i fel riktning leder det till att insatsverktygets skäregg bryter sig loss ur arbetsstycket, varmed elverktyget drar iväg i denna matningsriktning.
 • Spänn alltid fast arbetsstycket vid användning av svarvade stycken, kapskivor, höghastighetsfräsverktyg eller hårdmetallfräsverktyg. Redan vid en mindre förkantning i spåret hakar insatsverktygen fast och kan orsaka ett kast. När en kapskiva hakar fast går den oftast sönder. Vid fasthakning av svarvade delar, höghastighetsfräsverktyg eller hårdmetall-fräsverktyg kan verktygsinsatsen hoppa ur spåret och orsaka att användaren förlorar kontrollen över elverktyget.
Särskilda säkerhetsföreskrifter för slipning och kapslipning:
 • Använd enbart de slipinsatser som har godkänts för ditt elverktyg och på ett sådant sätt som har rekommenderats av tillverkaren. Exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en kapskiva. Kapskivor ska användas för att skala av material med kanten av skivan. Om kraft anbringas från sidan på slipinsatsen kan den gå sönder.
 • För koniska och rätvinkliga slipstift med gänga, använd bara oskadade dornar av riktig storlek och längd och utan underskärning på skuldran. Passande dornar minskar risken för att brott uppstår.
 • Undvik att kapskivan blockeras eller ett för högt anpressningstryck. Gör inte alltför djupa snitt. Om kapskivan överbelastas ökar påfrestningen och risken för kantning eller blockering och därmed risken för kast eller att slipinsatsen går av.
 • Håll handen borta från området framför och bakom den roterande kapskivan. När du rör kapskivan i arbetsstycket bort från din hand riskerar elverktyget och dess roterande skivor att slå tillbaka direkt på dig vid ett kast.
 • Om kapskivan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du koppla från verktyget och hålla det stilla tills skivan stannat helt. Försök aldrig att dra loss skivan ur snittet medan den fortfarande roterar – ett kast kan uppstå. Ta reda på och åtgärda orsaken till att skivan fastnat.
 • Slå inte på elverktyget igen medan det sitter fast i arbetsstycket. Vänta tills kapskivan nått fullt varvtal igen innan du försiktigt fortsätter med snittet. Annars kan skivan haka fast, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka kast.
 • Stötta upp plattor eller stora arbetsstycken för att minska risken för kast genom att kapskivan fastnar. Stora arbetsstycken kan böjas av sin egen vikt. Arbetsstycket måste stöttas på båda sidor om skivan, både i närheten av kapsnittet och vid kanten.
 • Var extra försiktig vid fickskärning i bärande väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. När kapskivan tränger igenom väggen kan den träffa en gas-, vatten- eller elledning eller något annat objekt och orsaka kast.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter vid arbete med stålborste:
 • Tänk på att stålborstar tappar borst även vid normal användning. Överbelasta inte borsten genom ett för högt anpressningstryck. Borst som flyger iväg kan mycket lätt tränga igenom tunna kläder och/eller huden.
 • Låt borstar köras i minst en minut på arbetstempo före användning. Se till att ingen står framför eller i linje med borsten när detta görs. Under inkörningstiden kan lösa tråddelar flyga iväg.
 • Rikta bort den roterande stålborsten. Vid arbete med dessa borstar kan små partiklar och mycket små tråddelar flyga iväg med hög hastighet och tränga igenom huden.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80° eller brännas.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ produkten på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material, där du kan hålla den under uppsikt medan batteriet svalnar. I sådana fall, kontakta Hilti  Service .

Extra säkerhetsföreskrifter

 • När du använder produkten, håll den så att slipdamm, flygande gnistor och eventuella brottsstycken från insatsverktyget eller arbetsstycket inte kan träffa din kropp.
 • När du byter insatsverktyg, använd bara välpassande och oskadade nycklar.
 • Insatsverktyg måste kunna åka runt utan problem. Använd aldrig deformerade insatsverktyg.
 • Ta aldrig bort spån eller splitter från produkten när den används. Stäng av produkten.
 • Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet.
 • Använd skyddshandskar vid byte av verktyg, eftersom insatsverktyget och chucken blir varma vid användning.
 • Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
 • Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget.
 • Rengör insatsverktygets skaft innan du sätter i det. Se till att insatsverktygets skaft alltid är spänt minst 20 mm in i spännhylsan. Dra alltid fast fästmuttern efter att ha använt verktyget. Otillräckligt fastsatta insatsverktyg kan lossna och slungas ut vid drift.
 • Använd bara insatsverktyg som motsvarar angivelserna i den tekniska informationen.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Fästmutter med spännhylsa
 2. Spindel
 3. Hals/främre handtag
 4. Låsbar strömbrytare
 5. Handtag
 6. Justerratt för varvtal
 7. Batteri
 8. Batteriets upplåsningsknapp
 9. Dammfilter
 10. Liten nyckel, 12 mm
 11. Stor nyckel, 17 mm

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en rätvinkelslip. Den är avsedd för bearbetning av metall. Den är avsedd för slipning, kapslipning, arbete med stålborstar och för avslipningar och fräsningar.

Använd bara insatsverktyg med en skaftdiameter som motsvarar den monterade spännhylsan. Följ angivelserna i den tekniska informationen.
Produkten är endast avsedd för torr användning utan vatten.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast batteriladdare som har godkänts av Hilti . Mer information hittar du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Leveransinnehåll

Rätvinkelslip, två nycklar, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Laddningsindikering för litiumjonbatterier

Tryck på en av litiumjonbatteriets utlösningsknappar för att se batterinivån.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lampa blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Under pågående arbete och strax efteråt går det inte att läsa av laddningsstatus. Läs anvisningarna i kapitlet Felsökning om batteriets lysdioder för laddningsindikering börjar blinka.

Teknisk information

Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄8.0
2,6 kg
Mätvarvtal
10 000 varv/min … 25 000 varv/min
Insatsverktygets minsta nödvändiga varvtal
≥ 25 000 varv/min
Insatsverktygets arbetsdiameter
≤ 55 mm
Insatsverktygets skaftdiameter
Spännhylsa 6 mm
6 mm
Spännhylsa 1/4 tum
1/4 in
Spindelns nyckelbredd
12 mm
Fästmutterns nyckelbredd
17 mm
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
Ljudtrycksnivå (LpA)
76 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
87 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Vibrationsinformation
Vibrationsemissionsvärde (ah), beroende av insatsverktygets diameter
< 25 mm
0,7 m/s²
25 till < 50 mm
15,9 m/s²
50–55 mm
22,2 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batteriet helt innan det används första gången.
 2. Sätt i batteriet i verktygshållaren så att du hör att det klickar fast.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ur batteri

 1. Tryck in batteriets spärrar.
 2. Ta ut batteriet ur verktyget.

Byta insatsverktyg

VARNING
Risk för skador på den tomma spännhylsan vid fastdragning av fästmuttern.
 • Dra aldrig fast fästmuttern när inget insatsverktyg är isatt.
FÖRSIKTIGHET
Risk för material- och personskador om insatsverktyget kör deformerat eller är skadat.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Kontrollera före användning att arbetsvinkelslipen inte vibrerar.
Image alternative
 1. Håll spännhylsan med den lilla nyckeln och öppna fästmuttern med den stora nyckeln.
 2. Dra ut insatsverktyget ur spännhylsan.
 3. Sätt in insatsverktygets skaft så långt det går i spännhylsan.
 4. Det lätta skaftmåttet L0 får som mest uppgå till 10 mm. Insatsverktygets skaft måste sättas in minst 20 mm i spännhylsan.
 5. Håll fast spännhylsan med den lilla nyckeln och dra fast fästmuttern med den stora nyckeln.
 6. Kontrollera att insatsverktyget sitter fast ordentligt.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Tillkoppling

 1. Tryck på den bakre delen av på/av-knappen.
 2. Skjut på/av-knappen framåt.
  • Motorn går.
 3. Lås fast på/av-knappen.

Arbeta

Image alternative
 1. Sätt på produkten.
 2. Via tumhjulet för varvtal, ställ in ett varvtal som passar för insatsverktyget och för den tilltänkta användningen.
 3. Arbeta alltid enbart med den yta som avsetts för insatsverktyget. Exempel: Slipa aldrig med sidoytan på en kapskiva. Kapskivor ska användas för att skala av material med kanten av skivan.
 4. Sätt fast det arbetsstycke som ska bearbetas. Håll aldrig ett litet arbetsstycke i ena handen och rätvinkelslipen i andra handen under tiden som du använder slipen. Håll alltid rätvinkelslipen i handtagen med båda händerna.
 5. För fram rätvinkelslipen på arbetsstycket. Arbeta med ett måttligt tryck och tryck inte ner insatsverktyget i materialet.

Frånkoppling

 • Tryck på den bakre delen av på/av-knappen.
  • På/av-knappen fjädrar ut till Av-position och motorn stannar.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Byta fästmutter

VARNING
Risk för skador på den tomma spännhylsan vid fastdragning av fästmuttern.
 • Dra aldrig fast fästmuttern när inget insatsverktyg är isatt.
Image alternative
 1. Håll spindeln med den lilla nyckeln och öppna fästmuttern med den stora nyckeln.
 2. Dra vid behov ut insatsverktyget ur spännhylsan.
 3. Skruva loss fästmuttern med spännhylsa helt från rätvinkelslipen.
 4. Sätt den nya fästmuttern med spännhylsa på spindeln och skruva löst på fästmuttern på spindeln. Dra inte fast fästmuttern.

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget, insatsverktygen och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget, insatsverktygen och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara verktyget, insatsverktygen och batterierna så att de är oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget, insatsverktygen och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriet laddar ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
1 lampa blinkar.
Produkten fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Batteriet är för varmt eller för kallt.
 • Låt batteriet långsamt värmas upp/svalna till rumstemperatur.
Alla fyra lysdioderna blinkar.
Produkten fungerar inte.
Verktyget är överlastat.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen. Låt sedan verktyget gå på tomgång i ca 30 sekunder.
Verktyget eller batteriet blir väldigt varmt.
Elektriskt fel
 • Stäng genast av verktyget, ta ur batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.
Verktyget fungerar inte med full effekt.
Batteri med för låg kapacitet har satts in.
 • Använd ett batteri med högre kapacitet.
Motorns bromsfunktion fungerar inte.
Batteriet är urladdat.
 • Byt batteri och ladda det tomma batteriet.
Verktyget har överlastats under en kort period.
 • Stäng av verktyget och slå sedan på det igen.
Verktyget vibrerar kraftigt.
Insatsverktyget är inte kompatibelt med verktyget.
 • Använd bara insatsverktyg som motsvarar angivelserna i den tekniska informationen.
Insatsverktyget är skadat, deformerat eller i obalans.
 • Använd bara felfria insatsverktyg.
Enheten är defekt
 • Om insatsverktyget kan uteslutas som orsak, vänd dig till Hilti s servicetjänst.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Avfallshantering av batterierBristfällig avfallshantering av batterier kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r11229136.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative