Språk

SC 6ML-22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Läs noga igenom den här bruksanvisningen innan du använder verktyget. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Övriga symboler

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Likström
Image alternative Rotationsriktningspil
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter
Image alternative Sågklinga
Image alternative Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Om denna markering finns på produkten är den godkänd av följande certifieringsorgan för den amerikanska och kanadensiska marknaden enligt gällande standarder.

Ytterligare symboler på batteridrivna produkter

Följande symboler används på produkten:
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning .
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Påbudssymboler

Följande påbudsmärken används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Image alternative
  Batteridriven handcirkelsåg
  SC 6ML-22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Användning och hantering av batteriverktyg
 • Ladda endast batterierna i de laddare som tillverkaren har rekommenderat. Brandrisk kan uppstå om en laddare som är avsedd för en viss typ av batterier används för andra batterityper.
 • Använd endast batterier som är avsedda för aktuellt elverktyg. Används andra batterier finns det risk för kroppsskada och brand.
 • Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från reservbatterier för att undvika kortslutning av kontakterna. En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.
 • Om batteriet används på fel sätt kan vätska rinna ur batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt, skölj med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.
 • Använd aldrig skadade eller egenhändigt modifierade batterier. Skadade eller modifierade batterier kan bete sig oförutsägbart och orsaka brand, explosioner eller risk för skador.
 • Utsätt aldrig batterier för öppen eld eller för höga temperaturer. Öppen eld eller temperaturer över 130 °C (265 °F) kan orsaka explosion.
 • Följ alla anvisningar för laddning och ladda aldrig batteriet eller batteriverktyget vid temperaturer som ligger utanför det intervall som anges i bruksanvisningen. Felaktigt utförd laddning eller laddning vid temperaturer utanför det tillåtna intervallet kan förstöra batteriet och öka risken för brand.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.
 • Utför aldrig underhåll på skadade batterier. Underhåll av batterier får endast utföras av tillverkaren eller av auktoriserade kundservicecenter.

