Språk

BX 3-SCT

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Allmänna påbudsmärken
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Likström
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ:
  BX 3-SCT
  Generation:
  02
  Serienummer:

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elektrisk säkerhet
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd elverktyg med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
Användning och hantering av elprodukter
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Ta ut batteriet innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elprodukter oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elprodukter är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd produkten, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används produkten på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Kontakta läkare om vätskan kommer i kontakt med ögonen.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera produkten och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att produktens säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsanvisningar för fästverktyg

 • Utgå alltid ifrån att elverktyget är laddat med klamrar. Vårdslös hantering av fästverktyget kan leda till oväntad avfyring av klamrar och att du skadas.
 • Rikta inte elverktyget mot dig själv eller andra personer i närheten. Vid oväntad avfyring skjuts en klammer ut, vilket kan leda till personskador.
 • Använd inte elverktyget förrän det har placerats ordentligt mot arbetsstycket. Om elverktyget inte ligger an ordentligt mot arbetsstycket kan klammern studsa bort från fäststället.
 • Dra ur elsladden eller ta ur batteriet om klammern har fastnat i elverktyget. Om fästverktyget är anslutet kan det aktiveras av misstag när den fastsittande klammern tas bort.
 • Var försiktig när du tar bort en klammer som har fastnat. Systemet kan vara laddat och klammern tryckas ut med stor kraft medan du försöker åtgärda kärvningen.
 • När du fäster elledningar, kontrollera att dessa inte är spänningsförande. Håll fästverktyget endast i de isolerade greppytorna. Använd endast klamrar som är avsedda för installation av elledningar. Kontrollera att klammern inte har skadat elledningens isolering. En klammer som har skadat isoleringen på en elledning kan medföra elstöt och brandfara.

Säkerhetsföreskrifter

Grundläggande säkerhetsföreskrifter Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Om säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna inte följs finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.
Krav på användaren
 • Endast auktoriserade och utbildade användare får arbeta med och utföra underhåll på verktyget.
Personlig skyddsutrustning
 • Under användning ska såväl användare som personer i närheten bära lämpliga skyddsglasögon och skyddshjälm.
 • Använd hörselskydd.
 • För starkt ljud kan skada hörseln.
Personsäkerhet
 • Observera de råd beträffande användning, skötsel och underhåll som ges i bruksanvisningen.
 • Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd verktyget med förnuft. Använd inte verktyget om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Avbryt arbetet vid smärta eller om du mår dåligt. Under användning av elverktyg kan även en kort stunds ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
 • Undvik att stå i en onaturlig ställning. Se till att hela tiden stå stadigt och hålla balansen.
 • Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Använd skor med halkfria sulor.
 • Håll armen böjd (inte sträckt) när du arbetar med verktyget.
 • Se till att andra personer, framför allt barn, håller sig undan medan arbetet pågår.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.
Omsorgsfull hantering och användning av monteringsverktyg Image alternative VARNING! Fara på grund av genomträngande fästelement! Kontrollera innan du fäster något fästelement, att ingen person befinner sig bakom eller under den byggnadsdetalj där fästelementet ska placeras.
 • Använd rätt verktyg för arbetet. Använd inte verktyget för arbeten som det inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att verktyget är i gott skick.
 • Lämna aldrig ett laddat verktyg utan uppsikt.
 • Transportera och förvara verktyget i en skyddsväska.
 • Stäng alltid av verktyget före rengöring, service och underhåll, vid byte av bultstyrning, vid avbrott i arbetet samt vid förvaring.
 • Verktyg som inte används ska tömmas och förvaras på en torr och låst plats, utom räckhåll för barn.
 • Kontrollera att det inte finns några skador på verktyget eller tillbehören. Kontrollera att de rörliga delarna fungerar som de ska och inte tar i någonstans, samt att inga delar är skadade.
 • Alla delar måste monteras på rätt sätt och uppfylla alla krav för att verktyget ska fungera perfekt. Skadade delar måste repareras eller bytas ut av Hilti -service, om inget annat anges i bruksanvisningen.
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg, om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en elkabel.
 • Försök inte driva in fästelement i olämpligt underlagsmaterial.
 • Olämpliga material är glas, marmor, plast, brons, mässing, koppar, isoleringsmaterial, håltegel, keramiktegel, tunn plåt (< 4 mm) och lättbetong. Infästning i sådana material kan orsaka elementbrott, urflisning eller genomskjutning.
 • Tryck endast på avtryckaren när verktyget är exakt vinkelrätt tryckt mot underlaget.
 • Håll alltid bultpistolen i rät vinkel mot underlaget vid infästning, för att på så vis förhindra att fästelementet slinter mot underlagsmaterialet.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Låt aldrig verktyget falla.
 • Använd inte verktyget utan särskilt tillstånd där det finns risk för brand eller explosioner.
Arbetsplats
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk.
 • Oordning på arbetsplatsen medför ökad olycksrisk.
 • Se till att det finns tillräckligt med ljus och god ventilation på arbetsplatsen.
Mekaniska säkerhetsåtgärder
 • Gör inga modifikationer eller ändringar på verktyget, särskilt på kolven.
 • Använd endast fästelement som är avsedda och godkända för verktyget.
Termiska säkerhetsåtgärder
 • Överskrid inte den rekommenderade högsta infästningshastigheten (se kapitlet Teknisk information).
 • Om verktyget blir överhettat måste du låta det svalna.
 • Demontera inte verktyget när det är varmt. Låt verktyget svalna.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera de särskilda föreskrifterna för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
 • Utsätt inte batterierna för höga temperaturer, direkt solljus eller eld.
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. I sådana fall, kontakta Hilti -service .
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service .

