Språk

WSC 85

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Produktberoende symboler

Övriga symboler

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Växelström
Image alternative Varv per minut
Image alternative Varv per minut
Image alternative Diameter
Image alternative Trådlös dataöverföring
Image alternative Isolationsklass II (dubbelisolerad)

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Typ:
  WSC 85
  Generation:
  01
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för alla sågar

Sågningsförfarande
 • Image alternative FARA: Håll händerna borta från sågklingan och området omkring den. Håll ena handen på det extra handtaget eller på motorkåpan. Om du håller sågen med båda händerna kan de inte skadas av sågklingan.
 • Håll inte händerna under arbetsstycket. Skyddskåpan kan inte skydda dina händer under arbetsstycket.
 • Anpassa snittdjupet till arbetsstyckets tjocklek. Mindre än en hel tandlängd av sågklingans tänder får synas under arbetsstycket.
 • Håll aldrig fast arbetsstycket som ska sågas med handen eller stödd på ena benet. Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag. Det är viktigt att fästa arbetsstycket ordentligt för att undvika kontakt med kroppen, att sågklingan fastnar eller att man tappar kontrollen över verktyget.
 • Håll endast i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där du riskerar att träffa dolda strömkablar eller den egna nätkabeln. Vid kontakt med en spänningsförande ledning överförs spänningen även till metalldelarna på elverktyget och kan ge dig en stöt.
 • Använd alltid ett anslag eller en rak kantföring vid sågning på längden. Detta leder till en bättre sågprecision och minskar risken för att sågklingan kör fast.
 • Använd alltid en sågklinga av rätt storlek och med lämpligt axelhål (t.ex. stjärnformat eller runt). Sågklingor som inte passar sågens monteringsdelar går ojämnt och gör att du får sämre kontroll.
 • Använd aldrig skadade eller felaktiga distansbrickor eller mellanskruvar för sågklingan. Distansbrickorna och mellanskruvarna är specialkonstruerats för din såg för optimal effekt och driftsäkerhet.
Kast – orsaker och motsvarande säkerhetsföreskrifter
 • Ett kast är en plötslig reaktion till följd av att en sågklinga hakar i, kläms fast eller riktas fel, så att sågklingan okontrollerat kastas upp ur arbetsstycket i riktning mot användaren;
 • Om sågklingan fastnar i sågspåret blockeras den och motorkraften pressar verktyget mot användaren.
 • Om sågklingan vrids eller tänderna är felaktigt riktade, kan tänderna i sågklingans bakre kant haka sig fast i arbetsstycket så att sågklingan stöts bort från sågspåret och mot användaren.
Ett kast eller bakslag är ett resultat av att sågen använts på ett felaktigt sätt. Det kan förhindras med hjälp av lämpliga försiktighetsåtgärder som beskrivs nedan.
 • Håll fast sågen med båda händerna och håll armarna i en position som hjälper dig att stå emot bakslagskrafterna. Håll sågklingan sidledes och se till att aldrig hålla den i linje med kroppen. Vid ett bakslag kan cirkelsågen hoppa bakåt, men om du har vidtagit rätt försiktighetsåtgärder kan du hålla emot bakslagskrafterna.
 • Om sågklingan fastnar eller om du avbryter arbetet ska du stänga av sågen och hålla den stilla i arbetsmaterialet tills sågklingan har stannat helt. Försök aldrig att dra ut sågen ur arbetsstycket eller att dra den bakåt så länge klingan roterar och kan göra ett kast. Ta reda på orsaken till att sågklingan fastnat och åtgärda den.
 • När du ska starta om en såg som är instucken i ett arbetsstycke centrerar du sågklingan i sågspåret och kontrollerar att tänderna inte har fastnat i arbetsstycket. Om sågklingan har fastnat och du ska starta sågen igen kan sågklingan göra en snabb rörelse bort från arbetsstycket eller göra ett bakslag.
 • Stötta stora plattor för att minska risken för ett bakslag orsakat av en fastklämd sågklinga. Stora plattor kan böjas av kroppsvikten. Plattorna måste ha stöd på båda sidor, både nära sågspåret och vid kanten.
