Språk

B 3600

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktspecifika symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)
Image alternative Transportläge
Image alternative Standbyläge
Image alternative Driftläge

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Bärbart kraftaggregat
  B 3600
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om de är fullt funktionsdugliga.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras. Produkten får inte öppnas.
 • Vidrör inte de elektriska kontakterna med fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål.
 • Kortslut inte utgångarna på produkten.
 • Stäng skyddslocken till utgångarna när dessa inte används.
 • Produkten får inte demonteras, tryckas ihop, upphettas över 80 °C eller förbrännas.
 • Utsätt aldrig produkten för direkt solljus, höga temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Håll produkten borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd inte och förvara inte produkten i explosionsfarliga miljöer.
 • Använd endast produkten inom de angivna användningsbegränsningarna.
 • Hantera produkten varsamt för att undvika skador och förhindra läckage av hälsovådliga vätskor!
 • Se till att produkten står stadigt när den används. Placera alltid produkten på ett halkfritt underlag. Undvik att produkten sticker ut över en kant.
 • Se till att den strömförbrukare som ansluts har tillräcklig kabellängd. Anslutningskabeln får inte vara sträckt.
 • Använd inte och ladda inte produkten om den har utsatts för slag eller skadats på annat sätt. Kontrollera produkten regelbundet för att se om det finns tecken på skador.
 • Använd inte produkten som ledare.
 • Förflytta inte produkten med kran eller lyftdon.
 • Följ de lokala föreskrifterna för säker hantering av elektriska strömförbrukare.
 • Anslut inga defekta strömförbrukare till produkten.
 • Anslut inga strömgeneratorer till produktens utgångar.
 • Ladda endast produkten med den medföljande laddningskabeln.
 • Säkerställ att produkten och strömförbrukaren är avstängda innan du ansluter strömförbrukaren. Stäng alltid av strömförbrukaren efter användning.
 • Använd inte produkten till drift av livsuppehållande medicinsk utrustning.
 • Om produkten är så varm att du inte kan ta i den kan den vara defekt. Ställ produkten på en synlig plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt den svalna. Om produkten efter en timme fortfarande är så varm att den inte går att ta i är den defekt. Kontakta Hilti Service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Ram
 2. Handtag
 3. Vridomkopplare
 4. AC-utgång
 5. LED-indikering
 6. AC-laddningsingång
 7. Säkerhetskåpa

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är ett bärbart kraftaggregat. Det är avsedd för att driva strömförbrukare med sladd.

Leveransinnehåll

Bärbart kraftaggregat, laddningskabel, bruksanvisning
Fler systemprodukter som är kompatibla med din produkt hittar du i närmaste Hilti Store och på: www.hilti.group

LED-lampor

Det bärbara kraftaggregatet Hilti B 3600 kan visa laddningsstatus och felmeddelanden.
Om felmeddelanden upptäcks lyser eller blinkar LED-lamporna enligt aktuell laddningsstatus.
Status
Betydelse
Åtta (8) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 100 % till 88 %
Sju (7) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 87 % till 76 %
Sex (6) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 75 % till 63 %
Fem (5) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 62 % till 50 %
Fyra (4) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 49 % till 37 %
Tre (3) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 36 % till 25 %
Två (2) LED-lampor lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 24 % till 12 %
En (1) LED-lampa lyser med fast grönt sken.
Laddningsstatus: 12 % till 1 %
En (1) LED-lampa blinkar grönt (laddningskabeln är inte ansluten).
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Ingen LED-lampa lyser.
Det bärbara kraftaggregatet är avstängt. Starta systemet.
Om ingen LED-lampa lyser när systemet har startats ska Hilti Service kontaktas.
LED-lampan för den aktuella laddningsstatusen blinkar grönt (under laddningen).
Litiumjonbatteriet laddas.
En eller flera LED-lampor lyser med fast gult sken.
Produkten har utsatts för överström och AC-utgångarna har avaktiverats.
Dra ur alla strömförbrukare. Vrid vridomkopplaren till ”standby” Image alternative. Vänta 10 sekunder och vrid sedan vridomkopplaren till ”drift” igen Image alternative. Kraftaggregatet kan nu användas igen.
Kontakta Hilti Service om meddelandet kvarstår.
En eller flera LED-lampor blinkar gult.
Kraftaggregatet befinner sig utanför det tillåtna temperaturintervallet. Driften eller laddningen har avbrutits.
Dra ur strömförbrukaren eller laddningskabeln ur kraftaggregatet och ställ om till systemets standbyläge Image alternative. Se sedan till att kraftaggregatet långsamt når det tillåtna temperaturintervallet. Så snart det tillåtna intervallet har uppnåtts kan kraftaggregatet fortsätta användas eller laddas.
Kontakta Hilti Service om meddelandet kvarstår.
En (1) LED-lampa blinkar snabbt rött.
Ett systemfel har uppstått. Avlägsna strömförbrukaren eller laddningskabeln, växla till kraftaggregatets transportläge Image alternative och kontakta Hilti Service.

