Språk

PT-C

Översättning av bruksanvisning i original

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Allmänna symboler

Symboler som används med produkten.
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Följ anvisningarna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Varningssymboler

Varningssymboler varnar för faror.
Image alternative Varning för magnetiskt fält

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  IR-kamera
  PT‑C
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Mätinstrument kan utgöra en fara om de hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på mätinstrumentet och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Extra säkerhetsföreskrifter

 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
 • Skydda mätinstrumentet från väta och direkt solljus.
 • Se till att acklimatisera mätinstrumentet på rätt sätt. Vid kraftiga temperaturväxlingar kan acklimatiseringen ta upp till 60 min. Det kan exempelvis vara fallet om du har förvarat mätinstrumentet i en kall bil och sedan utför en mätning inne i en varm byggnad.
 • Skydda mätinstrumentet mot fukt, snö, damm och smuts – i synnerhet IR-linsen, högtalaren och mikrofonen. Mottagningslinsen kan bli utsatt för stötar eller bli smutsig och då kan mätresultatet bli felaktigt. Felaktiga instrumentinställningar samt olika atmosfäriska faktorer kan leda till felaktiga mätningar. Objekt kan visas med en för hög eller för låg temperatur och det kan leda till fara vid beröring.
 • Stora temperaturskillnader i en IR-bild kan leda till att även höga temperaturer visas med en färg som förknippas med låga temperaturer. Kontakt med en sådan yta kan leda till brännskador.
 • Korrekta temperaturmätningar är bara möjliga att utföra om den inställda emissionsfaktorn överensstämmer med objektets emissionsfaktor. Objekt kan visas med en för hög eller för låg temperatur och det kan leda till fara vid beröring.
 • Rikta inte mätinstrumentet direkt mot solen eller mot koldioxidlasrar med hög effekt. Det kan skada detektorn.
 • Placera inte magneten i närheten av implantat eller liknande medicinska apparater, som t.ex. pacemaker eller insulinpumpar. Magneten genererar ett magnetfält som stör funktionen hos implantat och medicinska apparater.
 • Håll mätinstrumentet borta från magnetiska dataminnen och magnetiskt känsliga apparater. Magnetens påverkan kan ge irreversibla dataförluster.
 • Håll inte produkten nära öronen. Produktens ljudnivå kan leda till personskador och hörselskador.

Omsorgsfull hantering och användning av knappcellsbatterier

 • Svälj aldrig knappcellerna. Förtäring av knappcellerna kan inom två timmar leda till allvarliga och dödliga inre frätskador.
 • Knappcellsbatterierna ska alltid förvaras otillgängliga för barn. Om du misstänker att en knappcellsbatteri har svalts eller förts in i en annan kroppsöppning, ring en lokal giftinformationscentral för information om behandling.
 • Om knappcellsbatteriet behöver bytas, se till att byta det på rätt sätt. Se till att knappcellsbatteriet är korrekt isatt enligt polariteten (+ och -). Explosionsrisk föreligger.
 • Stäng alltid facket till knappcellsbatteriet helt. Om facket till knappcellsbatteriet inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten och ta ut knappcellsbatteriet. Förvara knappcellsbatteriet utom räckhåll för barn.
 • Blanda inte gamla och nya knappcellsbatterier, olika märken eller typer av knappcellsbatterier, t.ex. alkaliska, zink-, kol- eller laddningsbara knappcellsbatterier.
 • Använd endast de i denna bruksanvisning angivna knappcellsbatterityperna. Använd inga andra typer av knappcellsbatteri eller någon annan energiförsörjning.
 • Icke uppladdningsbara knappcellsbatterier får inte laddas på nytt. Knappcellen kan bli otät, explodera, brinna och orsaka personskador.
 • Du får inte göra tvingad urladdning, ladda, demontera eller bränna upp knappcellsbatteriet. Värm inte upp knappcellsbatteriet över den maximala temperatur som anges av tillverkaren. Annars finns det risk för personskador på grund av gasläckage eller explosion, vilket kan leda till kemiska brännskador.
 • Ta bort knappcellsbatterierna från produkter som inte kommer att användas under en längre tid och återvinn eller kassera dem direkt i enlighet med lokala föreskrifter. Kasta INTE knappcellsbatterier i hushållssoporna och bränn inte upp dem.
 • Ta bort använda knappcellsbatterier och återvinn eller kassera dem direkt i enlighet med lokala föreskrifter. Håll knappcellsbatterierna borta från barn. Kasta INTE knappcellsbatterier i hushållssoporna och bränn inte upp dem. Urladdade knappceller kan bli otäta och skada produkten eller orsaka personskador.
 • Även förbrukade knappcellsbatterier kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Hantera inte begagnade knappcellsbatterier med mindre omsorg än nya.
 • Skadade knappceller får inte komma i kontakt med vatten. Läckande litium kan vid kontakt med vatten skapa väte och orsaka en brand, explosion eller personskador.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Skyddslock för vanlig kamera och IR-sensor
 2. Knappcellshållare
 3. Skruv till knappcellshållare
 4. Skydd till USB-uttag
 5. USB-uttag, typ C
 6. Display
 7. Vänster funktionsknapp
 8. Mikrofon
 9. Vänsterknapp
 10. Uppåtknapp
 11. Knapp för mätfunktioner
 12. Höger funktionsknapp
 13. Knapp för att spara
 14. Nedåtknapp
 15. På/av-knapp
 16. Högerknapp
 17. Vanlig kamera
 18. IR-sensor
 19. Knapp för starta/pausa mätning
 20. Batteriets upplåsningsknapp
 21. Laddningsindikering för batteri
 22. Högtalare
 23. Handtag
 24. Batteri

Översikt över displayen

Image alternative
 1. Visning av medeltemperatur
 2. Visning av tid/datum
 3. Visning av reflekterad temperatur
 4. Visning av emissionsfaktor
 5. Laddningsindikering för batteri
 6. Visning av maximal yttemperatur i mätområdet
 7. Temperaturskala
 8. Visning av minimal yttemperatur i mätområdet
 9. Visning av aktuell funktion för höger funktionsknapp (exempel: Växling av temperaturskala automatisk/fast)
 10. Visning av varmaste punkt (varmaste uppmätta punkten i synfältet, exempel)
 11. Hårkors med temperaturindikering
 12. Visning av kallaste punkt (kallaste uppmätta punkten i synfältet, exempel)
 13. Visning av aktuell funktion för vänster funktionsknapp (exempel: öppna galleri)

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en IR-kamera. IR-kameran är avsedd för beröringslös mätning av yttemperaturer. På IR-bilden visas temperaturfördelningen i IR-kamerans synfält. Temperaturavvikelser kan visas med olika färger. Om kameran används på rätt sätt kan ytor och objekt undersökas beröringslöst med avseende på temperaturskillnader och -avvikelser i syfte att synliggöra komponenter och/eller eventuella svagheter, bl.a.:

 • isoleringar (t.ex. lokalisera värmebryggor)

 • aktiva värme- och varmvattenledningar (t.ex. golvvärme) i golv och väggar

 • överhettade elektriska komponenter (t.ex. säkringar eller klämmor i kopplingsskåp)

 • defekta eller skadade maskindelar (t.ex. överhettning på grund av defekta kullager)

Mätinstrumentet kan användas inomhus och utomhus. USA/Kanada: Mätinstrumentet får endast användas inomhus.
Image alternative
 • Använd endast Hilti s litiumjonbatterier av typen B 12 med produkten. Hilti rekommenderar att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.

 • Använd endast Hilti -batteriladdare från de typserier som anges i tabellen för dessa batterier.

Användningsbegränsningar och felaktig användning

Mätinstrumentet är inte avsett för temperaturmätning av gaser.
Mätinstrumentet bör inte användas för human- eller veterinärmedicinska ändamål.

Leveransinnehåll

IR-kamera, USB-kabel, knappcellsbatteri (i produkten), bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Laddningsindikering

Litiumjonbatteriernas laddningsstatus visas när du trycker på spärren.
Status
Betydelse
4 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 75 % till 100 %
3 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 50 % till 75 %
2 lysdioder lyser.
Laddningsstatus: 25 % till 50 %
1 lysdiod lyser.
Laddningsstatus: 10 % till 25 %
1 lysdiod blinkar.
Laddningsstatus: < 10 %
Det går inte att kontrollera laddningsstatus om strömbrytaren är intryckt.

Teknisk information

Teknisk information

IR-sensorns upplösning
256 x 192 px
Värmekänslighet (Medelvärde enligt standarden VDI 5585)
≤ 0,05 K
Spektralområde
8 µm … 14 µm
Synfält (FOV) (enligt standarden VDI 5585)
40° x 30°
Fokusavstånd (enligt standarden VDI 5585)
≥ 0,3 m
Fokus
fast
Uppdateringsfrekvens värmebild
9 Hz
Mätområde yttemperatur (enligt standarden VDI 5585)
−20 ℃ … 600 ℃
Mätprecision yttemperatur (enligt standarden VDI 5585) (Omgivningstemperatur 20°C till 23°C (68°F till 73°F), emissionsfaktor >0,999, mätavstånd 0,3 m (1 ft), bländaröppning 60 mm (2,36 in), drifttid >5 min, plus avvikelse beroende på användning)
-20°C till ≤ 10°C (-4°F till ≤ 39°F)
±4 ℃
> 10°C till ≤ 100°C (> 39°F till ≤ 212°F)
±2 ℃
> 100°C (> 212°F)
±2 %
Temperaturupplösning
0,1 ℃
Max. användningshöjd över referenshöjd
2 000 m
Max. relativ luftfuktighet
90 %
Föroreningsgrad enligt IEC 61010-1
2
Displaytyp
TFT
Displaystorlek diagonalt
3,5 in
Displayens upplösning
320 x 240 px
Bildformat
.jpg
Audioformat
.wav
Sparade element per lagringsförlopp
1 × värmebild (skärmbild), 1 × vanlig bild inklusive temperaturvärden, 1 × eventuell röstkommentar
Maximalt antal bilder i det interna bildminnet
600
Maximalt antal bilder med vardera 10 sekunders röstkommentar i det interna bildminnet
350
Den inbyggda vanliga kamerans upplösning
640 x 480 px
Drifttid med batteri B 12-30 (Omgivningstemperatur 20°C till 30°C (68°F till 86°F))
6 h
USB-uttag
Typ C, USB 2.0
Knappcell
CR2032 (3 V litiumbatteri)
Kapslingsklass (utan batteri, upprätt läge)
IP 54
Vikt enligt EPTA-Procedure 01 utan batteri
500 g
Mått (längd x bredd x höjd)
115 mm x 102 mm x 231 mm
Omgivningstemperatur vid drift
−10 ℃ … 45 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
10,8 V
Batteriets vikt
Se kapitlet ”Avsedd användning”
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
 • Fäst inga verktygslinor i bälteshaken. Använd inte bälteshaken för att lyfta produkten.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261971 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med öglan på produkten så som bilden visar. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Följ bruksanvisningen till Hilti verktygslina.

Användning

Öppna skyddslocket för att börja mäta. Kontrollera under arbetets gång att IR-sensorn inte blockeras eller täcks över.

Sätta på/stänga av

 1. Tryck på PÅ/AV-knappen för att sätta på mätinstrumentet.
  • På displayen visas en startsekvens.
  • Efter startsekvensen påbörjar mätinstrumentet genast mätningen och fortsätter kontinuerligt med den ända tills det frånkopplas.
  Under den första minuten kan det förekomma att mätinstrumentet justerar sig självt oftare, eftersom sensor- och omgivningstemperaturerna ännu inte har utjämnats. Den upprepade sensorjusteringen möjliggör exakt mätning.
  Under denna tid kan temperaturindikeringen markeras med ~. Under sensorjusteringen fryses IR-bilden en kort stund. Vid kraftigare svängningar i omgivningstemperaturen blir denna effekt starkare. Slå därför om möjligt på mätinstrument redan några minuter innan mätningen påbörjas, så att den kan värmestabiliseras sig.
 2. Tryck på PÅ/AV-knappen för att stänga av mätinstrumentet.
  • Mätinstrumentet sparar alla inställningar och stängs sedan av automatiskt.
 3. Stäng skyddslocket för säker transport av mätinstrumentet.

Tilldelning av temperaturer med skalan

Image alternative
Skalan visas till höger på displayen. Värdena upptill och nedtill orienterar sig efter registrerad min. och max. temperatur i värmebilden. För skalan utvärderas 99,9 % av alla pixlar. Tilldelningen av en färg till ett temperaturvärde i bilden sker jämnt fördelat (linjärt).
Med de olika färgtonerna kan temperaturer tilldelas inom dessa båda ändvärden. En temperatur som är exakt mellan min. och max. värde tilldelas exempelvis det mittersta färgområdet på skalan.
För att definiera temperaturen för ett konkret område, flytta mätinstrumentet så att hårkorset med temperaturindikeringen är riktat mot önskad punkt eller område. Med den automatiska inställningen fördelas alltid skalans färgspektrum linjärt över hela mätområdet inom min. och max. temperatur.
Mätinstrumentet visar alla uppmätta temperaturer i mätområdet i förhållande till varandra. Om t.ex. värmen i färgpaletten visas blå i en färgåtergivning i ett område betyder det att det blå området tillhör de kallare mätvärdena i det aktuella mätområdet. Dessa områden kan dock ligga i ett temperaturområde som kan leda till personskador under vissa omständigheter. Observera därför alltid de indikerade temperaturerna på skalan eller direkt på hårkorset.

Ställ in emissionsfaktor för yttemperaturmätningar

Emissionsfaktorn ε för ett föremål beror på dess material och ytstruktur. Den anger hur mycket IR-strålning som föremålet avger i förhållande till en idealisk värmestrålare (svart kropp, emissionsfaktor ε = 1) och har ett värde mellan 0 och 1.
För att bestämma yttemperaturen mäts den naturliga IR-värmestrålningen från det undersökta föremålet utan beröring. För korrekta mätningar måste den inställda emissionsfaktorn på mätinstrumentet kontrolleras före varje mätning och anpassas till mätobjektet vid behov.
De förinställda emissionsfaktorerna på mätinstrumentet är riktvärden.
Välj en av de förinställda emissionsfaktorerna eller mata in ett exakt siffervärde. Ställ in önskad emissionsfaktor i menyn ‘Mätning’‘Emissionsgrad’ .
Korrekta temperaturmätningar är bara möjliga att utföra om den inställda emissionsfaktorn överensstämmer med objektets emissionsfaktor.
Ju lägre emissionsfaktor desto större påverkan har den reflekterade temperaturen på mätresultatet. Anpassa därför alltid den reflekterade temperaturen när emissionsfaktorn ändras. Ställ in den reflekterade temperaturen i menyn ‘Mätning’‘Reflekterad temp.’ .
Förmenta temperaturskillnader som visas på mätinstrumentet kan bero på olika temperaturer och/eller olika emissionsfaktorer. Vid starkt avvikande emissionsfaktorer kan de indikerade temperaturskillnaderna avvika betydligt från de faktiska.
Om flera mätobjekt av olika material eller med olika struktur befinner sig i mätområdet är de indikerade temperaturvärdena endast noggranna för de föremål som passar för den inställda emissionsfaktorn. För alla andra föremål (med andra emissionsfaktorer) kan de indikerade färgskillnaderna användas som information om temperaturförhållanden.

Emissionsfaktortabell

Denna tabell används som riktlinje för inställningen av emissionsfaktorn. Den anger emissionsfaktorn ε för ett antal vanliga material. Eftersom emissionsfaktorn ändras med temperaturen och ytbeskaffenheten ska dessa värden endast betraktas som riktvärden för mätningen av temperaturförhållanden eller temperaturskillnader. För att kunna mäta temperaturens absolutvärde måste materialets emissionsfaktor bestämmas exakt.
Material (materialtemperatur)
Materialtemperatur
Emissionsfaktor ε
Aluminium, valsat, blankt
170 ℃
0,04
Aluminium, ej oxiderat
25 ℃
0,02
Aluminium, ej oxiderat
100 ℃
0,03
Aluminium, starkt oxiderat
93 ℃
0,2
Aluminium, högpolerat
100 ℃
0,09
Bomull
20 ℃
0,77
Betong
25 ℃
0,93
Bly
40 ℃
0,43
Bly, oxiderat
40 ℃
0,43
Bly, grått, oxiderat
40 ℃
0,28
Krom
40 ℃
0,08
Krom, polerat
150 ℃
0,06
Järn, slätt
0 ℃
0,97
Järn, smärglat
20 ℃
0,24
Järn med gjuthud
100 ℃
0,8
Järn med valshud
20 ℃
0,77
Glas
90 ℃
0,9
Gips
20 ℃
0,94
Granit
20 ℃
0,45
Gummi, hårt
23 ℃
0,94
Gummi, mjukt, grått
23 ℃
0,89
Gjutjärn, oxiderat
200 ℃
0,64
Trä
70 ℃
0,94
Kork
20 ℃
0,7
Kylelement, svart, eloxiderat
50 ℃
0,98
Koppar, lätt anlöpt
20 ℃
0,04
Koppar, oxiderad
130 ℃
0,76
Koppar, polerad
40 ℃
0,03
Koppar, valsad
40 ℃
0,64
Plast: PE, PP, PVC
20 ℃
0,94
Lack, blått på aluminiumfolie
40 ℃
0,78
Lack, svart, matt
80 ℃
0,97
Lack, gult, 2 skikt på aluminiumfolie
40 ℃
0,79
Lack, vitt
90 ℃
0,95
Marmor, vit
40 ℃
0,95
Murverk
40 ℃
0,93
Mässing, oxiderad
200 ℃
0,61
Oljefärger (alla kulörer)
90 ℃
0,92–0,96
Papper
20 ℃
0,97
Porslin
20 ℃
0,92
Sandsten
40 ℃
0,67
Stål, värmebehandlad yta
200 ℃
0,52
Stål, oxiderat
200 ℃
0,79
Stål, kallvalsat
93 ℃
0,75–0,85
Lera, bränd
70 ℃
0,91
Transformatorlack
70 ℃
0,94
Tegelsten, murbruk, puts
20 ℃
0,93
Zink, oxiderad
·/·
0,1

Anvisningar om mätförhållanden

 • Mycket reflekterande eller glänsande ytor (t.ex. blanka plattor eller metaller) kan förvanska eller försämra de indikerade resultaten betydligt. Tejpa vid behov över mätytan med mörk, matt tejp med god värmeledningsförmåga. Låt tejpen tempereras på ytan en kort stund.
 • Välj en lämplig mätvinkel vid reflekterande ytor så att inte reflekterad värmestrålning från andra föremål förvanskar resultatet. Vid mätningar rakt uppifrån kan t.ex. användarens egen utstrålande kroppsvärme påverka mätningen. Vid en slät yta kan då kroppens konturer och temperatur indikeras (reflekterat värde), vilket inte motsvarar den faktiska temperaturen hos den undersökta ytan (ytans utstrålade värde respektive faktiska värde).
 • Mätning genom transparenta material (t.ex. glas eller plast) är principiellt inte möjlig.
 • Mätresultaten blir noggrannare och tillförlitligare ju bättre och stabilare mätförhållandena är. Noggrannheten påverkas inte endast av stora variationer i omgivningstemperaturen utan även av stora variationer i temperaturen hos det undersökta föremålet.
 • IR-temperaturmätningen påverkas negativt av rök, ånga, hög luftfuktighet och dammig luft.
 • Gå så nära mätobjektet som möjligt för att minimera störningsfaktorer mellan mätytan och användaren.
 • Vädra utrymmen före mätningen, särskilt om luften är smutsig eller innehåller mycket ånga. Låt utrymmet tempereras en stund efter vädringen tills rumstemperaturen åter är normal.

Registrerad yta

Avståndet mellan mätobjektet och mätinstrumentet påverkar den registrerade ytan per pixel. Ju större avstånd till mätobjektet desto större föremål kan registreras.
Riktvärden
Avstånd
IR-pixelstorlek
IR-område bredd x höjd
0,3 m
1 mm
0,22 m x 0,16 m
0,55 m
2 mm
0,40 m x 0,29 m
1 m
3 mm
0,73 m x 0,54 m
2 m
6 mm
1,46 m x 1,07 m
5 m
16 mm
3,64 m x 2,68 m

Funktioner

Anpassning av färgåtergivning

Image alternative
Beroende på mätsituationen kan olika färgpaletter underlätta analysen av värmebilden och återge föremål eller förhållanden på ett tydligare sätt på displayen. De uppmätta temperaturerna påverkas inte av detta. Det är endast återgivningen av temperaturvärdena som ändras.
För att växla färgpalett i mätläget, tryck på höger- eller vänsterknappen.

Överlagning av värmebild och vanlig bild

Image alternative
För bättre orientering (= rumslig placering av den visade värmebilden) kan dessutom en vanlig bild visas vid utjämnade temperaturområden.
Överlagringen av vanlig bild och värmebild är tillräckligt täckande vid ett avstånd på 0,55 m (21.7 in). Vid avvikande avstånd till mätobjektet sker en principbetingad förskjutning mellan den vanliga bilden och värmebilden.
  Mätinstrumentet erbjuder följande möjligheter:
 • 100 % IR-bild
  Endast värmebilden visas.
 • Bild i bild
  Den visade värmebilden beskärs och det omgivande området visas som vanlig bild. Denna inställning förbättrar den rumsliga placeringen av mätområdet.
 • Transparens
  Värmebilden visas transparent över den vanliga bilden. Detta underlättar identifieringen av objekt.
Tryck på uppåt- eller nedåtknappen för att välja inställning.

Fixering av skalan

Anpassningen av färgfördelningen i värmebilden sker automatiskt, men kan fixeras med höger funktionsknapp. Detta möjliggör jämförelse av värmebilder som registrerats under olika temperaturförhållanden (t.ex. vid kontroll av värmebryggor i flera rum) eller bortfiltrering av ett extremt kallt eller varmt objekt i värmebilden som annars skulle förvränga den (t.ex. värmeelement som varmt objekt vid sökning efter värmebryggor).
För att återgå till automatisk skala, tryck på höger funktionsknapp igen. Temperaturerna förhåller sig nu dynamiskt och anpassar sig till uppmätt min. och max. värde.

Mätfunktioner

För att använda fler funktioner som kan vara praktiska vid visningen av mätresultatet, tryck på knappen Func . Bläddra mellan alternativen med vänster- och högerknappen för att välja en funktion. Välj en funktion och tryck på knappen Func igen.
  Följande mätfunktioner finns:
 • ‘Automatisk’
  Färgfördelningen i värmebilden sker automatiskt.
 • ‘Värmesökare’
  Med denna mätfunktion visas endast de varmaste temperaturerna i mätområdet som värmebild. Området utanför de varmaste temperaturerna visas som vanlig bild i gråskala. Gråskalan i bilden förhindrar att färgade föremål förväxlas med temperaturer (t.ex. en röd kabel i kopplingsskåpet vid sökning efter överhettade komponenter). Anpassa skalan med uppåt- och nedåtknappen. Det indikerade temperaturområdet utökas eller minskas då som värmebild. Mätinstrumentet mäter min. och max. temperatur och visar dessa i skalans båda ändar.
 • ‘Köldsökare’
  Med denna mätfunktion visas endast de kallaste temperaturerna i mätområdet som värmebild. Området utanför de kallaste temperaturerna visas som vanlig bild i gråskala för att förhindra att färgade föremål förväxlas med temperaturer (t.ex. en blå fönsterkarm vid sökning efter dålig isolering). Anpassa skalan med uppåt- och nedåtknappen. Det indikerade temperaturområdet utökas eller minskas då som värmebild. Mätinstrumentet mäter min. och max. temperatur och visar dessa i skalans båda ändar.
 • ‘Manuell’
  Om starkt avvikande temperaturer registreras i värmebilden (t.ex. värmeelement som varmt föremål vid undersökning av värmebryggor), fördelas de tillgängliga färgerna över ett stort antal temperaturvärden i området mellan min. och max. temperatur. Det kan leda till att finare temperaturskillnader inte längre kan visas lika detaljerat. För att få en mer detaljerad bild av det undersökta temperaturområdet, gör så här: Växla till läget ‘Manuell’ och ställ in min. och max. temperatur. På så sätt kan temperaturområdet ställas in så att det är relevant för ändamålet och så att finare skillnader kan upptäckas. Inställningen ‘Återställa skala’ anpassar skalan automatiskt åter till de uppmätta värdena i IR-sensorns synfält.

Huvudmeny

För att gå till huvudmenyn, tryck först på knappen Func för att visa mätfunktionerna. Tryck sedan på höger funktionsknapp.

‘Mätning’

 • ‘Emissionsgrad’
  För några av de vanligaste materialen finns sparade emissionsfaktorer att välja mellan. För att underlätta sökningen har värdena sammanfattats i grupper i emissionsfaktorkatalogen. Välj först passande kategori i menyalternativet ‘Materialet’ och sedan passande material. Tillhörande emissionsfaktor visas på raden nedanför. Om emissionsfaktorn för mätobjektet är känd kan den även ställas in som siffervärde i menyalternativet ‘Emissionsgrad’ . Om samma material ska mätas ofta kan fem emissionsfaktorer sparas som favoriter och sedan snabbt hämtas från den översta raden (numrerade från 1 till 5).
 • ‘Reflekterad temp.’
  Inställningen av denna parameter kan förbättra mätresultatet, särskilt vid material med låg emissionsfaktor (= hög reflektans). I vissa situationer (särskilt inomhus) motsvarar den reflekterade temperaturen omgivningstemperaturen. Om objekt med starkt avvikande temperaturer kan påverka mätningen i närheten av starkt reflekterande objekt ska detta värde anpassas.

‘Indikering’

 • ‘Medelpunkt’
  Punkten visas i mitten av värmebilden och anger det uppmätta temperaturvärdet på detta ställe.
 • ‘Värmepunkt’‘PÅ’  ⁄ ‘AV’
  Den varmaste punkten (= mätpixel) i värmebilden markeras med ett rött hårkors i värmebilden. Detta underlättar sökningen efter kritiska ställen (t.ex. lösa anslutningsklämmor i kopplingsskåpet). För så noggrann mätning som möjligt, fokusera mätobjektet i mitten av displayen (85 × 64 px). På detta sätt visas även mätobjektets temperaturvärde.
 • ‘Köldpunkt’‘PÅ’  ⁄ ‘AV’
  Den kallaste punkten (= mätpixel) i värmebilden markeras med ett blått hårkors i värmebilden. Detta underlättar sökningen efter kritiska ställen (t.ex. otäta ställen i ett fönster). För så noggrann mätning som möjligt, fokusera mätobjektet i mitten av displayen (85 × 64 px).
 • ‘Färgskala’‘PÅ’ ⁄ ‘AV’
  Med detta menyalternativ kan färgskalan aktiveras/avaktiveras.
 • ‘Genomsnittstemp.’‘PÅ’ ⁄ ‘AV’
  Medeltemperaturen visas upptill vänster i värmebilden (medeltemperatur för alla uppmätta värden i värmebilden). Den kan underlätta fastställandet av den reflekterade temperaturen

‘Inställningar’

 • ‘Språk’
  Under detta menyalternativ kan du välja visningsspråk.
 • ‘Enhet’
  Med detta menyalternativ kan enheten för temperaturindikeringen växlas mellan ‘°C’ och ‘°F’ (ej för Japan).
 • ‘Tid & datum’
  För att ändra tid och datum i mätinstrumentet öppnar du undermenyn ‘Tid & datum’ . I denna undermeny kan du förutom att ändra tid och datum också ange i vilket format de ska visas. För att stänga undermenyerna ‘Klockslag’ och ‘Datum’ trycker du antingen på höger funktionsknapp för att spara inställningarna eller på vänster funktionsknapp för att ignorera ändringarna.
 • ‘Avstängningstid’
  Under detta menyalternativ kan du välja hur lång tid efter den senaste knapptryckningen som mätinstrumentet automatisk ska stängas av. Du kan också avaktivera den automatiska avstängningen genom att välja inställningen ‘Aldrig’ .
 • ‘Hög ljudkvalitet’
  Använd detta menyalternativ för att anpassa kvaliteten på ljudfilen för den inspelade röstkommentaren. Tänkt på att en hög ljudkvalitet kräver mer minne.
 • ‘Information’
  Under detta menyalternativ hittar du information om mätinstrumentet. Här hittar du mätinstrumentets serienummer och den installerade programvaruversionen.
 • ‘Fabriksinställningar’
  Under detta menyalternativ kan du återställa mätinstrumentet till fabriksinställningarna och fullständigt radera alla data. Det kan i vissa fall ta flera minuter. Tryck på den högra knappen för ‘Mer’ för att gå till undermenyn. Tryck därefter antingen på höger funktionsknapp för att radera alla data, eller vänster funktionsknapp för att avbryta.
För att stänga en meny och gå tillbaka till standardvisningsskärmen kan du även trycka på knappen för starta/pausa mätning.

Dokumentation av mätresultat

Spara mätresultat

Mätningen startas direkt när mätinstrumentet slås på och sker kontinuerligt tills mätinstrumentet stängs av.
För att spara en bild, rikta kameran mot önskat mätobjekt och tryck på spara-knappen. Bilden sparas i mätinstrumentets internminne. Alternativt, tryck på knappen för starta/pausa mätning. Mätningen fryser och visas på displayen. Detta möjliggör en noggrann granskning av bilden och efterföljande anpassning (t.ex. av färgpaletten). Om den frysta bilden inte ska sparas, starta mätläget igen med knappen för starta/spara mätning. Om bilden ska sparas i mätinstrumentets internminne, tryck på spara-knappen.

Spela in en röstkommentar

För att dokumentera omgivningsförhållandena eller ytterligare information om den sparade värmebilden kan en röstkommentar spelas in. Den sparas som tillägg till värmebilden och kan överföras i efterhand.
Det rekommenderas att spela in en röstkommentar för att säkerställa en bättre dokumentation.
Mikrofonen sitter bredvid mikrofonsymbolen bakom tangentbordet. Tala i riktning mot mikrofonen. Maximalt 30 sekunder kan spelas in.
  Inspelningen av en röstkommentar sker i galleriet. Gör så här:
 • Tryck på vänster funktionsknapp för att komma till galleriet.
 • Tryck på knappen Func . Inspelningen startar. Spela in all relevant information.
 • För att avsluta inspelningen, tryck antingen på knappen Func eller höger funktionsknapp.
 • För att avbryta inspelningen, tryck på vänster funktionsknapp. Efter inspelningen går det att lyssna på röstkommentaren.
 • För att lyssna på inspelningen, tryck på knappen Func igen. Inspelningen spelas upp.
  För att pausa inspelningen, tryck på höger funktionsknapp. För att återuppta en pausad inspelning, tryck på höger funktionsknapp igen.
  För att stoppa inspelningen, tryck på vänster funktionsknapp.
För att spela in en ny röstkommentar, radera den aktuella röstkommentaren och spela in en ny.

Visa sparade bilder

Förutom värmebilden sparas även den vanliga bilden. För att visa den, tryck på nedåtknappen.
  För att visa sparade värmebilder, gör så här:
 • Tryck på vänster funktionsknapp. Displayen visar nu den senast sparade bilden.
 • För att bläddra mellan de sparade värmebilderna, tryck på höger- eller vänsterknappen.
Tryck på uppåtknappen för att visa värmebilden som helbild. I helbildsvyn försvinner rubrikraden efter tre sekunder så att alla detaljer i värmebilden kan granskas.
Tryck på uppåt- eller nedåtknappen för att växla mellan vyerna.

Radera sparade bilder och röstkommentarer

Datafragmenten av bilderna lagras i minnet och går att rekonstruera. För att radera slutgiltigt, gå till huvudmenyn och välj ‘Inställningar’‘Fabriksinställningar’ .
  För att radera enskilda eller alla värmebilder, gå till gallerivyn:
 • Tryck på höger funktionsknapp under papperskorgssymbolen. En undermeny öppnas. Här finns alternativ för att välja endast denna bild, endast den tillhörande röstkommentaren (om sådan spelats in) eller radera alla bilder. För att radera endast denna bild eller röstkommentaren, bekräfta valet med knappen Func .
 • För att radera alla bilder, tryck på knappen Func eller höger funktionsknapp, bekräfta valet med höger funktionsknapp eller avbryt raderingen med vänster funktionsknapp.

