Språk

DD 150-U

Originalbruksanvisning

Uppgifter för dokumentation

Om denna dokumentation

 • Läs denna dokumentation innan du börjar ta enheten i drift. Det är en förutsättning för säkert arbete och problemfri hantering.
 • Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.
 • Förvara alltid bruksanvisningen tillsammans med produkten och överlämna aldrig produkten till någon annan utan att bifoga den.

Teckenförklaring

Varningar

Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:
FARA
FARA !
 • Anger överhängande risker som kan leda till svåra personskador eller dödsolycka.
VARNING
VARNING !
 • Anger potentiella risker som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET
FÖRSIKTIGHET !
 • Används för att fästa uppmärksamhet på en potentiell risksituation som kan leda till skador på person eller utrustning.

Symboler i dokumentationen

I den här dokumentationen används följande symboler:
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning
Image alternative Anmärkningar och annan praktisk information
Image alternative Hantering av återvinningsbara material
Image alternative Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna

Symboler i bilderna

Följande symboler används i bilder:
Image alternative Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen
Image alternative Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten
Image alternative På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt
Image alternative Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten.

Symboler på produkten

Påbudsmärken

Följande påbudsmärken används på produkten:
Image alternative Använd skyddsglasögon
Image alternative Använd skyddshjälm
Image alternative Använd hörselskydd
Image alternative Använd skyddshandskar
Image alternative Använd skyddsskor
Image alternative Använd andningsskydd
Image alternative Läs bruksanvisningen före användning

Statusindikering

Följande övriga symboler används på produkten:
Image alternative Stöldskyddsindikering
Image alternative Borreffektsindikering
Image alternative Serviceindikering

Produktberoende symboler

Följande symboler kan förekomma på produkten:
Image alternative Använd inte lyftkran för transport
Image alternative Stöldskydd
Image alternative ampere
Image alternative volt
Image alternative Växelström
Image alternative Watt
Image alternative hertz
Image alternative Nominellt varvtal, obelastat
Image alternative Diameter
Image alternative millimeter
Image alternative Varv per minut
Image alternative Trådlös dataöverföring

Anvisningsskyltar

På borrstativet, bottenplattan och diamantkärnborrverktyget
Image alternative På borrstativet och vakuumplattan
Ovan : Vid borrning av vågräta hål med vakuumfäste måste borrstativet förses med någon ytterligare form av säkringsanordning.
Nedan : Vid borrning underifrån med borrstativ får inte vakuumfäste användas.
Image alternative På diamantkärnborrverktyget
Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.

Produktinformation

Image alternative-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
Typbeteckning och serienummer anges på typskylten.
 • Använd de serienummer som anges i följande tabell. Du behöver produktuppgifterna när du kontaktar vår återförsäljare eller serviceverkstad.
  Produktdetaljer
  Diamantkärnborrverktyg
  DD 150-U
  Generation:
  02
  Serienr:

Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar på eget ansvar att den produkt som beskrivs här överensstämmer med gällande direktiv och standarder. En bild på försäkran om överensstämmelse hittar du i slutet av dokumentationen.
Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland

Säkerhet

Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Image alternative VARNING Läs noga igenom alla säkerhetsföreskrifter, anvisningar, avbildningar och tekniska data som medföljer detta elverktyg. Om nedanstående anvisningar inte följs, finns risk för elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
 • Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
 • Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
 • Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
Elsäkerhet
 • Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
 • Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
 • Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
 • Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
 • När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
 • Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
Personsäkerhet
 • Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
 • Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
 • Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
 • Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
 • Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
 • Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
 • När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
 • Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
Användning och hantering av elverktyg
 • Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
 • Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
 • Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
 • Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
 • Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
 • Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
 • Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
Service
 • Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.

Säkerhetsföreskrifter för diamantborrmaskiner

 • Vid borrarbeten där vatten behöver användas, ska vattnet ledas bort från arbetsområdet eller fångas upp med en vätskeuppsamlingsanordning. Sådana försiktighetsåtgärder håller arbetsområdet torrt och minskar risken för elstötar.
 • Håll endast i elverktygets isolerade greppytor vid arbeten där skärverktyget riskerar att träffa dolda strömkablar eller den egna anslutningskabeln. Får skärverktyget kontakt med en spänningsförande ledning kan även metalliska delar av elverktyget bli spänningsförande och ge dig en elektrisk stöt.
 • Använd hörselskydd vid diamantborrning. Buller kan leda till hörselskador.
 • Skulle insatsverktyget fastna ska du genast avbryta matningen och stänga av elverktyget. Undersök vad fastklämningen av insatsverktyget beror på och åtgärda orsaken.
 • Ska du starta om en diamantborrmaskin som fastnat i arbetsstycket måste du alltid först kontrollera att insatsverktyget kan rotera fritt. Sitter insatsverktyget hårt fastklämt kan så att det inte kan rotera, kan detta leda till att maskinverktyget överbelastas eller till att diamantborrmaskinen lossnar från arbetsstycket.
 • Kontrollera att infästningen klarar att hålla fast maskinen säkert under borrningen när borrstativet förankras i arbetsstycket med fästankare och skruv. Är arbetsstycket poröst eller klent kan fästankarna dras ut, så att borrstativet lossnar från underlaget.
 • Vid borrning genom väggar eller tak måste skyddsåtgärder vidtas för personer och arbetsområden som kan befinna sig på motsatt sida. Borrkronan kan tränga ut genom borrhålet och borrkärnan kan falla ner på den motsatta sidan.
 • Använd inte detta verktyg till uppåtriktad borrning med vattentillförsel. Tränger vatten in i elverktyget ökar risken för elstötar.