Vridomkopplare

Vridomkopplaren har följande tre lägen:
Image alternative Transport
I transportläget är alla anslutningar inaktiva och kraftaggregatet är avstängt.
Image alternative Standby-/laddningsläge
I standbyläget är AC-utgångarna spänningslösa, men AC-laddningsingången är aktiv. LED-lamporna lyser inte.
Image alternative Drift
I driftläget är AC-utgångarna aktiva och en strömförbrukare kan anslutas och användas. LED-lamporna signalerar laddningsstatus eller eventuella felmeddelanden.

Teknisk information


Högspänning
Utspänning
220 V … 240 V / 50–60 Hz
Nominell utgångseffekt
3 600 W / 16 A
Maximal utgångseffekt i högst 120 sekunder
7 200 W / 32 A
Tillgänglig energi
2,1 kWh
Laddningseffekt
1 000 W / 4 A
Kapslingsklass
IP 54+
Vikt
19,8 kg
(43,7 lb)
Mått (längd x bredd x höjd)
420 mm x 210 mm x 420 mm
(16,5 in x 8,3 in x 16,5 in)
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
0 ℃ … 45 ℃
(32 ℉ … 113 ℉)

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Ladda

 1. Vrid vridomkopplaren till läget ”standby” Image alternative.
 2. Anslut den medföljande laddningskabeln i AC-laddningsingången och vrid bajonettkopplingen medurs tills den hakar i.
  Se till att bajonettkopplingen hakar i och sitter på plats för att säkerställa att den fungerar.
 3. Anslut laddningskabeln till ett vägguttag.
  • De LED-lampor som lyser grönt visar aktuell laddningsstatus.
  • Om kraftaggregatet är fulladdat lyser alla LED-lampor grönt i 10 sekunder. Därefter slocknar lamporna.
 4. Ta bort laddningskabeln efter avslutad laddning och växla till kraftaggregatets transportläge Image alternative.