Dataöverföring

USB-uttaget är endast avsett för dataöverföring. Det kan inte användas för att ladda batterier eller andra enheter.
 1. Öppna skyddet till USB-uttaget.
 2. Anslut USB-uttaget på det avstängda mätinstrumentet med en USB-kabel till din dator.
  USB-uttaget på mätinstrumentet får bara användas för att ansluta till en dator. Vid anslutning till andra enheter finns det risk för att mätinstrumentet skadas.
 3. Starta mätinstrumentet.
 4. Öppna utforskaren på din dator och välj enheten PT‑C . De sparade filerna går att kopiera från mätinstrumentets internminne, flytta över till din dator eller radera.
 5. Så fort du är klar, koppla loss enheten som vanligt.
  Börja med att ange för datorn att du ska koppla ur enheten (mata ut enhet). Annars finns det risk för skador på mätinstrumentets internminne.
 6. Stäng sedan av mätinstrumentet med på/av-knappen.
 7. Ta bort USB-kabeln och stäng locket till USB-uttaget för att skydda det mot damm och vatten.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
 • Håll alltid mätinstrumentet rent. En smutsig IR-sensor kan försämra mätprecisionen.
 • Använd inte spetsiga föremål för att ta bort smuts från IR-sensorn, kameran, högtalaren eller mikrofonen. Blås bort smuts från IR-sensorn och kameran. Torka aldrig av IR-sensorn eller kameran (risk för repor).
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för väta (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar, -förbrukningsmaterial och -tillbehör för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Byta knappcellsbatteri

För att lagra aktuell tid i mätinstrumentet är det utrustat med ett knappcellsbatteri. Om knappcellsbatteriet är urladdat måste det bytas.
Image alternative
 1. Lossa skruven på knappcellshållaren.
  • Skruven är fast ansluten till knappcellshållaren.
 2. Dra ut knappcellshållaren (använd lämpligt verktyg om det behövs) ur öppningen där den sitter.
 3. Ta bort det urladdade knappcellsbatteriet och sätt dit ett nytt. Kontrollera att polerna sitter rätt. Det ingraverade "+" på knappcellshållaren och den positiva polen på knappcellsbatteriet måste synligt överensstämma.
 4. Sätt tillbaka knappcellshållaren i öppningen. Se till att du sätter tillbaka knappcellshållaren rätt och att du skjuter in den hela vägen. Annars är den inte tillräckligt skyddad mot damm och vattenstänk.
 5. Dra åt skruven på knappcellshållaren ordentligt.

Hilti -service för mätteknik

Mätinstrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet för kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera mätinstrumentet före och under pågående arbete.

Transport och förvaring

Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Produkten går inte att starta.
Batteriet urladdat
 • Byt batteri eller sätt det urladdade batteriet på laddning.
Batteriet har inte satts in helt.
 • Tryck in batteriet tills du hör ett ”klick”.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Image alternative
Mätinstrumentet är för varmt eller för kallt.
Mätinstrumentet är för varmt eller för kallt. Mätinstrumentet stängs av efter en kort stund.
 • Låt mätinstrumentet acklimatiseras.
 • Slå sedan på mätinstrumentet igen.
Image alternative
Batteriet är för varmt eller för kallt.
Batteriet är för varmt eller för kallt. Mätinstrumentet stängs av efter en kort stund.
 • Låt batteriet acklimatiseras eller byt batteriet.
 • Slå sedan på mätinstrumentet igen.
Image alternative
Minnet är fullt/defekt.
Bildminnet är fullt.
 • Överför bilderna till ett annat lagringsmedium (t.ex. dator). Radera sedan bilderna i internminnet.
Bildminnet är defekt.
 • Formatera internminnet genom att radera alla bilder. Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Image alternative
Mätinstrumentet kan inte anslutas till en dator.
Mätinstrumentet upptäcks inte av datorn.
 • Kontrollera om drivrutinen på datorn är uppdaterad. Datorns operativsystem måste kanske uppdateras.
USB-uttaget eller USB-kabeln är defekt.
 • Kontrollera anslutningen med en annan USB-kabel.
 • Kontrollera om mätinstrumentet går att ansluta till en annan dator.
 • Kontakta Hilti -service om problemet kvarstår.
Image alternative
Knappcellsbatteriet är tomt.
Knappcellsbatteriet är tomt.
 • Byt knappcellsbatteriet.
 • Bekräfta bytet.
Image alternative
Mätinstrumentet är defekt.
Mätinstrumentet är defekt.
 • Vänd dig till Hilti -service.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt FCC-reglerna, del 15. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning. och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om produkten ger upphov till störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på den igen, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Förläng avståndet mellan produkt och mottagare.
 • Anslut produkten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Enheten uppfyller kraven enligt paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och RSS‑210 från ISED.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
 • Produkten ska inte avge skadlig strålning.
 • Produkten måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta produkten i drift.
Responsible party
Hilti, Inc.
7250 Dallas Parkway, Suite 1000
US-Plano, TX 75024
www.hilti.com

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
BeskrivningHilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.