Extra säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet
 • Verktyget får inte ändras eller byggas om på något sätt.
 • Se till att handtaget är torrt, rent och fritt från olja och fett.
 • Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt. Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna.
 • Installera stödanordningen ordentligt innan elverktyget monteras. Det är viktigt att den byggs ihop ordentligt för att förhindra att allt rasar samman.
 • Fäst elverktyget ordentligt i stödanordningen innan det används. Om elverktyget halkar på stödanordningen kan man tappa kontrollen över verktyget.
 • Ställ stödanordningen på en fast, jämn och vågrät yta. Om stödanordningen kan halka eller vackla går det inte att styra elverktyget jämnt och säkert.
 • Undersök ytans beskaffenhet. Ojämna ytor kan reducera fästkraften. Ytbehandling eller fogmaterial kan lossna under arbetet.
 • Överbelasta inte stödanordningen och använd den aldrig som stege eller byggnadsställning. Om man överbelastar eller ställer sig på stödanordningen kan det leda till att tyngdpunkten förflyttas uppåt med tipprisk som följd.
 • Gör pauser i arbetet samt utför avslappnings- och fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna.
 • Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i närheten av verktyget.
 • Rör inte vid roterande delar. Koppla inte in verktyget förrän det är i arbetsområdet. Beröring av roterande delar, särskilt roterande bits, kan leda till skador.
 • Dra alltid nätkabeln, förlängningskabeln, dammsugarslangen och vattenslangen bakåt bort från verktyget. Det minskar risken att snubbla över kabeln eller slangen under arbetet.
 • Undvik hudkontakt med borrslam.
 • Damm från material som blyhaltig färg, vissa träslag, mineraler och metall kan vara hälsofarliga. Beröring eller inandning av dammet kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, från till exempel ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Använd en så effektiv dammsugare som möjligt. Använd någon av de mobila dammsugare för trä och/eller mineraldamm som Hilti rekommenderar och som är anpassade till det här elverktyget. Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Vi rekommenderar användning av andningskyddsmask med filterklass P2. Följ de gällande landsspecifika föreskrifterna för de material som ska bearbetas.
Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg
 • Spänn fast materialet ordentligt. Sätt fast arbetsstycket med en spännanordning eller ett skruvstäd. På så vis hålls arbetsstycket fast bättre än för hand och du har dessutom båda händerna fria för att hantera verktyget.
 • Se till att insatsverktygens hållare passar till verktygets fastsättningssystem och att de sitter fast ordentligt i chucken.
 • Stäng av verktyget och dra ut elkontakten vid strömavbrott. Detta förhindrar oavsiktlig igångsättning när strömmen kommer tillbaka.
Elektrisk säkerhet
 • Kontrollera arbetsområdet i förväg och undersök om där finns dolda elkablar, gas- och vattenledningar, med t.ex. en metalldetektor. Verktygets yttre metalldelar kan bli spänningsförande om du t.ex. råkar skada en nätkabel. Detta innebär en allvarlig risk för elstötar.
 • Använd aldrig verktyget utan medföljande PRCD-enhet. (Verktyg som saknar PRCD-enhet får inte drivas utan frånskiljartransformator.) Kontrollera PRCD-enheten före varje användning.
 • Kontrollera verktygets anslutningskabel regelbundet och låt en behörig fackman byta ut den om den är skadad. Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en för ändamålet avsedd och godkänd anslutningskabel som kan beställas via kundtjänst. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade. Rör inte vid nät- eller förlängningskabeln om den skadas under arbetet. Dra ut elkontakten ur uttaget. Skadade kablar och förlängningskablar utgör en risk för elstötar.
Arbetsplats
 • Spärra av den andra sidan av väggen vid genomborrning eftersom material eller borrkärna kan falla bakåt och utgöra fara. Spärra av undersidan vid genomborrning av golv eftersom material eller borrkärna kan falla ner och utgöra fara.
 • Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.
 • Vid borrning uppåt är det förbjudet att använda vakuumfäste.
 • Vid borrning av vågräta hål med vakuumfäste (tillbehör) måste borrstativet förses med någon ytterligare form av säkringsanordning.
 • Använd inte slagverktyg (hammare) vid justeringar på bottenplattan.
 • Se till att det finns bra ventilation på arbetsplatsen. Dåligt ventilerade arbetsplatser kan orsaka hälsoskador på grund av för mycket damm.
 • Byggmästaren bör godkänna alla borrarbeten. Borrarbeten i byggnader och andra strukturer kan påverka statiken i dessa, särskilt vid kapning av armeringsjärn eller bärande delar.
 • Vid arbeten utomhus rekommenderar vi gummihandskar och skor med halkfria sulor.
Personlig säkerhet
 • Diamantkärnborrverktyget och diamantborrkronan är tunga. De kan orsaka klämskador. När verktyget är i drift måste användaren och personer som befinner sig i närheten använda skyddsglasögon, skyddshjälm, hörselskydd, skyddshandskar, skyddsskor och lätt andningsskydd.

Beskrivning

Verktygets delar och reglage

Image alternative
 1. Spol-/sughuvud
 2. Vattenflödesindikering
 3. Sidohandtag
 4. Vattenflödesregulator
 5. Vattenanslutning
 6. Växelväljare
 7. Växelhus
 8. Motor
 9. Strömbrytare
 10. Handtag
 11. Stöldskyddsindikering (tillval)
 12. Serviceindikering
 13. Borreffektsindikering
 14. Lock för kolborstar
 15. Kabel med PRCD-enhet
 16. Typskylt
 17. Gränssnittsplatta
 18. Låsskruvar (spol-/sughuvud)
 19. Lock (spol-/sughuvud)
 20. Uppsugningsanslutning
 21. Chuck

Borrstativ

Image alternative
 1. Grepp
 2. Pelarstång
 3. Borrslid
 4. Borrslidspärr
 5. Typskylt
 6. Avluftningsventil
 7. Vakuumanslutning
 8. Vakuumtätning
 9. Bottenplatta
 10. Manometer
 11. Libell
 12. Justerspak
 13. Nivelleringsskruv
 14. Hålcentrumindikator
 15. Djupmått
 16. Låsskruv
 17. Inställningsskruv matarhusspel
 18. Stoppskruv
 19. Kabelhållare

Tillbehör

Image alternative
 1. Korsvred
 2. Spak
 3. Excenter
 4. Klämskruv
 5. Djupmått
 6. Vattenuppsamlare
 7. Borrbussning
 8. Adapter till borrbussning
 9. Tätning
 10. Verktygsanslutning
 11. Hållare
 12. Vattenuppsamlare
 13. Tätning
 14. Skruvdomkraft
 15. Hjulsats

Avsedd användning

Den produkt som beskrivs här är ett eldrivet diamantkärnborrverktyg. Det är avsett för handhållen våt- och torrborrning vid genombrotts- och bottenhålsborrning och för stativbaserad våtborrning vid genombrotts- och bottenhålsborrning i (armerade) mineraliska grundmaterial.

Den produkt som beskrivs här avsedd för yrkesmässig användning och får endast användas, underhållas och startas av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Den beskrivna produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om de används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
 • Använd bara maskinen ansluten till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på maskinens typskylt.
 • Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
 • För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .

Borreffektsindikering

Diamantkärnborrverktyget är utrustat med en borreffektsindikering med ljussignal.
Symbol
Status
Betydelse
Image alternative lyser orange
För lågt anpressningstryck
lyser grönt
Optimalt anpressningstryck
lyser rött
För högt anpressningstryck

Serviceindikering

Diamantkärnborrverktyget är utrustat med en serviceindikator med ljussignal.
Symbol
Status
Betydelse
Image alternative lyser rött
Produkten körs
Kolborstarna är mycket slitna.
Drifttiden för service har uppnåtts. Från det att indikeringen har tänts kan du fortsätta att arbeta med verktyget några timmar tills det kopplas ifrån automatiskt.
Se till att lämna in produkten till Hilti -service i tid.
lyser rött
Verktyget startas inte
Kolborstarna måste bytas ut.
blinkar rött
Diamantkärnborrverktyget är överhettat eller skadat.
Se Hjälp vid störningar.

Leveransinnehåll

Diamantkärnborrverktyg, bruksanvisning.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör för din produkt från oss hittar du i ditt Hilti -center eller på adressen: www.hilti.com

Teknisk information

Produktegenskaper

Märkspänning, märkström, frekvens och märkeffekt finns angivet på den landsspecifika typskylten på ditt verktyg.
Om enheten drivs via en generator eller transformator måste denna ha en uteffekt som är minst dubbelt så hög som den märkeffekt som finns angiven på enhetens typskylt. Transformatorns eller generatorns driftspänning måste alltid ligga inom +5 % och -15 % av enhetens märkspänning.

DD 150-U
Märkström
230 V
10,3 A
Märkeffekt
2 200 W
Diamantkärnborrverktygets vikt
8,2 kg
Borrstativets vikt med kombibottenplatta och matarhus
13,3 kg
Mått för diamantkärnborrverktyg (L×B×H)
516 mm x 129 mm x 159 mm
Mått för borrstativ (L×B×H)
610 mm x 250 mm x 952 mm
Tillåtet vattenledningstryck
≤ 6 bar
Nominellt varvtal, obelastat
1:a växeln
840 varv/min
2:a växeln
1 640 varv/min
3:e växeln
3 070 varv/min
Skyddstyp
Skyddstyp I (jordningsskyddat)

Perfekt avstånd mellan markeringen och borrcentrum

Ankarplatta
270 mm
Vakuumbasplatta
290 mm
Kombibottenplatta
290 mm

Märkspänning

Produkten finns tillgänglig med olika märkspänningar. Din produkts märkspänning och ingående märkspänning hittar du på typskylten.
Märkspänning
100 V
110 V
GB
110 V
TW
120 V
127 V
220 V
230 V
240 V
Märkström
15 A
16 A
15 A
19,5 A
18,5 A
10 A
10,3 A
9,9 A
Frekvens
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

Användning av förlängningskabel

Använd endast godkända förlängningskablar med tillräckligt stor area.
Rekommenderad minsta area och max. kabellängd:
Kabelarea →
↓ Nätspänning
1,5 mm²
2,5 mm²
3,5 mm²
4,0 mm²
100 V
rekommenderas inte
rekommenderas inte
25 m
rekommenderas inte
110 V
rekommenderas inte
15 m
rekommenderas inte
30 m
127 V
rekommenderas inte
20 m
rekommenderas inte
35 m
220 V
35 m
65 m
rekommenderas inte
105 m
230 V
40 m
70 m
rekommenderas inte
110 m
240 V
40 m
70 m
rekommenderas inte
110 m

Borrkronans diameter

Vid våtborrning uppåt måste man ovillkorligen använda en våtdammsugare tillsammans med vattenuppsamlingssystemet.

1:a växeln
2:a växeln
3:e växeln
Ø Borrkronor (stativbaserad, våt)
Med vattenuppsamlingssystem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Utan vattenuppsamlingssystem
102 mm … 162 mm
28 mm … 87 mm
12 mm … 25 mm
Ø Borrkronor (handhållen, våt)
Utan vattenuppsamlingssystem
121 mm … 131 mm
41 mm … 111 mm
8 mm … 36 mm
Ø Borrkronor (handhållen, torr, HDMU)
Med dammsugare
122 mm … 162 mm
67 mm … 112 mm
·/·
Ø Borrkronor (handhållen, torr, PCM)
Med dammsugare
52 mm … 162 mm
·/·
·/·

Användningsområden med olika utrustningar

Handhållen/
Stativbaserad
Ytterligare system
Borrkronans diameter
Borriktning
Handhållen/torr
med dammsugare
37 mm … 162 mm
Alla riktningar
Handhållen/våt
utan vattenuppsamlingssystem
8 mm … 132 mm
Ej uppåt
Handhållen/våt
med vattenuppsamlingssystem
8 mm … 62 mm
Alla riktningar
Stativbaserad/våt
utan vattenuppsamlingssystem
12 mm … 162 mm
Ej uppåt
Stativbaserad/våt
med vattenuppsamlingssystem
12 mm … 162 mm
Alla riktningar

Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841

De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.
De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden

Handhållen
Stativbaserad
Ljudeffektnivå (LWA)
98 dB(A)
106 dB(A)
Osäkerhet ljudeffektnivå (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Ljudtrycksnivå (LpA)
87 dB(A)
93 dB(A)
Osäkerhet ljudtrycksnivå (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Sammanlagt vibrationsvärde

Handhållen
Stativbaserad
Borrning i betong (våt) (ah, DD)
7 m/s²
3,5 m/s²
Osäkerhet (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
HDMU-borrning i kalksandsten (torr) (ah, DD)
6,5 m/s²
·/·
Osäkerhet (K)
6,5 m/s²
·/·
PCM-borrning i kalksandsten (torr) (ah, DD)
14,5 m/s²
·/·
Osäkerhet (K)
4,5 m/s²
·/·

Förberedelser för arbete

VARNING
Risk för personskada! Vid otillräcklig fastsättning kan borrstativet rotera eller tippa.
 • Innan du använder diamantkärnborrverktyget ska du fästa borrstativet med fästankare eller med en vakuumplatta på underlaget som ska bearbetas.
 • Använd endast fästankare som är avsedda för det aktuella underlaget och följ fästankartillverkarens monteringsanvisningar.
 • Använd endast vakuumplatta om det befintliga underlaget för infästning av borrstativet lämpar sig för vakuumfastsättning.

Fästa borrstativet med fästankare

VARNING
Risk för personskada p.g.a. användning av fel sorts fästankare! Verktyget kan slita sig och orsaka skador.
 • Använd ett fästankare som är avsett för det aktuella underlaget och observera tillverkarens monteringsanvisningar.
Hilti slagankare M12 och M16 brukar lämpa sig för infästning av diamantkärnborrsutrustning i osprucken betong. Ändå kan det under vissa förutsättningar krävas en alternativ infästning. Kontakta teknisk service hos Hilti om du har frågor om säker infästning.
Image alternative
 1. Sätt i fästankare som lämpar sig för det aktuella underlaget. Välj ett avstånd mellan dem som passar till bottenplattan.
  Teknisk information
  Ankarplatta
  270 mm
  Kombibottenplatta
  290 mm
 2. Skruva in spännspindeln i fästankaret.
 3. Sätt diamantkärnborrverktygets bottenplatta över spindeln och rikta in den.
 4. Skruva fast spännmuttern på spindeln, men dra inte åt helt.
 5. Nivellera bottenplattan med hjälp av nivelleringsskruvarna. Kontrollera att nivelleringsskruvarna står stadigt på underlaget.
 6. Dra åt fästmuttern på spännspindeln med en U-nyckel.
 7. Kontrollera att diamantkärnborrverktyget är ordentligt fastsatt.

Fästa borrstativet med vakuum

VARNING
Risk för personskada p.g.a. bristande tryckkontroll !
 • Före och under borrning måste du kontrollera att indikatorn på manometern håller sig inom det gröna området.
När ett borrstativ med expanderplatta används måste du se till att vakuumplattan är stadigt och plant fästad vid expanderplattan. Skruva fast expanderplattan på vakuumbasplattan. Försäkra dig om att den valda borrkronan inte skadar vakuumplattan.
Säkra diamantkärnborrverktyget ytterligare med hjälp av de horisontella hålen (fäst t.ex. en kedja med fästankare).
Kontrollera att det finns tillräckligt med plats för montering och manövrering innan du placerar borrstativet.
Image alternative
 1. Vrid alla nivelleringsskruvarna tills de sticker ut ca 5 mm på den runda bottenplattans undersida.
 2. Koppla in en vakuumpump till vakuumplattans vakuumanslutning.
 3. Beräkna borrhålets mitt. Dra en linje från borrhålets mitt mot den plats där verktyget ska placeras.
 4. Gör en markering på linjen på det angivna avståndet från borrhålets mitt.
  Teknisk information
  Kombibottenplatta
  290 mm
  Vakuumbasplatta
  290 mm
 5. Starta vakuumpumpen, tryck på avluftningsventilen och håll den intryckt.
 6. Rikta in markeringen på bottenplattan efter linjen.
 7. När diamantkärnborrverktyget är korrekt placerat, släpp avluftningsventilen och tryck bottenplattan mot underlaget.
 8. Nivellera bottenplattan med hjälp av nivelleringsskruvarna.
 9. Kontrollera att diamantkärnborrverktyget är ordentligt fastsatt.

Fästa borrstativ med skruvspindel (skruvdomkraft)

 1. Fäst skruvspindeln i övre änden av pelaren.
 2. Placera borrstativet på underlaget.
 3. Nivellera bottenplattan med hjälp av de 4 nivelleringsskruvarna.
 4. Spänn fast borrstativet med skruvspindeln (skruvdomkraft) och lås den.
 5. Kontrollera att diamantkärnborrverktyget är ordentligt fastsatt.

Montera ratt

Image alternative
Ratten kan monteras på borrstativets båda sidor.
 • Sätt handratten på axeln.
 • Fixera handratten.

Montera sidohandtag

Image alternative
 1. Genom att vrida på handtaget lossas eller fästes det.
 2. Kontrollera att sidohandtaget är korrekt monterat och ordentligt fastsatt.

Ställa in sidohandtag

Image alternative
 1. Lossa sidohandtaget samtidigt som du vrider sidohandtaget moturs.
 2. Positionera sidohandtaget.
 3. Fixera sidohandtaget genom att vrida sidohandtaget medurs.
 4. Kontrollera att sidohandtaget är ordentligt åtdraget.

Ställa in djupanslag (stativborrning)

 1. Ställ in djupanslaget.
 2. Fixera djupmåttet med klämskruven.

Fästa diamantkärnborrverktyget på borrstativet

Image alternative
 1. Vrid ratten moturs och dra ut låsskruven.
 2. Sätt upp gränssnittsplattan i hakarna på borrstativet.
 3. Skjut in låsskruven och dra åt den genom att vrida handratten medurs.
 4. Sätt in strömbrytarlåset i handtaget.
  Med strömbrytarlåset kan strömbrytaren hållas i kontinuerlig drift.
 5. Stäng vattenventilen med sidohandtaget.
 6. Upprätta vattentillförsel.

Ta bort diamantkärnborrverktyget från borrstativet

 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr.
 2. Stäng vattenventilen med sidohandtaget.
 3. Koppla bort vattentillförseln.
 4. Ta bort strömbrytarlåset från handtaget.
 5. Öppna låsskruven med handratten (moturs).
 6. Dra ur låsskruven ur skärningen.
 7. Sväng bort verktyget från stativet.

Aktivera verktyg med TPS-stöldskydd

 1. Sätt i diamantkärnborrverktygets elkontakt i vägguttaget.
 2. Tryck på knappen ”Reset” eller knappen ”I” på PRCD-enhetens strömbrytare.
  • Den gula stöldskyddslampan blinkar.
 3. Håll aktiveringsnyckeln direkt mot hänglåssymbolen.
  • Den gula stöldskyddslampan slocknar och verktyget låses upp.
  Om strömtillförseln bryts förblir produkten aktiverad i ca 20 minuter. Vid längre avbrott måste stöldskyddet låsas upp med aktiveringsnyckeln igen.

Ställa in spelet mellan pelare och borrslid

 1. Dra åt inställningsskruvarna med handkraft med hjälp av en insexnyckel.
  Teknisk information
  Åtdragningsmoment
  5 Nm
 2. Lossa åter inställningsskruvarna 1/4 varv.
 3. Matarhuset är riktigt inställt när det håller sig kvar på samma position utan diamantborrkrona medan det faller bakåt med diamantborrkrona.

Justera borrvinkeln på borrstativet med kombibottenplatta

FÖRSIKTIGHET
Risk för fingerklämskador vid lederna !
 • Använd skyddshandskar.
Image alternative
 1. Lossa justerspaken nedtill på borrstativet tills T-muttrarna hakar ur.
 2. För pelarstången till önskat läge.
 3. Manövrera justerspaken tills T-muttrarna hakar in fullständigt och pelarstången sitter fast igen.

Ansluta utsugsanordningen

Image alternative
 1. Skruva av locket på spol-/sughuvudet.
 2. Sätt in dammsugarslangen i utsugsanslutningen.
 3. Stäng vattenventilen med sidohandtaget.

Installera vattenanslutningen

VARNING
Fara vid felaktig användning! Vid felaktig användning kan slangen gå sönder.
 • Kontrollera regelbundet att slangarna är i gott skick och försäkra dig om att det maximalt tillåtna vattenledningstrycket på 6 bar inte överskrids.
 • Se till att slangen inte kommer i kontakt med roterande delar.
 • Se till att slangen inte skadas vid borrslidmatningen.
 • Maximal vattentemperatur: 40 °C.
 • Kontrollera att det anslutna vattensystemet är tätt.
Använd bara rent kranvatten eller vatten utan smutspartiklar för att undvika skador på de olika komponenterna.
Image alternative
 1. Stäng locket på spol-/sughuvudet.
 2. Stäng flödesregulatorn på diamantkärnborrverktyget.
 3. Skapa en anslutning till vattentillförseln (slangkoppling).

Montera vattenuppsamlingssystem (tillbehör)

VARNING
Risk för elstötar! Om uppsugningen inte fungerar kan vatten tränga in via motorn och kåpan!
 • Avbryt arbetet omedelbart om uppsugningen slutar fungera.
Diamantkärnborrverktyget ska vara riktat i 90° vinkel mot taket. Vattenuppsamlingssystemets tätning måste anpassas efter diamantborrkronans diameter.
För att undvika miljöskador kan du med hjälp av vattenuppsamlingssystemet avleda vattnet dit du vill. Det bästa resultatet uppnås tillsammans med en våtdammsugare.
Image alternative
 1. Lossa skruvarna på borrstativet på pelarens framsida.
 2. Skjut hållaren för vattenuppsamling till rätt plats.
 3. Montera skruvarna och dra åt dem.
 4. Fäst vattenuppsamlaren mellan hållarens båda rörliga armar.
 5. Spänn fast vattenuppsamlaren med två skruvar, mot underlaget, på hållaren.
 6. Anslut en våtdammsugare till vattenuppsamlaren eller gör i ordning en slangförbindelse genom vilken vattnet kan rinna av.

Användning

Montera diamantborrkrona med BI+ chuck

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid verktygsbyte! Verktyget blir varmt när det används. Det kan finnas vassa kanter.
 • Bär alltid skyddshandskar vid verktygsbyte.
Diamantborrkronor måste bytas så snart skärningen resp. borrningen uppvisar en märkbart minskad effekt. Det är i allmänhet fallet när diamantsegmenten har slitits ner till en viss längd.
Image alternative
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
 2. Öppna chucken genom att vrida den mot symbolen med ”öppna klamrar”.
 3. Stick in diamantborrkronan underifrån i tandningen på diamantkärnborrverktygets chuck och vrid tills den går i lås.
 4. Stäng chucken genom att vrida den mot symbolen med ”stängda klamrar”.
 5. Kontrollera att diamantborrkronan sitter stadigt fast i chucken.

Montering av diamantborrkrona med annan typ av chuck

 1. Håll fast verktygets axel med en lämplig U-nyckel.
 2. Dra fast borrkronan med en lämplig U-nyckel.

Demontering av diamantborrkronan med chuck BI+

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid verktygsbyte! Verktyget blir varmt när det används. Det kan finnas vassa kanter.
 • Bär alltid skyddshandskar vid verktygsbyte.
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
 2. Öppna chucken genom att vrida den mot symbolen med ”öppna klamrar”.
 3. Dra chuckens hylsa i pilens riktning mot verktyget. På så sätt lossnar borrkronan.
 4. Ta av diamantborrkronan.

Demontering av diamantborrkronan med en annan typ av chuck

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada vid verktygsbyte! Verktyget blir varmt när det används. Det kan finnas vassa kanter.
 • Bär alltid skyddshandskar vid verktygsbyte.
 1. Håll fast verktygets axel med en lämplig U-nyckel.
 2. Ta bort borrkronan med en lämplig U-nyckel.

Välja varvtal

FÖRSIKTIGHET
Slitagerisk Risk för skada på drivmekanismen
 • Ej inkoppling under drift. Vänta tills spindeln har slutat rotera.
Image alternative
 • Vrid omkopplaren till rekommenderat läge och vrid samtidigt borrkronan för hand.

