Språk

DD 250-CA

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Påbudssymboler

Följande påbudsmärken används:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd skyddsskor
Image alternative Använd andningsskydd

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Analysdata
Image alternative Borrstartläge
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Växelström
Image alternative Diameter
Image alternative Använd inte lyftkran för transport
Image alternative Bluetooth
Image alternative Lås öppet
Image alternative Lås stängt
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Skyddsjord
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Anvisningsskyltar

På borrstativet, bottenplattan eller diamantkärnborrverktyget
Image alternative På vakuumbasplattan
Övre halvan av bilden : Vid borrning av vågräta hål med vakuumfäste måste borrstativet förses med någon ytterligare form av säkringsanordning.
Nedre halvan av bilden : Borra aldrig uppåt med vakuumfäste utan någon ytterligare form av säkringsanordning.
Image alternative På diamantkärnborrverktyget
Vid arbeten på ytor över marknivå måste både vattenuppsamlingssystemet och en våtdammsugare användas.
Image alternative På diamantkärnborrverktyget
Arbeta endast med fungerande PRCD.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Diamantkärnborrverktyg
  DD 250-CA
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för borrmaskiner

Säkerhetsanvisningar för alla arbeten
 • Håll i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där insatsverktyget riskerar att stöta på dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Vid kontakt med en spänningssatt ledning kan metalldelar på verktyget spänningssättas och ge dig en stöt.
Säkerhetsanvisningar vid användning av långa borr
 • Arbeta aldrig med högre varvtal än vad som är tillåtet för borret. Om borret tillåts rotera utan kontakt med arbetsstycket kan det vid högre varvtal lätt komma att böjas, med åtföljande risk för personskador.
 • Börja alltid att borra med lågt varvtal och med borrspetsen i kontakt med arbetsstycket. Om borret tillåts rotera utan kontakt med arbetsstycket kan det vid högre varvtal lätt komma att böjas, med åtföljande risk för personskador.
 • Använd inte för hårt tryck mot arbetsstycket och rikta trycket endast rakt i borrets längdriktning. Följden kan annars bli att borret böjs så att det går sönder, eller att du tappar kontrollen över verktyget med risk för personskador.

Säkerhetsföreskrifter för diamantborrmaskiner

 • Vid borrarbeten där vatten behöver användas, ska vattnet ledas bort från arbetsområdet eller fångas upp med en vätskeuppsamlingsanordning. Sådana försiktighetsåtgärder håller arbetsområdet torrt och minskar risken för elstötar.
 • Håll endast i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där skärverktyget riskerar att träffa dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Får skärverktyget kontakt med en spänningsförande ledning kan även metalliska delar av elverktyget bli spänningsförande och ge dig en elektrisk stöt.
 • Använd hörselskydd vid diamantborrning. Buller kan leda till hörselskador.
 • Skulle insatsverktyget fastna ska du genast avbryta matningen och stänga av elverktyget. Undersök vad fastklämningen av insatsverktyget beror på och åtgärda orsaken.
 • Ska du starta om en diamantborrmaskin som fastnat i arbetsstycket måste du alltid först kontrollera att insatsverktyget kan rotera fritt. Sitter insatsverktyget hårt fastklämt kan så att det inte kan rotera, kan detta leda till att maskinverktyget överbelastas eller till att diamantborrmaskinen lossnar från arbetsstycket.
 • Kontrollera att infästningen klarar att hålla fast maskinen säkert under borrningen när borrstativet förankras i arbetsstycket med fästankare och skruv. Är arbetsstycket poröst eller klent kan fästankarna dras ut, så att borrstativet lossnar från underlaget.
 • Ska borrstativet fästas vid arbetsstycket med vakuumplatta är det viktigt att ytan är slät, ren och icke porös. Fäst inte borrstativet vid laminerade ytor, som t.ex. keramiska plattor eller beläggningar med kompositmaterial. Är ytan på arbetsstycket inte slät, plan och tillräckligt fastsittande kan vakuumplattan lossna från underlaget.
 • Kontrollera att undertrycket är tillräckligt innan du börjar borra och medan arbetet pågår. Är undertrycket otillräckligt kan vakuumplattan lossna från arbetsstycket.
 • Borra aldrig ovanför huvudhöjd eller horisontellt ifall maskinen enbart är fästad med vakuumplattan. Försvinner vakuumet, lossnar vakuumplattan från arbetsstycket.
 • Vid borrning genom väggar eller tak måste skyddsåtgärder vidtas för personer och arbetsområden som kan befinna sig på motsatt sida. Borrkronan kan tränga ut genom borrhålet och borrkärnan kan falla ner på den motsatta sidan.
 • Använd alltid den vätskeuppsamlingsanordning som föreskrivs i bruksanvisningen vid uppåtriktad borrning. Se till att inget vatten tränger in i verktyget. Tränger vatten in i elverktyget ökar risken för elstötar.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Verktyget får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap.
 • Använd inte verktyget när barn finns i närheten.
 • Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande bits, kan leda till skador.
 • Undvik hudkontakt med borrslam.
 • Damm från material med blyhaltig färg, vissa träslag, betong, tegel, sten som innehåller kvarts, mineraler och metall kan vara hälsovådliga. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Material som innehåller asbest måste hanteras av specialister. Använd en så effektiv dammsugare som möjligt. Använd någon av de mobila dammsugare för trä eller mineraldamm som Hilti rekommenderar och som är anpassat till det här elverktyget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Ett andningsskydd som är avpassat för den aktuella dammtypen bör användas. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
 • Diamantkärnborrverktyget och diamantborrkronan är tunga. De kan orsaka klämskador. Användaren och personer som befinner sig i närheten måste under användningen bära skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar och säkerhetsskor.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Kontrollera att verktyget är ordentligt fäst i borrstativet.
 • Se till att det alltid finns ett ändstopp monterat på borrstativet, eftersom ändstoppsfunktionen är viktig för säkerheten.
 • Se till att insatsverktygens hållare passar till verktygets fastsättningssystem och att de sitter fast ordentligt i chucken.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik att använda en förlängningskabel med förgreningsdosa som används av andra verktyg.
 • Maskinen får endast användas i tillräckligt dimensionerade elnät med skyddsledare.
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg och undersök om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel. Detta innebär en allvarlig risk för elstötar.
 • Se till att kabeln inte skadas vid borrslidmatningen.
 • Använd aldrig verktyget utan medföljande PRCD-enhet. (Verktyg som saknar PRCD-enhet får inte drivas utan frånskiljartransformator). Kontrollera PRCD-enheten före varje användning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
 • Använd inte verktyget om det är smutsigt eller blött. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt. Låt därför Hilti -service kontrollera nedsmutsade enheter med jämna mellanrum, framför allt om du ofta arbetar med ledande material.
 • Om diamantkärnborrverktyget används utan DD AF-CA H måste alltid skyddet för strömförsörjningen till DD AF-CA H sättas på. Tränger vatten in i elverktyget ökar risken för elstötar.
Arbetsplats
 • Byggmästaren bör godkänna alla borrarbeten. Borrarbeten i byggnader och andra strukturer kan påverka statiken i dessa, särskilt vid kapning av armeringsjärn eller bärande delar.
 • Rikta alltid verktyget rakt nedåt när det är monterat på borrstativet, om detta inte är ordentligt fäst mot underlaget. På så vis undviker du att stativet välter.
 • Håll nät- och förlängningskablarna samt sug- och vakuumslangar borta från roterande delar.
 • Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.
 • Vid borrning uppåt är det inte tillåtet att använda vakuumfastsättning utan någon ytterligare form av infästning.
 • Vid borrning av vågräta hål med vakuumfäste (tillbehör) måste borrstativet förses med någon ytterligare form av säkringsanordning.

