5 sätt att minska arbetsplatsolyckor inom ditt byggföretag

reducera antal arbetsplatsolyckor

Varje år i Europa drabbas arbetstagare på byggarbetsplatser av skador, ohälsa och olyckor med dödlig utgång som ett resultat av att arbeta inom byggindustrin -  en sektor som totalt ansvarar för 20 procent av alla dödsfall på arbetsplatser i Europa. Enbart i Storbritannien, enligt HSE, drabbas uppskattningsvis 555 000 arbetstagare av varaktiga icke-livshotande skador, enligt egna rapporter under perioden 2017-2018. Statistiken är nedslående och även om det är omöjligt att stoppa arbetsplatsolyckor helt, är det möjligt att reducera riskerna, vilket i sin tur kan förbättra den totala produktiviteten på arbetsplatsen. 

Du kan åstadkomma detta genom att förstå grundorsakerna till ofta förekommande hälso- och säkerhetsfrågor och sätta in konkreta och effektiva åtgärder för att hantera risker och hålla dina anställda säkra.   

1. Använd verktyg med den senaste säkerhetstekniken och se till att denna utrustning underhålls väl

Att underhålla verktyg och använda den senaste säkerhetstekniken är ett av de enklaste sätten att minska antalet olyckor på en byggarbetsplats. Att välja säkra verktyg (som är avsedda för den specifika arbetsuppgiften) och underhålla dem väl, betyder inte bara att det finns en lägre skaderisk - det innebär även en högre effektivitet eftersom genomgående säkra verktyg direkt förbättrar produktiviteten när medarbetarna erfar färre problem med felaktig eller farlig utrustning. En vanlig skada inom sektorn är hand-arm-vibrationssyndrom (HAVS) som uppstår när anställda utsätts för höga nivåer av vibrationer, vanligen från kraftfulla handverktyg över en längre tidsperiod. Det kan tyckas logiskt att anta att det bästa verktyget för att undvika HAV skulle ha det lägsta vibrationsvärdet. Dock är så inte fallet.  När verktygsprestandan ingår i beräkningen, kan arbetstagare ofta uppleva mindre vibrationer med ett verktyg med en högre vibration på grund av ett mycket snabbare genomförande av arbetsuppgiften - vilket betyder att det säkraste verktyget inte alltid är det mest självklara. Detta är bara ett exempel på hur ett noggrant val av säkra verktyg inte bara kan minska risken för olyckor, men även ge en förbättrad produktivitet.  

Men att ha ett urval av säkra verktyg räcker inte - de måste underhållas för att upprätthålla utmärkt standard. Detta kan göras genom att upprätta ett digitalt system för inventariehantering som spårar användningen av verktyg så att certifieringarna är uppdaterade och både verktyget och den person som använder det kan spåras om en olycka inträffar. Om ett verktyg går sönder är det en god idé att tillhandahålla säkra reservdelar och att trasiga verktyg snabbt repareras genom en effektiv hantering av Fleet Management. Genom att göra detta kommer du inte bara att höja arbetsglädjen hos medarbetarna som känner sig trygga och uppskattade - därutöver minskar också olycksfallsrisken avsevärt.  

2. Håll rent och snyggt på byggarbetsplatsen

på arbetsplatser under 2017/18. Samtidigt som fallolyckor ibland är oundvikligt även på den renaste av arbetsplatser, kan de motverkas och reduceras genom att man sätter in säkerhetsrutiner för att hålla alla lösa kablar, sladdar och skräp utanför arbetsområdet. Även om det kan verka tidsödande, räddar det i slutändan en arbetstagare från att skadas. Ett vanligt men också underskattat problem som inträffar i byggbranschen är inandning av damm som orsakas av arbetsmoment såsom borrning, brytning, skärning, sandning, sågning eller slipning där inandning av damm kan orsaka sjukdomar i luftvägarna eller i värsta fall vara cancerframkallande.  

Även om du kan inte tvinga arbetarna att bära masker, kan du tryggt ta bort det mesta av skadligt damm och smuts med vakuumsystem och dammavskiljningssystem. Detta kommer inte bara att spara tid för städning och att se till så att området är rent och snyggt för följande dag, det avlägsnar också risken för inandning av damm. Eftersom inandning av damm kan leda till sjukdomar i andningsorganen för anställda (som ofta uppstår åratal efter den första exponeringen) är det viktigt att se till att korrekta säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda arbetstagare under hela livet, inte bara under deras tid på arbetsplatsen.  

3. Tillhandahåll utbildning inom hälsa och säkerhet/säkerhetsinformation för arbetstagare

Förhindra skador på arbetsplatsen kräver mer än bara god renhållning, det kräver också att de anställda är ständigt medvetna om farorna kring dem, och hur man undviker skador. Som arbetsgivare måste du gå utöver skyldigheten (grundläggande regler och krav) att förse arbetstagarna med den hälso- och säkerhetsinformation som krävs för att de ska känna sig bekväma och värderade på arbetsplatsen.  

Ett område som arbetstagare bör vara utbildade i, är planerade förfaranden vid nödsituationer och de allmänna försiktighetsåtgärder som de måste vara medvetna om på plats. Ett bra sätt att göra detta på är med STOP! Principen, som kan användas för att tillhandahålla praktiska strategier för att reducera effekterna av hälso- och säkerhetsutmaningar såsom damm, vibrationer och slag som kan leda till skada. Det är ett enkelt och effektivt sätt att genomföra en ordentlig hälso- och säkerhetsutbildning som de anställda ska kunna komma ihåg och använda om en situation uppstår. Problemen uppstår när säkerhetsfrågor inte regelbundet kommuniceras till medarbetare- undvik det misstaget och se till att utbilda din personal.  

4. Arbete på hög höjd och säkerställande att arbetstagarna har relevanta certifieringar

Regelverket om arbete på hög höjd 2005 skapades för att motverka allvarliga skador och dödsfall som orsakas av fall från hög höjd. Undvik om möjligt arbete på hög höjd helt och hållet. Men på en byggarbetsplats krävs ofta arbete på hög höjd, och lyckligtvis finns det sätt att göra potentiellt en av de farligaste arbetsuppgifterna säkrare för den enskilde. 

Vid arbete på hög höjd måste arbetsgivarna följa ett antal regelverk. En av dessa, LOLER (regelverk för lyft- och lyftutrustning) 1998, garanterar att arbetsgivarna tillhandahåller lyftanordningar som är lämpliga för det avsedda syftet, är lämpliga för arbetsuppgiften, är märkta på lämpligt sätt och, i förekommande fall, omfattas av en lagstadgad grundlig undersökning. Den säger även att lyftarbetet skall planeras och övervakas på ett korrekt sätt.  Det här kan bli knepigt när ett lämpligt system inte är på plats för att säkerställa att dessa bestämmelser följs och att alla certifieringar är uppdaterade. Optimalt vore att använda just en avsedd programvara och system för detta, för att säkerställa att informationen om lyftanordningar är lättillgänglig och därför lättare att uppdatera vid behov. Eftersom olycksfall på hög höjd ofta är mycket allvarliga eller dödliga, är detta ett av de viktigaste sätten att förhindra att olyckor inträffar.  

5. Reducera användningen av eldrivna verktyg

Som tidigare diskuterats ovan är halk- och snubbelolyckor mycket vanliga på arbetsplatsen - men är ändå en av de mest förebyggbara olyckstyperna. Detta beror på en ökning av högkvalitativa batteridrivna verktyg, vilket inte bara minskar den tid det tar att dra kabel, men reducerar också direkt risken för halk- och snubbelolyckor.  

Användning av batteridrivna verktyg är ett mycket enkelt sätt att minska risken för arbetsplatsolyckor, eftersom om de flesta av dina verktyg är batteridrivna, desto mindre möjligheter finns det för en anställd att snubbla eller göra så att någon kollega snubblar. Inte bara det, det ökar produktiviteten och rörligheten - de anställda är mindre benägna att skada sig genom att försöka utföra en uppgift som försvåras med sladdar.  För efterlevnadsansvariga är det viktigt att säkerställa att den arbetsyta du ger dina anställda är kompatibel och säker. Det är viktigt att sätta in rätt säkerhetsåtgärder som en försiktighetsåtgärd, snarare än som en reaktion efter en incident. Genom att sätta in dessa fem åtgärder, kommer du att bättre kunna förutse potentiella faror för de anställda och bättre kunna planera för att förhindra skador.  Rätt uppsättning verktyg, planering och system på plats är bara ett viktigt första steg inom ett riskförebyggande arbete. 

För att bygga vidare på denna kunskap och lära dig mer om hur du bäst optimerar din strategi för hälsa och säkerhet, ladda ner ”Säkerhetshandbok för byggarbetsplatser 2019”. I denna handbok hittar du ingående beskrivningar om de regelverk du måste känna till, hur man lyckas genomföra hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och i slutändan hur din byggverksamhet blir fullt kompatibel.  

Andra bloggar som kan vara av intresse för dig

Dela