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Bultstyrning
 2. Bultstyrningslås
 3. Ventilationsspringor
 4. Bälteshake
 5. Avtryckare
 6. Handtag
 7. Utlösningsknapp med extrafunktion för visning av laddningsstatus
 8. Litiumjonbatteri
 9. Statusindikering
 10. På/av-knapp

Avsedd användning

Produkten är ett handhållet och batteridrivet infästningsverktyg. Den är avsedd för infästning av fästelement i betong. Använd endast godkända fästelement tillsammans med därför avsedd bultstyrning.

FÖRSIKTIGHET

Felbedömning av betongens hållfasthet Om fel bultstyrning eller fel fästelement används kan det leda till att fästelementen sitter fast dåligt, vilket kan leda till en felbedömning av betongens hållfasthet.

 • Använd alltid rätt bultstyrning!

 • Använd alltid rätt fästelement!

Infästningsverktyget, batteriet och fästelementen utgör tillsammans en teknisk enhet. Använd de för verktyget tillverkade Hilti -fästelementen och laddare samt batterier som rekommenderats av Hilti . De infästnings- och användningsrekommendationer som lämnas av Hilti gäller endast under dessa villkor.
 • Infästningsverktyget får endast användas för hand.
 • Felanvändning får inte förekomma. Det räknas som felaktig användning att avfyra utan ett fästelement i bultstyrningen.
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen Li-Ion B 22 med produkten.

 • Använd endast batteriladdare som har godkänts av Hilti . Mer information hittar du i din Hilti Store eller under: www.hilti.group

Statusindikering

Statusindikeringen anger bultpistolens status.
Status
Betydelse
Av
Bultpistolen är avstängd
Lysdioden lyser grönt.
Bultpistolen är påslagen och klar för infästning
Lysdioden blinkar grönt var tredje sekund.
Bultpistolen är i standbyläge – håll verktygsnosen mot ett underlag för att sätta igång bultpistolen
Lysdioden blinkar grönt i jämnt tempo.
Bultpistolen är för varm eller batteriet har för låg laddningsnivå, se feltabell
Lysdioden blinkar rött.
Fel på verktyg, se feltabell
Lysdioden lyser rött.
Fel på verktyg, se feltabell
Lysdioden blinkar gult.
Ta verktyget till Hilti -service.

