Språk

DWP 10

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Övriga symboler

Symboler i denna dokumentation
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Symboler på produkten
Image alternative Läs bruksanvisningen
Image alternative Maximalt drifttryck
Image alternative Fyllnadsnivå
Image alternative CE-märkning

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Vattentillförselanordning
  DWP 10
  Generation:
  01
  Serienummer:

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

 • Produkten får inte byggas om eller ändras.
 • Säkerhetsventilen får inte byggas om eller ändras.
 • Barn och ungdomar får inte använda denna produkt.
 • Fyll aldrig produkten med väteperoxid eller andra medel som avger syrgas.
 • Vid kontakt med vattentrycksbehållarens material kan det orsaka en explosiv tryckökning.
 • Se till att vattentillförselanordningen inte överskrider den maximala drifttemperaturen.
 • Om den maximala drifttemperaturen överskrids kan det resultera i en explosiv tryckökning.
 • Håll alltid koll på manometern när du pumpar för att förhindra att det maximala drifttrycket överskrids.
 • Töm behållaren dagligen efter användning.
 • Lämna aldrig kvar rester i behållaren.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Behållare
 2. Indikering för fyllnadsnivå
 3. Ventilkoppling
 4. Manometer
 5. Säkerhetsventil
 6. Pump
 7. Slangnippel med kulventil
 8. Slang
 9. Slangkoppling
 10. Utlopp

Avsedd användning

Produkten som beskrivs här är en vattentrycksbehållare för tillförsel av kyl- och spolvätska till borrverktyg, betongsågar eller kapmaskiner. Till detta används vanligtvis vatten.

Möjlig felanvändning

Denna produkt är inte avsedd för:
 • brandfarliga vätskor
 • väteperoxid och liknande medel som avger syrgas
 • frätande ämnen (särskilda desinfektions- och impregneringsmedel, syror, alkali)
 • ammoniakhaltiga vätskor
 • lösningsmedel och lösningsmedelshaltiga vätskor
 • viskösa, klibbiga eller trögflytande vätskor (färger, fett)
 • användning inom livsmedelsindustrin
Denna produkt får under inga omständigheter användas:
 • med främmande tryckkällor
 • för lagring av vätskor
 • som ögondusch

Leveransinnehåll

Behållare med pump, slang med anslutningar, bruksanvisning.
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Teknisk information

Behållaren är tillverkad av stål med polyesterbeläggning.
Tomvikt
5,2 kg
Totalt innehåll
13 ℓ
Maximal påfyllningsmängd
10 ℓ
Teknisk restmängd
0,03 ℓ
Maximalt drifttryck
6 bar
Maximal drifttemperatur
40 ℃

Förberedelser för arbete

Hopsättning av vattentillförselanordningen

Image alternative
 1. Innan du sätter ihop enheten, kontrollera att behållaren, pumpen och slangen inte är trasiga.
 2. Anslut slangen till utloppet [1].
 3. Pumpa upp den tomma vattentillförselanordningen till 2 bar [2].
  • Inom loppet av 30 min får trycket inte sjunka mer än 0,5 bar!
 4. Dra upp säkerhetsventilens röda knapp för att kontrollera detta [3].
  • Trycket måste släppas ut.

Påfyllning av vattentillförselanordningen

Image alternative
 1. Fyll på vatten i behållaren [1].
 2. Kontrollera fyllnadsnivån på slangen [2].
 3. För den genomskinliga slangen uppifrån och ned vid behållaren flera gånger [3].
  • Vätskenivån i slangen och behållaren jämnar ut sig. Den vätskenivå som syns i slangen motsvarar då fyllnadsnivån i behållaren, som du kan läsa av på skalan.

Förberedning av vattentillförselanordningen

Image alternative
 1. Skruva i pumpen i behållaren [1].
 2. Tryck ner pumphandtaget och vrid det medurs [2].
  • Pumphandtaget är upplåst.
 3. Skapa tryck (ca 2 bar) i behållaren [3].
  • Maxtrycket får inte överskrida 6 bar (röda strecket på manometern). Om maxtrycket överskrids aktiveras säkerhetsventilen och släpper ut övertrycket.
 4. Tryck ner pumphandtaget och vrid det moturs.
  • Pumphandtaget är säkrat.

Användning

Image alternative
 1. Anslut vattentrycksbehållarens koppling med nippeln [1].
 2. Aktivera kulventilen.
  • Vätsketillförseln påbörjas.
  • Vätskeflödet kan regleras via kulventilen.
 3. Om trycket faller under 1 bar [2] måste du pumpa igen.
 4. Fyll på behållaren ifall den är tom.

Efter användning

Image alternative
 1. Dra upp den röda knoppen på säkerhetsventilen tills behållaren är trycklös.
 2. Stäng kulventilen och koppla ifrån kopplingen och nippeln [1].
 3. Säkra pumphandtaget.
 4. Skruva ur pumpen ur behållaren.
 5. Töm ur restvattnet ur behållaren.
 6. Torka av vattentillförselanordningen med en fuktig trasa.
 7. Vira slangen runt behållaren och sätt kopplingen på vattentillförselanordningens ventilkoppling [2].
 8. Låt vattentillförselanordningen torka och förvara den i ett torrt utrymme skyddat från direkt solljus och frost.

Underhåll och skötsel

Skötsel- och underhållsarbete

Image alternative
 1. Inspektera enheten regelbundet.
  • Vi rekommenderar en yttre inspektion vartannat år och en invändig inspektion var femte år. Därutöver rekommenderar vi ett hållfasthetsprov utfört av en sakkunnig var tionde år
 2. Ta isär pumpen [1] och smörj in O-ringen [a] och manschetten [b] med fett.
 3. Utför alltid detta underhållsarbete efter 50 timmars användning, dock minst en gång om året!
  Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Tabell över störningar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Det byggs inte upp något tryck i vattentillförselanordningen
Pumpen är inte fastskruvad
 • Skruva fast pumpen.
O-ringen på pumpen är defekt
 • Låt Hilti Service reparera produkten.
Manschetten är defekt
 • Låt Hilti Service reparera produkten.
Det tränger ut vätska ur pumpens ovansida
Ventilskivan är smutsig eller defekt
 • Rengör ventilskivan eller låt Hilti Service reparera enheten.
Säkerhetsventilen öppnas för tidigt
Säkerhetsventilen är defekt
 • Låt Hilti Service reparera produkten.
Manometern visar inget tryck i behållaren
Manometern är defekt
 • Låt Hilti Service reparera produkten.

Avfallshantering

Image alternative Produkten får inte slängas i hushållssoporna!
Hilti -produkter är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder tar Hilti tillbaka din gamla enhet för återvinning. Fråga Hilti kundservice eller din säljare.

Tillverkarens information

Produkten HILTI DWP10 i serien 3585 uppfyller kraven i Tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU och är CE-märkt.
Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.