Språk

PM 50MG‑22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen i bilderna hänvisar till viktiga arbetsmoment eller viktiga komponenter för arbetsmomenten. I texten framhävs dessa arbetsmoment eller komponenter med motsvarande nummer, t.ex. (3) .
Image alternative I bilden Översikt används positionsnummer och hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Verktyget stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Likström
Image alternative Hilti -litiumjonbatteriserie som används. Observera uppgifterna i kapitlet Avsedd användning
Image alternative Pendeln låst (lutande laserstråle)
Image alternative Pendeln upplåst (självnivelleringen aktiv)

Dekaler på produkten

Laserinformation
Image alternative LASERSTRÅLE! TITTA INTE IN I STRÅLEN! LASERKLASS 2 PRODUKT.
Laserklass 2, baserat på standarden IEC60825-1/EN60825-1:2014 och motsvarar CFR 21 § 1040 (Laser Notice 56).

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Multilinjelaser
  PM 50MG-22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar för mätinstrument

Image alternative VARNING! Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar. Mätinstrument kan utgöra en fara om de hanteras på ett olämplig sätt. Om säkerhetsanvisningar och andra anvisningar inte följs, finns risk för skador på mätinstrumentet och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med produkten.
 • Använd endast produkten inom det definierade driftområdet.
 • Observera landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.
Elektrisk säkerhet
 • Skydda produkten mot regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
 • Även om produkten är skyddad mot inträngande fukt, bör du torka den torr innan du lägger ner den i transportväskan.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, se upp med vad du gör och använd mätinstrument med förnuft. Använd aldrig mätinstrument om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett mätinstrument kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen.
 • Använd personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning minskar risken för skador.
 • Säkerhetsanordningarna får inte avaktiveras och anvisnings- och varningsskyltarna får inte tas bort.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att mätinstrumentet är avstängt innan du ansluter det till batteriet, tar upp det eller bär det.
 • Använd produkt och tillbehör enligt dessa anvisningar och enligt föreskrifterna för just denna typ av verktyg. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om produkterna används för andra ändamål än de avsedda kan fara uppstå.
 • Var alltid uppmärksam och följ alltid säkerhetsreglerna för mätinstrument även om du är van vid att använda mätinstrumentet. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
 • Mätinstrumentet får inte användas i närheten av medicinska instrument.
Användning och hantering av mätinstrument
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Förvara mätinstrument oåtkomligt för barn. Produkten får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Mätinstrument är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll mätinstrumenten noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att mätinstrumentets funktion påverkas negativt. Se till att få skadade delar reparerade innan du använder mätinstrumentet. Många olyckor beror på dåligt underhållna mätinstrument.
 • Produkten får aldrig ändras eller byggas om. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta instrumentet i drift.
 • Före viktiga mätningar och om du tappar mätinstrumentet eller på annat sätt inverkar på det mekaniskt, måste du kontrollera dess precision.
 • Mätresultaten kan påverkas av vissa omgivningsförhållanden. Det inkluderar t.ex. närhet till verktyg som sänder ut kraftfulla magnetiska eller elektromagnetiska fält, vibrationer eller temperaturändringar.
 • Snabbt förändrade mätförhållanden riskerar att förvanska mätresultatet.
 • Låt alltid produkten anta omgivningens temperatur innan du använder den, om den har flyttats från stark kyla till ett varmare utrymme eller omvänt. Stora temperaturskillnader kan leda till manövreringsfel och felaktiga mätresultat.
 • Kontrollera att tillbehöret sitter fast ordentligt vid användning med adapter och tillbehör.
 • Även om mätinstrumentet är konstruerat för användning på byggplatser bör det hanteras varsamt i likhet med andra optiska och elektriska instrument (såsom kikare, glasögon, kameror).
 • Håll de angivna drift- och förvaringstemperaturerna.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för lasermätinstrument

 • Om produkten öppnas på fel sätt kan laserstrålar som överskrider klass 2 tränga ut. Låt endast Hilti kundservice reparera produkten.
 • Säkra den plats där mätningen ska ske. När du ställer upp instrumentet, kontrollera att det inte finns risk för att strålen från produkten träffar människor i närheten eller dig själv. Laserstrålarna bör riktas långt under eller över ögonhöjd.
 • Håll laserutgångsfönstret rent och torrt för att undvika mätfel.
 • Kontrollera produktens noggrannhet före mätning/användning och gör om kontrollen med jämna mellanrum under användning.
 • Mätningar i närheten av reflekterande föremål eller ytor samt genom glasskivor eller liknande material kan ge felaktiga mätresultat.
 • Montera produkten på ett därtill avsett fäste, på ett stativ eller ställ den på ett jämnt underlag.
 • Arbete med avvägningsstänger i närheten av högspänningsledningar är inte tillåtet.
 • Se till att inga andra laserinstrument används i närheten eftersom det kan påverka din mätning.
 • Lys inte med laserstrålen ut över områden som du inte har uppsikt över.

Extra säkerhetsföreskrifter

 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
 • Högsta precision erhålls om linjen projiceras på en lodrät, jämn yta. Rikta produkten i 90° mot ytan.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Även om produkten uppfyller de höga kraven i gällande standarder kan Hilti inte utesluta möjligheten att produkten störs av stark strålning, vilket kan leda till felaktig funktion. I dessa och andra fall då osäkerhet råder bör kontrollmätningar utföras. Hilti kan inte heller utesluta att andra instrument (t.ex. navigeringsutrustning i flygplan) störs.

Laserklassificering för produkter i laserklass 2

Produkten motsvarar laserklass 2 enligt IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 och CFR 21 § 1040 (FDA). Du kan använda produkten utan att vidta några speciella skyddsåtgärder. Trots detta bör man inte titta direkt in i ljuskällan (det är skadligt på samma sätt som att titta rakt på solen). Om du får laserstrålen i ögonen, blunda omedelbart och vrid huvudet åt sidan. Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Batteri
 2. Statusindikering för batteri
 3. Batteriets upplåsningsknapp
 4. Varningsdekal
 5. Laserutgångsfönster
 6. Knapp mottagningsläge
 7. Knapp linjeläge
 8. Omkopplare för på/av och låsning/upplåsning av pendeln
 9. Vridknapp för finjustering

Avsedd användning

Produkten är en självnivellerande multilinjelaser som gör det möjligt för en enda person att överföra en vinkel på 90°, utföra horisontell nivellering, utföra riktningsarbeten och exakt fastställa en lodlinje.

Produkten är främst avsedd att användas inomhus och inte som ersättning för en rotationslaser. Vid användning utomhus är det viktigt att de allmänna betingelserna motsvarar dem inomhus, eller att en Hilti lasermottagare används.
Möjliga användningsområden är:
 • Markering av position för skiljeväggar (i rät vinkel och i vertikalplanet).

 • Kontroll och överföring av räta vinklar.

 • Riktning av anläggningsdelar/installationer och andra strukturelement på tre axlar.

 • Överföring till innertaket av punkter som markerats på golvet.

Image alternative
 • Använd endast de Hilti Nuron-litiumjonbatterier från typserien B 22 som anges i denna tabell med produkten.

 • Använd endast Hilti s batteriladdare från de typserier som anges i denna tabell.

Egenskaper

Produkten har tre gröna 360° laserlinjer med en räckvidd på upp till 40 m (131 ft) samt fem skärningspunkter (framåt, bakåt, vänster, höger, uppåt). Räckvidden är beroende av omgivningsljuset.
Sett bakifrån har produkten en nedåtriktad referenspunkt på den främre vänstra sidan. Baksidan är den sida där batteriet är fäst.
Laserlinjerna kan kopplas in såväl separat (endast vertikala eller endast horisontella) som tillsammans. Pendeln för självnivellering spärras för användning med lutningsvinkel.

Leveransinnehåll

Multilinjelaser, väska, bruksanvisning, tillverkarcertifikat.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Driftmeddelanden

Status
Betydelse
Laserstrålen blinkar två gånger var 10:e sekund (ej låst pendel) resp. varannan sekund (låst pendel).
Batterierna är nästan slut.
Laserstrålen blinkar fem gånger och är sedan kontinuerligt på.
Aktivering/avaktivering av mottagningsläget.
Laserstrålen blinkar med mycket hög frekvens.
Instrumentet kan inte självnivellera.
Laserstrålen blinkar var 5:e sekund.
Driftsätt lutande linje. Pendeln är låst, så linjerna nivelleras inte.

Indikering för litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.
VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande batterier.
 • När du har satt i batteriet och tryckt ner frigöringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i verktyget igen.
Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status
Betydelse
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 100 % till 71 %
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 70 % till 51 %
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 50 % till 26 %
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 25 % till 10 %
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Laddningsstatus: < 10 %
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel.
Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning.
Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår.
En (1) lysdiod lyser gult
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Visning av batteristatus

För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Teknisk information

Produktinformation

Räckvidd, linjer och skärningspunkt utan lasermottagare
≤ 40 m
(≤ 131 ft - 3 in)
Räckvidd, linjer och skärningspunkt med lasermottagare
2 m … 65 m
(6 ft - 7 in … 213 ft - 3 in)
Självnivelleringstid (typisk)
3 s
Självnivelleringsområde (normalt)
±4,25°
Precision
±3,0 mm På 10 m
(±0,12 in På 32 ft - 10 in)
Linjetjocklek (normalt)
5 M (16,4 tum)
2,5 mm
(0,10 in)
10 M (32,8 tum)
4,0 mm
(0,16 in)
Laser
Klass 2, synlig, 510–530 nm
Drifttid (normal, alla linjer på)
B 22‑55
14 h vid 24 ℃
(14 h vid 75 ℉)
B 22‑85
24 h vid 24 ℃
(24 h vid 75 ℉)
Drifttid (normal, endast horisontell eller vertikal linje på)
B 22‑55
22 h vid 24 ℃
(22 h vid 75 ℉)
B 22‑85
32 h vid 24 ℃
(32 h vid 75 ℉)
Automatisk självavstängning (aktiverad efter)
1 h
Kapslingsklass (Gäller inte för Nuron B 22 batteri)
IP 54
Stativgänga
BSW 5/8" | UNC1/4"
Stråldivergens
0,05–0,08 mrad * 180°
Genomsnittlig utgångseffekt (PAE = tillgänglig lasereffekt för emission)
< 2 mW
För laserklass 2 är gränsen för tillgänglig lasereffekt för emission AEL klass 2 = > 2 mW
Våglängd (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Pulstid (tp)
< 80 µs
Pulsfrekvens (f)
< 12 kHz
Vikt enligt EPTA-procedur 01, utan batteri
1,29 kg
Mått (Längd x bredd x höjd)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Indikator för driftstatus
Laserstrålar och statusindikering Nuron B 22 batteri
Drifttemperatur
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Förvaringstemperatur
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Batteriets vikt
Se kapitlet ”Avsedd användning”
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av oavsiktlig igångsättning!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti -verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande en kombination av Hilti fästband #2293133med Hilti verktygslina #2261970 som fallskydd för denna produkt.
 • Haka fast fästbandet i öppningen för tillbehör. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst verktygslinans ena karbinhake i fästbandet och den andra karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att båda karbinhakarna sitter stadigt fast.
  Följ bruksanvisningen till Hilti fästband samt Hilti verktygslina.

Användning

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Rikta aldrig laserstrålen mot någon person.
 • Titta aldrig direkt in i laserns ljuskälla. Om du får laserstrålen i ögonen, blunda och rör på huvudet.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i denna bruksanvisning och på produkten.

Slå på laserstrålar

 1. Ställ omkopplaren i läge Image alternative (på/upplåst).
  • De vertikala laserlinjerna slås på.
 2. Tryck på knappen för linjeläge så många gånger som behövs för att ställa in önskat linjeläge.
  • Instrumentet fortsätter att byta driftläge i följande ordning: Vertikala linjer, vertikal sidolinje, horisontell linje, vertikala och horisontella linjer.

Inriktning av två punkter på avstånd med finjustering

 1. Placera instrumentet med den nedre lodstrålen riktad mot mitten av ett referenskryss på golvet.
 2. Vrid på knappen för finjustering tills den vertikala laserstrålen täcker den andra distansreferenspunkten.

Ställa in laserstrålen för funktionen ”Lutande linje”

 1. Ställ omkopplaren i läge Image alternative (på/låst).
 2. Tryck på knappen för linjeläge så många gånger som behövs för att ställa in önskat linjeläge.
  Vid funktionen ”Lutande linje” är pendeln låst och lasern nivelleras inte.
  Laserstrålen/laserstrålarna blinkar var 5:e sekund.