 • Använd inte slöa eller skadade sågklingor. Sågklingor som har slöa eller felriktade tänder ger ökad friktion, klämmer åt sågklingan och kan medföra ett bakslag.
 • Dra åt snittdjups- och sågvinkelinställningen innan du börjar såga. Om du ändrar sågens inställningar under sågarbetet kan sågklingan klämmas fast och ett kast uppstå.
 • Var extra försiktig vid sågning i befintliga väggar eller andra områden som du inte har full uppsikt över. Sågklingan kan fastna i dolda föremål och ett kast kan uppstå.
Den undre skyddskåpans funktion
 • Kontrollera att skyddskåpan är ordentligt stängd innan du använder cirkelsågen. Använd inte sågen om den undre skyddskåpan inte rör sig fritt och inte går att stänga på en gång. Kläm eller bind aldrig fast den undre skyddskåpan i öppen position. Om du skulle tappa sågen på golvet, kan den undre skyddskåpan böjas. Öppna skyddskåpan med låsspaken och kontrollera att den rör sig fritt och inte kommer i kontakt med andra delar vid alla snittdjup och sågvinklar.
 • Kontrollera att den undre skyddskåpans fjäder fungerar. Använd inte verktyget om inte den undre skyddskåpan och fjädern fungerar felfritt. Skadade delar, klibbiga avlagringar eller för stor ansamling av spån kan göra den undre skyddskåpan trög.
 • Öppna endast skyddskåpan för hand vid särskilda sågarbeten, t.ex. vid insticks- och vinkelsågning. Öppna den undre skyddskåpan med låsspaken och släpp den så fort sågklingan har trängt in i arbetsstycket. Vid alla andra sågarbeten bör skyddskåpan användas med automatik.
 • Lägg inte sågen på arbetsbänken eller på golvet utan att först se till att den undre skyddskåpan täcker sågklingan. En oskyddad sågklinga som fortfarande roterar förflyttar sågen i motsatt riktning mot sågriktningen och sågar i allt som kommer i dess väg. Observera att sågklingan fortsätter att rotera en viss tid efter det att sågen stängts av.
Skyddskåpans funktion
 • Kontrollera att skyddskåpan är ordentligt stängd innan du använder cirkelsågen. Använd inte sågen om skyddskåpan inte kan röra sig fritt och inte går att stänga på en gång. Kläm eller bind aldrig fast skyddskåpan; om skyddskåpan sitter fast är sågklingan oskyddad. Om du skulle tappa sågen på golvet kan skyddskåpan böjas. Försäkra dig om att skyddskåpan kan röra sig fritt och att den inte kommer i kontakt med sågklingan eller med andra komponenter, vilken sågvinkel eller snittdjup som än används.
 • Kontrollera status och funktion hos skyddskåpans fjäder. Använd inte verktyget om skyddskåpan och fjädern inte fungerar felfritt. Skadade delar, klibbiga avlagringar eller för stor ansamling av spån kan göra den undre skyddskåpan trög.
 • Vid instick som inte utförs i rät vinkel måste du säkra sågens bottenplatta mot förskjutning i sidled. Förskjutning i sidled kan leda till att sågklingan fastnar och att det uppstår ett bakslag.
 • Lägg inte sågen på arbetsbänken eller på golvet utan att först se till att skyddskåpan täcker sågklingan. En oskyddad sågklinga som fortfarande roterar förflyttar sågen i motsatt riktning mot sågriktningen och sågar i allt som kommer i dess väg. Observera att sågklingan fortsätter att rotera en viss tid efter det att sågen stängts av.
Klyvkilens funktion
 • Använd en sågklinga som passar för klyvkilen. För att klyvkilen ska fungera måste sågklingan vara tunnare än klyvkilen och tandbredden måste vara större än klyvkilens tjocklek.
 • Justera klyvkilen enligt bruksanvisningen. Felaktig grovlek, position och riktning kan vara orsaken till att klyvkilen inte motverkar ett bakslag.
 • Använd alltid klyvkilen, utom vid instickning. Montera tillbaka klyvkilen efter instickning. Klyvkilen är i vägen vid instickning och kan orsaka bakslag.
 • För att klyvkilen ska göra nytta måste den placeras i sågspåret. Vid korta snitt kan klyvkilen inte förhindra bakslag.
 • Använd inte sågen om klyvkilen är böjd. Även en liten störning kan fördröja skyddskåpans stängningsmekanism.