Indikering av batteriladdningsnivån

När du trycker på batteriets låsknapp visas batteriets laddningsstatus på displayen.
Under och direkt efter infästningen är visningen av laddningsstatus inte tillförlitlig.
Status
Betydelse
Alla fyra lysdioderna lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 75–100 %.
Tre lysdioder lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 50–75 %.
Två lysdioder lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 25–50 %.
En lysdiod lyser med grönt sken.
Laddningsnivå 10–25 %.
En LED blinkar med grönt sken.
Laddningsnivån under 10 %.

Leveransinnehåll

Bultpistol BX 3-SCT, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information

Bultpistol

Vikt enligt EPTA Procedure 01 inklusive batteri B22⁄2.6
4,0 kg
Bultstyrning
X‑FG B3‑SCT 02
Fästelement
 • X‑M6‑8‑52 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑62 DP7 SCT B3
 • X‑M6‑8‑87 DP7 SCT B3
Längd fästelement
52 mm / 62 mm / 87 mm
Fästelementens diameter
6 mm
Slagrörelse
12 mm
Anpressningskraft
50 N … 70 N
Användningstemperatur (omgivningstemperatur)
−15 ℃ … 50 ℃
Användningstemperatur fästelement
−10 ℃ … 50 ℃
Rekommenderad maximal infästningshastighet
650/h
Märkspänning
21,6 V
Frekvens
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Maximalt utstrålad sändningseffekt
−11,9 dBm

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna. De angivna värdena representerar elverktygens huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt. För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är tillkopplat men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden. Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och/eller vibrationer, exempelvis: Underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.
Buller- och vibrationsinformation (uppmätt enligt EN 60745‑2‑16)
Karaktäristisk A-vägd ljudeffektnivå, LWA (vid indrivning av bultar i betong)
96 dB
Karaktäristisk A-vägd ljudtrycksnivå, LpA (vid indrivning av bultar i betong)
85 dB
Osäkerhet för ovanstående ljudnivå, K
3 dB
Enaxligt vibrationsvärde (i z-riktning)
Vibrationsemissionsvärde (vid indrivning av gängbultar i betong) med batteri B22 2.6 (a h)
6,3 m/s²
Osäkerhet, K
1,5 m/s²

Riggning

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ur batteri

 1. Tryck in batteriets spärrar.
 2. Ta ut batteriet ur verktyget.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Ta bort bultstyrning

 1. Stäng av infästningsverktyget.
 2. Ta ur batteriet.
 3. Ta ut fästelementet ur bultstyrningen.
 4. Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget.
  • Bultstyrningen frigörs.
 5. Ta bort bultstyrningen.

Sätta i bultstyrning

 1. Stäng av infästningsverktyget.
 2. Ta ur batteriet.
 3. Skjut bultstyrningslåset i pilens riktning ända till anslaget och håll det i detta läge.
 4. Skjut in bultstyrningen i verktygsnosen till det hörs att den går i lås.
 5. Släpp bultstyrningslåset.
  • Bultstyrningslåset fjädrar till mittläget.
 6. Kontrollera genom att dra i bultstyrningen att den sitter ordentligt.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
 • Fäst inga verktygslinor i bälteshaken. Använd inte bälteshaken för att lyfta produkten.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261971 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med öglan på produkten så som bilden visar. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Följ bruksanvisningen till Hilti verktygslina.

Användning

Sätta på infästningsverktyg

Image alternative
VARNING
Risk för personskada! Att hålla bultpistolen mot kroppen kan leda till svåra skador om en infästning utlöses av misstag.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel.
VARNING
Risk för personskada! Verktyget kan under vissa omständigheter bli klart att avfyra då bultstyrningen dras tillbaka för hand. Detta kan orsaka att ett fästelement drivs in i någon kroppsdel.
 • Dra aldrig tillbaka bultstyrningen för hand.
 • Tryck på/av-knappen.
  • Det hörs när fjäderelementet spänns och statusindikeringen lyser grönt.
  Vid låga temperaturer sjunker batteriets effekt.
  Spänningen av fjäderelementet sker långsammare vid avtagande batterikapacitet än vid fulladdat batteri.
  Vid drift med nedsatt batterikapacitet stängs infästningsverktyget av innan battericellerna riskerar att skadas.

Stänga av bultpistolen

 • Tryck på/av-knappen.
  • Det hörs när fjäderelementet lossas och statusindikeringen slocknar.

Utföra infästning

Image alternative
VARNING
Risk för personskada genom felaktig hantering och/eller utflisande material
 • Risk för att skjuta nageln genom handen! Använd alltid båda händer när du hanterar produkten. Håll alltid fast produkten med den andra handen enligt bilden.
 • Tryck aldrig bultpistolen mot handen eller någon annan kroppsdel. I annat fall kan det leda till allvarliga skador vid oavsiktlig utlösning.
 • Använd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasögon och skyddshandskar. Även andra personer som vistas i närheten bör använda ögonskydd och skyddshjälm. Under infästningen finns risk för kropps- och ögonskador när urflisat material från underlaget flyger iväg eller om främmande föremål har placerats i närheten av bultstyrningen.
 • Försök aldrig att åtgärda störningar på verktyget genom att avfyra ytterligare infästningar!
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada och skador på bultpistolen!
 • Ändra aldrig läget på fästelementet genom att skjuta in det en gång till. Det kan leda till att spiken/bulten bryts eller kläms.
 • Använd endast godkända originaltillbehör från Hilti för det detta verktyg. Användning av olämpliga material och tillbehör kan leda till personskador och skador på bultpistolen.
 1. Sätt på infästningsverktyget.
 2. Driv in fästelementet.
 3. Placera infästningsverktyget vinkelrätt mot underlaget och tryck an bultstyrningen så långt det går.
 4. Avfyra verktyget genom att trycka in utlösaren.
  Efter varje infästning ska toleransmätdonet användas för att kontrollera att gängbulten har rätt inställningsdjup.
 5. Lyft upp infästningsverktyget helt från underlaget efter infästningen.
  • Om bultstyrningen trycks an mot ett underlag längre än sex sekunder utan att någon infästning initieras, stängs infästningsverktyget av automatiskt. Tryck på-/avknappen för att sätta på infästningsverktyget igen.
   Ändra aldrig läget på fästelementet genom att skjuta in det en gång till.
  • Om infästningsverktyget inte används stängs det automatiskt av efter sex minuter.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Verktygets skötsel
 • Stäng av infästningsverktyget.
 • Ta ur batteriet.
 • Ta ut fästelementet ur bultstyrningen.
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Se till att ingen fukt tränger in.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti -service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Transport och förvaring av batteridrivna verktyg

Transport
 • Stäng av infästningsverktyget.
 • FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ur batteriet.
 • Ta ut fästelementet ur bultstyrningen.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter längre transporter.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara verktyget och batterierna så svalt och torrt som möjligt.
 • Förvara aldrig batterierna i direkt solljus, nära värmekälla eller bakom en glasruta.
 • Förvara verktyget och batterierna oåtkomliga för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att verktyget och batterierna är oskadda innan de används efter en längre tids förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Fjäderelementet spänns inte, ingen statusindikering.
Batteriet tomt.
 • Byt batteri.
Batteriet inte korrekt isatt.
Fjäderelementet spänns inte, statusindikeringen blinkar grönt och en lysdiod på laddningsindikeringen blinkar.
Batteriet tomt.
 • Byt batteri.
Batteritemperaturen för låg.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Fjäderelementet efterspänns inte, statusindikeringen blinkar grönt och fyra lysdioder på laddningsindikeringen blinkar.
Bultpistolen har för hög temperatur.
 • Låt bultpistolen svalna.
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen blinkar rött.
Bultstyrningen inte korrekt isatt.
Fjäderelementet spänns inte och statusindikeringen lyser rött.
Verktygsfel
Skev infästning av fästelement.
Verktyget trycks in för hårt över handtaget.
 • Tryck in verktyget mot underlaget med mindre kraft.
Verktyget har tryckts in utanför infästningsaxeln.
 • Tryck in verktyget rätvinkligt och över gripytan på verktygets baksida.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=2338836&id=2338838
Länken finns också som en QR-kod i slutet av dokumentationen.