Aktivera eller avaktivera lasermottagningsläget

Lasermottagarens räckvidd kan begränsas på grund av den konstruktionsmässiga asymmetrin i lasereffekten och eventuella störande externa ljuskällor.
För att optimera räckvidden, arbeta på en kraftig sida av linjelasern och undvik att arbeta i direkt ljus. De kraftiga sidorna är baksidan där batteriet sitter och motsatt sida, alltså framsidan.
 1. Aktivera mottagningsläget genom att trycka på knappen Mottagningsläge. Laserstrålen blinkar fem gånger för att bekräfta aktiveringen.
 2. Avaktivera mottagningsläget genom att trycka på knappen Mottagningsläge igen.
  När du stänger av instrumentet avaktiveras mottagningsläget.

Stänga av laserstrålarna

 1. Ställ omkopplaren i läge OFF .
  • Laserstrålen släcks och pendeln spärras.
 2. Laserstrålen stängs automatiskt av när batteriet är urladdat.

Exempel på användning

Överföra höjden

Image alternative

Utsättning av reglar för mellanväggsmontage

Image alternative
Image alternative

Utsättning av rörledningar

Image alternative

Utsättning av värmeelement

Image alternative

Utsättning av dörrar och fönsterramar

Image alternative

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Blås bort damm från glaset av laserutgångsfönstret. Rör aldrig med fingrarna vid glaset.
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar, -förbrukningsmaterial och -tillbehör för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Kontroll

Kontrollera lodpunkten

Image alternative
 1. Sätt en markering (ett kors) på golvet i ett högt rum (t.ex. i ett trapphus med en höjd på 10 m).
 2. Ställ instrumentet på en jämn och vågrät yta.
 3. Slå på instrumentet och lås upp pendeln.
 4. Placera instrumentet så att den undre lodstrålen hamnar i centrum på krysset som markerats på underlaget.
 5. Markera den övre skärningspunkten för laserlinjerna på taket.
 6. Vrid instrumentet 90°.
  Den undre, röda lodstrålen måste vara kvar i kryssets centrum.
 7. Markera den övre skärningspunkten för laserlinjerna på taket.
 8. Upprepa processen efter en vridning med 180° och en med 270°.
  Rita en cirkel i taket utifrån de 4 markerade punkterna. Mät cirkeldiametern D i millimeter eller tum och rumshöjden RH i meter eller fot.
Image alternative
 1. Beräkna värdet R.
  • Värdet R bör vara mindre än 3 mm (motsvarar 3 mm per 10 m).
  • Värdet R bör vara mindre än 1/8".

Kontroll av laserstrålens nivellering

Image alternative
 1. Avståndet mellan väggarna måste vara minst 10 m.
 2. Placera instrumentet på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (A), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot väggen (A).
 3. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett kryss (1) på väggen (A) och ett kryss (2) på väggen (B).
 4. Placera instrumentet på en jämn och vågrät yta, ca 20 cm från väggen (B), och rikta laserlinjernas skärningspunkt mot krysset (1) på väggen (A).
 5. Ställ in höjden för laserlinjernas skärningspunkt med de justerbara fötterna så att skärningspunkten sammanfaller med markeringen (2) på väggen (B). Kontrollera samtidigt att libellen är centrerad.
 6. Markera laserlinjernas skärningspunkt med ett nytt kryss (3) på väggen (A).
 7. Mät förskjutningen D mellan kryssen (1) och (3) på väggen (A) (RL = rumslängden).
Image alternative
 1. Beräkna värdet R.
  • Värdet R bör vara mindre än 3 mm.
  • Värdet R bör vara mindre än 1/8".

Kontroll av rätvinklighet (horisontellt)

 1. Placera instrumentet med den undre lodstrålen mot mitten av ett referenskryss mitt i rummet på ca 5 m avstånd från väggarna.
 2. Markera alla 4 skärningspunkter på de fyra väggarna.
 3. Vrid instrumentet 90° och kontrollera att skärningspunktens mittpunkt träffar den första referenspunkten (A).
 4. Markera alla de nya skärningspunkterna och mät förskjutningen av respektive punkt (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Beräkna förskjutningen R (RL = rumslängden).
  • Värdet R bör vara mindre än 3 mm eller 1/8".