Jordfelsbrytare PRCD

För diamantkärnborrverktyg utan PRCD-enhet måste en isolertransformator användas.
 1. Sätt i diamantkärnborrverktygets elkontakt i ett uttag med jordanslutning.
 2. Tryck på knappen ”I” resp. ”RESET” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen tänds.
 3. Tryck på knappen ”0” resp. ”TEST” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen slocknar.
VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt! Om indikeringen på jordfelsbrytaren inte försvinner efter att du tryckt på knappen 0 resp. TEST får du inte fortsätta att använda diamantkärnborrverktyget!
 • Låt Hilti serviceverkstad reparera ditt diamantkärnborrverktyg.
 1. Tryck på knappen ”I” resp. ”RESET” på den bärbara jordfelsbrytaren.
  • Indikeringen tänds.

Torrborrning för hand

Samlas det för mycket damm i borrkronan kan det leda till obalans.
 • Ta bort dammet från borrkronan.

Torrborrning med dammsugare

Samlas det för mycket damm i borrkronan kan det leda till obalans.
 • Använd en antistatisk dammsugare för att undvika statisk elektricitet.

Användning av det tvådelade anborrningsstödet

FÖRSIKTIGHET
Risk för personskada på grund av felaktig användning! Delar av anborrningsstödet kan lossna om det inte trycks mot underlaget.
 • Om diamantkärnborrverktyget används med ett tvådelat anborrningsstöd får det inte gå på tomgång utan kontakt med underlaget.
För varje diamantborrkronediameter krävs ett annat anborrningsstöd.
 1. Sätt in anborrningsstödet framifrån i diamantborrkronan.
 2. Använd bara ett lätt tryck i början av borrningen, tills borrkronan har centrerat sig. Öka först därefter trycket. Gör ett 3-5 mm djupt styrsnitt.
 3. Stoppa verktyget genom att släppa på strömbrytaren. Vänta tills borrkronan står helt stilla.
 4. Ta bort anborrningsstödet från borrkronan.
 5. Placera borrkronan i styrsnittet, tryck på strömbrytaren och fortsätt att borra.

Använda dammsugare med kontakt för elverktyg

Använd slitsade borrkronor bara om du vill arbeta utan dammsugare.
 1. Placera sidohandtaget i önskat läge och fixera det.
 2. Alternativ: Montera och använd det tvådelade anborrningsstödet.
 3. Anslut diamantkärnborrverktygets elkontakt till dammsugarens uttag.
 4. Anslut dammsugarens elkontakt till vägguttaget.
 5. Om ansluten: tryck på återställningsbrytaren ”Reset” eller knappen ”I” på PRCD-enheten.
 6. Placera diamantkärnborrverktyget i det centrala borrläget.
 7. Tryck på diamantkärnborrverktygets strömbrytare.
  Dammsugaren startas tidsfördröjt efter elverktyget. När elverktyget kopplas från kopplas också dammsugaren tidsfördröjt från.

Använd dammsugare utan kontakt för elverktyg

Använd slitsade borrkronor bara om du vill arbeta utan dammsugare.
 1. Placera sidohandtaget i önskat läge och fixera det.
 2. Alternativ: Montera och använd det tvådelade anborrningsstödet.
 3. Anslut dammsugarens elkontakt till vägguttaget.
 4. Om ansluten: tryck på återställningsbrytaren ”Reset” eller knappen ”I” på PRCD-enheten.
 5. Placera diamantkärnborrverktyget i det centrala borrläget.
 6. Tryck på diamantkärnborrverktygets strömbrytare.
 7. Kör dammsugaren ett par sekunder längre än verktyget så att även restmaterialet sugs bort.

Arbete utan dammsugare

Använd slitsade borrkronor bara om du vill arbeta utan dammsugare.
 1. Placera sidohandtaget i önskat läge och fixera det.
 2. Alternativ: Montera och använd det tvådelade anborrningsstödet.
 3. Sätt in elkontakten i uttaget och tryck på återställningsbrytaren "Reset" eller knappen "I" på PRCD-enheten.
 4. Placera diamantkärnborrverktyget i det centrala borrläget.
 5. Tryck på diamantkärnborrverktygets strömbrytare.

Våtborrning för hand utan vattenuppsamlingssystem

VARNING
Risk för elstötar! Om uppsugningen inte fungerar kan vatten tränga in via motorn och kåpan!
 • Avbryt arbetet omedelbart om uppsugningen slutar fungera.
 1. Placera sidohandtaget i önskat läge och fixera det.
 2. Alternativ: Montera och använd det tvådelade anborrningsstödet.
 3. Sätt in elkontakten i uttaget och tryck på återställningsbrytaren "Reset" eller knappen "I" på PRCD-enheten.
 4. Placera diamantkärnborrverktyget i det centrala borrläget.
 5. Öppna vattenregulatorn långsamt tills önskat vattenflöde uppnåtts. Indikeringen på sidohandtaget visar vattenmängden.
 6. Tryck på diamantkärnborrverktygets strömbrytare.

Våtborrning för hand med vattenuppsamlingssystem

VARNING
Risk för elstötar! Om uppsugningen inte fungerar kan vatten tränga in via motorn och kåpan!
 • Avbryt arbetet omedelbart om uppsugningen slutar fungera.
Eluttaget på våtdammsugaren får inte användas.
 1. Om du använder utsug: Starta våtdammsugaren och öppna vattentillförseln.
 2. Placera sidohandtaget i önskat läge och fixera det.
 3. Alternativ: Montera och använd det tvådelade anborrningsstödet.
 4. Sätt in elkontakten i uttaget och tryck på återställningsbrytaren "Reset" eller knappen "I" på PRCD-enheten.
 5. Placera diamantkärnborrverktyget i det centrala borrläget.
 6. Öppna vattenregulatorn långsamt tills önskat vattenflöde uppnåtts. Indikeringen på sidohandtaget visar vattenmängden.
 7. Tryck på diamantkärnborrverktygets strömbrytare.

Våtborrning med stativ

VARNING
Risk för elstötar! Om uppsugningen inte fungerar kan vatten tränga in via motorn och kåpan!
 • Avbryt arbetet omedelbart om uppsugningen slutar fungera.
Vid borrning uppåt är det obligatoriskt att använda våtdammsugare i kombination med ett vattenuppsamlingssystem!
Image alternative
 1. Öppna vattenregulatorn långsamt tills önskat vattenflöde uppnåtts.
 2. Med låset för kontinuerlig drift försätter du verktyget i kontinuerlig drift.
 3. Öppna borrslidspärren.
 4. Med hjälp av ratten för du diamantborrkronan mot underlaget.
 5. Använd bara ett lätt tryck i början av borrningen, tills borrkronan har centrerat sig. Öka först därefter trycket.
 6. Justera anpressningskraften efter borreffektsindikeringen.

Använda Rota-Rail (pelarvridstycke)

Med Rota-Rail går det snabbt och enkelt att komma åt borrhålet eller borrkärnan utan att behöva utföra en komplett eller delvis demontering av systemet.
VARNING
Risk för personskada på grund av felaktig användning! Borrstativet kan skadas eller gå sönder.
 • Använd aldrig Rota-Rail till att förlänga pelarstången.
 1. Lås fast matarhuset på pelaren med dess spärr. Kontrollera att det sitter fast ordentligt.
 2. Ta bort anslagsskruven från pelarens bakdel.
 3. Sätt fast Rota-Rail så att kuggpelaren pekar i samma riktning.
 4. Dra åt skruven på Rota-Rail.
 5. Lossa borrslidspärren och för över borrsliden på Rota-Rail.
 6. Lossa fästskruvarna på Rota-Rail och vrid verktyget med Rota-Rail åt vänster eller höger. På så sätt blir det möjligt att komma åt borrhålet.
 7. Ta bort borrkärnan eller byt borrkrona.
 8. Vrid tillbaka verktyget med Rota-Rail till utgångsläget och dra åt fästskruvarna på Rota-Rail. För tillbaka verktyget på stativets pelarstång för fortsatt arbete.
 9. Efter demontering av Rota-Rail ska stoppskruven sättas tillbaka på pelarens nedre del.

Arbetssteg när borrkronan har fastnat

Om borrkronan klämts fast, lös ut slirkopplingen. Sedan stänger elektroniken av motorn och sätter på den automatiskt igen två gånger utan att användaren behöver ingripa manuellt. Om detta inte lossar borrkronan stänger elektroniken av motorn i 90 sekunder. Du kan lossa en fastklämd borrkrona manuellt enligt följande:

Lossa borrkrona med ratt

 1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 2. Lossa borrkronan från underlaget med ratten.
 3. Stick in elkontakten i uttaget.
 4. Fortsätt med borrningen.

Lossa borrkrona med U-nyckel

 1. Dra ut elkontakten ur uttaget.
 2. Grip tag i borrkronan nära insticksänden med en lämplig U-nyckel och vrid tills borrkronan lossnar.
 3. Stick in elkontakten i uttaget.
 4. Fortsätt med borrningen.

Skötsel, underhåll, transport och förvaring

Skötsel och underhåll

VARNING
Risk för elstötar! Vid skötsel och underhåll finns risk för svåra person- och brännskador om elkontakten inte dras ur.
 • Se alltid till att dra ur elkontakten innan skötsel och underhåll utförs!
Skötsel
 • Ta försiktigt bort smuts som fastnat på verktyget.
 • Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
 • Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
Underhåll
VARNING
Risk för elstöt! Felaktigt utförda reparationer på elektriska delar kan leda till svåra skador och brännskador.
 • Reparationer på de elektriska delarna får endast utföras av behörig fackman.
 • Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
 • Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
 • Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Använd endast originalreservdelar och förbrukningsmaterial för säker drift. Godkända reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör till din produkt från oss hittar du i närmaste Hilti Store eller på: www.hilti.group .

Byte av kolborstar

VARNING
Risk för personskada p.g.a. elstöt !
 • Verktyget får endast användas, skötas och underhållas av auktoriserad, utbildad personal! Personalen måste vara särskilt informerad om de eventuella risker som kan uppstå.
 1. Öppna kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
 2. Notera på vilket sätt kolborstarna är monterade och hur kablarna ligger. Ta ut de förbrukade kolborstarna ur verktyget.
 3. Montera de nya kolborstarna på precis samma sätt som de gamla var monterade.
  Se till att du inte skadar signalkabelns isolering när du sätter dit nya kolborstar.
 4. Skruva fast kolborstarnas kåpor på vänster och höger sida om motorn.
 5. Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott för att köra in kolborstarna.
  När kolborstarna har bytts ut slocknar signallampan efter ca 1 minuts drifttid.

Transport och förvaring

VARNING
Fara vid låga temperaturer! Inträngande vatten kan skada denna produkt och öka risken för elstötar.
 • Kontrollera vid temperaturer under 0 °C att inget vatten är kvar i verktyget.
 • Öppna vattenreglaget innan diamantkärnborrverktyget läggs undan för förvaring.

Felsökning

Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.

Diamantkärnborrverktyget fungerar inte

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen visar ingenting.
PRCD-enheten är avstängd.
 • Kontrollera om PRCD-enheten fungerar och slå på den.
Strömförsörjningen avbröts.
 • Koppla in en annan elapparat och se om den fungerar.
 • Kontrollera kontaktdon, nätkabel, elledning och säkringar.
Vatten i motorn.
 • Låt diamantkärnborrverktyget torka ordentligt på ett varmt och torrt ställe.
Image alternative
Serviceindikeringen lyser.
Kolborstarna är slitna.
Image alternative
Serviceindikeringen blinkar.
Motorn är överhettad.
 • Vänta ett par minuter tills motorn har svalnat, eller låt verktyget gå på tomgång så att det svalnar snabbare. Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
Överbelastningsfel.
 • Slå av verktyget och slå sedan på det igen.
 • Styr diamantkärnborrverktyget rakt och/eller minska anpressningskraften.
Image alternative
Stöldskyddsindikeringen blinkar.
Diamantkärnborrverktyget är inte avblockerat (gäller diamantkärnborrverktyg med stöldskydd, tillval).
 • Avblockera diamantkärnborrverktyget med aktiveringsnyckeln.

Diamantkärnborrverktyget fungerar

Fel
Möjlig orsak
Lösning
Image alternative
Serviceindikeringen lyser.
Kolborstarna har snart nått sin slitgräns. Verktyget kan köras i ytterligare några timmar innan det stängs av automatiskt.
 • Byt ut kolborstarna nästa gång du har möjlighet.
Kolborstarna har bytts ut och måste köras in.
 • Låt verktyget gå på tomgång i minst 1 minut utan avbrott.
Diamantkärnborrverktyget uppnår inte full effekt.
Nätstörning – underspänning i elnätet.
 • Kontrollera om andra belastningsobjekt påverkar elnätet eller generatorn.
 • Kontrollera längden på använd förlängningskabel.
Diamantborrkronan roterar inte.
Växelväljaren har inte låsts i sitt läge.
 • Flytta växelväljaren tills den låser sig i sitt läge.
Diamantborrkronan sitter fast i underlaget.
 • Styr diamantkärnborrverktyget rakt.
 • Lossa diamantborrkronan med en U-nyckel: Dra ut elkontakten ur uttaget. Grip tag i borrkronan nära insticksänden med en lämplig U-nyckel och vrid tills borrkronan lossnar.
 • Stativborrning: Vrid på hjulet och försök att lossa diamantborrkronan genom att röra matarhuset fram och tillbaka.
Borrningshastigheten minskar.
Det maximala borrdjupet har uppnåtts.
 • Ta av borrkärnan och använd borrkroneförlängning.
Borrkärnan sitter fast i borrkronan.
 • Ta bort borrkärnan.
Fel specifikation för underlag.
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Hög stålandel (känns igen på det klara vattnet med metallspån).
 • Välj en bättre lämpad borrkronespecifikation.
Diamantborrkronan är defekt.
 • Kontrollera om diamantborrkronan uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Fel växel vald.
 • Välj korrekt växel.
Anpressningskraften är för låg.
 • Höj anpressningskraften.
Effekten är för låg.
 • Växla ner ett steg.
Diamantborrkronan är avslipad.
 • Slipa diamantborrkronan med slipplattan.
Vattennivån är för hög.
 • Sänk vattennivån med vattenflödesregulatorn.
Vattennivån är för låg.
 • Kontrollera vattentillförseln till diamantborrkronan eller öka vattennivån med vattenflödesregulatorn.
Matarhuslåset är stängt.
 • Öppna matarhuslåset.
Dammet förhindrar fortsatt borrning.
 • Använd en därtill avsedd dammsugare.
Inget motstånd när man vrider på ratten.
Säkringsstiftet är avbrutet.
 • Reparera säkringsstiftet.
Det går inte att sätta in diamantborrkronan i chucken.
Insticksänden/chucken är smutsig eller skadad.
 • Rengör insticksänden/chucken och smörj in eller byt ut den.
Vatten läcker vid spolhuvud eller drevhus.
Vattentrycket är för högt.
 • Sänk vattentrycket.
Vatten läcker från chucken under drift.
Diamantborrkronan är inte tillräckligt väl fastskruvad i chucken.
 • Skruva fast diamantborrkronan.
 • Ta av diamantborrkronan. Vrid diamantborrkronan ca 90° runt borrkronans axel. Montera fast diamantborrkronan igen.
Insticksänden/chucken är smutsig.
 • Rengör och smörj in insticksänden/chucken.
Tätningen på chucken eller insticksänden är defekt.
 • Kontrollera om tätningen uppvisar några skador. Byt ut den vid behov.
Inget vattenflöde.
Filtret eller vattenflödesindikeringen är igentäppt.
 • Ta bort filtret eller vattenflödesindikeringen och spola igenom den.
Borrsystemet glappar.
Diamantborrkronan är inte tillräckligt väl fastskruvad i chucken.
 • Skruva fast diamantborrkronan.
 • Ta av diamantborrkronan. Vrid diamantborrkronan ca 90° runt borrkronans axel. Montera fast diamantborrkronan igen.
Insticksänden/chucken är defekt.
 • Kontrollera om insticksänden eller chucken uppvisar några skador. Byt ut dem vid behov.
Matarhuset glappar.
Borrstativets skruvkopplingar är lösa.
 • Kontrollera skruvarna på borrstativet och dra vid behov åt dem.
Borrstativet sitter inte fast ordentligt.
 • Fäst borrstativet bättre.

Avfallshantering

Image alternative Hilti -verktyg är till stor del tillverkade av återvinningsbara material. En förutsättning för återvinning är att materialen separeras på rätt sätt. I många länder kan du lämna in ditt uttjänta verktyg så att Hilti tar hand om det. Hör efter med Hilti s kundtjänst eller din kontaktperson.
Image alternative
 • Kasta inte elverktyg, elektronisk apparatur och batterier i hushållssoporna.

Rekommenderad förbehandling vid avfallshantering av borrslam

Av miljöhänsyn är det inte lämpligt att låta borrslammet rinna ut i vatten eller avlopp utan lämplig förbehandling. Hör dig för hos de lokala myndigheterna för att få reda på vilka föreskrifter som finns.
 1. Samla upp borrslammet (med t.ex. en våtdammsugare).
 2. Låt borrslammet sedimentera och lämna de fasta beståndsdelarna till en uppsamlingsplats för byggnadsavfall (flockningsmedel kan påskynda separeringsprocessen).
 3. Innan det kvarvarande vattnet (basiskt, pH-värde > 7) leds ner i avloppet ska det neutraliseras med hjälp av surt neutraliseringsmedel eller genom utspädning med stora mängder vatten.

China RoHS (direktiv för begränsning av användningen av farliga ämnen)

Under följande länk hittar du tabellen med farliga ämnen: qr.hilti.com/r5062.
En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.

Tillverkargaranti

 • Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Image alternative
Image alternative