Säkerhetsföreskrifter för alla sågar

Sågningsförfarande
 • Image alternative FARA: Håll händerna borta från sågklingan och området omkring den. Håll ena handen på det extra handtaget eller på motorkåpan. Om du håller sågen med båda händerna kan de inte skadas av sågklingan.
 • Håll inte händerna under arbetsstycket. Klingskyddet kan inte skydda dina händer under arbetsstycket.
 • Anpassa snittdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel tandlängd av sågklingans tänder får synas under arbetsstycket.
 • Håll aldrig fast arbetsstycket som ska sågas med handen eller stödd på ena benet. Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Det är viktigt att fästa arbetsstycket ordentligt för att undvika kontakt med kroppen, att sågklingan fastnar eller att man tappar kontrollen över verktyget.
 • Håll endast elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför arbeten där insatsverktyget kan stöta på dolda elledningar. Vid kontakt med en spänningsförande ledning överförs spänningen även till metalldelarna på elverktyget och kan ge dig en stöt.
 • Använd alltid ett anslag eller en rak kantföring vid sågning på längden. Detta leder till en bättre sågprecision och minskar risken för att sågklingan kör fast.
 • Använd alltid en sågklinga av rätt storlek och med lämpligt axelhål (t.ex. stjärnformat eller runt). Sågklingor som inte passar sågens monteringsdelar går ojämnt och gör att du får sämre kontroll.
 • Använd aldrig skadade eller felaktiga distansbrickor eller mellanskruvar för sågklingan. Distansbrickorna och mellanskruvarna är specialkonstruerats för din såg för optimal effekt och driftsäkerhet.
Kast – orsaker och motsvarande säkerhetsföreskrifter
 • Ett kast är en plötslig reaktion till följd av att en sågklinga hakar i, kläms fast eller riktas fel, så att sågklingan okontrollerat kastas upp ur arbetsstycket i riktning mot användaren;
 • Om sågklingan fastnar i sågspåret blockeras den och motorkraften pressar verktyget mot användaren.
 • Om sågklingan vrids eller tänderna är felaktigt riktade, kan tänderna i sågklingans bakre kant haka sig fast i arbetsstycket så att sågklingan stöts bort från sågspåret och mot användaren.
Ett kast eller bakslag är ett resultat av att sågen använts på ett felaktigt sätt. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll fast sågen med båda händerna och håll armarna i en position som hjälper dig att stå emot bakslagskrafterna. Håll sågklingan sidledes och se till att aldrig hålla den i linje med kroppen. Vid ett bakslag kan cirkelsågen hoppa bakåt, men om du har vidtagit rätt försiktighetsåtgärder kan du hålla emot bakslagskrafterna.
 • Om sågklingan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du stänga av sågen och hålla den stilla i arbetsmaterialet tills sågklingan har stannat helt. Försök aldrig att dra ut sågen ur arbetsstycket eller att dra den bakåt så länge klingan roterar och kan göra ett kast. Ta reda på orsaken till att sågklingan fastnat och åtgärda den.
 • När du ska starta om en såg som är instucken i ett arbetsstycke centrerar du sågklingan i sågspåret och kontrollerar att tänderna inte har fastnat i arbetsstycket. Om sågklingan har fastnat och du ska starta sågen igen kan sågklingan göra en snabb rörelse bort från arbetsstycket eller göra ett bakslag.
 • Stötta stora plattor för att minska risken för ett bakslag orsakat av en fastklämd sågklinga. Stora plattor kan böjas av kroppsvikten. Plattorna måste ha stöd på båda sidor, både nära sågspåret och vid kanten.
 • Använd inte slöa eller skadade sågklingor. Sågklingor som har slöa eller felriktade tänder ger ökad friktion, klämmer åt sågklingan och kan medföra ett bakslag.
 • Dra åt snittdjups- och sågvinkelinställningen innan du börjar såga. Om du ändrar sågens inställningar under sågarbetet kan sågklingan klämmas fast och ett kast uppstå.
 • Var extra försiktig vid sågning i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. Sågklingan kan fastna i dolda föremål och ett kast kan uppstå.
Det undre klingskyddets funktion
 • Kontrollera alltid att det undre klingskyddet stängs ordentligt innan du använder cirkelsågen. Använd inte sågen om det undre klingskyddet inte rör sig fritt och inte går att stänga på en gång. Kläm eller bind aldrig fast det undre klingskyddet i öppen position. Om du skulle tappa sågen på golvet, kan det undre klingskyddet böjas. Öppna klingskyddet med låsspaken och kontrollera att det rör sig fritt och inte kommer i kontakt med andra delar vid alla snittdjup och sågvinklar.
 • Kontrollera att det undre klingskyddets fjäder fungerar. Använd inte verktyget om inte det undre klingskyddet och fjädern fungerar felfritt. Skadade delar, klibbiga avlagringar eller för stor ansamling av spån kan göra det undre klingskyddet trögt.
 • Öppna endast klingskyddet för hand vid särskilda sågarbeten, t.ex. vid insticks- och vinkelsågning. Öppna det undre klingskyddet med låsspaken och släpp det så fort sågklingan har trängt in i arbetsstycket. Vid alla andra sågarbeten bör klingskyddet användas med automatik.
 • Lägg inte sågen på arbetsbänken eller på golvet utan att först se till att det undre klingskyddet täcker sågklingan. En oskyddad sågklinga som fortfarande roterar förflyttar sågen i motsatt riktning mot sågriktningen och sågar i allt som kommer i dess väg. Observera att sågklingan fortsätter att rotera en viss tid efter det att sågen stängts av.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Elverktyget får inte användas utan tillhörande skyddsanordningar.
 • Om du använder elverktyget utan dammutsug bör du alltid bära ett lätt andningsskydd vid arbeten som genererar mycket damm.
 • Håll alltid elverktyget i handtagen med båda händerna.
 • Bär hörselskydd. Buller kan leda till hörselskador.
 • Gör pauser i arbetet och utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Elverktyget är inte avsett att användas av personer med nedsatt förmåga eller som saknar nödvändig kunskap.
 • Sätt inte på elverktyget förrän du befinner dig på arbetsplatsen och verktyget är i arbetsposition.
 • Ta ur batteriet när det uppstår problem med elverktyget, när du byter insatsverktyg eller tillbehör samt vid förvaring och transport.
 • Håll inte elverktyget ovanför huvudet när du arbetar med det.
 • Försök inte att bromsa elverktyget genom att trycka mot sågklingan från sidan.
 • Kontrollera att sågen är frånkopplad och att tillkopplingsspärren är aktiverad innan du sätter i batteriet. På så sätt undviker du skador till följd av att elverktyget startas oavsiktligt.
 • Rör inte vid spännflänsen eller spännskruven när elverktyget är igång.
 • Vänta tills elverktyget har stannat helt innan du lägger ifrån dig det.
 • Vänta tills elverktyget har svalnat innan du byter insatsverktyg.
 • Tryck aldrig ner spindellåsknappen när sågklingan roterar.
 • Rikta inte elverktyget mot någon person.
 • Tillkopplingsspärren måste alltid vara aktiverad när du byter tillbehör eller batteri, vid transport eller vid förvaring av elverktyget.
 • Använd alltid en sågklinga som är anpassad för arbetsstyckets material och egenskaper.
 • Handcirkelsågen ska alltid vara påslagen när den förs mot arbetsstycket.
 • Anpassa frammatningen efter sågklingan och det material som bearbetas. På så sätt förhindrar du att sågklingan fastnar och orsakar eventuellt bakslag.
 • Undvik överhettning av sågtändernas spetsar.
 • Tillåtet varvtal för insatsverktyget måste vara minst så högt som det högsta varvtal som anges på elverktyget. Tillbehör som roterar snabbare än tillåtet kan brytas sönder och sprätta iväg.
 • Arbeta inte i utrymmen med mycket damm.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Bär alltid andningsskydd som uppfyller kraven för användningen.
 • Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
 • Använd fastspänningsanordningar eller se på annat praktiskt sätt till att arbetsstycket hålls på plats i ett stabilt läge. Att bara hålla arbetsstycket på plats med händerna eller kroppen är inte stabilt och kan leda till att du tappar kontroll över arbetsstycket. Låt inte någon annan hålla arbetsstycket på plats.
 • Titta inte direkt in i verktygets LED-belysning och undvik att lysa i ansiktet på andra personer.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.
 • Metallspånor är vassa och kan orsaka skador. Håll dina arbetskläder tillslutna så att inga spån ansamlas i handskarna, skorna eller på annat ställe i kläderna.
 • Se upp med var metallspån tar vägen. Spårnorna är heta och kan orsaka brand, brännskador och skärskador.
 • Spånuppsamlingsbehållaren för metallspån kan bli mycket het. Använd alltid skyddshandskar när du tömmer eller tar bort spånuppsamlingsbehållaren.
Elsäkerhet
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg, om där finns dolda elledningar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Elverktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en elledning. Det finns då en ökad risk för elstötar.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Extra handtag
 2. Tillkopplingsspärr
 3. Strömbrytare
 4. Huvudhandtag
 5. Batteriets upplåsningsknapp
 6. Statusindikering för batteri
 7. Batteri
 8. Spånuppsamlingsbehållare
 9. Spånuppsamlingsbehållare, fönster för nivå- och temperaturkontroll
 10. Manöverspak pendelskyddskåpa
 11. Bottenplatta
 12. Pendelklingskydd
 13. Rotationsriktningspil
 14. Parallellanslag
 15. Ritsindikator/snittlinjekontroll
 16. Indikatorfönster
 17. Ställningshake
 18. Uttag för parallellanslag
 19. Spindellåsknapp
 20. Klämspak för snittdjupsinställning
 21. Sexkantsnyckel
 22. Stödbricka
 23. Spännfläns
 24. Spännskruv

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en batteridriven cirkelsåg. Den är avsedd att användas med två händer vid sågarbeten i metall och metallegeringar som stål, rostfritt stål, aluminium och andra ickejärnmetaller.

 • Använd endast sågklingor som är godkända för produkten och som motsvarar specifikationen i den tekniska informationen (t.ex. diameter, varvtal, tjocklek, material, m.m.). Slip- och kapskivor samt sågklingor av höglegerat snabbstål (HSS‑stål) är inte tillåtna.
 • Såga endast jämna arbetsstycken som har en tillräckligt stor bäryta för bottenplattan.
 • Trä- eller träliknande material, plast, gipsplattor, gipsfiberplattor eller kompositmaterial får inte sågas.
Image alternative
 • Använd endast Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. Hilti rekommenderar att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.

 • Använd endast Hilti batteriladdare från de typserier som anges här.

Leveransinnehåll

Cirkelsåg, sågklinga, stödbricka, spännfläns, spännskruv, sexkantsnyckel, parallellanslag, spånuppsamlingsbehållare, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter till din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Tillbehör (beställs separat)

Parallellanslag, styrskena, styrskeneadapter, rörkapningsadapter

Indikering för litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.
VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande batterier.
 • När du har satt i batteriet och tryckt ner frigöringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i verktyget igen.
Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status
Betydelse
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 100 % till 71 %
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 70 % till 51 %
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 50 % till 26 %
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 25 % till 10 %
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Laddningsstatus: < 10 %
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel.
Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning.
Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår.
En (1) lysdiod lyser gult
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Visning av batteristatus

För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Parallellanslag

Med hjälp av det enarmade parallellanslaget är det möjligt att göra exakta snitt längs med kanten på ett arbetsstycke resp. såga lister efter exakta mått.
Parallellanslaget kan monteras på bottenplattans båda sidor.

Teknisk information

Produktegenskaper


SC 6ML-22
Märkspänning
21,6 V
Vikt
2,46 kg
(enligt EPTA-Procedure 01 utan batteri)
Sågklingans diameter
160 mm … 165 mm
Stambladstjocklek
1,2 mm
Snittbredd
1,2 mm
Sågklingans axelhål
16 mm
Nominellt varvtal, obelastat
4 000 varv/min
Maximalt skärdjup
60 mm
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Batteriets vikt
Se kapitlet ”Avsedd användning”
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då elverktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation

SC 6ML-22
Ljudeffektnivå (LWA)
107 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
96 dB(A)
Osäkerhet (för LWA och L pA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde
Vibrationsemissionsvärde vid sågning i metall (ah,M)
B 22‑55
0,54 m/s²
B 22‑170
0,51 m/s²
Osäkerhet (sammanlagt vibrationsvärde)
1,5 m/s²

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti -verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261971 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med öglan på produkten så som bilden visar. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Följ bruksanvisningen till Hilti verktygslina.

Demontering av sågklinga

VARNING
Risk för bränn- och skärskador om du vidrör sågklingan, spännskruven eller spännflänsen Det kan leda till brännskador och skärskador.
 • Du bör använda skyddshandskar när du byter tillbehör.
Image alternative
 1. Tryck och håll in spindellåsningen (1) .
 2. Lossa spännskruven med insexnyckeln (2) .
 3. Ta bort spännskruven och spännflänsen (3) .
 4. Öppna pendelklingskyddet (4) och ta bort sågklingan (5) .
  Stödbrickan kan vid behov avlägsnas för rengöring.

Montering av sågklinga

Kontrollera att sågklingan som ska spännas uppfyller de tekniska kraven och att den är slipad. En vass sågklinga är nödvändig för ett felfritt snitt.
Image alternative
 1. Rengör stödbrickan och spännflänsen.
 2. Montera stödbrickan med korrekt orientering på drivspindeln (1) .
 3. Öppna pendelklingskyddet (2) .
 4. Fäst det nya sågbladet.
  Observera rotationsriktningspilen (3) på sågklingan och på produkten. De ska peka åt samma håll.
 5. Trä på den yttre spännflänsen vänd åt rätt håll (4) .
 6. Skruva dit spännskruven.
 7. Sätt i insexnyckeln i sågklingans spännskruv.
 8. Tryck och håll in spindellåsningen (5) .
 9. Dra åt spännskruven med insexnyckeln (6) .
 10. Kontrollera att sågklingan sitter fast ordentligt.
 11. Sätt i insexnyckeln i det avsedda hålet.

Ställa in skärdjup

Image alternative
 1. Lossa klämspaken för inställningen av skärdjup (1) .
 2. Lyft upp produkten i en vinklad rörelse och ställ in skärdjupet (2) .
 3. Dra åt klämspaken för inställningen av skärdjupet (3) .
  Snittdjupet ska alltid vara ca 5 till 10 mm större än tjockleken på materialet som ska sågas.

Montera parallellanslag

Image alternative
 1. Tryck ihop klämmans vingar.
 2. Skjut in parallellanslaget till bottenplattan.
  • Det går att ställa in snittbredden efter användningsområde.
 3. Släpp klämmans vingar.
  • Parallellanslaget är fixerat.
  Om du vill ställa in parallellanslaget trycker du ihop klämmans vingar.

Montera rörkapningsadapter (tillbehör)

 1. Ta bort monterat tillbehör.
 2. Haka i bottenplattan i de främre fästena på röradaptern.
 3. Tryck fast bottenplattan i de bakre fästena på rörkapningsadaptern.
  • Bottenplattan hakar fast.
 4. Ställ in rörkapningsadaptern på rörets diameter.

Användning

Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta på eller stänga av

Tillkoppling
 1. Tryck och håll nere tillkopplingsspärren och aktivera strömbrytaren.
  • Du kan släppa tillkopplingsspärren så fort du håller strömbrytaren nedtryckt.
Frånkoppling
 1. Släpp strömbrytaren.
  • Tillkopplingsspärren ställer sig då automatiskt i spärrläget.

Såga med rits

Såga endast jämna arbetsstycken som har en tillräckligt stor bäryta för bottenplattan.
Image alternative
 1. Placera arbetsstycket så att sågklingan löper fritt under arbetsstycket.
 2. Fäst arbetsstycket ordentligt så det inte rubbas ur sitt läge.
 3. Placera produkten med bottenplattans framkant mot arbetsstycket.
  • Sågklingan har ingen kontakt med arbetsstycket.
 4. Rikta in ritslinjen mot urtaget i bottenplattan (skärövervakningen).
 5. Sätt på produkten.
 6. Styr sågen längs ritsen genom arbetsstycket med lämpligt arbetstempo.

Använda spånuppsamlingsbehållaren

  Image alternative
 • Montera alltid spånuppsamlingsbehållaren när du ska kapa metall. Metallspån kan ha vassa kanter, vara heta och orsaka personskador.
 • Kontrollera att spånuppsamlingsbehållaren är tom. Du kan läsa av nivån i siktfönstret på spånuppsamlingsbehållaren (1) .
  Så snart du ser sågspån flyga ut genom bräddavloppsöppningen (2) i luckan ska du tömma spånuppsamlingsbehållaren (3) .
 • Kontrollera alltid innan du använder produkten att locket på spånuppsamlingsbehållaren är stängt.

Ställningshake

Produkten är utrustad med en ställningshake som kan användas för kortvarig upphängning på exempelvis ett räcke. Fäll ställningshaken 180° rakt uppåt för att använda den.
Ställningshaken kan utfälld föras ca 30° framåt till transportläget. Innan ställningshaken fälls in igen ska den föras tillbaka ca 30° till utgångsläget.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Rengöring av skyddsanordning

 1. Demontera sågklingan.
 2. Rengör skydden försiktigt med en torr borste.
 3. Ta bort avlagringar och sågspån inuti skyddsanordningarna med något lämpligt verktyg.
 4. Montera sågklingan.

Tömma spånuppsamlingsbehållaren/rengöra spånkanalen

Genom spånkanalen leds sågspånen bort från insidan av det övre klingskyddet. Om spånkanalen blir igensatt kan sågspånen inte ledas bort ordentligt. Rengör spånkanalen med jämna mellanrum så håller produkten längre.
Tömma spånuppsamlingsbehållaren
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada Fara orsakad av heta eller vassa spån eller het spånuppsamlingsbehållare!
 • Montera alltid spånuppsamlingsbehållaren när du ska kapa metall.
 • Använd alltid skyddshandskar när du tömmer eller tar bort spånuppsamlingsbehållaren.
 1. Öppna luckan till spånuppsamlingsbehållaren.
 2. Töm ut spånen från spånuppsamlingsbehållaren i en lämplig avfallsbehållare.
 3. Stäng luckan till spånuppsamlingsbehållaren.
Rengör spånkanalen
 1. Demontera sågklingan.
 2. Dra spånuppsamlingsbehållaren uppåt ur skenorna.
 3. Rengör spånkanalen med en borste.
 4. Montera sågklingan.
Montera spånuppsamlingsbehållaren
Image alternative
 1. Placera spånuppsamlingsbehållaren med de nedre klämmorna i styrskenorna.
 2. Tryck lätt uppe på spånuppsamlingsbehållaren i riktning mot skyddskåpan och nedåt.
  • Spånuppsamlingsbehållaren hakar fast.

Kontroll efter service- och underhållsarbeten

Efter service- och underhållsarbeten ska du kontrollera att alla skyddsanordningar har satts på och fungerar väl.
 1. Kontrollera pendelklingskyddet genom att öppna det helt med hjälp av manöverspaken.
  • När du släpper manöverspaken ska pendelklingskyddet stängas snabbt och fullständigt.
 2. Kontrollera funktionen hos de rörliga delarna, t.ex. att de klämmer åt eller roterar som de ska.
 3. Kontrollera att produkten inte är trasig eller har andra synliga skador.

Transport och förvaring

Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Observera batteriets statusindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriets lysdioder indikerar ingenting
Batteriet är defekt
 • Vänd dig till Hilti -service.
På/av-knappen kan inte tryckas in resp. är spärrad.
Inga fel (säkerhetsfunktion).
 • Tryck in tillkopplingsspärren.
Varvtalet sjunker plötsligt.
Batteriet är urladdat.
För stark frammatning.
 • Minska frammatningen och koppla till produkten igen.
Spånorna avlägsnas inte och faller ner på bottenplattan
Spånkanalen igensatt.
Produkten slås inte på automatiskt efter det att sågklingan har fastnat.
Överlastskyddet utlöses.
 • Tryck på tillkopplingsspärren och strömbrytaren igen.
Produkten vibrerar starkare än normalt.
Sågklingan är felaktigt monterad.
 • Demontera sågklingan och montera den på nytt.
Pendelskyddskåpan stängs inte.
Pendelskyddskåpan är smutsig eller igensatt/fjädern är skadad
 • Kontakta Hilti -service.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
Beskrivning Hilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.