Beskrivning

Produktöversikter

Diamantkärnborrverktyg DD 250-CA

Image alternative
 1. Multifunktionsdisplay
 2. Manöverknapp borrstartläge
 3. Manöverknapp analysdata
 4. Typskylt
 5. Strömbrytare
 6. Nätkabelns kåpa
 7. Strömförsörjning för DD AF-CA H (tillbehör)
 8. Kabel med PRCD-enhet
 9. Vattenanslutning
 10. Bärhandtag (2x)
 11. Kåpa till kolborste (2x)
 12. Vattenflödesregulator
 13. Chuck
 14. Växelväljare

Borrstativ DD-HD 30

Image alternative
 1. Skruvspindel (tillbehör)
 2. Kåpa
 3. Skena
 4. Nivelleringsskruv (3x)
 5. Hålcentrumindikator
 6. Fästankare
 7. Bottenplatta
 8. Typskylt
 9. Spännspindel
 10. Spännmutter
 11. Stötta
 12. Bärhandtag
 13. Skruv till ändstopp
 14. Djupanslag (tillbehör)
 15. Hjulsatsfäste
 16. Hållare för vattenuppsamlare (tillbehör)
 17. Tätning (tillbehör)
 18. Vattenuppsamlare (tillbehör)
 19. Tätningsbricka till vattenuppsamlare (tillbehör)

Borrslid DD-HD 30

Image alternative
 1. Muff till ratt 1:1
 2. Muff till ratt 1:3
 3. Excenter (låsning av diamantkärnborrverktyget)
 4. Brytpinne
 5. Handratt
 6. Libell (2x)
 7. Borrslidspärr
 8. Kabelgenomföring
 9. Fästgränssnitt för DD AF-CA H
 10. Inställningsskruv för matarhusets spel (4x)

Vakuumplatta (tillbehör)

Image alternative
 1. Avluftningsventil
 2. Vakuumanslutning
 3. Hjulsatsfäste
 4. Manometer
 5. Vakuumtätning
 6. Nivelleringsskruv (4x)

Avsedd användning

Produkten som beskrivs är ett eldrivet diamantkärnborrverktyg. Den är avsedd för stativbaserad våtborrning av genomgående hål och bottenhål i (armerade) mineraliska grundmaterial. Diamantkärnborrverktyget får inte hållas för hand när det används.

 • Använd alltid borrstativ vid borrning med diamantkärnborrverktyget. Borrstativet ska vara tillräckligt väl förankrat vid underlaget med ankar- eller vakuumplatta.

 • Använd inte slagverktyg (hammare) vid justeringar på bottenplattan.

 • Använd bara verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets märkplåt.

 • Observera även de säkerhets- och användningsinstruktioner som gäller för tillbehören.

Bluetooth®

Denna produkt är utrustad med Bluetooth.
Bluetooth är en trådlös dataöverföring, med vilken två Bluetooth-kompatibla enheter kan kommunicera med varandra på ett kort avstånd.
För att garantera en stabil Bluetooth-anslutning måste en siktlinje finnas mellan de anslutna enheterna.
Bluetooth-funktionen för denna produktDe detaljerade Bluetooth-funktionerna finns i bruksanvisningen för det anslutna verktyget.
 • Indikeringar för service- och statusmeddelanden för de kopplade Hilti verktygen finns på diamantkärnborrverktygets display.
 • Anslutning till en mobil enhet via Hilti ON!Track 3 -appen för servicefunktioner och överföring av produktrelaterade analysdata.
Koppla till eller från Bluetooth
Hilti -produkter levereras med frånkopplad Bluetooth. Vid den första användningen aktiveras Bluetooth automatiskt.
 • För att stänga av, tryck och håll knapparna Image alternative och Image alternative nedtryckta samtidigt i minst 10 sekunder.
 • För att starta, tryck samtidigt på knapparna Image alternative och Image alternative.
Ansluta produkterAnslutningen till ett bluetooth-kompatibelt Hilti -verktyg kvarstår tills diamantkärnborrverktyget ansluts till ett annat Hilti -verktyg av samma typ eller Bluetooth frånkopplas. Anslutningen kvarstå även när produkterna stängs av och startas igen. Produkter som är ihopkopplade ansluts automatiskt igen.
 • För att ansluta till ett bluetooth-kompatibelt Hilti -verktyg eller en mobil enhet, tryck samtidigt på knapparna Image alternative och Image alternative när Bluetooth är aktiverat.
Tidsintervallet för anslutningen till ett bluetooth-kompatibelt Hilti -verktyg är 2 minuter. Efter två minuter avbryts anslutningsläget.
Licens
Varumärket Bluetooth® och -logotypen tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Hilti på licens.

