Språk

PC 2-22

Originalbruksanvisning

Anvisningar om bruksanvisning

Om denna bruksanvisning

 • Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
 • Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen Image alternative.
 • Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Övriga symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Produkten stöder NFC-teknik, som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar.
Image alternative Litiumjonbatteri
Image alternative Produkten får inte anslutas direkt till vattenledningsnätet. Använd en systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA. Vatten som runnit genom systemavskiljaren får inte användas som dricksvatten.
Image alternative Slå aldrig med något föremål på batteriet och använd aldrig batteriet som slagverktyg.
Image alternative Låt inte batteriet falla ner på marken. Använd inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt har skadats.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Batteridriven högtryckstvätt
  PC 2-22
  Generation
  01
  Serienr

Försäkran om överensstämmelse

Image alternative
Härmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

Förutom säkerhetsanvisningarna i de olika kapitlen av bruksanvisningen ska även följande bestämmelser alltid följas.
 • Läs igenom alla anvisningar! Om anvisningarna inte följs kan det leda till stötar, brand eller svåra skador.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Använd rätt produkt. Använd inte produkten för arbeten som den inte är avsedd för. Följ anvisningarna och se till att produkten är i gott skick.
 • Innan arbetet påbörjas ska du se till att du är väl förtrogen med hur enheten ska hanteras, vilka faror som är förenade med materialet samt hur vätskan som uppstår ska avfallshanteras på ett säkert sätt.
 • Ta hänsyn till omgivningen. Använd inte enheten där det finns risk för brand eller explosioner.
 • VARNING! Produkten får endast användas av personer som vet hur den ska användas och som har fått lära sig att använda den på ett säkert sätt och känner till vilka risker det finns med att använda den. Produkten är inte avsedd för barn. Håll barn under uppsikt för att garantera att de inte leker med produkten.
 • Högtryckstvätten är inte lämplig att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar den erfarenhet och kunskap som krävs.
 • Förvara laddaren på en säker plats när den inte används. Produkter som inte används bör förvaras på en torr, högt belägen eller låst plats utom räckhåll för barn.

Personsäkerhet

 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte högtryckstvätten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks bristande uppmärksamhet kan leda till allvarliga skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera högtryckstvätten i oväntade situationer.
 • Högtryckstvättens vattenstråle skapar en rekyl. Håll alltid i produkten med båda händerna på handtaget och gripytan.
 • Innan du tar produkten i drift ska du alltid rikta sprutmunstycket åt ett säkert håll.
 • VARNING! Högtryckstvättar kan vara farliga om de används på fel sätt. Rengör inte när andra, oskyddade personer befinner sig i riskområdet. Rikta aldrig vattenstrålen mot människor, barn eller andra levande varelser.
 • VARNING! Rikta aldrig strålen mot dig själv eller andra, till exempel för att rengöra kläder eller skor.
 • Håll fingrar, händer, fötter och andra kroppsdelar borta från vattenstrålen. Vattenstrålen med högt tryck kan orsaka personskador och är tillräckligt stark för att orsaka blindhet om man är för nära när sprutstrålen sätts på.
 • Bär alltid mask när du rengör områden med kraftig dammförorening. Damm som virvlas upp av vattenstrålen kan orsaka personskador.
 • Bär alltid skyddsglasögon när du använder produkten. På så sätt förhindrar du ögonskador och blindhet.
 • VARNING! Det kan bildas aerosoler när högtryckstvättar används. Att andas in aerosoler kan vara hälsovådligt. Använd därför andningsskydd.
 • VARNING! Explosionsrisk – spruta inga brännbara vätskor.
 • Genomför en riskbedömning för att fastställa vilka skyddsåtgärder mot aerosoler som behöver vidtas utifrån den yta som ska rengöras och din omgivning. Som skydd mot vattenhaltiga aerosoler lämpar sig andningsskydd av klass FFP 2 eller motsvarande eller högre klassningar.
 • Du och alla andra personer som vistas i närheten medan enheten används och underhålls ska bära skyddskläder. Hit hör: skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, säkerhetsskor och ett lättare andningsskydd.
 • Följ landsspecifika föreskrifter för att förebygga olyckor.

Arbetsplats

 • Se till att det finns tillräckligt med ljus på arbetsplatsen.
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoproblem på grund av inandning av aerosoler och för mycket damm.
 • Håll god ordning på arbetsplatsen. Håll arbetsområdet fritt från föremål som kan utgöra en skaderisk. Oordning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Använd inte produkten i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elektriska produkter genererar gnistor som kan antända damm eller ångor.

Elsäkerhet

 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot elektriska eller elektroniska apparater.
 • Låt det inte regna på verktyget.

Ytterligare säkerhetsanvisningar

 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Kontrollera att batteriet och det monterade tillbehöret sitter fast ordentligt innan du påbörjar arbetet.
 • Koppla från högtryckstvätten även om den bara ska lämnas oövervakad en kort stund.
 • VARNING! Produkten får inte anslutas direkt till vattenledningsnätet. Använd en systemavskiljare enligt EN 12729 Typ BA. Vatten som runnit genom systemavskiljaren får inte användas som dricksvatten.
 • VARNING! Reserv- och tillbehörsdelar är viktiga för att högtryckstvättens säkerhet ska kunna garanteras. Använd därför bara original-reserv- och -tillbehörsdelar som rekommenderas eller tillverkas av tillverkaren.
 • VARNING! Högtrycksslangar, beslag och kopplingar är viktiga för högtryckstvättens säkerhet. Använd bara slangar, beslag och kopplingar som tillverkaren rekommenderar.
 • VARNING! Den här produkten är avsedd att användas med det rengöringsmedel som medföljer eller som rekommenderas av tillverkaren. Om andra rengöringsmedel eller kemikalier används kan det påverka produktens säkerhet.
 • VARNING! Högtrycksmunstycken kan vara farliga om de används på fel sätt. Strålen får inte riktas mot personer, strömförande elektriska apparater eller själva maskinen.
 • Högtryckstvätten ska alltid användas med originalsugfiltret.
 • Använd aldrig högtryckstvätten i områden där det finns damm, vätskor eller ångor som är brännbara.
 • Använd enbart vätskor och rengöringsmedel som är godkända för användning med högtryckstvättar.
 • Använd endast rengöringsmedel som har ett eget säkerhetsdatablad och följ anvisningarna i säkerhetsdatabladet.
 • Skydda ögonen, lungorna och huden från kontakt med rengöringsmedel.
 • Förvara högtryckstvätten i ett stängt utrymme för att skydda den mot frost och långvarig exponering för solljus. Töm högtryckstvätten på restvatten innan du lagrar den. Om restvatten i högtryckstvätten fryser och expanderar skadas högtryckstvätten och är inte längre funktionsduglig.

Omsorgsfull hantering och användning av batterier

 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Använd endast batterier som är fullt funktionsdugliga.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, upphettas till mer än 80 °C (176 °F) eller brännas upp.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Kontakta Hilti -service eller läs dokumentet ”Säkerhetsanvisningar vid användning av Hilti litiumjonbatterier”.
  Följ de särskilda föreskrifter som gäller för transport, förvaring och användning av litiumjonbatterier.
  Läs säkerhetsanvisningarna för användning av Hilti litiumjonbatterier som du hittar genom att skanna QR-koden i slutet av denna bruksanvisning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Sprutmunstycke
 2. Inställning av sprutmunstycket
 3. Sprutlans
 4. Handtag
 5. Lås till strömbrytaren
 6. Strömbrytare
 7. Handtag
 8. Vattenanslutning
 9. Koppling för vattenanslutning
 10. Tätning
 11. Vattenfilter
 12. Koppling för sugslang
 13. Sugslang
 14. Fäststag
 15. Sugfilter
 16. Batteri
 17. Statusindikering för batteri
 18. Batteriets upplåsningsknapp
 19. Behållare för rengöringsmedel (tillbehör)
 20. Doseringsratt
 21. Koppling för behållare för rengöringsmedel

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en batteridriven högtryckstvätt. Den är avsedd för professionell användning inomhus och utomhus för rengöring av t.ex. fordon, maskiner, utvändiga ytor, verktyg, fasader, terrasser osv. med vatten.
Som tillval kan en behållare för rengöringsmedel monteras på sprutlansen.
Image alternative
 • Använd endast Hilti Nuron-litiumjonbatterier av typen B 22 med den här produkten. För optimala prestanda rekommenderar Hilti att de batterier som anges i denna tabell används med produkten.
 • Använd endast Hilti s batteriladdare från de typserier som anges i denna tabell.

Leveransinnehåll

Batteridriven högtryckstvätt, sprutlans, sprutmunstycke, sugslang med sugfilter, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Dekaler på produkten

Image alternative Rikta aldrig vattenstrålen mot personer, levande varelser eller elektriska komponenter.
Image alternative Garanterad ljudeffektnivå LWAd (ref. 1 pW), i decibel.

Indikering för litiumjonbatteriet

Hilti Nuron litiumjonbatterier kan visa laddningsstatus, felmeddelanden och batteristatus.

Visning av laddningsstatus och felmeddelanden

För att visa följande indikeringar, tryck ner batteriets frigöringsknapp.
VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande batterier.
 • När du har satt i batteriet och tryckt ner frigöringsknappen, kontrollera att batteriet har hakat i korrekt i verktyget igen.
Laddningsstatus och eventuella störningar visas så länge den anslutna produkten är påslagen.
Status
Betydelse
Fyra (4) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 100 % till 71 %
Tre (3) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 70 % till 51 %
Två (2) lysdioder lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 50 % till 26 %
En (1) lysdiod lyser med fast grönt sken
Laddningsstatus: 25 % till 10 %
En (1) lysdiod blinkar långsamt grönt
Laddningsstatus: < 10 %
En (1) lysdiod blinkar snabbt grönt
Litiumjonbatteriet är helt urladdat. Ladda batteriet.
Kontakta Hilti -service om lysdioden fortfarande blinkar snabbt efter att batteriet har laddats.
En (1) lysdiod blinkar snabbt gult
Litiumjonbatteriet eller den anslutna produkten är överbelastad, för varm, för kall eller så föreligger ett annat fel.
Ställ in produkten och batteriet på den rekommenderade arbetstemperaturen och undvik att överbelasta produkten vid användning.
Kontakta Hilti -service om meddelandet kvarstår.
En (1) lysdiod lyser gult
Litiumjonbatteriet och produkten är inte kompatibla med varandra. Kontakta Hilti -service.
En (1) lysdiod blinkar snabbt rött
Litiumjonbatteriet är spärrat och kan inte användas. Kontakta Hilti -service.

Visning av batteristatus

För att kontrollera batteriets status, håll frigöringsknappen nedtryckt i minst tre sekunder. Systemet registrerar inga potentiella funktionsfel i batteriet till följd av missbruk som t.ex. fall, punkteringsskador, externa värmeskador osv.
Status
Betydelse
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod grönt.
Batteriet kan fortfarande användas.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter blinkar en (1) lysdiod snabbt gult.
Begäran om batteristatus kunde inte slutföras. Upprepa proceduren eller kontakta Hilti -service.
Alla lysdioder lyser i turordning och därefter lyser en (1) lysdiod med fast rött sken.
Om en ansluten produkt kan fortsätta användas är den kvarvarande batterikapaciteten under 50 %.
Om en ansluten produkt inte kan användas längre har batteriet nått slutet på sin livslängd och måste bytas ut. Kontakta Hilti -service.

Inställningsalternativ (sprutmunstycke)

Symbol
Funktion
Användningsbeskrivning
Image alternative Flatstråle
Rengöring vid medelkraftig nedsmutsning
Image alternative Sprinkler
Ytrengöring vid medelkraftig nedsmutsning
Image alternative Turbofräs
Ytrengöring vid kraftig nedsmutsning
Image alternative Punktstråle
Punktrengöring vid kraftig nedsmutsning

Teknisk information

Produktegenskaper


PC 2-22
Vikt
2,1 kg
Skyddstyp
IP X5 (Spolsäkert i alla riktningar)
Nominellt tryck
40 bar ±3 bar
Tillåtet tryck
6 MPa
Vattenanslutning
1⁄2”-vattenslang/-koppling
Maximal inloppstemperatur
40 ℃
Maximalt matningstryck
0,6 MPa
Nominell genomflödesgrad (vatten)
2,2 ℓ/min
Maximal genomflödesgrad (vatten)
4,5 ℓ/min
Maximal sughöjd (endast med helt fylld slang)
4 m
Omgivningstemperatur vid drift
0 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃

Batteri

Batteriets driftspänning
21,6 V
Batteriets vikt
Se kapitlet ”Avsedd användning”
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 40 ℃
Batteritemperatur när laddningen påbörjas
−10 ℃ … 45 ℃

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 60335-2-79

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är frånkopplat, eller då det är igång men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation
Ljudeffektnivå (LWA)
79 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
66 dB(A)
Osäkerhet (KWA)
1,6 dB(A)
Osäkerhet (KpA)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde
Vibrationsemissionsvärde
B 22‑255
2,4 m/s²
Osäkerhet
0,7 m/s²

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada till följd av oavsiktlig start!
 • Kontrollera att produkten är avstängd innan du sätter i batteriet.
 • Ta alltid bort batteriet innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Laddning av batteri

 1. Läs batteriladdarens bruksanvisning innan du laddar batteriet.
 2. Se till att batteriets och batteriladdarens sladdar är rena och torra.
 3. Ladda batteriet i en godkänd batteriladdare.

Sätta i batteriet

VARNING
Risk för personskada på grund av kortslutning eller nedfallande batteri!
 • Kontrollera innan du sätter in batteriet i produkten att både batteriets och produktens kontakter är fria från smuts och andra hinder.
 • Säkerställ att batteriet alltid hakar i ordentligt.
 1. Ladda batterierna helt innan de används första gången.
 2. Skjut in batteriet i produkten tills det hakar i med ett klick.
 3. Kontrollera att batteriet sitter stadigt.

Ta ut batteriet

 1. Tryck in upplåsningsknappen till batteriet.
 2. Dra ut batteriet ur produkten.

Montera produkten

Alla moduler (sprutmunstycke, sprutlans, rengöringsmedelsbehållare) har en universell låsmekanism. Den beskrivna proceduren gäller för alla modeller med samma anslutningstyp.
 1. Sätt i modulen i monteringsfästet.
 2. Vrid in modulen i låset medurs.
 3. Lås modulen med kopplingsmuttern.

Ordna med vattentillförsel via vattenledningen

Image alternative
VARNING
Risk för materiella skador vid felaktigt monterad systemavskiljare. En systemavskiljare som monteras på enheten kan medföra skador på högtryckstvätten.
 • Montera alltid systemavskiljaren på vattenkranen.
 1. Montera en systemavskiljare på vattenanslutningen.
 2. Montera en koppling till sugslangen på systemavskiljaren.
 3. Montera den andra kopplingen till sugslangen på högtryckstvätten.
 4. Öppna vatteninloppet för vattenförsörjningen.

Ordna med vattentillförsel via öppna behållare

Du kan använda alla slags behållare för vattentillförseln. Se till att det inte finns andra vätskor eller avloppsvatten i den öppna behållaren. Använd alltid ett sugfilter vid vattentillförsel via öppna behållare. På så sätt förhindrar du att främmande föremål sugs in i produkten och skadar den.
Image alternative
 1. Montera den medföljande sugslangens koppling på produktens koppling (vattenanslutningen).
 2. Montera ett sugfilter på sugslangens fria koppling.
 3. Lägg sugslangen med monterat sugfilter i en öppen vattenbehållare.

Slå av/på låset

Image alternative
 1. Skjut låset till strömbrytaren åt höger.
  • Strömbrytaren är låst och kan inte råka aktiveras.
 2. Skjut låset till strömbrytaren åt vänster.
  • Strömbrytaren går att manövrera.

Montera behållaren för rengöringsmedel (tillbehör)

Image alternative
 1. Demontera sprutmunstycket från sprutlansen.
 2. Montera behållaren för rengöringsmedel på sprutlansen.
 3. Reglera med doseringsratten hur mycket rengöringsmedel som ska doseras.
  • Vrid doseringsratten åt vänster för mer rengöringsmedel.
  • Vrid doseringsratten åt höger för mindre rengöringsmedel.

Fallskydd

VARNING
Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör!
 • Använd bara den Hilti -verktygslina som är rekommenderad för din produkt.
 • Kontrollera om verktygslinans fästpunkt är skadad inför varje användning.
Observera nationella föreskrifter för arbeten på höga höjder.
Använd uteslutande Hilti verktygslina #2261971 som fallskydd för denna produkt.
  Image alternative
 • Fäst verktygslinan med öglan på produkten så som bilden visar. Kontrollera att det sitter stadigt fast.
 • Fäst karbinhaken i en bärande struktur. Kontrollera att karbinhaken sitter fast ordentligt.
  Följ bruksanvisningen till Hilti verktygslina.

Användning

Anvisningar för säker drift

Kontrollera före varje användning att produkten bygger upp ett tryck inom max 2 minuter. Undvik torrkörning och torrdrift av produkten. Vid torrdrift under en viss tid kan produkten skadas.
Välj alltid ett lämpligt driftläge utifrån nedsmutsningsgraden och känsligheten hos underlaget. Ett för högt vattentryck kan orsaka skador på ytor. Undvik en för hög tryckinställning ( Image alternative) och mindre avstånd än 30 cm för t.ex. lackerade ytor, känsliga träytor eller däck.
Självsugningen fungerar bara upp till en höjd av 1,2 meter. Se till att sugslangen är fylld med vatten innan du arbetar på en högre höjd än 1,2 meter.

Sätta på eller stänga av produkten

Slå på produkten
Image alternative
 1. Tryck och håll in strömbrytaren.
  • Pumpen startar och en vattenstråle avges.
 2. Utför rengöringsarbetena.
Stäng av produkten
 1. Släpp upp på/av-knappen.
  • Pumpen och vattentillförseln stoppas.
  Om produkten förvaras omkring eller under fryspunkten ska allt restvatten avlägsnas ur produkten och ur alla matarledningar.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för personskada vid anslutet batteri !
 • Ta alltid bort batteriet innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel av produkten
 • Ta försiktigt bort smuts som sitter fast.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste i förekommande fall.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 • Använd en ren och torr trasa för att rengöra produktens kontakter.
Skötsel av litiumjonbatterier
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Undvik att utsätta batteriet för onödigt mycket damm eller smuts. Utsätt aldrig batteriet för hög fukt (t.ex. genom att sänka ner det i vatten eller låta det stå i regnet).
  Om ett batteri har blivit genomblött ska det hanteras som ett skadat batteri. Förvara det i en brandsäker behållare och kontakta Hilti -service.
 • Håll batteriet fritt från främmande olja och fett. Låt inte onödigt mycket damm eller smuts ansamlas på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk borste eller en ren och torr trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
  Rör inte vid batteriets kontakter och ta inte bort fettet på kontakterna som har applicerats i fabriken.
 • Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Låt Hilti Service reparera produkten omgående.
 • Efter skötsel- och underhållsarbeten ska alla skyddsanordningar monteras igen och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från Hilti hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group

Rengöra sugfiltret

Image alternative
 1. Demontera sugfiltret från sugslangen.
 2. Skruva loss kopplingen från sugfiltret.
 3. Ta ut packningen ur sugfiltret.
 4. Böj isär de båda fäststagen.
 5. Ta ut silen ur sugfiltret.
 6. Rengör alla enskilda delar under rinnande vatten.
 7. Rengör silen och insidan av sugfiltret men en liten borste.
 8. Sätt ihop sugfiltret.
 9. Montera sugfiltret på sugslangen.

