DATARÄTTIGHETER

Hilti är inte bara kända för att tillhandahålla kvalitetsprodukter och en utmärkt service till våra kunder; vi är också engagerade i att skydda din integritet online.

Du kan när som helst få tillgång till dina personuppgifter som Hilti behandlar, samt begära rättelse av felaktig information.


 • •Du har rätt till radering ("rätten att bli bortglömd") om:
 • ○ Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats (och inga nya, rättsliga syften föreligger);
 • ○ Du återkallar det samtycke på vilken behandlingen grundar sig på och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • ○ Du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.

 • •Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas (vilket innebär att personuppgifterna endast får användas av Hilti, och endast för begränsade ändamål) om:
 • ○ Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • ○ behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
 • ○ Hilti inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
 • ○ Du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Hiltis berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

 • • Du har även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som Hilti behandlar (rätt till dataportabilitet). Du har rätt att:
 • ○ få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format som stöder återanvändning;
 • ○ överföra dina personuppgifter direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt;
 • ○ förvara dina personuppgifter för framtida personlig användning på en privat enhet; och
 • ○ låta dina personuppgifter överföras direkt mellan personuppgiftsansvariga utan hinder.
 • Vänligen notera att uppgifter som härletts från t.ex. en kreditkontroll eller företagsprofil inte faller inom ramen för rätten till dataportabilitet, eftersom dessa uppgifter inte tillhandahållits av dig. Vidare har Hilti ingen skyldighet att behålla personuppgifter längre än vad som annars är nödvändigt.

 • •Du har rätt att invända (att återkalla ett tidigare givet samtycke) av skäl som som relaterar till din specifika situation, mot behandlingen av dina personuppgifter, när skälen för behandlingen grundar sig på:
 • ○ direkt marknadsföring inklusive profilering; eller
 • ○ olagliga intressen
 • Hilti får inte längre behandla personuppgiterna om:
 • ○ Hilti inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen; eller
 • ○ om Hilti begär in personuppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


Dela