Kontroll av den vertikala linjens precision

Image alternative
 1. Placera instrumentet på en höjd av 2 m (pos. 1).
 2. Slå på instrumentet.
 3. Placera den första måltavlan T1 (vertikalt) på 2,5 m avstånd från instrumentet och på samma höjd (2 m), så att den vertikala laserstrålen träffar tavlan. Markera denna position.
 4. Placera nu den andra måltavlan T2 2 m nedanför den första måltavlan, så att den vertikala laserstrålen träffar tavlan, och markera denna position.
 5. Markera position 2 på motsatta sidan av testuppställningen (spegelvänt) på laserlinjen på golvet, på ett avstånd av 5 m från instrumentet.
 6. Ställ nu instrumentet på den nyss markerade positionen (pos. 2) på golvet.
 7. Rikta in laserstrålen så att den träffar måltavlan T1 och positionen som har markerats på denna.
 8. Markera den nya positionen på måltavlan T2.
 9. Läs av avståndet D mellan de båda markeringarna på måltavlan T2.
  Om differensen D är större än 3 mm måste instrumentet ställas in på en Hilti -verkstad.

Hilti -service för mätteknik

Mätinstrumentet kontrolleras av Hilti -service för mätteknik. Om avvikelser konstateras åtgärdas dessa och instrumentet kontrolleras på nytt för att garantera att det uppfyller specifikationerna. Uppfyllandet av specifikationerna vid tiden för kontrollen styrks skriftligen med ett servicecertifikat. Vi rekommenderar:
 • Välj lämpligt kontrollintervall utifrån hur instrumentet används.
 • Låt Hilti -service för mätteknik kontrollera instrumentet om det har utsatts för större påfrestningar än vanligt eller om du ska utföra viktiga mätarbeten. Lämna dock alltid in instrumentet för kontroll minst en gång om året.
Den kontroll som utförs av Hilti -service för mätteknik befriar inte användaren från ansvaret att kontrollera mätinstrumentet före och under pågående arbete.

Transport och förvaring

Transport av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring av batteridrivna insatsverktyg och batterier
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batterier utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Observera batteriets statusindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriets lysdioder indikerar ingenting
Fel på batteriet.
 • Kontakta Hilti -service.
Batteriet laddas ur fortare än vanligt.
Mycket låg omgivningstemperatur.
 • Värm långsamt upp batteriet till rumstemperatur.
Batteriet hakar inte i med ett hörbart klick.
Batteriets låsmekanism är smutsig.
 • Rengör låsmekanismen och sätt i batteriet igen.
Kraftig värmeutveckling i produkten eller batteriet.
Elektriskt fel
 • Stäng av produkten omedelbart, ta ut batteriet och syna det, låt det svalna och kontakta Hilti -service.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

FCC-anvisning (gäller i USA)/IC-anvisning (gäller i Kanada)

Denna utrustning har testats och befunnits klara gränsvärdena för en digital enhet av klass B enligt FCC-reglerna, del 15. Gränsvärdena är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig strålning i bostadsmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiostrålning. och kan orsaka störningar i radiokommunikation om den inte installeras och används enligt anvisningarna.
Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en viss installation. Om produkten ger upphov till störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på den igen, kan följande åtgärder eventuellt avhjälpa problemet:
 • Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
 • Förläng avståndet mellan produkt och mottagare.
 • Anslut produkten till ett eluttag i en annan strömkrets än mottagarens.
 • Rådfråga återförsäljaren eller en professionell tv-/radiotekniker.
Enheten uppfyller kraven enligt paragraf 15 i FCC-bestämmelserna och RSS‑210 från ISED.
Idrifttagningen lyder under följande två villkor:
 • Produkten ska inte avge skadlig strålning.
 • Produkten måste fånga upp all strålning, inklusive sådan som kan ge störningar.
Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har tillåtits av Hilti kan komma att begränsa användarens rätt att ta produkten i drift.

Ytterligare information

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Tabellen gäller för den kinesiska marknaden.
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
BeskrivningHilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.