Enhanced user safety for long term productivity

Förbättrad användarsäkerhet för långsiktig produktivitet

Våra tjänster skapar högre hälsa- och säkerhetsnivå i byggbranschen

Olyckor på byggarbetsplatser händer bara inte av sig själv, de orsakas av en rad olika faktorer. Faktum är att två tredjedelar av alla olyckor orsakats av den mänskliga faktorn. Varför? Byggbranschen anställer en stor del arbetskraft som inte är utbildad för den uppgift som skall utföras. Risker kan enkelt missbedömas eller helt enkelt ignoreras. Därför är det vitalt att yrkesarbetare och deras chefer är korrekt och effektivt utbildade.

Two thirds of all accidents happen because of human behavior

En analys av grundorsakerna visar vidare att olyckor kan inträffa på grund av dåligt underhållna eller defekta handverktyg. Maskiner måste kontrolleras regelbundet och eventuella defekter åtgärdas omedelbart för att bibehålla högsta möjliga säkerhet och produktivitet.

Olyckor inträffar inte heller sällan som ett resultat av organisatoriska skillnader i hantering av hälsa- och säkerhetsfrågor. Exempel på detta är utbildning, certifiering samt kontroll och uppföljning av dessa.

Arbetsmiljön spelar ytterligare roll för hälsa och säkerhet i din yrkesutövning. Väder, mörker och höghöjdsarbete är exempel på aspekter som skapar grogrund för potentiella olyckor.

Fyra faktorer som påverkar hälsa och säkerheten på arbetsplatsen

Health and safety issues related to people
1 / 5
Person

Problem relaterat till beteende, brist på kunskap, brist på erfarenhet, ouppmärksamhet, missbedömda risker, felanvändning eller egna förändringar gjorda på skyddsutrustning eller verktyg.

Health and safety issues related to tools
2 / 5
Maskiner

Problem relaterat till defekta eller dåligt underhållna maskiner samt saknade instruktioner.

Health and safety issues related to organization and leadership
3 / 5
Organisation och ledning

Problem relaterat till bristfälliga instruktioner och utbildning, planering och arbetsförberedelser eller kontroll och koordinering av personal.

Health and safety issues related to work enviroment
4 / 5
Arbetsmiljö

Problem relaterat till väder, mörker, oljud, distraherande moment, höghöjdsarbete eller arbete i farliga miljöer.

Health and safety issues in general
5 / 5
Hälsa- och säkerhetsbrister

Allvarliga olyckor och arbetsrelaterade hälsorisker kan orsakas av en eller flera av dessa element.

Hälsa och säkerhet har blivit ett nyckelområde för våra kunder

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv
1 / 4
"Outbildad arbetskraft skapar mycket högre risker för tidsödande skador. Vi måste säkerställa att våra anställda är korrekt tränade och förberedda för sin uppgift."

Geert van der Linde, Royal BAM Group nv, Säkerhetschef

Martin Sonnberger, PORR AG
2 / 4
"Hälsa och säkerhet i arbetet är kritiskt för processer och arbetsklimatet på våra byggarbetsplatser. För oss är det viktigt att de anställda känner sig säkra och även kan arbeta på ett säkert sätt."

Martin Sonnberger, PORR AG, Head of Occupational Safety

Tony Small, Gammon Construction Limited
3 / 4
"Vi möter nu utmaningar med åldrande arbetskraft, vilket inte bara reducerar vår produktivitet utan även ökar riskerna."

Tony Small, Gammon Construction Limited, Director Health and Safety, Sustainability, Systems and Audit

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB
4 / 4
"Säkerhetsstandarder och processer är kontinuerligt uppdaterade. Det blir mer och mer utmanande att hålla sig ajour med de olika ämnena och ha tillgång till snabb och pålitlig information."

Lars-Gunnar Larsson, NCC AB, Vice President, Hälsa och säkerhet

Våra kunders största orosmoln är också våra orosmoln. Vi stöder byggföretag att skapa positiva förändringar i deras arbete med hälsa och säkerhet. Sedan 2014 har vi utbildat tiotusentals arbetare runt om i världen inom hälsa och säkerhet. Idag erbjuder vi även tjänster som håller verktyg säkra och hanterar hälsa och säkerhet inom våra kunders organisationer.

Hiltis tjänster för bättre hälsa och säkerhet

Loading

Att känna till för hälsa- och säkerhetscommunityn

  • Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Intryck från vår senaste HSE Manager-konferens vid Hiltis huvudkontor

    Den femte konferensen fokuserade på "effektiv hälsa- och säkerhetsutbildning". Lär känna vårt community och lär dig av de bästa exemplen.

    Mer

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela