Språk

IC CDM-22
IC CDM-22A

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Likström
Image alternative Försiktighet
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Datamodul
  IC CDM-22
  IC CDM-22A
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Produkten är endast avsedd för stationär användning på en Hilti batteriladdare. Håll ett avstånd på minst 20 cm (8 tum) till produkten under drift.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten med originalbatterier och -laddare från Hilti .
 • Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den. Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt. Kontakta Hilti -service om produkten är skadad.
 • Ta hänsyn till omgivningsförhållandena. Använd inte produkten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast produkten inom de angivna användningsbegränsningarna.
 • Se till att batteriets, modulens och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 • Produkten får inte ändras eller byggas om.
 • Försökt inte att ansluta modulen till ett elverktyg med våld. Modulen är inte avsedd för användning på elverktyg.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Använd inte produkten i miljöer med mycket damm.

Omsorgsfull hantering och användning av knappcellsbatterier

 • Svälj aldrig knappcellerna. Förtäring av knappcellerna kan inom två timmar leda till allvarliga och dödliga inre frätskador.
 • Knappcellsbatterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn. Kontakta omedelbart en läkare om du misstänker att en knappcell har förtärts eller har förts in i en annan kroppsöppning.
 • Om knappcellsbatteriet behöver bytas, se till att byta det på rätt sätt. Explosionsrisk föreligger.
 • Använd endast de i denna bruksanvisning angivna knappcellsbatterityperna. Använd inga andra typer av knappcellsbatteri eller någon annan energiförsörjning.
 • Försök inte att ladda knappcellsbatterier på nytt och kortslut dem inte. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Ta ut och avfallshantera knappcellen på ett lämpligt sätt enligt gällande föreskrifter. Urladdade knappceller kan bli otäta och skada produkten eller orsaka personskador.
 • Överhetta inte knappcellsbatteriet och kasta det inte i elden. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Skada inte knappcellsbatterierna eller ta isär dem. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Skadade knappceller får inte komma i kontakt med vatten. Läckande litium kan vid kontakt med vatten skapa väte och orsaka en brand, explosion eller personskador.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Lysdiod
 2. Gränssnitt för batteri
 3. Luftintag för batteriladdare
 4. Låshakar
 5. Batteriladdarens gränssnitt
 6. Batterifack

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en sladdlös datamodul. Den anslut till en Hilti batteriladdare i serien C 4‑22, C 6‑22 eller C 8‑22. Datamodulen är avsedd för insamling och överföring av batteriladdar-, batteri- och verktygsinformation via mobilnätet. Denna information kan användas till att aktivera programvaraufunktioner och avancerade Hilti -tjänster.
Image alternative
 • Använd endast Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. För optimala prestanda rekommenderar Hilti att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.
 • Använd endast Hilti s batteriladdare från de typserier som anges i denna tabell.

Leveransinnehåll

Datamodul, knappcellsbatteri, bruksanvisning
Fler systemprodukter som är kompatibla med din produkt hittar du i närmaste Hilti Store och på: www.hilti.group

Lysdiodindikeringar

Lysdioden på IC CDM‑22 kan visa följande status:
Status
Betydelse
Lysdioden blinkar långsamt i blått.
Datamodulen är aktiv och läser av data från det anslutna Nuron-litiumjonbatteriet.
Lysdioden blinkar långsamt i blått
Datamodulen upprättar en förbindelse med mobilnätet.
Lysdioden blinkar snabbt i blått
Datamodulen upprättar en förbindelse med molnet.
Lysdioden lyser med fast blått sken.
Förbindelsen med molnet har upprättats och data överförs. Ta aldrig ur batteriet ur modulen!
Lysdioden blinkar omväxlande blått/rött eller blått/vitt.
Datamodulens inbyggda programvara uppdateras. Ta aldrig ur batteriet ur modulen!
Lysdioden blinkar långsamt i rött
Knappcellsbatteriet i datamodulen har laddats ur eller en annan defekt föreligger. Byt knappcellsbatteriet. När du har satt i ett nytt knappcellsbatteri blinkar datamodulens lysdiod långsamt i rött under den återstående laddningscykeln. Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Lysdioden lyser inte.
 • Efter genomförd dataöverföring: Datamodulen är inaktiv, litiumjonbatteriet laddas och uppvisar normal status under laddning.
 • Direkt efter anslutning av Nuron-litiumjonbatteriet: Datamodulen får ingen energi från litiumjonbatteriet. Det kan hända att batteriet inte är korrekt isatt. Ta ur batteriet och sätt i det igen. Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.

Teknisk information

Vikt
0,16 kg
(0,35 lb)
Batterityp
Panasonic BR‑1632⁄DBN eller likvärdig
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)
Frekvens
699 MHz … 2 155 MHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt
GPRS (gäller inte Sydkorea)
33 dBm
EGPRS (gäller inte Sydkorea)
27 dBm
LTE
23 dBm

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Batteriets vikt
Se kapitlet ”Avsedd användning”
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Montera/demontera

Image alternative
 1. För att montera modulen placerar du den på batteriladdaren och skjuter in den helt tills du hör att den hakar fast.
 2. För att demontera modulen låser du upp de båda låshakarna och låter dem vara kvar i den positionen.
 3. Dra ut modulen ur batteriladdarens fäste och ta loss den.