Rengöra vattenfiltret

Image alternative
 1. Demontera kopplingen för vattenanslutningen från högtryckstvätten.
  Lossa vid behov kopplingen för vattenanslutningen med en U-nyckel.
 2. Ta ut vattenfiltret ur kopplingen för vattenanslutningen..
 3. Rengör alla enskilda delar under rinnande vatten.
 4. Lägg i vattenfiltret i kopplingen för vattenanslutningen.
 5. Montera kopplingen för vattenanslutningen på högtryckstvätten.

Rengöra sprutmunstycket

Rengör sprutmunstycket med ett spetsigt föremål, t.ex. ett uppböjt gem.
Image alternative
 1. Demontera sprutmunstycket från sprutlansen.
 2. För in det spetsiga föremålet i sprutmunstycket.
 3. Rör det spetsiga föremålet hit och dit tills rörelsen går lätt att utföra.
 4. Montera sprutmunstycket på sprutlansen.

Transport och förvaring av sladdlösa verktyg och batterier

Transport
  FÖRSIKTIGHET
  Oavsiktlig start under transport. !
 • Transportera alltid produkten utan insatta batterier.
 • Ta ut batteriet/batterierna.
 • Transportera aldrig batterierna löst liggande. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre transport för att se till att de inte är skadade.
Förvaring
  VARNING
  Oavsiktlig skada på grund av trasiga eller läckande batterier. !
 • Förvara alltid produkten utan insatta batterier.
 • Förvara produkt och batterier svalt och torrt. Följ de temperaturgränsvärden som anges i den tekniska informationen.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara aldrig batterier i solen, på värmekällor eller bakom glas.
 • Förvara produkt och batteri utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera produkt och batterier före varje användning samt före och efter längre tids förvaring för att se till att de inte är skadade.

Felsökning

Observera batteriets statusindikering vid alla störningar. Se kapitel Indikeringar för litiumjonbatteri .
Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Feltabell och avhjälpande åtgärder

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Batteriets lysdioder indikerar ingenting
Fel på batteriet.
 • Kontakta Hilti -service.
Motorn startar inte
Fryst
 • Låt pumpen, slangen eller tillbehöret tina.
Motorn är igång med det finns inget tryck
Sprutmunstycket är igensatt
 • Rengör sprutmunstycket.
Pulserande tryck
Luft i slangen eller pumpen
 • Låt högtryckstvätten vara igång med vattenkranen öppen tills ett jämnt arbetstryck uppnås.
Vattentillförseln är inte korrekt
 • Kontrollera att vattenanslutningen motsvarar uppgifterna i den tekniska informationen och matar tillräckligt med vatten. De minsta slangar som får användas är ¹/₂” eller ⌀ 13 mm.
Vattenfiltret eller sugfiltret är igensatt
 • Rengör vattenfiltret och/eller sugfiltret.
Sugslangen är böjd eller klämd
 • Lägg sugslangen rakt.
För lågt, jämnt tryck (Obs! Vissa tillbehör kan minska trycket.)
Sprutmunstycket är slitet
 • Byt sprutmunstycket.
Motorn är igång, men trycket är begränsat eller inget arbetstryck
Vattnet är inte anslutet
 • Anslut vattnet.
Vattenfiltret eller sugfiltret är igensatt
 • Rengör vattenfiltret och/eller sugfiltret.
Sprutmunstycket är igensatt
 • Rengör sprutmunstycket.

Avfallshantering

VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig avfallshantering! Hälsorisk på grund av läckande gaser eller syror.
 • Skicka aldrig iväg skadade batterier!
 • Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn.
 • Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral.
Image alternative Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Tillbehör, systemprodukter och mer information om din produkt hittar du här.

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den kinesiska marknaden.
RoHS, Taiwan (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)
Image alternative
Denna tabell gäller för den taiwanesiska marknaden.

