Utbilda i hälsa och säkerhet

Gör säkrare rutiner till en vana

Hilti partnership for safety and productivity

I den senaste artikeln berättade vi att byggnadsbranschen är en högriskbransch i Europa. Självklart går det inte att ändra hela branschen, men investeringar i ett systematiskt arbetsmiljöarbete är nyckeln till att mildra farorna.

Ett påtryckningsmedel för att generera positiv förändring inom hälsa och säkerhet i din organisation är att implementera effektiva Fortbildningsprogram inom hälsa och säkerhet (H&S).

Men innan vi undersöker hur effektiv H&S-fortbildning kan se ut, måste vi först förstå några av de främsta orsakerna till varför olyckor uppstår och vilken roll beteendebaserade metoder och utbildningar inom säkerhet spelar när det gäller att skapa positiva hälso- och säkerhetseffekter.

Varför inträffar olyckor?

När det gäller hälsa och säkerhet på byggnadsplatser, kan flera olika faktorer ha en betydande inverkan på förekomsten av olyckor och arbetsrelaterade hälsoproblem: mänskliga faktorer, utrustning, organisation och ledarskap och arbetsmiljö.

Beteendet hos de anställda, trasig eller felaktig utrustning, otillräckliga organisatoriska strukturer som t.ex. dålig planering och otillräcklig vägledning, eller en potentiellt farlig arbetsmiljö, är några exempel på dessa fyra faktorer. Beroende på typen av olycka, kan en eller flera av dessa faktorer spela in.

Forskning har visat att den mänskliga faktorn står för en stor del av olyckor på byggarbetsplatser (t.ex. GIBB et al. 2014). Detta gör det viktigt att säkerhetsprocesser riktar in sig på den underliggande orsaken till olyckor – och det är där beteendebaserad säkerhet kommer in.

Metoden Beteendebaserad säkerhet

Beteendebaserad säkerhet (BBS) är tillämpningen av beteendevetenskap och analys inom arbetssäkerhetsområdet. Idén bakom BBS är att anställda antar säkrare arbetsrutiner och minskar riskfyllt beteende.

Inom BBS förklaras och analyseras beteende med hjälp av ABC-modellen (Antecedent, Behavior, Consequence, även kallad SBK-analys och betyder då Signal–Beteende–Konsekvens). Modellen beskriver de olika delar som påverkar det mänskliga beteendet.

Huvudmålet med en effektiv beteendebaserad säkerhetsprocess är att få säkert beteende att bli en vana. Utbildning är ett av säkerhetsprogrammets fokusområden. Enligt 2017 års rapport från Doge Data & Analytics om Byggsäkerhetshantering (Construction Safety Management ) har närmare 80 % av företagen någon form av H&S-utbildning.

Låt oss fokusera på utbildningsdelen och hur den måste utformas för att kunna utlösa en positiv beteendeförändring!

Vad är nyckeln till fungerande utbildning och inlärning?

Training delivered onsite with relevant, interactive and hands-on content

Framgångsrik utbildning och inlärning av säkerhet innebär att information levereras på ett sådant sätt att det förankrar ämnet på ett hållbart sätt, och initierar en förändring mot ett säkrare beteende. Teorier om inlärningsteori menar att några av de viktigaste faktorerna för att utbildningen ska få fäste är informationens relevans (personlig relation till ämnet); nyhetsfaktorn (lära sig något nytt); interaktivitet och hands-on (möjlighet att uppleva); mediastöd (att erbjuda olika inlärningssätt); och humor (ett ökat engagemang och minne).

Säkerhetsutbildning får inte vara en engångsföreteelse. Enligt en analys från psykologen Herman Ebbinghaus, är upprepning av säkerhetsutbildningsinformation nyckeln till att fakta faktiskt fastnar. Om informationen inte upprepas, kan upptill 80 % av informationen gå förlorad inom en månad.

Utbildningsformaten bör representera målgruppernas inlärningsbehov. Utbildningssituationer ansikte-mot-ansikte erbjuder flera fördelar, såsom kraften i att dela i personliga upplevelser, utbyta erfarenheter eller att diskutera i grupp. Demografin inom personalstyrkan på byggföretag – liksom inom andra branscher – är under ständig förändring och digitala inlärningsformat blir alltmer attraktiva.

Slutligen, ger utbildning och inlärning utslag om ledningen lever upp till det den säger, vilket innebär att samtliga nivåer inom en organisation rättar sig efter värderingarna om säkerhet.

När det gäller Utbildning i hälsa och säkerhet är Hilti din partner!

Sedan 2014 har Hilti hjälpt byggföretag till positiva förändringar inom arbetsmiljö genom att ha utbildat tiotusentals yrkesverksamma, världen över vilket ökat deras kompetens och produktivitet.

  • Våra utbildningspass har utformats för att reflektera den kvalitet som efterfrågas av HSE-chefer och kännetecknas av följande egenskaper:
  • H&S-utbildningar erbjuds på en plats som passar kunden
  • Ökat deltagande genom små grupper och kompakta utbildningspass
  • Var och en av Hiltis H&S-utbildningsmoduler fungerar med en exklusiv hårdvara som låter deltagarna uppleva följderna av säkert och riskabelt beteende
  • Kvalitetsutbildning baserad på årtionden av expertis i branschen
  • Kunden kan skapa ett utbildningsprogram

En certifierad utbildare håller i kurserna, certifierar dina anställda och tillhandahåller professionell dokumentation.

Våra nyckelinitiativ relaterat till hälsa, säkerhet och miljö

Teknologi och produkter

Utvecklade med produktivitet, säkerhet och miljön i åtanke

Mer
Hilti service

Tjänster

Som ökar användarnas hälsa-, säkerhet och produktivitet

Mer
Hilti occupational Health and Safety

Arbetsmiljö som arbetsgivare

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till de anställda

Mer

Miljöarbete

Läs mer om Hilti som ansvarstagande institution med hänsyn till miljön

Mer

Dela