SEISMISKA KONSTRUKTIONER

Hur icke bärande system kan ge förbättrad säkerhet för liv och byggnader

Vi erbjuder oberoende godkända lösningar , som har blivit testade att kunna motstå rörelser vid jordbävningar. Dessa lösningar består av installationssystem, produkter och infästningar för passivt brandskydd. Vårt yttersta målsättning är att rädda liv, skydda egendom och förbättra byggnaders prestanda.

FRÅGOR KRING ICKE BÄRANDE SYSTEM

Största reparationskostnaderna efter en jordbävning

Effekterna av en jordbävning kan klassificeras enligt tre aspekter: omkomna, avbruten användning av en byggnads funktion och materiella skador. Alla kommer oundvikligen att resultera i ekonomiska förluster

Greatest repair costs after an earthquake

En jordbävning medför stora förluster. En jordbävning kan inte bara orsaka stora skador på bärande element i en byggnad, utan sannolikt också på icke bärande system, såsom mekaniska eller elektriska installationer samt rörledningar och kablar. Dessa system är kritiska för att säkerställa säkerhet för liv och funktion i en byggnad. På senare år har bestämmelser för icke bärande system allt mer närmat sig de strikta kraven för andra kritiska element i en byggnad. 

Tidigare fokuserade ingenjörer på konstruktion av bärande element för att förhindra att byggnaderna skulle kollapsa. Detta har emellertid förändrats. Erfarenheter har visat att icke bärande system i byggnader är lika relevanta. Icke bärande system i en byggnad är kritiska för att säkerställa att viktiga funktioner fungerar, såsom vatten- och elförsörjning (rör och kablar), nödhjälpssystem (larmsystem), passivt brandskydd (brandsäkra utrymmen) och aktivt brandskydd (sprinklers).

Undersökningar visar att investeringar i icke bärande komponenter är mycket större än i bärande komponenter, och uppgår till 50-70% av totalkostnaderna för en byggnad (se tabell nedan). I många av de senaste jordbävningarna har förlusterna som orsakats av skador på icke bärande komponenter varit större än förlusterna på grund av skador i bärande komponenter.

KOSTNADER FÖR REPARATIONER TILL FÖLJD AV EN JORDBÄVNING

Non-structural and structural components of buildings

Jordbävningar kan påverka säkerheten för liv och hälsa i en byggnad även om de bärande elementen är oskadade. Rör och kablar rör sig med extrem kraft under en jordbävning, vilket kan innebära att de bryts sönder och även att brandsäkra utrymmen skadas. Detta kan leda till att brandfarlig gas läcker ut och att brandfarliga vätskor spills ut, som man vet kan orsaka bränder och explosione

Vid en eventuell brand spelar detekteringssystemen en mycket viktig roll. När kablarna skadas fungerar inte dessa system på ett korrekt sätt. Utöver detta kan de seismiska krafterna påverka vattenförsörjningen och sprinklersystem, som ska hjälpa till att skydda mot brand i byggnaden.

Jordbävningar minskar utan tvekan skyddsnivån för en byggnad. Med rätt infästningar, installationssystem och passiva brandskyddssystem är en byggnad utrustad för att klara dessa svåra situationer och kan bidra till större säkerhet för människors liv och hälsa inne i byggnaden.

BYGGBESTÄMMELSER

Under ständig utveckling

Byggnadsbranschen regleras enligt byggbestämmelser som hela tiden förändras och uppdateras av myndigheter för att säkerställa lägsta godtagbara nivå för standarder inom olika aspekter som till exempel användbarhet och säkerhet. 

Målsättningen för dessa bestämmelser är:

  • Att förhindra skador på bärande och icke bärande element i en byggnad vid mindre jordbävningar;
  • Att begränsa skador på bärande och icke bärande element till en nivå så att de går att reparera efter mindre och medelstora jordbävningar, och
  • Att undvika att hela eller delar av en byggnad kollapsar vid en kraftig jordbävning.

Emellertid varierar säkerhetskraven för byggnader beroende på typ av byggnad. I allmänhet granskas offentliga byggnader med viktiga inrättningar mer noggrant och för dessa ställs högre krav. Dessa byggnader måste kunna fungera efter en jordbävning.

Baserat på nivån för byggnadens betydelse kan byggnaderna delas in i följande kategorier, där kategori 1 är den mest kritiska:

Kategori 1
Byggnader som måste kunna utnyttjas efter en jordbävning och byggnader som innehåller farligt material. Till exempel sjukhus, flygplatser, brandstationer och kraftanläggningar.

Kategori 2
Byggnader där många människor vistas (långsiktigt) och byggnader där värdefulla varor förvaras. Till exempel skolor, museer, universitet, militära anläggningar och fängelser. 

Kategori 3
Byggnader där många människor vistas (kortsiktigt). Till exempel sportanläggningar, biografer, teatrar, köpcentra och konserthallar.

Kategori 4
Övriga byggnader såsom bostadsfastigheter, hotell, kontor och industribyggnader.

PRESTANDA FÖR ICKE BÄRANDE SYSTEM

Testade och godkända i enlighet med de senaste standarderna.

I och med utvecklingen av striktare krav för icke bärande system i byggbestämmelserna måste tillverkare idag erbjuda system som har testats enligt standarder som erkänns globalt såsom EN och ASTM.

Hilti erbjuder seismiskt kvalificerade produkter och system med mycket avancerade prestanda i icke bärande applikationer. Dessa system har genomgått officiella tester, som följts och kontrollerats av tredjeparts organisationer. 

Men vi vill driva säkerhetsfrågorna ännu längre.

Hilti har bedrivit omfattande forskning tillsammans med akademiska samarbetspartners, som till exempel University San Diego, California (UCSD). Vi genomförde ett fullskaligt test i en byggnad med fem våningar, där vi simulerade tre jordbävningar som sedan följdes av en brand. Syftet var att analysera hur de olika icke bärande elementen uppförde sig, till exempel infästningar, passivt brandskydd och installationssystem.

Dessutom är Hilti för närvarande involverat i ett projekt tillsammans med EUCENTRE och University of Pavia (Italien). Målsättningen är att analysera och förstå seismisk respons på icke bärande element och system med hjälp analytiska, numeriska och experimentella aktiviteter. 

Dessutom deltar vi aktivt i flera olika konferenser, såsom den årliga Seismic Academy i Italien. På konferensen samlas experter från hela världen för att diskutera olika aspekter på seismisk konstruktion av byggnader.

Hilti HST3 stud anchor

SEISMISK DIMENSIONERING AV INFÄSTNINGAR

Det är viktigt att använda rätt infästning för både icke bärande och bärande element i en byggnad. Se seismisk prestanda för vårt sortiment av kategori C2-system.

Mer information
Hilti Fire Protection Systems

SEISMISK KONSTRUKTION AV BRANDSKYDD

Brand är den största faran efter en jordbävning. Våra system erbjuder rörelseförmåga, utöver den viktigaste funktionen att förhindra att branden sprider sig. De fyller igen luckor där rök och eld annars kan tränga in, och detta blir ännu viktigare efter att det har inträffat rörelser i byggnaden.

Mer information
Hilti modular support systems design

SEISMISK KONSTRUKTION AV INSTALLATIONSSYSTEM

Att göra byggnader jordbävningssäkra blir ett allt viktigare krav vid byggnadskonstruktioner. Våra ingenjörer kan hjälpa dig att hitta produkter, lämpliga lösningar och stödja dig med komplicerade beräkningar under hela konstruktions- och byggnadsprocessen i ditt projekt.

Mer information

Dela