Hilti -litiumjonbatterier

Anvisningar för säkerhet och användningI denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa. Använd endast originalbatterier från Hilti !
BeskrivningHilti -batterier är utrustade med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög specificerad energitäthet. Litiumjoncellerna utsätts för en väldigt liten minneseffekt, men reagerar kraftigt på ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga temperaturer.
De produkter som är godkända för Hilti -batterier hittar du i din Hilti Store eller på: www.hilti.group
Säkerhet
 • Observera följande säkerhetsanvisningar för säker hantering och användning av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska brännskador, bränder och/eller explosioner.
 • Hantera batterierna varsamt för att undvika skador och läckage av hälsovådliga syror!
 • Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
 • Batterier får inte tas isär, klämmas, hettas upp över 80 °C eller brännas.
 • Använd inte och ladda inte batterier som har utsatts för slag eller på annat sätt är skadade. Kontrollera batterierna regelbundet för att se om de uppvisar tecken på skador.
 • Använd aldrig återvunna eller reparerade batterier.
 • Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
 • Utsätt aldrig batterierna för direkt solljus, förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan leda till explosioner.
 • Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra elektriskt ledande föremål av metall. Detta kan skada batteriet och orsaka såväl materiella skador som personskador.
 • Håll batterierna borta från regn, väta och vätskor. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador och explosioner.
 • Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också igenom uppgifterna i motsvarande bruksanvisning.
 • Använd inte och förvara inte batteriet i explosionsfarliga miljöer.
 • Om batteriet är så hett att du inte kan ta i det kan det vara defekt. Ställ batteriet på en plats där inget riskerar att fatta eld och på betryggande avstånd från brännbart material. Låt batteriet svalna. Om batteriet efter en timme fortfarande är så hett att det inte går att ta i är det defekt. Följ anvisningarna i kapitel Åtgärder vid batteribrand .
Hantering av skadade batterier
 • Kontakta alltid din Hilti -servicepartner om ett batteri är skadat.
 • Använd aldrig ett batteri som läcker syra.
 • Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden. Bär alltid skyddshandskar och skyddsglasögon i samband med hantering av batterisyra.
 • Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut. Observera lokala rengöringsföreskrifter för batterisyra.
 • Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3) eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är lufttätt och förvara behållaren långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
 • Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
Hantering av batterier som slutat fungera
 • Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt, har ovanligt lång laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
 • Kontakta Hilti -service om du misstänker att batteriet har ett invändigt problem.
 • Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det. Se kapitel Underhåll och avfallshantering .
Åtgärder vid batteribrand
  VARNING
  Faror vid batteribrand! Brinnande batterier utsöndrar farliga och explosiva vätskor och ångor som kan leda till frätskador, brännskador eller explosioner.
 • Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
 • Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
 • Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
 • Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
 • Ring 112 innan du påbörjar släckningsförsök.
 • Släck batteribränder med enbart vatten från längsta möjliga avstånd. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
 • Försök inte att flytta på stora mängder brinnande batterier. Avlägsna icke berörda material i batteriets närhet för att isolera de berörda batterierna.
Om ett batteri ryker, brinner eller inte svalnar:
 • Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
 • Låt batteriet ligga i hinken 24 timmar, tills det har svalnar helt.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
Uppgifter för transport och förvaring
 • Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
 • Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
 • Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Ta alltid ur batteriet ur laddaren när laddningen är klar.
 • Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd. Förvara aldrig batterierna i direkt solsken, på värmeelement eller bakom glasrutor.
 • Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
 • Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning. Observera lokala transportföreskrifter för batterier.
Underhåll och avfallshantering
 • Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en torr och mjuk pensel eller en ren och torr trasa.
 • Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr och mjuk borste.
 • Förhindra att främmande partiklar tränger in.
 • Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
 • Se kapitel Hantering av skadade batterier .
 • Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera batteriet hos din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Observera lokala transportföreskrifter för skadade batterier.
 • Batterier får inte kastas i hushållssoporna.
 • Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke ledande material för att förhindra kortslutningar.