HILTI – VILLKOR FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

HILTI – VILLKOR FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

 

Hilti Corporation och dess koncernbolag (tillsammans ”Hilti") söker tillstånd från användare av sociala medier att använda specifikt innehåll, publicerat av respektive användare (s.k. användargenererat innehåll, nedan "Användarinnehåll"), på olika webbplatser, sociala kanaler och i olika marknadsföringsmaterial.

 

Genom att acceptera dessa Villkor godkänner du att Hilti får använda Användarinnehåll enligt följande.

 

Licens avseende Användarinnehåll

Du beviljar härmed Hilti följande licens att använda Användarinnehållet: en global, evig, royaltyfri, fullt betald, återkallningsbar, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar och obegränsad rätt att använda ditt Användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till på Hiltis webbsidor och sociala mediekanaler, såsom Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, på digitala plattformar och webbplatser där Hilti förekommer och i alla andra marknadsföringsinitiativ, oavsett vilket medium som valts med alla medel, medieenheter, tryckkanaler och genom andra nu och hädanefter kända processer och teknologier. Om ditt Användarinnehåll inte avbildar någon person, endast presenterar Hilti-verktyg, tjänster eller annat ger du Hilti oåterkallelig, global, evig, royaltyfri, fullt betald, icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar och obegränsad rätt att använda ditt Användarinnehåll, på de kanaler som nämnts ovan. Hilti får använda, visa, reproducera, distribuera, sända, skapa verk härledda från, kombinera med andra material, ändra och/eller redigera ditt Användarinnehåll på alla sätt och efter eget gottfinnande, utan ytterligare skyldigheter såsom att ange källan. Du ger Hilti rätten att använda ditt användarnamn, riktiga namn, bild, avbild, beskrivningar av dig, plats eller annan identifierande information, inklusive men inte begränsad till din röst, i samband med användning av ditt Användarinnehåll. Om du vill dra tillbaka denna licens eller om du anser att ditt Användarinnehåll har använts i strid med dina rättigheter, meddela Hilti så att Hilti kan försöka lösa det. Du kan nå oss genom att svara på ditt Användarinnehåll med en kommentar om att du vill att det publicerade Användarinnehållet ska tas bort eller genom att kontakta oss via SP_GDPR@hilti.com

 

Om du drar tillbaka din licens och Hilti raderar ditt Användarinnehåll enligt din begäran kommer det inte längre att vara synligt för andra användare, men det kan fortsätta att existera någon annanstans på Hilti-system eller sociala mediekanaler där:

·                      omedelbar radering är inte möjlig på grund av tekniska begränsningar (varvid ditt Användarinnehåll kommer att raderas inom högst 90 dagar från det att du raderar det);

·                      ditt Användarinnehåll har laddats ner eller använts av andra användare av sociala mediekanaler, i enlighet med denna licens eller licens som är tillämplig på dessa sociala mediekanaler och de inte har raderat det (varvid denna licens fortsätter att gälla tills det Användarinnehållet är raderat).

Vi kommer att göra vårt bästa för att citera dig som upphovsrättsinnehavare. Om du inte vill nämnas som upphovsrättsinnehavare, vänligen kontakta oss genom att publicera det under ditt Användarinnehåll eller via SP_GDPR@hilti.com.

Om du har en integritetsrelaterad fråga, ett klagomål eller en fråga angående våra elektroniska eller digitala tjänster, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på se-DPO@hilti.com

 

Om inte annat anges är Hilti personuppgiftsansvarig för personuppgifter som vi samlar in genom tjänsterna, i enlighet med dessa villkor.

 

Adressen till vårt huvudkontor är:

Hilti AG, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan Liechtenstein.

 

Utfästelser och garantier

Du garanterar härmed att (i) du är ensamt ansvarig för ditt Användarinnehåll, (ii) du äger alla rättigheter i och till ditt Användarinnehåll och/eller har fått lämpliga rättigheter och tillstånd från alla andra avbildade personer och upphovsrättsinnehavare (avseende minderåriga, samtycke från deras vårdnadshavare) och/eller entiteter som hävdar eventuella rättigheter avseende sådant Användarinnehåll, och att Hilti har tillstånd att använda sådant Användarinnehåll (iii) Hiltis användning av ditt Användarinnehåll som beskrivs häri inte bryter mot eller inkräktar på någon tredje parts rättigheter och/eller tillämpliga lagar eller förordningar.

Du samtycker till att hålla Hilti skadeslöst för förlust, ansvar, anspråk eller krav som görs av tredje part som härrör från: ditt Användarinnehåll och/eller din överträdelse av dessa Villkor.

 

Personuppgifter

Hiltis datalagringsplatser väljs för att fungera effektivt, förbättra prestanda och för att skapa överskott i syfte att skydda informationen vid strömavbrott eller dylikt. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de uppgifter vi samlar in behandlas i enlighet med bestämmelserna i vår Integritetspolicy och de krav som ställs enligt tillämplig lag där personuppgifterna är lokaliserade.

 

Det är Hiltis policy att endast behandla dina personuppgifter i länder där tillämpliga dataskyddslagar ger samma grad av dataskydd som inom EU/EES eller Schweiz eller ger samma skyddsnivå på grund av beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

 

I den utsträckning det är tekniskt möjligt strävar Hilti i alla sina Hilti-tjänster, webbplatser och appar att inte lagra personuppgifter längre än nödvändigt för de beskrivna ändamålen eller så länge som krävs eller tillåts enligt tillämplig lag.

 

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är den lagliga grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter samtycke enligt  art. 6 (1) (a) GDPR. Hilti kommer att behålla dina personuppgifter under tre år efter senaste direktkontakt. Behandlingsändamål, kategorier av personuppgifter som behandlats och tredjepartsleverantörer anges under vår Integritetspolicy.

 

Våra tjänster, webbplatser och appar kan innehålla länkar till andra tjänster, webbplatser och appar av intresse. Om och när du har använt dessa länkar lämnar du våra tjänster. När du besöker sådana andra tjänster, webbplatser och appar ska du vidta försiktighet och ta del av dessa webbplatsers- eller appars respektive integritetspolicyer. Hilti kan inte åläggas, och åtar sig inget, ansvar för sådana webbplatser, innehållet i sådana tjänster, webbplatser och appar eller deras rutiner för integritetsfrågor; de stöds och godkänns inte heller av oss.

 

Dessa Villkor har en förlaga författad på engelska. Om det föreligger skillnader mellan språkversionerna ska den engelska versionen gälla.

Dela