Indikeringssymboler och förklaringar till diamantkärnborrverktygets multifunktionsdisplay

Diamantkärnborrverktyget måste vara driftklart (elkabeln ansluten och den bärbara jordfelsbrytaren tillkopplad) för att följande indikeringar ska gå att avläsa.
Indikeringarna kan avvika beroende på växelval och insatstyp.
Image alternative
Startskärm
Startskärmen visas när diamantkärnborrverktyget är anslutet till ström. På startskärmen visas Bluetooth-status och diamantkärnborrverktygets namn och serienummer.
 • Produktnamnet som visas på bildskärmen kan ändras i Hilti ON!Track 3 -appen (standardinställning: 'Your name here ').
Image alternative
Vattenpass
Diamantkärnborrverktyget är inte påslaget. Indikeringen underlättar både vid nivelleringen av systemet och när borrstativet ska riktas in vid borrning i sned vinkel. Indikeringen visar riktningen av diamantkärnborrverktyget både med en ikon och med gradangivelse.
 • Vinkelnoggrannhet vid rumsteperatur: ±2°
Image alternative
Växellägesindikering
Diamantkärnborrverktyget går på tomgång. Indikeringen gör det lättare att kontrollera att den ilagda växeln passar till den diamantborrkrona som används. I övre vänstra hörnet på displayen visas den ilagda växeln och i mitten visas den rekommenderade borrkrondiametern för denna växel i millimeter och tum.
Image alternative
Borrstartläget aktiverat
Diamantkärnborrverktyget är frånslaget eller går på tomgång. Funktionen gör att det går att förborra utan kraftiga vibrationer även med borrkronor med stor diameter. Genom att trycka en gång till på knappen Image alternative kan funktionen avaktiveras när som helst.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Återstående gångtid i borrstartläge
Diamantkärnborrverktyget är i gång och borrstartläget har aktiverats. Indikeringen visar återstående gångtid tills diamantkärnborrverktyget stängs av automatiskt.
 • Borrstartläget stängs av automatiskt efter högst 2 minuter för att skydda diamantkärnborrverktyget.
  Indikeringen slocknar till slut.
Image alternative
Borrstartläge avaktiverat
Borrstartläget har avaktiverats. Diamantkärnborrverktygets varvtal och effekt ökar igen och borrningen kan fortsätta
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Det går inte att aktivera borrstartläget
Diamantkärnborrverktyget är i gång. Knappen för aktivering av borrstartläget aktiverades medan diamantkärnborrverktyget var under belastning eller befann sig i avkylningsläge.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Borreffektsindikering: Anpressningskraften är för låg
Diamantkärnborrverktyget är igång och borrstartläget är inte aktiverat. Indikeringen hjälper till att kontrollera att diamantkärnborrverktyget körs i det optimala effektområdet.
 • Bakgrundsfärg: gul.
  Anpressningskraften är för låg. Öka anpressningskraften.
Image alternative
Borreffektsindikering: Anpressningskraften är optimal
Diamantkärnborrverktyget är igång och borrstartläget är inte aktiverat. Indikeringen hjälper till att kontrollera att diamantkärnborrverktyget körs i det optimala effektområdet.
 • Bakgrundsfärg: grön.
  Anpressningskraften är optimal.
Image alternative
Vid 120 V
Märkströmstyrkan överskriden
Diamantkärnborrverktyget är igång och borrstartläget är inte aktiverat. Märkströmmen har överskridit gränsen på 20 A.
 • Anpressningskraften är för hög. Minska anpressningskraften.
Image alternative
Borreffektsindikering: Anpressningskraften är för hög
Diamantkärnborrverktyget är igång och borrstartläget är inte aktiverat. Indikeringen hjälper till att kontrollera att diamantkärnborrverktyget körs i det optimala effektområdet.
 • Bakgrundsfärg: röd.
  Anpressningskraften är för hög. Minska anpressningskraften.
Image alternative
Statusrad för anvisningar
Statusraden visar olika anvisningar om verktygets aktuella status, t.ex. som vilken växel som är ilagd eller om borrstartläget är aktiverat.
Image alternative
Statusrad för varningar
Statusraden visar olika varningar för verktygets aktuella status som inte har ett omedelbart stopp av diamantkärnborrverktyget till följd.
Image alternative
Bluetooth PÅ
Bluetooth är aktiverat i standardinställningen.
För att stänga av Bluetooth-funktionen, tryck och håll knapparna Image alternative och Image alternative i 10 sekunder när motorn är avstängd.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Bluetooth AV
Bluetooth är avaktiverat. Diamantkärnborrverktyget kan inte anslutas till andra verktyg eller tillbehör.
För att aktivera Bluetooth-funktionen, tryck samtidigt på knapparna Image alternative och Image alternative när motorn är avstängd.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Anslutningsuppbyggnad
Diamantkärnborrverktyget är redo för att anslutas till ett annat verktyg eller tillbehör.
För att starta anslutningsläget, tryck och håll knapparna Image alternative och Image alternative nedtryckta samtidigt i minst en sekund.
 • Tidsintervallen för anslutning till ett annat verktyg är två minuter. Efter två minuter avbryts anslutningsläget.
Kopplingen mellan ett annat verktyg eller tillbehör och diamantkärnborrverktyget kvarstår tills:
 • Diamantkärnborrverktyget ansluts till ett verktyg eller tillbehör av samma typ.
 • Bluetooth avaktiveras.
Image alternative
Anslutningen bryts
En befintlig Bluetooth anslutning till ett verktyg eller tillbehör har brutits.
Image alternative
Analys drifttid
Upptill på displayen visas borrningstiden (när verktyget borrar aktivt) och nedtill diamantkärnborrverktygets drifttid (med verktyget påslaget) i timmar, minuter och sekunder.
För att återställa borrningstid och alla andra analysdata, tryck och håll knappen Image alternative ett par sekunder.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Analys driftförhållanden
Indikeringen visar användaren en utvärdering av anpressningstrycket under borrningstiden i procent. På så sätt kan driftförhållandet optimeras.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Analys borriktning
Denna indikering visar en utvärdering av borriktningen i procent.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Analys växelval
Denna indikering visar en utvärdering av drifttiden för varje växel i procent. Pilen pekar alltid på växeln med högst användningsfrekvens.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Analys användning
Indikeringen visar användningen av diamantkärnborrverktyget i manuell drift, samt användning tillsammans med en AF-CA i %.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Sammankopplade enheter
Denna display ger en översikt över alla verktyg och tillbehör som är anslutna till diamantkärnborrverktyget.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Starta anslutningsläget
Starta först anslutningsläget på diamantkärnborrverktyget och sedan på det verktyg eller tillbehör som ska anslutas.
För att starta anslutningsläget, tryck och håll knapparna Image alternative och Image alternative nedtryckta samtidigt i minst en sekund.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder eller om du trycker på knappen Image alternative.
 • Tryck på knappen Image alternative igen för att byta till nästa analysdata.
Image alternative
Växelväljaren har inte låsts i sitt läge
Växelväljaren befinner sig i ett mellanläge eller har inte låsts i sitt läge.
Flytta växelväljaren till den låser sig i sitt läge.
Image alternative
Startspärr
Den maximala drifttiden i borrstartläge har överskridits; strömförsörjningsfel; diamantkärnborrverktyget har överbelastats; överhettning, vatten i motorn eller avkylningsdriften har avslutats.
Verktygets strömbrytare står på I medan strömförsörjningen startar.
Image alternative
Nätstörning (underspänning)
Underspänning i elnätet. Vid underspänning kan diamantkärnborrverktyget inte köras med full effekt.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Övertemperatur
Diamantkärnborrverktyget är överhettat och har stängts av eller befinner sig i avkylningsläge. Indikeringen visar återstående gångtid för avkylning. Skulle diamantkärnborrverktyget fortfarande vara för varmt när tiden löpt ut, börjar den återstående gångtiden räknas om på nytt.
Image alternative
Gångtid kvar tills kolborstarna måste bytas
Diamantkärnborrverktygets motor är igång och kolborstarna har snart nått sin slitagegräns. Indikeringen visar återstående gångtid tills kolborstarna måste bytas ut. Den tid som återstår tills diamantkärnborrverktyget stängs av automatiskt visas i timmar och minuter.
 • Indikeringen slocknar automatiskt efter några sekunder.
Image alternative
Serviceindikering
Kolborstarna är slitna och måste bytas ut.
Image alternative
Inkörning efter det att kolborstarna har bytts ut
Diamantkärnborrverktygets motor är igång. Kolborstarna har bytts ut och måste köras in med oavbrutet tomgångsvarvtal i minst 1 minut för att de ska få längsta möjliga livslängd.
 • Indikeringen visar återstående gångtid tills inkörningen har slutförts.

Leveransinnehåll

Diamantkärnborrverktyg, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Tillbehör och reservdelar

Reservdelar
Artikelnummer
Beteckning
51279
Slangkoppling
2006843
Kolborstar 220–240 V
2104230
Kolborstar 100–127 V
Använd endast originalreservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör från Hilti för säker drift.

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och/eller märkeffekt finns angivet på den landsspecifika märkskylten.
Om produkten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på märkskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

DD 250-CA
Vikt enligt EPTA‑metod 01
15,4 kg
Borrdjup utan förlängning
500 mm
Tillåtet vattenledningstryck
≤ 7 bar
Nominellt varvtal, obelastat
1:a växeln
240 varv/min
2:a växeln
580 varv/min
3:e växeln
1 160 varv/min
4:e växeln
2 220 varv/min
Optimal diameter på borrkronan
1:a växeln
152 mm … 500 mm
2:a växeln
82 mm … 152 mm
3:e växeln
35 mm … 82 mm
4:e växeln
12 mm … 35 mm
Idealiskt avstånd till markeringen på expanderplattan från borrcentrum
267 mm
Idealiskt avstånd till markeringen på vakuumplattan till från borrcentrum
292 mm

Tillåten diameter på borrkronan med olika utrustning

Observera alltid vilken borriktning som är tillåten för de olika utrustningarna.
Vid borrning uppåt är det obligatoriskt att använda våtdammsugare i kombination med ett vattenuppsamlingssystem.

DD 250-CA
Ø utan tillbehör
12 mm … 300 mm
Ø med distansstycke
12 mm … 500 mm
Ø med vattenuppsamlingssystem och våtdammsugare
12 mm … 250 mm

Borrstativ


DD-HD 30
Vikt
21,4 kg

Bluetooth


DD 250-CA
Frekvensband
2 400 MHz … 2 483 MHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt
10 dBm

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är igång men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden

DD 250-CA
Ljudeffektnivå (L WA)
109 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (K WA)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (L pA)
93 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (K pA)
3 dB(A)

Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktningar) uppmätta enligt EN 62841

Överskrid inte det triaxiala totala vibrationsvärdet (vibrationsvektorsumman) vid ratten (korsvredet) enligt EN 62841-3-6 2,5 m/s 2 (inkl. osäkerheten K).

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada! Vid otillräcklig fastsättning kan borrstativet rotera eller tippa.
 • Innan du använder diamantkärnborrverktyget ska du fästa borrstativet med fästankare eller med en vakuumplatta på underlaget som ska bearbetas.
 • Använd endast fästankare som är avsedda för det aktuella underlaget och följ fästankartillverkarens monteringsanvisningar.
 • Använd endast vakuumplatta om det befintliga underlaget för infästning av borrstativet lämpar sig för vakuumfastsättning.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

DD-HD 30: Montera borrstativet och ställa in borrvinkeln

FÖRSIKTIGHET
Klämrisk! Att lossa borrstativets svänganordning kan leda till att pelaren plötsligt tippar.
 • Lossa svänganordningen försiktigt för att undvika klämskador.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Diamantkärnborrverktyget kan falla ner.
 • Montera alltid kåpan i pelarens ände. Den fungerar både som skydd och ändstopp.
Image alternative
 1. Lossa skruvarna upptill på stöttan och nedtill vid pelarens rotationsaxel.
 2. För pelaren till önskad position.
  • Gradindelningen på baksidan är till för att underlätta inställningen.
 3. Dra åt de två skruvarna igen.

DD-HD 30: Låsa matarhuset på borrstativet

 1. Vrid matarhuslåset till spärrläget.
  • Låsbulten måste haka i.
 2. Försäkra dig om att matarhuset är låst genom att vrida lätt på ratten.

Montera ratten på borrstativet

Ratten går att montera på vänster eller höger sida av matarhuset.
På borrstativ DD‑HD 30 går det att montera ratten på två olika axlar på matarhuset. Den övre axeln flyttar matarhuset direkt. Den undre axeln flyttar matarhuset via en reduktionsväxel med utväxlingen 1:3.
Image alternative
 1. Dra tillbaka den svarta ringen för att montera ratten.
 2. Sätt handratten på axeln.

Fästa borrstativet med fästankare

Hilti slagankare M16 (5/8") brukar lämpa sig för infästning av diamantkärnborrsutrustning i osprucken betong. Ändå kan det under vissa förutsättningar krävas en alternativ infästning.
Kontakta teknisk service hos Hilti om du har frågor om säker infästning.
Image alternative
VARNING
Risk för personskada p.g.a. användning av fel sorts fästankare! Verktyget kan slita sig och orsaka skador.
 • Använd ett fästankare som är avsett för det aktuella underlaget och observera tillverkarens monteringsanvisningar.
 1. Sätt i fästankare som lämpar sig för det aktuella underlaget. Välj ett avstånd mellan dem som passar till bottenplattan.
  • Idealiskt avstånd från borrcentrum för DD-HD 30: 330 mm (13 tum)
 2. Skruva fast spännspindeln i fästankaret.
 3. Placera borrstativet över spindeln och rikta in det. Ta hålcentrumindikatorn till hjälp när du använder borrstativet DD-HD 30. Används ett distansstycke går det inte att rikta in borrstativet med hjälp av hålcentrumindikatorn.
 4. Skruva fast spännmuttern på spindeln, men dra inte åt helt.
 5. Nivellera bottenplattan med hjälp av nivelleringsskruvarna. Ta hjälp av libellerna till detta. Kontrollera att nivelleringsskruvarna står stadigt på underlaget.
 6. Dra åt nivelleringsskruvarna lika mycket tills borrstativet sitter fast betryggande.
 7. Kontrollera att borrstativet sitter fast ordentligt.

Fästa borrstativet med vakuum

FARA
Risk för personskada p.g.a. nedfallande diamantkärnborrverktyg !
 • Det är inte tillåtet att fästa borrstativet med enbart vakuumfäste i taket. En extra infästning kan ordnas med t.ex. en kraftig byggstötta eller en skruvspindel.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. bristande tryckkontroll !
 • Före och under borrning måste du kontrollera att indikatorn på manometern håller sig inom det gröna området.
När ett borrstativ med ankarplatta används måste du se till att vakuumplattan är stadigt och plant fästad vid ankarplattan. Skruva fast ankarplattan på vakuumbasplattan. Försäkra dig om att den valda borrkronan inte skadar vakuumplattan.
Säkra diamantkärnborrverktyget ytterligare med hjälp av de horisontella hålen (fäst t.ex. en kedja med fästankare).
Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för montering och manövrering innan du placerar borrstativet.
Image alternative
 1. Vrid om alla nivelleringsskruvar så att de sticker ut ca 5 mm från vakuumplattans undersida.
 2. Koppla in en vakuumpump till vakuumplattans vakuumanslutning.
 3. Beräkna borrhålets mitt. Dra en linje från borrhålets mitt mot den plats där verktyget ska placeras.
 4. Gör en markering på linjen på det angivna avståndet från borrhålets mitt.
  Avstånd markering
 5. Starta vakuumpumpen och tryck in avluftningsventilen och håll fast den.
 6. Rikta in markeringen på bottenplattan efter linjen.
 7. Om borrstativet är korrekt placerat, släpp avluftningsventilen och tryck bottenplattan mot underlaget.
 8. Nivellera bottenplattan med hjälp av nivelleringsskruvarna.
 9. Kontrollera att borrstativet sitter fast ordentligt.
Avstånd markeringVälj ett avstånd mellan dem som passar till bottenplattan.
Idealiskt avstånd till markeringen på vakuumplattan till från borrcentrum
292 mm
Idealiskt avstånd till markeringen på den kombinerade bottenplattan till från borrcentrum
292 mm

DD-HD 30: Infästning av borrstativet med skruvspindel (tillbehör)

 1. Ta bort skyddet (med inbyggt ändstopp) som sitter upptill på pelaren.
 2. Stick in skruvspindelns cylinder i borrstativets pelare.
 3. Fäst skruvspindeln genom att vrida excenterskruven.
 4. Placera borrstativet på underlaget.
 5. Nivellera bottenplattan med hjälp av nivelleringsskruvarna.
 6. Spänn fast borrstativet med skruvspindeln och lås muttern.
 7. Kontrollera att borrstativet sitter fast ordentligt.

DD-HD 30: Förlänga pelaren (tillbehör) på borrstativet

När borrningen påbörjas får borrkronans eller den förlängda borrkronans sammanlagda längd inte vara större än 650 mm (25 1/2 tum).
Som extra ändstopp kan ett djupanslag monteras på pelaren.
Efter det att förlängningspelaren demonterats måste kåpan (med inbyggt ändstopp) monteras tillbaka på borrstativet. I annat fall saknas ändstoppsfunktionen, som är viktig för säkerheten.
Image alternative
 1. Ta bort skyddet (med inbyggt ändstopp) som sitter upptill på pelaren. Montera kåpan på förlängningspelaren.
 2. Stick in cylindern till förlängningspelaren i borrstativets pelare.
 3. Sätt fast förlängningspelaren genom att vrida på excenterskruven.

DD-HD 30: Montera distansstycke (tillbehör)

VARNING
Risk för personskada. Infästningen kan överbelastas.
 • Används ett eller flera distansstycken måste anpressningskraften minskas för att inte infästningen ska överbelastas.
Diamantkärnborrverktyget ska inte vara monterat när distansstycket sätts på plats.
När borrkronans diameter >300 mm (>11 1/2 tum) måste avståndet mellan borraxeln och borrstativet ökas med hjälp av ett eller två distansstycken. När motormellanlägg används är centrumindikatorn inte längre exakt.
Image alternative
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr.
 2. Lossa excenterlåsskruven som låser diamantkärnborrverktyget vid matarhuset.
 3. Sätt in distansstycket i matarhuset.
 4. Tryck in excenterskruven i matarhuset tills det tar stopp.
 5. Dra åt excenterskruven.
 6. Kontrollera att distansstycket är ordentligt fastsatt.

DD-HD 30: Fästa diamantkärnborrverktyget på borrstativet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Fara på grund av oavsiktlig start av diamantkärnborrverktyget.
 • Diamantkärnborrverktyget får inte vara anslutet till elnätet när det riggas upp.
Image alternative
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr.
 2. Lossa excenterlåsskruven som låser diamantkärnborrverktyget vid matarhuset.
 3. Sätt in diamantkärnborrverktyget i borrsliden eller i distansstycket.
 4. Tryck in excenterskruven i matarhuset eller i distansstycket tills det tar stopp.
 5. Dra åt excenterskruven.
 6. Fäst nätkabeln i kabelgenomföringen på matarhusets kåpa.
 7. Kontrollera att diamantkärnborrverktyget är ordentligt fastsatt på borrstativet.

Installera vattenanslutning (tillbehör)

VARNING
Fara vid felaktig användning! Vid felaktig användning kan slangen gå sönder.
 • Kontrollera regelbundet att slangarna är i gott skick och försäkra dig om att det maximalt tillåtna vattenledningstrycket inte överskrids (se Teknisk information).
 • Se till att slangen inte kommer i kontakt med roterande delar.
 • Se till att slangen inte skadas vid borrslidmatningen.
 • Maximal vattentemperatur: 40 °C.
 • Kontrollera att det anslutna vattensystemet är tätt.
Använd bara rent kranvatten eller vatten utan smutspartiklar för att undvika skador på de olika komponenterna.
Det går att installera en flödesindikator (tillbehör) mellan verktyget och vattenledningen.
 1. Stäng flödesregulatorn på diamantkärnborrverktyget.
 2. Ordna med anslutning för vattentillförsel (slanganslutning).

Montera vattenuppsamlingssystem (tillbehör)

VARNING
Risk för elstötar! Om uppsugningen inte fungerar kan vatten tränga in via motorn och kåpan!
 • Avbryt arbetet omedelbart om uppsugningen slutar fungera.
Diamantkärnborrverktyget ska vara riktat i 90° vinkel mot taket. Vattenuppsamlingssystemets tätningsbricka måste anpassas efter diamantborrkronans diameter.
För att undvika miljöskador kan du med hjälp av vattenuppsamlingssystemet avleda vattnet dit du vill. Det bästa resultatet uppnås tillsammans med en våtdammsugare.
Image alternative
 1. Lossa borrstativets skruv nedtill på pelarens framsida.
 2. Skjut hållaren för vattenuppsamlaren på plats underifrån bakom skruven.
 3. Dra åt skruven.
 4. Fäst vattenuppsamlaren med monterad tätning och tätningsbricka mellan hållarens två rörliga armar.
 5. Fixera vattenuppsamlaren med de båda skruvarna på hållaren.
 6. Anslut en våtdammsugare till vattenuppsamlaren eller gör i ordning en slangförbindelse genom vilken vattnet kan rinna av.

Arbeta

Ställa in djupanslaget (tillbehör)

 1. Vrid på ratten tills borrkronan nuddar underlaget.
 2. Ställ in önskat borrdjup genom att justera avståndet mellan matarhus och djupanslag.
 3. Fixera djupanslaget.

Sätta i diamantborrkronan (BL-chuck)

FARA
Risk för personskada Brottstycken från arbetsstycket eller insatsverktyg som går sönder kan slungas iväg och orsaka skador även utanför själva arbetsområdet.
 • Använd aldrig skadade insatsverktyg. Före varje användningstillfälle bör du kontrollera att insatsverktyget är fritt från splitterbildning, sprickor, förslitning och betydande nötning.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid verktygsbyte! Verktyget blir varmt när det används. Det kan finnas vassa kanter.
 • Bär alltid skyddshandskar vid verktygsbyte.
Diamantborrkronor måste bytas så snart skärningen resp. borrningen uppvisar en märkbart minskad effekt. Detta är normalt sett när diamantsegmentens höjd är lägre än 2 mm (1/16 tum).
Image alternative
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
 2. Öppna chucken genom att vrida den mot symbolen med ”öppna klamrar”.
 3. Stick in borrkronans fastsättningssystem underifrån i tandningen på diamantkärnborrverktygets chuck.
 4. Stäng chucken genom att vrida den mot symbolen med ”stängda klamrar”.
 5. Kontrollera att diamantborrkronan sitter stadigt fast i chucken.

Montering av diamantborrkrona med annan typ av chuck

 1. Håll fast verktygets axel med en lämplig U-nyckel.
 2. Dra fast borrkronan med en lämplig U-nyckel.

Välja varvtal

Använd bara omkopplaren när verktyget står stilla.
Image alternative
 1. Välj omkopplarläge efter diametern på den borrkrona som ska användas.
 2. Vrid omkopplaren till rekommenderat läge och vrid samtidigt borrkronan för hand.

Jordfelsbrytare PRCD

 1. Sätt i diamantkärnborrverktygets elkontakt i ett uttag med jordanslutning.
 2. Tryck på knappen ”I” resp. ”RESET” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen tänds.
 3. Tryck på knappen ”0” resp. ”TEST” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen slocknar.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt! Om indikeringen på jordfelsbrytaren inte försvinner efter att du tryckt på knappen 0 resp. TEST får du inte fortsätta att använda diamantkärnborrverktyget!
 • Låt Hilti serviceverkstad reparera ditt diamantkärnborrverktyg.
 1. Tryck på knappen ”I” resp. ”RESET” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen tänds.

Köra diamantkärnborrverktyget

VARNING
Fara för personer och föremål Diamantkärnborrverktyget kan skadas och risken för elektriska stötar ökar.
 • Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.
FARA
Fara för personer och föremål Våtdammsugaren kopplar till/från för långsamt. Det gör att vatten kan rinna över diamantkärnborrverktyget. Diamantkärnborrverktyget kan skadas och risken för elektriska stötar ökar.
 • Vid borrning uppåt måste våtdammsugaren startas manuellt innan vattenförsörjningen kopplas till och även stängas av manuellt efter det att vattnet har kopplats från.
FARA
Fara för personer och föremål Diamantkärnborrverktyget kan skadas och risken för elektriska stötar ökar.
 • Avbryt borrningsarbetet om dammutsugningen slutar fungera (t.ex. om våtdammsugaren blir full).
VARNING
Fara för personer och föremål Vattenuppsamlingen fungerar inte vid borrning snett uppåt. Diamantkärnborrverktyget kan skadas och risken för elektriska stötar ökar.
 • Borra inte snett uppåt.
Trycker du på knappen för borrstartläge (när verktyget är avstängt eller går på tomgång) sänks varvtalet inför att borret ska gå i ingrepp. På så vis blir borrstarten enklare och ger mindre vibrationer när du använder diamantborrkronor med större diameter. Trycker du en gång till på knappen för borrstartläge avaktiveras funktionen och diamantkärnborrverktyget styrs upp till det förinställda varvtalet. Om borrstartfunktionen inte avaktiveras inom högst 2 minuter stängs diamantkärnborrverktyget av automatiskt.
 1. Öppna vattenregulatorn långsamt tills önskat vattenflöde uppnåtts.
 2. Ställ diamantkärnborrverktygets strömbrytare på ”I”.
 3. Öppna matarhuslåset.
 4. Vrid på ratten tills borrkronan nuddar underlaget.
 5. Använd bara ett lätt tryck i början av borrningen, tills borrkronan har centrerat sig. Öka först därefter trycket.
 6. Justera anpressningskraften efter borreffektsindikeringen.

Stänga av diamantkärnborrverktyget

VARNING
Fara för personer och föremål Om du borrar uppåt fylls diamantborrkronan med vatten. Diamantkärnborrverktyget kan skadas och risken för elektriska stötar ökar.
 • När borrningen har avslutats måste du först försiktigt tömma ut vattnet. Vattentillflödet delas vid vattenflödesregulatorn och vattnet töms ut genom att vattenflödesregulatorn öppnas. Vattnet får inte rinna ut över motor och kåpa.
 1. Stäng flödesregulatorn på diamantkärnborrverktyget.
 2. Dra ut diamantborrkronan ur borrhålet.
 3. Stäng av diamantkärnborrverktyget.
 4. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr.
 5. Slå av våtdammsugaren om den är i drift.

DD-HD 30: Ta bort diamantkärnborrverktyget från borrstativet

 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr.
 2. Lossa nätkabeln från kabelgenomföringen på matarhusets kåpa.
FÖRSIKTIGHET
Fara för personer och föremål Risk för nedfallande diamantkärnborrverktyg.
 • Håll fast kärnborrmaskinen med ena handen i handtaget.
 1. Lossa verktygets excenterlåsskruv på matarhuset.
 2. Dra ut excenterskruven.
 3. Ta bort diamantkärnborrverktyget från matarhuset.
 4. Tryck in excenterskruven i matarhuset tills det tar stopp.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att kärnborrens insticksände och chuck alltid är rena och lätt smorda.
 • Rengör regelbundet verktygets utsida med en lätt fuktad rengöringstrasa. Använd inte spruta, ångtvätt eller rinnande vatten för att rengöra verktyget.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti -service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

DD-HD 30: Ställa in glappet mellan pelare och borrslid

Du kan ställa in glappet mellan pelare och matarhus med hjälp av de fyra inställningsskruvarna på matarhuset.
 1. Lossa inställningsskruvarna med en 5 mm insexnyckel (skruva inte bort dem helt).
 2. Vrid inställningsskruvarna med en 19 mm U-nyckel och tryck samtidigt valsarna lätt mot pelaren.
 3. Dra åt inställningsskruvarna. Matarhuset är riktigt inställt när det håller sig kvar i samma läge utan monterat diamantkärnborrverktyg medan det sjunker nedåt med diamantkärnborrverktyg.

Byte av kolborstar

VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt !
 • Verktyget får endast användas, skötas och underhållas av auktoriserad, utbildad personal! Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
Serviceindikeringen visas på displayen när kolborstarna måste bytas ut. Byt alltid ut alla kolborstar på samma gång.
 1. Koppla från diamankärnborrverktyget från elnätet.
 2. Öppna kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
  • Notera på vilket sätt kolborstarna är monterade och hur kablarna ligger!
 3. Ta ut de förbrukade kolborstarna ur verktyget.
 4. Montera de nya kolborstarna på precis samma sätt som de gamla var monterade.
  • Se till att du inte skadar signalkabelns isolering när du sätter dit nya kolborstar.
 5. Skruva fast kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
 6. Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott för att köra in kolborstarna.
  Efter att du har bytt ut kolborstarna visas indikeringen inkörning efter byte av kolborstar på displayen. Tidsremsan visar återstående gångtid tills inkörningen har slutförts.
  Om kolborstarna inte körs in i minst 1 minut blir de fortare utslitna.

Transport och förvaring

VARNING
Fara vid låga temperaturer! Inträngande vatten kan skada denna produkt och öka risken för elstötar.
 • Kontrollera vid temperaturer under 0 °C att inget vatten är kvar i verktyget.
Transport
 • Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Öppna flödesregulatorn innan produkten läggs undan för förvaring.
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Diamantkärnborrverktyget fungerar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Startspärr
Verktygets strömbrytare står på I medan strömförsörjningen startar.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Diamantkärnborrverktyget har överbelastats
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
 • Överbelasta inte diamantkärnborrverktyget (t.ex. genom att oavbrutet utlösa slirkopplingen).
Den maximala drifttiden i anborrningsläge har överskridits.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Vatten i motorn.
 • Låt diamantkärnborrverktyget torka ordentligt på ett varmt och torrt ställe.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Nätstörning – ett elavbrott inträffade.
 • Kontrollera om andra belastningsobjekt påverkar elnätet eller generatorn.
 • Kontrollera längden på använd förlängningskabel.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Motorn är överhettad. Avsvalningsprocessen är avslutad.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Image alternative
Övertemperatur
Motorn är överhettad. Verktyget är i avsvalningsläge.
 • Vänta ett par minuter tills motorn har svalnat, eller låt verktyget gå på tomgång så att det svalnar snabbare. När normaltemperatur uppnås slocknar indikeringen och diamantkärnborrverktyget växlar till startspärren. Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Image alternative
Gångtid kvar innan kolborstarna måste bytas.
Kolborstarna har snart nått sin slitgräns. Verktyget kan köras i ytterligare några timmar innan det stängs av automatiskt.
 • Byt ut kolborstarna nästa gång du har möjlighet.
Image alternative
Inkörning efter att kolborstarna har bytts ut.
Kolborstarna har bytts ut och måste köras in.
 • Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott för att köra in kolborstarna.
Image alternative
Det går inte att aktivera borrstartläget
Diamantkärnborrverktyget borrar.
 • Vrid på ratten tills borrkronan inte längre nuddar underlaget.
Motorn är överhettad. Verktyget är i avsvalningsläge.
 • Avsluta avsvalningsläget.
Image alternative
Underspänning – diamantkärnborrverktyget uppnår inte full effekt.
Nätstörning – underspänning i elnätet.
 • Kontrollera om andra belastningsobjekt påverkar elnätet eller generatorn.
 • Kontrollera längden på använd förlängningskabel .
Image alternative
Multifunktionsdisplayen visar driftindikering ”0” och diamantborrkronan rör sig inte.
Växelväljaren har inte låsts i sitt läge.
 • Flytta växelväljaren tills den låser sig i sitt läge.
Image alternative
Anslutningen avbröts
Befintlig Bluetooth-anslutning har avbrutits.
 • Kontrollera att en siktlinje mellan produkten och tillbehöret föreligger. Miljöbetingelser som t.ex. armerade betongväggar kan påverka anslutningens kvalitet.
 • Anslut tillbehöret med diamantkärnborrverktyget på nytt.
Image alternative
Bluetooth av
Bluetooth är avaktiverat.
 • Aktivera Bluetooth-funktionen. Tryck samtidigt på knapparna Image alternative och Image alternative.
Ett annat diamantkärnborrverktyg har automatiskt anslutits till det använda tillbehöret (t.ex. vattenberedningssystemet) via Bluetooth.
Flera diamantkärnborrverktyg är anslutna till samma tillbehör. Tillbehöret kopplar automatiskt ihop sig med diamantkärnborrverktyget med snabbast anslutningsuppbyggnad.
 • Stäng av och sätt på tillbehörets Bluetooth igen och anslut diamantkärnborrverktyget till tillbehöret igen.
Diamantborrkronan roterar inte.
Diamantborrkronan sitter fast i underlaget.
 • Lossa diamantborrkronan med en U-nyckel: Dra ut elkontakten ur uttaget. Grip tag i borrkronan nära insticksänden med en lämplig U-nyckel och vrid tills borrkronan lossnar.
 • Stativborrning: Vrid på hjulet och försök att lossa diamantborrkronan genom att röra matarhuset fram och tillbaka.
Borrningshastigheten minskar.
Det maximala borrdjupet har uppnåtts.
 • Ta av borrkärnan och använd borrkroneförlängning.
Borrkärnan sitter fast i borrkronan.
 • Ta bort borrkärnan.
Fel specifikation för underlag.
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Hög stålandel (känns igen på det klara vattnet med metallspån).
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Diamantborrkronan är defekt.
 • Kontrollera om diamantborrkronan uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Fel växel vald.
 • Välj korrekt växel.
Anpressningskraften är för låg.
 • Öka anpressningskraften.
Effekten är för låg.
 • Växla ner ett steg.
Diamantborrkronan är avslipad.
 • Slipa diamantborrkronan med slipplattan.
Vattennivån är för hög.
 • Sänk vattennivån med vattenflödesregulatorn.
Vattennivån är för låg.
 • Kontrollera vattentillförseln till diamantborrkronan eller öka vattennivån med vattenflödesregulatorn.
Matarhuslåset är stängt.
 • Öppna matarhuslåset.
Dammet förhindrar fortsatt borrning.
 • Använd en därtill avsedd dammsugare.
Inget motstånd när man vrider på ratten.
Säkringsstiftet är avbrutet.
 • Reparera säkringsstiftet.
Det går inte att sätta in diamantborrkronan i chucken.
Insticksänden/chucken är smutsig eller skadad.
 • Rengör insticksänden/chucken och smörj in eller byt ut den.
Vatten läcker vid spolhuvud eller drevhus.
Vattentrycket är för högt.
 • Sänk vattentrycket.
Vatten läcker från chucken under drift.
Diamantborrkronan är inte tillräckligt väl fastskruvad i chucken.
 • Skruva fast diamantborrkronan.
 • Ta av diamantborrkronan. Vrid diamantborrkronan ca 90° runt borrkronans axel. Montera fast diamantborrkronan igen.
Insticksänden/chucken är smutsig.
 • Rengör och smörj in insticksänden/chucken.
Tätningen på chucken eller insticksänden är defekt.
 • Kontrollera om tätningen uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Inget vattenflöde.
Vattenkanalen är igenpluggad.
 • Höj vattentrycket eller skölj ren vattenkanalen från motstående håll.
 • Rengör in- och utloppsöppningarna.
Borrsystemet glappar.
Diamantborrkronan är inte tillräckligt väl fastskruvad i chucken.
 • Skruva fast diamantborrkronan.
 • Ta av diamantborrkronan. Vrid diamantborrkronan ca 90° runt borrkronans axel. Montera fast diamantborrkronan igen.
Insticksänden/chucken är defekt.
 • Kontrollera om insticksänden eller chucken uppvisar några skador. Byt ut dem vid behov.
Matarhuset glappar.
Borrstativets skruvkopplingar är lösa.
 • Kontrollera skruvarna på borrstativet och dra vid behov åt dem.
Borrstativet sitter inte fast ordentligt.
 • Fäst borrstativet bättre.
Kopplingen mellan diamantkärnborrverktyget och matarhuset eller distansstycket är lös.
 • Kontrollera kopplingen och koppla fast verktyget igen vid behov.

Diamantkärnborrverktyget fungerar inte

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Multifunktionsdisplayen visar ingenting.
PRCD-enheten är avstängd.
 • Kontrollera om PRCD-enheten fungerar och slå på den.
Strömförsörjningen avbröts.
 • Koppla in en annan elapparat och se om den fungerar.
 • Kontrollera kontaktdon, nätkabel, elledning och säkringar.
Vatten i motorn.
 • Låt diamantkärnborrverktyget torka ordentligt på ett varmt och torrt ställe.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Image alternative
Service krävs.
Kolborstarna är slitna.
Vatten i motorn.
 • Låt diamantkärnborrverktyget torka ordentligt på ett varmt och torrt ställe.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Rekommenderad förbehandling vid avfallshantering av borrslam

Av miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling. Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.
 1. Samla upp borrslammet (med t.ex. en våtdammsugare).
 2. Låt borrslammet sedimentera och lämna de fasta beståndsdelarna till en uppsamlingsplats för byggnadsavfall (flockningsmedel kan påskynda separeringsprocessen).
 3. Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
RoHS, Taiwan (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.