Byta knappcellsbatteri

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av felaktiga batterier och/eller polaritet. Ett felaktigt eller felaktigt isatt batteri kan leda till kortslutning, överbelastning och/eller brand.
 • Använd bara batterier som är avsedda för denna produkt.
 • Kontrollera att polerna sitter rätt.
Image alternative
 1. Ta vid behov av datamodulen från batteriladdaren.
 2. Ta loss fästskruven ur batterihöljet.
  Material
  Torx®-skruvmejsel T10
 3. Ta loss batterihöljet.
 4. Ta bort det urladdade knappcellsbatteriet och sätt dit ett nytt.
 5. Stäng batterihöljet.
 6. Sätt tillbaka fästskruven i batterihöljet.
 7. Montera datamodulen på batteriladdaren.
  När du har satt i ett nytt knappcellsbatteri blinkar datamodulens lysdiod långsamt i rött under den återstående laddningscykeln.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontrollera lysdioden på datamodulen vid eventuella störningar. Se kapitel LED-indikeringar .
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Lysdioden blinkar långsamt i blått under en längre stund och släcks sedan.
Ingen förbindelse med mobilnätet
 • Placera batteriladdaren med modulen så att modulen kan upprätta en god förbindelse med mobilnätet.
Lysdioden lyser inte efter att modulen anslöts till ett batteri.
Modulen är inte korrekt ansluten till batteriladdaren/batteriet
 • Kontrollera att modulen sitter som den ska på batteriladdaren.
 • Kontrollera att batteriet sitter som det ska i modulen.
 • Rengör modulens, batteriets och batteriladdarens kontakter vid behov.
Modulen är defekt
 • Vänd dig till Hilti -service.
Lysdioden blinkar långsamt i rött.
Knappcellsbatteriet i datamodulen har laddats ur eller en annan defekt föreligger.
 • Byt knappcellsbatteriet.
 • När du har satt i ett nytt knappcellsbatteri blinkar datamodulens lysdiod långsamt i rött under den återstående laddningscykeln.
 • Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt FCC-reglerna, del 15. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om produkten ger upphov till störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på den igen, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Förläng avståndet mellan produkt och mottagare.
 • Anslut produkten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Enheten uppfyller kraven enligt paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och RSS‑210 från ISED.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
 • Produkten ska inte avge skadlig strålning.
 • Produkten måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta produkten i drift.

Ytterligare information

Landsspecifika godkännanden
De följande avsnitten innehåller krav för godkännande för olika marknader.
Villkor : Taiwan
IC CDM‑22
減少電磁波影響,請妥適使用
電波功率密度 MPE 標準值: 0.9 mW/cm 2,送測產品實測值:0.1 mW/cm 2,建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。
IC CDM‑22A
減少電磁波影響,請妥適使用
電波功率密度 MPE 標準值: 0.9 mW/cm 2,送測產品實測值:0.1 mW/cm 2,建議使用時設備天線至少距離人體 20 公分。
Villkor : Mexico
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
IFT: HIHIIC23-02630
Villkor : Japan
Image alternative
Radio Law: 003-220330
Telecom: D220198003
Image alternative
Radio Law: 003-210249
Telecom: D210191003
Villkor : Sydafrika
Image alternative
Certificate No.: TA 2022-1773
Villkor : Sydkorea
IC CDM‑22
기자재의 명칭/모델명 :
LTE 이동통신용 무선기기 (육상이동국의 송수신장치)/ IC CDM-22
인증번호: R-C-JZ3-CDM221
수입업체(상호)명: 힐티코리아
A/S: 080-220-2000
제조자/제조국: Hilti Corporation / 슬로베니아, 세르비아
Frekvens
송신
LTE Cat. M1
Band 3: 1715 MHz ~ 1785 MHz
Band 5: 824 MHz ~ 849 MHz
Band 8: 904.3 MHz ~ 915 MHz
NB‑IoT
Band 5: 829 MHz ~ 849 MHz
수신
LTE Cat. M1
Band 3: 1810 MHz ~ 1880 MHz
Band 5: 869 MHz ~ 894 MHz
Band 8: 949.3 MHz ~ 960 MHz
NB‑IoT
Band 5: 874 MHz ~ 894 MHz
IC CDM‑22A
LTE 이동통신용 무선기기 (육상이동국의 송수신장치)/ IC CDM-22A
인증번호: R-R-JZ3-CDM22A
인증받은 모듈: R-C-ULX-SARA-R422S-31B
수입업체(상호)명: 힐티코리아
A/S: 080-220-2000
제조자/제조국: Hilti Corporation / 슬로베니아, 세르비아
Villkor : Brasilien
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
I fall med ett enda brinnande batteri:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Vänta tills batteriet har svalnat helt.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.