Beskrivning

Produktöversikt

Image alternative
 1. Spånutkast
 2. Strömbrytare
 3. Sågvinkelskala
 4. Klämskruv för vinkelinställning
 5. Klämskruv för parallellanslag
 6. Ritsindikator
 7. Snittdjupsskala
 8. Pendelskyddskåpa
 9. Parallellanslag
 10. Spännkil
 11. Skruvar för fastsättning av klyvkil
 12. Tillkopplingsspärr
 13. Utsugsadapter
 14. Klämskruv för parallellanslag
 15. Låsspärr för sågdjup
 16. Bottenplatta
 17. Tryckknapp för spindellåsning
 18. Ventilationsspringor
 19. Insexnyckel
 20. Extra handtag
 21. Inställningsspak för sågdjup

Avsedd användning

Den beskrivna produkten är en handhållen cirkelsåg. Den är avsedd för sågarbeten upp till ett skärdjup på 85 mm (3,35 tum) i trä eller träliknande material, plast, gipsplattor, gipsfiberplattor och kompositmaterial.

Den handhållna cirkelsågen är utrustad med en avtagbar anslutningsstos för dammsugare/dammavskiljare som tillval, anpassad till de vanligaste dammsugarslangarna. En lämplig adapter kan behövas för att ansluta dammsugarslangen till sågen.

Möjlig felanvändning

Det är inte tillåtet att använda sågklingor som inte motsvarar uppgifterna i den tekniska dokumentationen. Detsamma gäller kap- och slipskivor samt sågklingor av höglegerat snabbstål (HSS-stål). Det går inte att såga i metall.

Leveransinnehåll

Cirkelsåg, bruksanvisning.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.group

Teknisk information

Teknisk information

Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om verktyget drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på typskylten. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av verktygets märkspänning.

WSC 85
Uteffekt
1 260 W
Tomgångsvarvtal
4 500 varv/min
Varvtal vid belastning
3 100 varv/min
Skärhastighet på tomgång
54 m/s
Snitthastighet under belastning
37,3 m/s
Skärdjup vid 0°
0 mm … 85 mm
Skärdjup vid 45°
0 mm … 60 mm
Sågdjup vid 60°
0 mm … 43 mm
Sågklingans diameter
207 mm … 230 mm
Sågklingans axelhål
30 mm
Klyvkilens tjocklek (standard)
2 mm
Vikt enligt EPTA‑direktivet 01
7,8 kg
Skyddstyp
II

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullerinformation

WSC 85
Ljudtrycksnivå (LpA)
94 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA)
105 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
Vibrationsinformation

WSC 85
Vibrationsvärde i tre riktningar vid sågning i trä (ah)
≈ 2,3 m/s²
Osäkerhet (K)
0,5 m/s²

Förberedelser för arbete

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Oavsiktlig igångsättning av produkten.
 • Dra alltid ur elsladden innan du gör några inställningar på verktyget eller byter tillbehörsdelar.
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.

Sätta i sågklingan

FÖRSIKTIGHET
Risk för skador! Sågklingor som inte passar eller som är fel insatta kan skada sågen.
 • Använd bara sågklingor som är lämpliga för den aktuella sågen. Observera pilen som visar sågklingans rotationsriktning.
 • Använd endast sågklingor vars tillåtna varvtal är minst så högt som det maximala varvtalet som anges på produkten.
Image alternative
 1. Ställ ner verktyget på det räfflade stativet.
 2. Håll in tryckknappen med spindellåsningen med ena handen för att blockera sågspindeln.
 3. Sätt fast spännflänsen på spindeln.
 4. Dra åt skruven.
 5. Kontrollera att spännflänsen sitter ordentligt.
  Klyvkilens tjocklek måste vara mindre än sågklingans skärbredd och minst lika stor som stambladstjockleken. Avståndet A måste vara mindre än 5 mm (0,2 tum).

Ställa in skärdjup

För att en ren skärkant ska erhållas bör skärdjupet motsvara materialtjockleken plus 2 mm.
Image alternative
 1. Lossa låsspärren.
 2. Ställ in skärdjupet med spaken för skärdjup.
  • Skärdjupet visas på skärdjupsskalan.
 3. Fixera låsspärren.

Ställa in sågvinkel

Image alternative
 1. Lossa klämskruven för sågvinkelsinställningen.
 2. Vrid bottenplattan till önskad sågvinkel.
  • Sågvinkeln visas på sågvinkelskalan.
 3. Dra åt klämskruven igen.

Ställa in skärbredd

Image alternative
 1. Lossa klämskruven.
 2. Skjut in parallellanslagets styrskena under klämskruven.
 3. Ställ in önskad skärbredd.
 4. Dra åt klämskruven.

Arbeta

VARNING
Fara på grund av skadad kabel! Om nät- eller förlängningskabeln skadas under arbetet, dra genast ut verktyget och kabeln från eluttaget. Ta inte på det ställe där kabeln är skadad!
 • Kontrollera regelbundet alla anslutningskablar. Byt ut defekta förlängningskablar. Lämna in verktyget på en godkänd verkstad för byte av nätkabel.
Vi rekommenderar att du använder en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA utlösningsström.

Slå på verktyget

FÖRSIKTIGHET
Skaderisk vid sågning i plast! Plast kan deformeras eller smälta på grund av att sågklingan överhettas.
 • Ta alltid korta pauser under arbetets gång för att ge sågklingan en chans att svalna.
 1. Tryck in tillkopplingsspärren.
 2. Tryck på strömbrytaren.

Såga med rits

 1. Fäst arbetsstycket ordentligt så det inte rubbas ur sitt läge.
 2. Försäkra dig om att sågklingan går fritt under arbetsstycket.
 3. Placera produkten med bottenplattans framkant mot arbetsstycket.
 4. Slå på cirkelsågen.
 5. För cirkelsågen i lämplig arbetstakt längs med ritsen genom arbetsstycket.

Sågning med insänkningsfunktion

Ett instick gör det möjligt att skära till arbetsstycket genom att sänka ner sågklingan på önskat ställe. Insänkningsfunktionen kan användas med alla sågvinkelsinställningar.
Sätt fast ett anslag på arbetsstycket bakom bottenplattan för att minska risken för kast.
Image alternative
 1. Ställ skärdjupet på 0.
 2. Placera cirkelsågen plant på arbetsstycket.
 3. Se till att den bakre markeringen på bottenplattan är på samma höjd som ritsen.
 4. Lossa låsspärren för skärdjupet.
 5. Tryck verktyget med en hand mot arbetsstycket och mot anslaget.
 6. Slå på cirkelsågen.
  • Sågklingan sänks ner.
 7. Dra åt låsningen för skärdjupet igen så snart du har uppnått önskat skärdjup.
 8. Utför kapningen.

Koppla från verktyget

 1. Släpp på/av-knappen.
 2. Vänta tills sågklingan står helt still.

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Se alltid till att dra ur elkontakten innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Demontera sågklinga

Image alternative
FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada! Insatsverktyget kan vara hett och/eller ha skarpa kanter.
 • Använd alltid skyddshandskar när du byter insatsverktyg.
 • Lägg aldrig varma insatsverktyg på ett brännbart underlag.
 1. Ställ ner verktyget på det räfflade stativet.
 2. Håll in tryckknappen med spindellåsningen med ena handen för att blockera sågspindeln.
 3. Lossa flänsskruven under motorkåpan med en insexnyckel.
 4. Ställ skärdjupet på 0 med inställningsspaken.
 5. Skruva ur skruven moturs med insexnyckeln.
 6. Ta bort spännflänsen.
 7. Öppna pendelskyddskåpan och håll fast den.
 8. Ta bort sågklingan.

Rengöring av skyddsanordning

 1. Demontera sågklingan.
 2. Rengör skydden försiktigt med en torr borste.
 3. Ta bort avlagringar och sågspån inuti skyddsanordningarna med något lämpligt verktyg.
 4. Sätt i sågklingan igen.

Kontroll av pendelskyddskåpa

 • Öppna pendelskyddskåpan genom att dra manöverspaken hela vägen.
  • När du släpper manöverspaken ska pendelskyddskåpan stängas snabbt och fullständigt.

Transport och förvaring

Transport
 • Transportera aldrig produkten med ikopplat verktyg.
 • Se till att produkten är stabilt placerad under transport.
 • Kontrollera alltid att inga synliga delar har skadats under transporten och att reglagen fungerar som de ska.
Förvaring
 • Förvara alltid produkten med nätkontakten utdragen.
 • Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
 • Kontrollera att inga synliga delar har skadats och att reglagen fungerar som de ska efter att produkten förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Tabell över störningar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Verktyget har inte full effekt.
Förlängningskabeln är för lång och/eller har för liten area.
 • Använd en förlängningskabel med tillåten längd och med tillräcklig area.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Kontrollera effektangivelsen på typskylten.
Verktyget fungerar inte.
Strömkällan har för låg spänning.
 • Koppla in ett annat elverktyg och se om det fungerar.
Kabeln eller stickkontakten är defekt.
 • Låt en yrkeselektriker se över verktyget.
Strömbrytaren är defekt.
 • Låt en yrkeselektriker se över verktyget.
Kolborstarna är slitna.
 • Låt en yrkeselektriker se över verktyget och vid behov byta ut kolen.
Ingen eller nedsatt sugeffekt
Spånkanalen igensatt.
 • Rengör spånkanalen.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Använd den här länken för att komma till tabellen över farliga ämnen: qr.hilti.com/r933.
En länk till RoHS-tabellen hittar du i slutet på det här dokumentet i form av en QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative