Språk

TE DRS‑B

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att uppmärksamma om en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i bruksanvisningen

I den här bruksanvisningen används följande symboler:
Image alternative Observera bruksanvisningen
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna
Image alternative Hilti Litiumjonbatteri
Image alternative Hilti Batteriladdare

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen.
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten.
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt .
Image alternative Det här tecknet används när du bör vara särskilt uppmärksam vid hantering av produkten.

Produktberoende symboler

Symboler på produkten

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Använd dammskyddsmask

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Dammsugarenhet
  TE DRS‑B
  Generation
  01
  Serienr

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

 • Läs och följ anvisningarna i bruksanvisningen samt systemprodukternas säkerhetsinformation före start.
 • Använd endast modulen i kombination med de elverktyg som anges i bild 1. I annat fall finns risk för personskada.
 • Använd endast produkten och dess tillbehör om den är fullt funktionsduglig.
 • Produkten eller dess tillbehör får inte byggas om eller ändras.
 • Produkten är endast avsedd för professionella användare. Produkten får endast användas, skötas och underhållas av auktoriserad, utbildad personal! Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
 • Var uppmärksam, fokusera på det du gör och använd produkten med förnuft. Använd inte produkten om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan leda till allvarliga personskador.
 • Vid bearbetning kan materialsplitter lossna. Splitter kan skada hud och ögon. Använd alltid skyddsglasögon, skyddshjälm och hörselskydd när du använder produkten.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Risk för personskada på grund av nedfallande verktyg och/eller tillbehör. Innan arbetet påbörjas ska du kontrollera att det monterade tillbehöret är korrekt fastsatt.
 • Vatten får inte sugas upp.
 • Damm som uppstår vid slipning, polering, kapning och borrning kan innehålla farliga kemikalier. Exempel på sådana är: bly eller blybaserade färger, tegel, betong och andra murverksprodukter, natursten och andra produkter som innehåller silikat, Vissa träslag som ek och bok samt kemiskt behandlat trä, asbest eller material som innehåller asbest. Fastställ exponeringen för användaren och personer i närheten av arbetsområdet genom att kontrollera vilken riskklass det material som ska bearbetas tillhör. Vidta nödvändiga åtgärder för att hålla exponeringen på en säker nivå. Använd t.ex. ett dammuppsamlingssystem eller bär lämpligt andningsskydd. Allmänna åtgärder för att minska exponeringen är:
 • Arbeta i ett välventilerat utrymme,
 • Undvik längre kontakt med damm,
 • Led bort damm från ansiktet och kroppen,
 • Bär skyddskläder och tvätta exponerade områden med tvål och vatten.
 • Använd om möjligt en stoftavskiljare som har godkänts av Hilti vid varje arbetsförlopp.
 • För att förhindra elektrostatiska effekter bör du använda en antistatisk dammsugarslang.
 • Kontrollera att adaptern och utsidan av chucken är fria från olja och fett. Om dammsugarmodulen TE DRS‑B monteras med oljiga och/eller fettiga komponenter kan dammsugarmodulen TE DRS‑B lossna. Avlägsna olja och fett från adaptern och utsidan av chucken med en duk.
 • Se till att modulen inte blir för varm. Vid temperaturer över 80 °C smälter materialet.
 • Använd inte modulen för att bära eller föra systemet. Använd handtagen på elverktyget som är avsedda för detta.
 • Håll inte elverktyget vid sugkoppen under användning.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Sugfot
 2. Vinkelspännare
 3. Adapter Y
 4. Adapter S
 5. Sugkopp kort
 6. Sugkopp lång

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en dammsugarmodul som används som tillbehör i kombination med mejselhammare och stoftavskiljare från Hilti .

Leveransinnehåll

Sugfot, vinkelspännare, adapter S, adapter Y, sugkopp kort, sugkopp lång, bruksanvisning
Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group

Teknisk information


Sugkopp lång
Sugkopp kort
Vikt
≤ 590 g
≤ 440 g
Mått (L × B × H)
340 mm × 152 mm × 98 mm
201 mm × 152 mm × 98 mm
Verktygstyp
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel
Körnare, flatmejsel, uppluckringsmejsel
Verktygslängd
400 mm … 500 mm
290 mm … 390 mm
Omgivningstemperatur vid drift
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Förvaringstemperatur
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃

Användning

Montera dammsugarenheten

Den fritt utstickande verktygslängden från sugkoppen får inte överskrida 125 mm och inte underskrida 30 mm. På så sätt garanteras ett optimalt dammutsug.
Endast de körnare, flatmejslar och uppluckringsmejslar som anges i bild 2 får användas.
Kontrollera att inget insatsverktyg sitter i elverktyget vid montering.
Image alternative
 1. Välj en passande adapter och för in adaptern i chucken till anslaget.
 2. Öppna vinkelspännaren på sugfoten.
 3. Skjut på sugfoten med den öppnade vinkelspännaren på adaptern till anslaget.
 4. Stäng vinkelspännaren.
 5. Välj en sugkopp som passar verktygslängden.
 6. Sätt fast sugkoppen på sugfoten.
  Enheten kan även förvaras och transporteras i monterat tillstånd i en väska/kartong.
 7. Ta bort dammskyddet på insatsverktyget i förekommande fall och sätt fast insatsverktyget.
  Följ anvisningarna i elverktygets bruksanvisning.
 8. Anslut stoftavskiljaren till sugenheten.

Demontera dammsugarenheten

 • Utför motsvarande arbetsmoment i omvänd ordning för att demontera modulen.
  Sugkoppen ska endast demonteras genom att dra i den förstärkta ringen på sugkoppen.

Drift

VARNING
Risk för personskada om dammsugarmodulen faller ned. Om vinkelspännaren inte sitter fast ordentligt kan dammsugarmodulen falla ned.
 • Kontrollera att vinkelspännaren är stängd.
Följ anvisningarna i stoftavskiljarens bruksanvisning. Töm stoftavskiljaren regelbundet.
 1. Stäng stoftavskiljaren och starta den.
 2. Koppla in elverktyget.

Skötsel och underhåll

Skötsel av modulen

Använd ingen olja, inget fett och inga rengöringsmedel.
Rengör höljet bara med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
 1. Ta bort envis smuts och kontrollera att utsugsöppningen på sugfoten är fri från damm.
 2. Rengör modulen med kallt vatten med jämna mellanrum.
 3. Rengör adapterns insida från fett och damm med jämna mellanrum.

Underhåll

 • Kontrollera regelbundet att produktens alla yttre delar och tillbehör är fria från skador och att alla manöverfunktioner fungerar som de ska. Använd inte produkten om någon del är skadad eller om reglagen inte fungerar ordentligt.

Felsökning

Kontakta Hilti -service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.
Fel
Möjlig orsak
Lösning
Onormalt hög dammutveckling.
Stoftavskiljare full.
 • Töm stoftavskiljare.
Sugkopp defekt.
 • Byt sugkopp.
Utsugskanal igensatt.
 • Rengör utsugskanalen.
Fria verktygslängder över 125 mm.
 • Använd ett kortare insatsverktyg eller sugkopp lång.
Dammsugarmodul TE DRS‑B faller ned
Dammsugarmodul är inte korrekt monterad.
Adaptern och chucken är oljiga eller fettiga.
 • Avlägsna olja och fett från adaptern och chuckens utsida med en duk.
Spännmekanismen är skadad.
 • Byt spännmekanism (vinkelspännare och spännband).
Fel adapter har valts.
 • Välj rätt adapter.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.

Ytterligare information

Image alternative
Ytterligare information om drift, teknik, miljö och återvinning hittar du via följande länk: qr.hilti.com/manual/?id=2494449
Länken finns också som en QR-kod i slutet av bruksanvisningen.