Hur kan jag få ner antalet verktyg som inte klarar ett underhållstest

Få ner antal verktyg som inte klarar ett underhållstest

All elektronisk utrustning som har potential att orsaka skada måste underhållas och bibehållas i ett säkert skick. På grund av den ofta potentiellt farliga arbetstyp som utförs, liksom den frekventa användningen av eventuellt farlig utrustning, ligger byggarbetsplatser på en exceptionellt hög risknivå inom företagsvärlden.  

Med detta i åtanke är det viktigt att ligga i framkant vad det gäller säkerhetsarbetet för elverktyg och utrustning för att på så sätt garantera en övergripande hög arbetsplatssäkerhet och förbättrad produktivitet. När dina elverktyg har bristfälligheter, blir det svårt att upprätthålla säkerhetsarbetet och era uppsatta mål. Det är därför viktigt att veta varför det inte lyckats och hur du kan minska antalet brister.  

Vad ingår i ett underhållstest för verktyg?

Arbetsgivare bör tillämpa ett riskbaserat tillvägagångssätt när det gäller elektrisk utrustningssäkerhet - vilken typ av utrustning det är och vad den används till. 

Trots att det inte finns några juridiska förpliktelser när det gäller verktygsunderhåll, rekommenderas det att du är medveten om hur man gör ett korrekt underhållstest. Visuella kontroller är ett bra sätt att identifiera eventuella problem med verktyget. Utöver att en visuell kontroll utförs (kontroll av nötta sladdar, skadad kåpa, spruckna eller skadade kontakter etc.) ska en specialist kunna utföra tester som påvisar om utrustningen uppfyller hälso- och säkerhetsbestämmelser såsom jordning, polaritet för ledare och isolationsresistans.  Detta är en enkel process som kommer att utvisa om din utrustning följer byggarbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Om din utrustning bedöms som osäker finns det ett antal vanliga orsaker till detta och olika sätt att rätta till dem.

Varför skulle ett verktyg inte klara ett underhållstest?

1. Skador på grund av långvarig användning. Ett vanligt exempel på detta är utslitna delar och komponenter i verktygets motor. Det kan vara kostsamt och beroende på skadenivån kan det innebära att du måste kassera och byta ut verktyget helt och hållet. 

2. Strömförsörjning. Detta innebär att ett verktyg inte fungerar ordentligt, eller förlorar ström över tid. Detta kan sänka den totala produktiviteten på en byggarbetsplats och skapa frustration för den enskilde användaren. 

3. Interna frågor. Det kan betyda allt från motorproblem till maskinproblem eller en defekt generator (för att nämna några problem) och de kan ofta vara svårare att upptäcka, vilket kan innebära mycket tid och kostnad för att hitta en lösning. 

Medan vissa av dessa problem naturligtvis sker på byggarbetsplatser med en hög risknivå, är det förvånande hur många av dem som uppstår på grund av bristande kommunikation, organisation och bristfällig projektstyrning. Förbättring av dessa områden kommer att minska antalet underhållstest som misslyckas och i slutändan förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

Vilka är de bästa sätten att reducera antal misslyckade verktygsunderhållstest?

De bästa sätten att minska antal underkända underhållstest  är direkt relaterat till hur du arbetar med ditt arbetsteam och kräver noggrann planering för att säkerställa att bestämmelserna följs. 

Detta indelas i två huvudområden: 

Kommunikation 

Det måste finnas ett system där en anställd kan rapportera och spåra eventuella förändringar eller skador för specifika verktyg. Detta skulle säkerställa att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna inte bara om de verktyg som är i regelbunden användning, men även om deras säkerhetsstatus. Inte bara detta, det skulle också skapa ansvarstagande så att arbetstagare är mindre benägna att missköta verktyg genom att antingen lämna dem obevakade eller använda dem på ett felaktigt vis. 

Organisation 

Varje verktyg måste ha ett regelbundet uppdaterat och lättillgängligt register som alltid kan hänvisas till både för arbetsgivare och arbetstagare. Detta skulle säkerställa att alla verktyg spåras (där de finns, vem som använder dem, deras aktuella säkerhetsstatus) så att risken för skador och underhållsfel minskas.   Ett bra sätt att hantera dina verktyg kan vara Fleet Management, där ni kostnadsfritt skickar in verktyg när till exempel batteri och utslitna delar behöver ersättas och ersättningsverktyg skickas till dig. Detta ger dig möjlighet att ha kontroll över reparationer, utan att behöva skjuta upp arbetet eller riskera ytterligare skador. 

För mer information kring gällande bestämmelser för elektronisk utrustning och hur du bäst optimerar ditt företag att följa dessa, ladda ner ”Säkerhetshandbok för byggarbetsplatser 2019.” Det är din handbok med totallösningar för allt som berör byggarbetsplatssäkerhet och hur du skapar en så hög överensstämmelse som möjligt för din verksamhet. I handboken hittar du mer ingående beskrivningar om regler du behöver följa, praktiska sätt att hantera dina tillgångar och slutligen hur du förbättrar övergripande överensstämmelse och säkerhet på plats.  

Dela