Språk

PLT 400

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Märkskyltar på PLT 400

Följande märkskyltar sitter på PLT 400:
Image alternative Laserstråle. Titta inte in i strålen. Laserklass 2.

Produktinformation

Hilti -produkter är avsedda för den yrkesmässiga användaren och får endast användas, underhållas och sättas igång av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ
  PLT 400
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Mätinstrument kan utgöra en fara om de hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på mätinstrumentet och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för lasermätinstrument

 • Om produkten öppnas på fel sätt kan laserstrålar som överskrider klass 2 tränga ut. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp instrumentet, kontrollera att det inte finns risk för att strålen från produkten träffar människor i närheten eller dig själv. Laserstrålarna bör riktas långt under eller över ögonhöjd.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Kontrollera produktens noggrannhet före mätning/användning och gör om kontrollen med jämna mellanrum under användning.
 • Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
 • Montera produkten på ett därtill avsett fäste, på ett stativ eller ställ den på ett jämnt underlag.
 • Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.
 • Se till att inga andra laserinstrument används i närheten eftersom det kan påverka din mätning.
 • Lys inte med laserstrålen ut över områden som du inte har uppsikt över.

Laserklassificering för produkter i laserklass 2

Produkten uppfyller villkoren i laserklass 2 enligt IEC60825-1 / EN60825-1: 2014. Produkten får användas utan att speciella skyddsåtgärder vidtas.
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.
 • Titta aldrig direkt in i laserns ljuskälla. Om du får laserstrålen i ögonen, blunda och rör på huvudet.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om instrumentet uppfyller de högt ställda kraven i tillämpliga föreskrifter, kan Hilti inte utesluta följande:
 • Instrumentet kan störa andra instrument (t.ex. navigationsutrustning i flygplan).
 • Instrumentet kan störas av stark strålning, vilket kan leda till felaktiga resultat.
I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras.

Extra säkerhetsföreskrifter

 • Kontrollera före mätningen att precisionen hos mätinstrumentet som används motsvarar uppgiftens krav.
 • Vid användning med stativ eller vägghållare måste du säkerställa att mätinstrument är ordentligt fastskruvat och att stativet står säkert och stadigt på underlaget.
 • Kontrollera för säkerhets skull de inställningar du gjort resp. tidigare inställningar.
 • Var noga med att låsa batterifackets lucka så att batteriet inte kan falla ut. Vid kontaktavbrott stängs PLT 400 av, vilket innebär förlust av data.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av militära anläggningar, flygplatser eller radioastronomiska anläggningar utan godkännande i förväg.
 • Kontrollera vid omställning från avståndsmätning med prisma till reflektorlös mätning att ingen kan råka se in i objektivet på PLT 400.
 • Rikta aldrig PLT 400 eller dess tillbehör mot solen eller mot andra starka ljuskällor.
 • Mätning mot skumplaster som styropor eller styrodor, snö eller kraftigt reflekterande ytor etc. kan leda till felaktiga mätvärden.
 • Mätningar på dåligt reflekterande underlag och i högt reflekterande omgivningar kan leda till felaktiga mätvärden.
 • Om andra manöver- och justeringsanordningar används än de som nämns här eller om andra procedurer utförs, kan det leda till farlig strålningseffekt.
 • Observera alltid driftsinstruktionerna och varningarna i den indikerade applikationen.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Produktöversikt PLT 400

Image alternative
 1. Bärhandtag
 2. WiFi-antenn
 3. Varningsdekal
 4. Upplåsning batterifack
 5. Batterifackets lucka
 6. Linsskydd och laseröppning
 7. Servicegränssnitt (endast för Hilti -service)
 8. På/av-knapp
 9. Batterifack
 10. Batteri

Produktöversikt PLC 400

Image alternative
 1. Mikrofon
 2. Omgivningsljussensor
 3. Främre kamera
 4. Statusindikering, främre kamera
 5. Ljudvolymkontroll
 6. På/av-knapp
 7. Knappen "Skärmrotationslås"
 8. Knappen "Systemstyrning"
 9. Driftindikeringar
 10. Statusindikering för datalagring
 11. Statusindikering för batteri
 12. WiFi-antenner
 13. Uttag för hörlurar
 14. USB-uttag
 15. Dockningsanslutning
 16. Laddningskontakt
 17. Bakre kamera
 18. Statusindikering, bakre kamera
 19. Batterifack
 20. Upplåsning batterifack
 21. Kortplats för microSD-minneskort

Avsedd användning

Den beskrivna produkten består av det batteridrivna instrumentet Layout-Tool PLT 400 och en batteridriven PLC-läsplatta. PLC-läsplattan är avsedd för fjärrkontroll av PLT 400. De båda komponenterna utgör tillsammans ett system. Layout-Tool är avsett för mätning av avstånd och riktningar, för beräkning av tredimensionella målpositioner samt för utsättning av givna koordinater och axelrelaterade värden.

 • Använd endast Hilti -litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.
 • Använd endast Hilti batteriladdare i C 4/36-serien till dessa batterier.

Leveransinnehåll

PLT 400, PLC-läsplatta, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

WiFi-antenner

Image alternative
I respektive kortände på Controller sitter en WiFi-antenn.
 • Håll inte om kortändarna på Controller där WiFi-antennerna sitter under drift, eftersom det försämrar sändnings- och mottagningsförmågan.
  Som tillbehör finns en hållare för Controller som gör att WiFi-trafiken inte hindras.

Dataanslutning till periferienheter

PLC-läsplattan använder programvaran Hilti PROFIS Layout Field. Till persondatorer går det att beställa PC-programmet Hilti PROFIS Layout Office, med vilket du kan formatera data för att skicka dem vidare till andra system. Det går att överföra data mellan dessa båda program.
Data kan även överföras direkt från PLC-läsplattan till ett USB-minne.

Teknisk information

Teknisk information PLT 400

Vikt utan batteri
6,2 kg
(13,7 lb)
Märkspänning
21,6 V
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 50 ℃
(1 ℉ … 122 ℉)
Kapslingsklass
IP55
Relativ luftfuktighet
95 %
Rotationshastighet
135 °/s
Byte av kikarläget
3,2 s
Gänga
5/8 in
Kommunikationsstandard
WLAN, Dual 2.4 GHz and 5 GHz band, IEEE 802.11a⁄b⁄g⁄n⁄ac, Enhanced Data Rate (Long Range Bluetooth)
Maximalt utstrålad sändningseffekt WLAN för FCC
24,5 dBm
Maximalt utstrålad sändningseffekt WLAN för ETSI
18,4 dBm
WLAN-frekvensområde
2 400 MHz … 2 483,5 MHz | 5 150 MHz … 5 350 MHz | 5 470 MHz … 5 835 MHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt Bluetooth®
9,5 dBm
Bluetooth-frekvensområde
2 400 MHz … 2 483,5 MHz

Laseravståndsmätning

Våglängd
646 nm … 674 nm
Laserfärg
röd
Laserklass enligt IEC 60825-1
2
Maximal genomsnittlig utgångseffekt
< 1 mW
Pulstid
0,06 ns … 2,5 ns
Pulsfrekvens
3 MHz … 102 MHz
Stråldivergens
0,1 mrad … 5,5 mrad

Mätosäkerhet vid vinkelmätning (ISO 17123-3)

PLT 400‑2
2" (0.6 mgon)
PLT 400‑4
4" (1.2 mgon)

Mätosäkerhet vid avståndsmätning (ISO 17123-4)

Standard
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)
Prismaföljning
3 mm
(0,1 in)
Utan reflektor
2 mm + 2 ppm
(0,1 in + 2 ppm)

Målföljning (LED-Tracker)

Toppvågslängd
≤ 810 nm
Typisk, medelhög irradians på 20 cm avstånd (108 μs / 109 Hz)
3 mW/cm²
Maximal irradians på 20 cm avstånd
0,24 mW/cm²
Maximal Pulstid
108 µs
Maximal pulsfrekvens
330 Hz
Stråldivergens (2θ1/2)
20°
Spårningsområde POA 25
1,5 m … 100 m
(4 ft - 11 in … 328 ft)
Spårningsområde POA 20
1,5 m … 400 m
(4 ft - 11 in … 1 312 ft)

Kamera

Öppningsvinkel (kontinuerligt fokus)
2° … 30°
(0,03 rad … 0,5 rad)
Fokusområde
≥ 5 m
(≥ 16 ft)

Teknisk information PLC 400

Vikt PLC 400
0,55 kg
(1,21 lb)
Skyddsklass PLC 400
IP65
Märkspänning
7,2 V
Kapacitet
7,1 Ah
Drifttid
8 h
Laddningstid
4 h
Extern dataanslutning
USB 3.0
Bluetooth-version
4.0
Bluetooth-frekvensområde
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
WiFi/WLAN-standard
IEEE 802.11a/b/g/n

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Tillkoppling av platta PLT 400 och platta PLC

 1. Koppla till platta PLT 400 och platta PLC.
 2. Starta applikationen PROFIS Layout Field på plattan PLC.
 3. Observera indikeringarna och anvisningarna på displayen till PLC-läsplattan.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Instrumentets skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på instrumentet.
 • Ta försiktigt bort damm med en torr borste eller en trasa.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte det batteridrivna instrumentet om det uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka det direkt till Hilti Service för reparation.
 • När skötsel- och underhållsarbete har utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Rengöring av laserns utgångsfönster
 • Blås bort damm laserutgångsfönstret.
 • Ta inte på laserutgångsfönstret.
  Rengöring med alltför sträva material kan repa glaset och därmed försämra instrumentets precision. Använd inga andra vätskor förutom ren alkohol eller rent vatten. Det kan skada plastdelarna.
  Tänk på temperaturgränsvärdena när du torkar din utrustning.

Rengöring och avtorkning

 1. Blås bort damm från glaset.
 2. Använd bara en ren mjuk trasa för att rengöra instrumentet.

Hilti -service för mätteknik

Mätinstrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet för kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera mätinstrumentet före och under pågående arbete.

Transport och förvaring av batteridrivna instrument

Transport
 • Ta bort batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att instrumentet och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara instrumentet och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Förvara instrumentet och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att instrumentet och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och ytterligare information om din produkt hittar du via följande länkar:
PLT 400‑4
PLT 400‑2

China RoHS (bestämmelser för begränsning av användning av farliga ämnen)
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
I fall med ett enda brinnande batteri:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Vänta tills batteriet har svalnat helt.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.