Drift

VARNING
Fara på grund av elektrisk ström! Risk för elstöt och/eller skador på komponenter.
 • Om fler än en strömförbrukare ansluts måste strömförbrukarna säkras med en jordfelsbrytare (PRCD-enhet).
 • Observera de beskrivna anslutningsmöjligheterna/kombinationerna.
Image alternative
 1. Vrid vridomkopplaren till läget ”drift” Image alternative. Kraftaggregatet aktiveras och LED-lamporna blinkar.
  • Om en eller flera LED-lampor lyser grönt är kraftaggregatet klar att använda.
  • Om en LED-lampa blinkar grönt efter startsekvensen är kraftaggregatet helt urladdat. Ladda batteriet.
  • Om ingen LED-lampa lyser efter startsekvensen har ett fel uppstått. Kontakta Hilti Service.
 2. Anslut en strömförbrukare till AC-utgången.
 3. Följ anvisningarna nedan om kraftaggregatet ska används till drift av fler än en strömförbrukare:
  • Vid drift av en strömförbrukare med tillkopplad dammsugare måste strömförbrukaren vara ansluten till dammsugaren med en jordfelsbrytare.
  • För anslutning av två strömförbrukare erbjuder Hilti en kabelförgrening med jordfelsbrytare.
  • Vid användning av grenuttag måste varje ansluten strömförbrukare säkras med en egen jordfelsbrytare.
 4. Under drift visar LED-lamporna aktuell laddningsstatus.
 5. Vrid vridomkopplaren till läget ”standby” Image alternative för att avbryta användningen av kraftaggregatet.
 6. Vrid vridomkopplaren till transportläget Image alternative för att stänga av kraftaggregatet helt.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada på grund av att produkten är aktiverad !
 • Se alltid till att produkten är i transportläge innan några skötsel- och underhållsarbeten utförs Image alternative.
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
 • Utsätt aldrig produkten för höga fuktnivåer (t.ex. genom att sänka ner den i vatten eller låta den stå ute i regnet).
  Om produkten har blivit genomblöt ska den hanteras som ett skadat batteri. Placera den i en brandsäker behållare och kontakta Hilti Service.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Byta säkring

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Dra alltid ur elkontakten före skötsel- och underhållsarbete.
FÖRSIKTIGHET
Brandfara genom felaktig säkring. Om en säkring med felaktiga specifikationer används kan det leda till brand.
 • Använd bara säkringar av samma typ, med samma märkström och samma frånkopplingsegenskaper.
 1. Skruva loss säkerhetskåpan.
 2. Ta ut säkringen. Byt ut den mot en ny säkring.
  Material
  Finsäkring
  T5A L 250V; 5 mm × 20 mm
 3. Skruva fast säkerhetskåpan igen.

Transport och förvaring

Transport
 • Transportera endast produkten i transportläget Image alternative.
 • Under transport ska produkten skyddas mot överdrivna stötar och vibrationer. Följ de lokala transportföreskrifterna för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre transporter för att se till att den inte är skadad.
 • Produkten får inte transporteras med flygplan. Kontakta flygbolaget vid behov.
Förvaring
 • Förvara produkten torrt och svalt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara endast produkten i transportläget Image alternative.
 • Förvara inte produkten i urladdat tillstånd under en längre period. Detta kan leda till fullständig urladdning. Ladda produkten minst var tredje månad.
 • Förvara aldrig produkten i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkten före varje användning samt före och efter längre förvaring för att se till att den inte är skadad.

Felsökning

Kontrollera LED-lamporna om det uppstår störningar på kraftaggregatet. Se kapitlet LED-lampor .
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
En ansluten strömförbrukare fungerar inte alls eller inte med full effekt.
Kontakten är inte korrekt isatt
 • Anslut strömförbrukarens kontakt korrekt i uttaget.
Kraftaggregatet är inte i driftläge.
 • Vrid vridomkopplaren till läget ”drift” Image alternative.
Batteriet är tomt
 • Ladda kraftaggregatets batteri.
Strömförbrukaren har för hög effekt
 • Observera kraftaggregatets utgångseffekt. Anslut inga strömförbrukare som överskrider utgångseffekten.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller vätskor.
 • Skicka inte produkten om höljet är skadat.
 • Täck anslutningarna med ett icke-ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera produkten så att den inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera produkten hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

China RoHS (bestämmelser för begränsning av användning av farliga ämnen)
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
BeskrivningBatterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hilti s service.
 • Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex. stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
 • Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära skyddsglasögon och skyddshandskar.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti -servicepartner.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det enligt anvisningarna ovan.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
I fall med ett enda brinnande batteri:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Vänta tills batteriet har svalnat helt.
 • Se Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter användning.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se Hantering av skadade batterier
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.