Hur man reducerar damm med STOP-principen?

Skydda medarbetarna mot byggbranschens nya asbest

Dust is created at nearly every point in the construction process during drilling, sawing, breaking, grinding and transportation

I artikeln “Varför ska jag bry mig om damm?” fick vi lära oss om de potentiella riskerna med damm och vilken effekt dammet kan ha på hälsan, säkerheten och produktiviteten. Låt oss nu titta på vad som kan göras för att minska exponeringen för damm.

En lagstadgad maxnivå för hur mycket damm vi får exponeras för och som avgör vilka nivåer som anses säkra, finns fastställd. Arbetsgivare måste utvärdera om dammexponeringen på arbetsplatsen ligger under dessa gränser med hjälp av en riskbedömning. Grundat på denna riskbedömning, utformas förebyggande åtgärder. Som en hjälp att skydda sig mot riskerna för damm kan man tillämpa det förebyggande verktyget STOP.

Exponeringen för damm är strikt reglerad

Occupational exposure limits for dust are as low as a pinch of salt or the weight of a 2 cent coin

Eftersom vissa dammpartiklar potentiellt är farliga, har nationella myndigheter satt upp så kallade yrkeshygieniska gränsvärden (Occupational Exposure Limits, OEL). Dessa värden är övre gränser som definierar den godtagbara koncentrationen av farligt damm på arbetsplatsen, grundat på ett tidsviktat genomsnitt under en arbetsdag på 8 timmar. Det finns olika OEL-värden för specifika dammtyper beroende hur farliga de är.

Om du till exempel arbetar med material som innehåller kvarts, kommer dammet som frigörs när materialet bearbetas – t.ex. när det borras, mejslas, sågas eller slipas - mest sannolikt innehålla respirabelt kristallint kvartsdamm (respirable crystalline silica dust, RCS). Dessa partiklar kan vara specifikt farliga eftersom de kan ta sig djupt in i lungorna och nå lungblåsorna, där en långsiktig överexponering kan leda till skada på andningssystemet. I värsta fall kan detta leda till sjukdomen silikos som för närvarande är obotlig.

Eftersom farligt damm kan ha dramatiska effekter på hälsan, fastställs OEL-värden för att skydda de anställda. OEL-värden varierar inom EU. Vissa länder har fastställt strängare bestämmelser. Följande diagram ger en översikt över olika nationella OEL-värden.

Vet du vad dessa gränsvärden innebär i praktiken? Faktum är att det är en ytterst liten mängd – som en liten nypa salt.

Hur kan jag ta reda på om jag är under exponeringsgränsen?

Ett pålitligt sätt att ta reda på var riskerna från damm finns på din arbetsplats, är att göra systematiska mätningar. Dammpartiklar kan mätas genom att man använder specifik provtagningsutrustning. Brittiska arbetsmiljömyndigheten publicerade en samling olika provtagare som används för detta ändamål. 

Läs mer

Luftövervakning kan vara en krävande uppgift för arbetsgivare, både i fråga om implementering och utförande. En annan möjlighet är att hänvisa till tidigare mätningar och undersökningsrapporter. Parter som offentliggör sådana uppgifter kan vara verktygstillverkare, leverantörer av råmaterial eller forskningsorganisationer. 

Läs mer

När du väl vet hur dammexponeringen på din arbetsplats ser ut, är riskbedömningen det verktyg du ska använda för att definiera lämpliga skyddsåtgärder.

Några allmänna råd för riskbedömning

Riskbedömning är en process där man bedömer riskerna för de anställdas säkerhet och hälsa vid faror på arbetsplatsen och definierar vilka förebyggande åtgärder eller skyddsåtgärder som finns, eller som bör finnas, för att riskerna ska kunna kontrolleras.

De allmänna stegen för riskbedömning enligt EU-OSHA är:

o   Steg 1. Samla in information

o   Steg 2. Identifiera riskerna

o   Steg 3. Bedöma vilka risker som kan uppstå ur farliga situationer

o   Steg 4. Planera åtgärder för att eliminera risker

o   Steg 5. Dokumentera riskbedömningen

EU-OSHA tillhandahåller flera resurser avsedda att stödja företag när de utför riskbedömningar. Grundat på material från SUVA (en offentlig försäkringsgivare i Schweiz), är dessa några av de riktlinjer som används för att bedöma de specifika hälsoriskerna med damm:

  1. Har du gjort en grundlig utredning om det finns arbetsplatser inom ert företag där personalen exponeras för farligt damm?
  2. Känner du till dammets farliga egenskaper?
  3. Känner du till dammkoncentrationerna i olika situationer vid arbetsstationerna?
  4. Efterlever arbetsplatsen exponeringsgränserna under arbetet (OEL)?
    Om gränsvärdena överskrids, innebär detta att åtgärder måste vidtas.

För att ta itu med risken med dammexponering tillämpar vi STOP-principen. Denna princip överensstämmer med den förebyggande metodik som ledande europeiska institutioner och myndigheter tillämpar. Detta är för övrigt även den princip som Hilti använder när de utbildar kunder om hälsa och säkerhet!

STOP-principen som en guide för att kontrollera damm

STOP Principle as a guide to control dust and other health and safety risks

Namnet STOP definierar den ordningsföljd som tillämpas vid riskbedömning. Här följer en detaljerad förklaring:

Substitution är uteslutningen av risk genom att använda säkrare alternativ. Genom att göra det kan grundorsaken till riskerna undvikas.

Tekniska åtgärder är maskiner, verktyg eller tekniker för att reducera damm i luften, för att minimera dammets farliga effekter på människor.

Organisatoriska åtgärder möjliggörs tack vare olika arbetsmetoder och förbättrad arbetsorganisation.

Personliga skyddsåtgärder behövs där riskerna kvarstår. Användaren exponeras för denna risk och utan dessa skyddsåtgärder finns risken att en hälsofarlig situation uppstår! Personlig skyddsutrustning krävs för att överbrygga den återstående risken.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela