Språk

BX-S
BX‑SH B3

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Instrumentet stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.

På produkten

Laserinformation
Image alternative Laserklass 1, baserat på standarden IEC⁄EN 60825-1:2014 och motsvarar CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Laser
  Hållare
  BX-S
  BX-SH B3
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Produkten kan utgöra en fara om den hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på produkten och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och instruktioner på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Torka av produkten innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batterierna, plockar upp produkten eller bär iväg med den.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för produkten även om du är van vid att använda den. Oförsiktig hantering kan på bråkdelar av en sekund leda till allvarliga personskador.
 • Produkten får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av produkten
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara produkten utom räckhåll för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Produkten är farlig om den används av oerfarna personer.
 • Underhåll produkten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att produktens funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan produkten används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta produkter.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar produkten eller på annat sätt inverkar på den mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om produkten är konstruerad för användning på byggplatser bör den hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska produkter (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Extra säkerhetsanvisningar

 • Om produkten öppnas på fel sätt kan laserstrålar som överskrider klass 1 tränga ut. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Rikta aldrig produkten mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Rikta inte lasern mot andra personer eller mot bar hud på kort avstånd.
 • Stäng av produkten när den inte används.
 • Använd inte produkten i mycket ljusa miljöer. Laserstrålen måste vara synlig. Släck ner eller skugga arbetsområdet vid behov.
 • Om produkten tappats eller utsatts för annan mekanisk påverkan måste dess precision kontrolleras.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om produkten uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att produkten störs av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Ta ut batterierna ur produkten när den inte ska användas på ett tag. Batterierna kan korroderas och bli urladdade vid längre förvaring.
 • Batterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn.
 • Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla batterier samtidigt. Använd inte batterier från olika tillverkare eller med olika typbeteckning.
 • Sätt aldrig in skadade batterier.
 • Använd bara batterier som är avsedda för denna produkt. Används andra batterier finns det risk för personskada och brand.
 • Kontrollera att polerna sitter rätt vid batteribyte. Explosionsrisk föreligger.
 • Batterierna får inte överhettas eller utsättas för öppen eld. Batterierna kan explodera och avge giftiga ämnen.
 • Ladda inte batterierna.
 • Batterierna får inte lödas fast i produkten.
 • Ladda inte ur batterierna genom kortslutning. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.
 • Skada inte batterierna och plocka inte isär batterierna. Batterierna kan bli otäta, explodera, börja brinna och orsaka personskador.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Laserutgångsfönster
 2. Inställningsring
 3. På/av-knapp
 4. Upplåsningsknapp
 5. Fästskruv
 6. Hållare

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en laser. Den är endast avsedd för användning ihop med den batteridrivna bultpistolen BX 3 . När lasern är monterad på den tillhörande hållaren BX‑SH B3 (01) och placeras på ett visst avstånd går det snabbt att fastställa placeringen av nästa fästelement.

Produkten är avsedd för användning inomhus.

Leveransinnehåll

Laser, 3 x AA batterier (inte på alla marknader), bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Indikering för låg batterinivå

Om batterinivån sjunker under 10 % blinkar laserdioden i ett visst mönster:
När det händer
Ljussignal
Vid start
Blinkar 5 gånger
Under användning
Blinkar 5 gånger (var 5:e minut)

Teknisk information

Projicerad radie
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm
(11,81 in, 15,75 in, 19,69 in, 23,62 in, 31,50 in)
Precision (när bultpistolen inte ligger an)
-15 % till +5 %
Laserklass
1
Automatisk frånkoppling
≈ 6 min
Drifttid
vid +20 °C (+68 °F): 15 h (typiskt värde)
Strömförsörjning
3 × AA‑batterier (1,5 V)
Spänningsområde
2,7 V … 5 V
Maximal genomsnittlig utgångseffekt (p)
≤ 600 mW
Vikt inklusive batterier
266 g
(9,38 oz)
Vikt med hållare och batterier
354 g
(12,49 oz)
Mått på laser (längd × bredd × höjd)
103,6 mm × 70,1 mm × 76,4 mm
(4,079 in × 2,760 in × 3,008 in)
Mått på hållare (längd × bredd × höjd)
85,4 mm × 100,7 mm × 137,3 mm
(3,362 in × 3,965 in × 5,406 in)
Maximal luftfuktighet utan kondens
85 %
Omgivningstemperatur vid drift
0 ℃ … 50 ℃
(32,0 ℉ … 122,0 ℉)
Förvaringstemperatur
−15 ℃ … 70 ℃
(5,0 ℉ … 158,0 ℉)

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Första start

BX-S levereras med isatta batterier (inte på alla marknader). Före användning måste du ta bort isolerfolien som skyddar batterierna mot urladdning.
 1. Öppna luckan till batterifacket.
 2. ta bort isoleringsfilmen.
 3. Sätt lockets med främre änden först på batterifacket och stäng det sedan. Det hörs när locket snäpper i.

Byta batteri

Image alternative
 1. Öppna luckan till batterifacket.
 2. Sätt i tre AA-batterier i batterifacket.
  • Kontrollera att polerna sitter rätt.
 3. Sätt lockets med främre änden först på batterifacket och stäng det sedan. Det hörs när locket snäpper i.

Montera hållare

FÖRSIKTIGHET
Risk för klämskador vid montering av hållaren!
 • Bär lämpliga skyddshandskar när du monterar hållaren.
Image alternative
 1. Öppna fästskruven.
 2. Placera hållaren runt bultpistolen.
 3. Dra åt fästskruven.
 4. Kontrollera att monteringen är korrekt.
  • Spåren i hållaren måste stämma överens exakt med ventilationsspringorna på bultpistolen.

Montera/demontera laser

Image alternative
 1. Montera hållaren.
 2. Sätt dit lasern på hållaren med den främre låsmekanismen.
 3. Tryck sedan dit lasern på hållaren med den bakre låsmekanismen, tills den hakar i med ett ljudligt klick.
 4. Kontrollera att laserns låsmekanismer har hakat fast ordentligt i hållaren.
 5. Tryck på upplåsningsknappen på lasern för att ta av den från hållaren.

Använda laser

VARNING
Risk för personskada på grund av laserstrålning! Laserstrålar kan läcka ut okontrollerat.
 • Använd inte produkten om en lins eller laserutgångsfönstret är trasigt, eller om lasern inte ser ut som vanligt (för ljusa eller för mörka områden, brutna laserbågar etc.).
FÖRSIKTIGHET
Risker vid icke avsedd användning! Felaktiga mätresultat kan leda till att fästelementen placeras fel.
 • Produkten är ett hjälpmedel och ersätter inte vanliga mätinstrument. Den är avsedd för ungefärliga mätningar och ger inga exakta mätresultat. Observera de mättoleranser som uppstår under användningen.
 • Använd endast lasern BX‑S med den tillhörande hållaren BX‑SH B3 på bultpistoler i produktfamiljen BX 3 från Hilti .
 • Bultpistolen får endast användas med magasinstödfot och måste placeras exakt vinkelrätt.
 • Använd endast lasern på så plana ytor som möjligt.
Image alternative
 1. Tryck på på/av-knappen för att sätta på lasern.
  Lasern stängs av automatiskt när det har gått 6 minuter utan att något fästelement har drivits in.
 2. Ställ in önskat avstånd med reglaget.
 3. Driv in ett fästelement (se bruksanvisningen till bultpistolen).
 4. Inför nästa fästelement placerar du bultpistolen på underlaget på ett sådant sätt att laserbågen ligger exakt mitt över det föregående fästelementet.
  Den korrekta radien visas endast när bultpistolen inte trycks mot underlaget.
 5. Driv in nästa fästelement.
 6. Upprepa steg 3 till 5 tills du inte har fler fästelement att driva in.
 7. Tryck på på/av-knappen för att stänga av lasern.

Skötsel och underhåll

Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Blås bort damm laserutgångsfönstret. Ta inte på laserutgångsfönstret.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Kontrollera precision

 1. Märk ut en punkt på ett jämnt underlag (ett kryss).
 2. Montera lasern korrekt på bultpistolen.
 3. Placera bultpistolen med öppningen mitt över det markerade krysset.
 4. Sätt på lasern och ställ in den på 300 mm.
 5. Sätt ytterligare tre kryss till höger, vänster och ovanför startmarkeringen på den projicerade lasercirkeln.
 6. Stäng av lasern och lägg bultpistolen åt sidan.
 7. Mät nu avståndet mellan startmarkeringen och de tre nya markeringarna.
  • Avvikelsen mellan respektive punkt får inte vara mer än mellan -15 % och +5 % av 300 mm.
  • Om avvikelsen är större kontaktar du Hilti -service.
 8. Upprepa steg 4 till 7 för övriga radier (400 mm, 500 mm, 600 mm och 800 mm).

Transport och förvaring

Transport
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre transporter för att se till att den inte är skadad.
Förvaring
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara aldrig produkten eller batterierna i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkten och batterierna utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre förvaring för att se till att den inte är skadad.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lasern fungerar inte.
Batterierna är slut.
Batterierna är fel insatta.
Isolerfolien har inte tagits bort före första användningen.
Temperaturen ligger utanför det tillåtna området.
 • Värm långsamt upp produkten till tillåten drifttemperatur.
På/av-knappen eller lasern är defekt.
 • Vänd dig till Hilti -service.
Felaktiga mätresultat
Smuts eller främmande föremål mellan hållare och bultpistol eller mellan hållare och laser
 • Rengör bultpistolen, hållaren och laserfästet.
Hållaren är felaktigt monterad på bultpistolen eller så är lasern felaktigt monterad på hållaren
 • Demontera hållaren och lasern och montera båda produkterna korrekt.
Laserdioderna är defekta eller felriktade till följd av slag
 • Vänd dig till Hilti -service.
Bultpistolen har inte placerats i en rät vinkel på underlaget.
 • Placera bultpistolen helt vinkelrätt mot underlaget. Använd magasinstödfoten.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada. Risker med felaktig avfallshantering.
 • Om utrustningen inte avfallshanteras på rätt sätt kan följande hända: Vid förbränning av plast uppstår giftiga och hälsovådliga gaser. Om batterier skadas eller utsätts för stark hetta kan de explodera och därigenom orsaka förgiftning, bränder, frätskador eller ha annan negativ inverkan på miljön. Om du underlåter att avfallshantera utrustningen korrekt kan obehöriga personer få tillgång till den och använda den på ett felaktigt sätt. Därigenom kan både du och andra skadas och miljön utsättas för onödiga påfrestningar.
 • Källsortera batterierna enligt gällande nationella föreskrifter.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta instrument så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Enligt EU:s direktiv om uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, och dess tillämpning enligt nationell lag, ska uttjänta elverktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.
Image alternative
 • Kasta aldrig elektroniska mätinstrument i hushållssoporna!

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.